KLEINTJES ST0IS' Plaats een Kleintje. FE˧TAT01D „Het Manchesterliuis" Theario Beschuit I. KRJSSEL Voor do schoonmaak J. J. Tan Plateringen, bïftrcXnePv^ H. TAN MEER. Pracbt sorteering HAARDEN, HAARDKACHELS, KACHELS. J. KUIKHOVEN SCHOENHANDEL NIMCO L. J. SCHUBING BLIKGROENTENÜ HET FIJNSTE 3 CENTS SIGAARTJE De breuk in de Gerefor meerde kerk te Nunspeet Kamer van Koophandel. Vrijwillige militaire dienst. Verlaging posttarievcn. Slechts een derde deel. Adverteeren doet verkennen. MARKT EEN K voor 50 cent w Zaterdag 4 April geeft de Harderwijker Wielrenvereeniging „DE VALK" een Gemeente Slachthuis. AD VER TEN TIEN INZETBER1CHT LANDHUIS VIERHOUTEN Beleefd aanbevelend, „in elk opzicht de beste" 10 ct. p. rol van 10 stnks. Donkerstraat 13. NU IS HET TIJD VOOR „TIELEMAN DROS" „BLAD 0". Lampenkappen ook voorgas, Ganglantaarns, Slaapkamerverlichting, Wandverlichting, enz, (In deze rubriek worden kleine adv. betreffende huur en verhuur, koop en verkoop, personeel zoeken en dienstaanbieden, opgenomen tegen 50 cent per 20 woorden. Elk woord meer 5 cent) PROF. VISSCHER en F. H. C. JANSEN spreken Vrij dag half acht in „Samuël". Vrije toegang en gelegenh. t. vragen stellen. Chr. Nat. Kiesver. WOENSDAG 1 April 8 uur spreekt in „Samuël" voor de Prot. Chr. Reel. Ver. Ds. T. J. HAGEN van Delft. Tosgang vry. De wielrenvereeniging De Valk" geeft dit jaar een teestavond op werkelijk giooten schaal en heeft daarvoor beslag gelegd op de Gar- nizoens Ontspanningszaal. Aanstaande Zaterdag ivond ver wacht ze een groote schare van gasten bij het optreden van een uitgelezen groep artisten, die voor Harderwijk geheel iets nieuws brengen. In de eerste plaats dient genoemd de beroemde snelteekenaar Mr. Max die in binnen- en buitenland enorme successen verwierf. We lezen in de recenties, o.a. Utr. Dagblad, dat deze kunstenaar met zijn uitstekende carricatuur-teekeningen het publiek in vervoering bracht. Verder heeft „De Valk" geenga- geerd de humoristen Tonny Verwey en Riek Bouwers en de voet jongleur Corelli, met zijn wonderlijke acroba tiek. En alsot dat niet genoeg ware, zullen Arned, Kitty en Mary kunst rijden op zes rijwielen. De adv. in dit nummer geeft bizonderheden omtrent deze buiten gewone feestavond. HIERDEN. De belangstelling die overal elders bestaat voor het vinden van het eerste kievits-ei, geldt ook voor onze buurtschap. Men vraagt zich telkenjare af, wie de vinder van het eerste ei zal zijn. Dit jaar is het weer Aalt Boonen, die onze kampioen in 't eierenzoeken is. Hij vond dezer dagen het eerste ei op de Ruimels en was zoo ver standig het te laten liggen, opdat er wat meer in het nest zullen komen HIERDEN. Op 19 April a.s. hoopt Ds. D. Bax predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Blauwkapel, den dag te herdenken, waarop htj voor 4u jaar te Hierden door wijlen zijn vader, destijds Predikant te Doorn spijk, als bedienaar des Woords werd bevestigd. Ds. Bax heeft de gemeente van Hierden 10 jaar ge diend. Op 30 Juni 1916 nam hij afscheid van deze gemeente en vertrok naar Asperen, welke gemeente hij in 1920 verwisselde met Noorden. Vervol gens vertrok hij in 19z4 naar Oude Tonge en in 1928 naar Puttershoek, alwaar door hem in 1930 een beroep naar zijn tegenwoordige gemeente, Blauwkapel, werd aangenomen. Ds. Bax is een algemeen geacht en bemind Predikant en staat bekend als een trouw Herder en Leeraar. HULSHORST. Gister vergaderde de Polderraad van den Buitenpolder „Hulshorst" in de Openb. school. Afwezig waren de poldermeesters R. Hop en W. den desten. Na een welkomstwoord van Voor zitter Van Gortel werd de begrooting 1936|37 gesteld in handen ee-ier commissie bestaande uit de hh. R. Wouters, H. Brons en H. de Zwaan. Vervolgens was aan de orde htt opmaken van een drietal ter be noeming van een poldermeester wegens periodieke aftreding van poldermeester W. den Besten, die evenwel niet meer voor deze be trekking in aanmerking wenscht te komen. Na een zestal stemmingen werd het drietal als volgt samengesteld 1. E. v. d. Brink. 2. H. van Olst. 3. G. Wajer. Uit dit drietal zullen Ged. Staten een poldermeester benoemen. (De aanbeveling van het Bestuur was 1. H. v. Olst, 2. E. Juffer, 3. W. de Zwaan Az.) Bij de rondvraag deelde de Voor zitter mede dat de sloot bezuiden de Lagesteeg, alsmede het voorste deel van de Varelsche beek op de ligger van watergangen zijn geplaatst. Verder werd medegedeeld uat de Architect van Lonkhuijzen op zich heeft genomen het maken van de nieuwe ligger in verband met het nieuwe Rivierpolder-reglement. Hierna sluiting. NUNSPEET. Bij de eindles der twee-jaarlijksche Algemeene Tuin- bouwcursus te Elburg, uitgaande van de Coöp. Veilingvereen. Elburg en Omstreken, werd in tegenwoordig heid van den Rijkstuinbouw-Consu- lent, den heer Bloemsma van Apel doorn, en de Commissie van Toe zicht, het diploma met zeer veel vrucht uitgereikt, o.a. aan onze plaatsgenooten de heeren A. Groot huis en H. de Jager. NUNSPEET. Het leeszaalcomité in het „Dorpshuis" heeft voor de laatste maal in dit seizoen de deuren geopend. Evenals andere jaren werd ook thans weer gratis chocolade melk geschonken voor de aanwezige jongens. Elf van hen kwamen wegens trouw bezoek aan de wekelijkzche avonden voor een prijsje in aanmerking. Hoewel het comité door het over lijden van den voorzitter, wijlen den heer W. G. Lohman, een groot verlies heeft geleden, zal toch ge tracht worden zijn werk op den- zelfden voet voort te zetten. NUNSPEET. De tweede wtnter- collecte voor de diakonie der Ned. Herv. Kerk heeft opgebracht f 528. De inzameling voor de Zending, de georganiseerde guldenscollecte, heeft opgebracht f 136. ELSPEET. In de vacature Kerk voogd Ned Herv. Kerk is gekozen G. Koetsier. ELSPEET. Zondagmiddag ontstond een schoorsteenbrand in de Jacht opzienerswoning bewoond door den heer Henken. Door eenige ponden zout in de brandende kachel te werpen was dc brand in een oogen- blik gebluscht. Men onthoude deze wijze van blusschen goed, hei mocht eens te pas komen. Ds. B. te N. schrijft in het Herv. Weekblad „De Gereformeerde Kerk" het volgende „De Gereformeerde Kerk te Nun speet viert onder alles behalve blijde omstandigheden het vijftigjarig jubi leum der doleantie. Reeds meer dan een jaar was er beroering onder de broederen. Het ging over de opvatting der Ver- bondsleer, zooals die in 1905 op de Synode van Utrecht is vastgesteld. De Predikant Ds J. Tijmes, kon zich hiermede niet vereenigen. Ver schillende vergaderingen der classis vonden plaats. Zelfs Professer H. H. Kuiper, de opsteller van 1905, kwam er persoon lijk bij te pas. Bij al die besprekingen kwam duidelijk aan het licht, dat vrijwel alle predikanten der classis met in begrip der hoogleeraren, die er bij betrokken werden, absolute hand having van 1905 eischten. Dat de jonge Ds. Tijmes onder dezen druk wel eens twijfelde en weer instemming verklaarde met 1905, als hij er dan maar zijn verklaring aan mocht geven, mag men hem in de gegeven omstandiheden niet al ten kwade duiden. Doch het bleek, dat die veel ge- roem Je tweeërlei opvatting van 1905 als duldbaar meer theorie als practyk is. Ook daar nam men ge tn genoegen mee. En zoo kwam het Donderdag 12 Maart tot een openlijke breuk. In een vergadering van den Kerke- raad werd het volgende besluit ge nomen, dat hierop neerkomt. „Gezien de leergeschil en betref fende Doop en Verbond (zie besluiten 1905), heefc de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Nunspeet aan de Classicale Vergadering te Harder wijk bericht, dat hij breekt met de Gereformeerde Kerken in Neder land. Slechts twee van de negen leden van den Kerkeraad (één ouderling en één diaken) wenschten hun ambt te handhaven. Den Zondag daarop, 15 Maart, kregen de gemeenteleden, gelegen heid kleur te bekennen of zij al of niet het voorbeeld van den herder en het meerendeel van den Kerkeraad wenschten te volgen. Eenige maanden te voren hadden zich al een paar tientallen aan het Kerkve band onttrokken en was een Chr. Geref Kerk gesticht.Ze zeiden Ditmaal gaan de schapen vooruit, maar de herder zal wel volgen. En zoo sprak Ds. Tijmes dien Zondag in een zaal. In de Kerk trad op Proiessor Den Hartoch van Kampen. Resulaat was, dat Ds. Tijmes sprak voor een stampvolle zaal, naar schatting een 4uu menschen. In de Kerk nog geen 200. De rest, voor het meerendeel zeker geen voor standers van de verbondsleer, anders waren zij wel naar de Kerk gegaan, bleef thuis. De Gemeente telde onge veer 1300 z elen. Men kan dus wel rekenen dat minstens twee derde deel Ds. Tijmes in zijn overgang naar de Chr. Geref. Kerk volgt. De classis, die het tot deze breuk heeft laten komen, heeft daarmede getoond de Vcluwsche mentaliteit slecht te verstaan. Dat het hier en elders op de Veluwe al niet eerder tot een botsing is gekomen, vindt zijn ver klaring alleen hierin, dat men eigen lijk het besluit van 1905 nooit precies geweten en begrepen heeft. Meermalen werd de opmerking beluisterd als dat Gereformeerd is, ben ik het nooit geweest. In welk Kerkverband men hier op de Veluwe ook thuis behoort, maar geen Veluwnaar van het in- heemsche geslacht gelooft, wat Dr, Kuyper o m. heeft geleerd „Maar volnardt iemand desniettemin in de opinie, dat een kind zou ge doopt worden, zonder dat daarbij zijn uitverkiezing ondersteld werd en alsof eerst in den volwassene het genadewerk Gods kon beginnen, dan zeggen wij aan, dat hij met geen eerlijke consciëntie in de Gereformeerde Kerken blijven kan, want onze Gereformeerde Kerken beleden en leerden van ouds het tegendeel." Met hun uittreden hebben de leden der Gereformeerde Kerk te Nun speet, dus niet anders gedaan dan het advies van den stichter der geretormeerde Kerk gevolgd. Het lijdt gten twijfel of het ge beurde zal verder dan Nunspeet zijn uitwerking doen, vooral op de Veluwe. In de dezer dagen gehouden vergadering werd besloten de jaariyksche districtsdag ditmaal te houden in Soest. Nadere bizonderheden zullen volgen. Gemeente Harderwijk. Ter openbare kennis wordt ge bracht, dat bij het 20e Regiment Infanterie te Alhier tijdelijk enkele personen in dienst kunnen worden genomen. Zij moeten vlot met de schrijfmachine kunnen werken, on gehuwd en geen kostwinner zijn, hun eerste oefening hebben volbracht en den rang hebben van korporaal of soldaat. De door hen te genieten soldij, huisvesting en voeding is die van soldaat (c.q. korporaal). Men moet zich aanmelden bij het Bureau van het Hoofd van het Mobilisatiebureau van het 20e Regi ment Infanterie Alhier. De kosten voor het verzenden van kleine badragen per post* wissel worden met ingang van 1 April belangrgk verlaagd. Voor postwissels tot een bedrag van f 5 wordt het recht dan vastge* steld op 5 centvoor bedragen boven f 5 tot en met f 12 50 op 7'a cent. Voor bedragen boven f 12.50 ondergaat het tarief geen wijziging. Deze verlaging geldt in het binnenlandsch verkeer en in het verkeer met Suriname en Curasao. Het recht voor de per borderel ingevorderde quitanties wordt op overeenkomstige wijze ver* laagd. Het Zendingsbureau te Oegst* geest (postrekening No. 6074) vraagt ons plaats voor het volgende Van de gedurende het tweede kwartaal 1936 voor het zendings* werk in Indië noodige gelden kon eind Maart slechts een derde deel worden gezonden Van het voor Nederland over de maand Maart (dus bij nabe* taling) noodige bedrag was slechts een vijfde deel aanwezig. Daar het jaar 1935 een tekort liet van f 73 000.en de mkamsten gedurende het eerste kwartaal van dit jaar ruim f 150 000.beneden het volgens de raming benoodigde bedrag zijn gebleven, is dit hiaat, dat met groote zorgen, vervult, ont staan. Wanneet het voor het tweede kwartaal noodige bedrag niet spuedig inkomt, zullen alle uit gaven en de betaling van de traktementen van de zendelingen en van hen, die in Nederland de zending dienen, moeten opgeschort, wat tot groote schade van het werk zou zijn. Wie dat wil voorkomen, helpe naar vermogen mee om het werk in stand te houden en voort ta zetten. De Koningin naar Nijmegen. Het ligt in bet voornemen van de Koningin om tegen woordig te zyn by de officteele openstelling van de brug over de Waal by Nijmegen op Dins dag 16 Juni H. M. zal dan tevens de nieuwe brug by Arnhem be zichtigen, WEERVERWACHTING. Zwakke Z.-W. tot Z. wind. Regen met tijdeiyke opklaring. Weinig verandering in tempera tuur. Verdere vooruitzichten Helder, later weer toenemende bewolking en kans op regen. ERMELO, 31 MAART. 96.000 eieren f2.20 a f2.50 Extra groote f 0.00 a f 0.00 Jonge Henneneieren fO.OO a f 0.00 35000 Eendeneieren fO.OO a f2.00 PUTTEN, 1 APRIL. Kippeneieren f2.25 a f2.60 KI. kippeneieren f 0.00 a f 0.00 Eendeneieren fO.OO a f2.10 handel redelijk. NIJKERK, 23 MAART. 270.000 eieren f 2.20 a f 2.70 Extra groote i 0.00 a f 0.00 Eendeneieren f 2.00 a f 2.35 194 Runderen f 125.— a f 1.85 142 Nucht. kalveren f. 8a f 12.00 AMSTERDAM, 30 MAART. Vee. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd; 589 vette koeien waar van de prijzen waren le qualiteit 49—53 ct., 2e qualiteit 40—48 ct., 3e qual. 32—38 ct. per kg. slacht- gewicht, 171 melk- en kalfkoeien 140—190 p. stuk, 106 vette kalveren le qual. 46—56 ct., 2e qual. 4756 114 nuchtere kalveren f 3.507.00 43 schapen f 18.00 a f20.00, lammeren 00.00—00.Ou per stuk, 441 varkens Hollandsche Overz. en Geldersche le qual. vleeschvarkens 43—44 ct. PURMEREND, 31 MAART. Vee Aanvoel 166 vette koeien f 0.36-0.46 per K.G., 492 gelde melkkoeien f 80—f 1S5 per stuk, 19 stieren, 18 paarden 60—130 p. stak. 38 vette utveren f 0.300.55 p. K.G. nuchtere kalveren, f 3—10 vette varkens f 0.33—0.35 p K.G. zouters f 0.000.00 per K.G., 34 magere varkens f 1322.00 per stak biggea f 7—13, 0000 schapen en overhouders f 10—22, 259 big gen 9—15, 0 bokken f 0—00. Eieren. Kippen f 2.20—2.60, eenden f 2.05 per luO stuks. ROTTERDAM, 31 MAART. Ter markt waren aangevoerd 207 paarden, 0 veulens, 2360 magere runderen en vette runderen 220 vette en graskalveren, 1929 nuchtere kalveren 127 schapen of lammeren 2 varkens, biggen. 0 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: koeien le qual. 48—00 c., 2e qual. 42— 00 c., 3e qual. 26—34 c., ossen le pual. 44—00 c., 2e qual. 40— c. 3e qual 30—34 c.' stieren le qual. 42—00 c., 2e qual. 38—00 c., 3e qual. 28—34 c. per k.g.vette kalveren le qual. 9000 c., 2e qual. 75—00 c., 3e qual. 50—60 melkkoeien 1115—195, kalfkoeien flOO—190, stieren f 000—000, pin ken f 6090, vaarzen 1 60—110, werkpaarden f 9J—260, slachtpaar- den, 170—150, hitten f60—110, nuchtere kalveren f 9—12, fokkal- veren 1 8—13, biggen f 0—0. V isscher y-Bericht HARDERWIJK. van 16 Maart. t|m 21 Maart. 1936. 5086 K.G. Spiering (sleep) Hoogste markt f u.16, Laagste markt f U.U7, Middel markt f U.12 1)2. 1620 manden Nest Hoogste markt 10.20 laagste marei 1 0.17 1| 2 middel- markt t Ü.18 1|2. 109 K.G Bot (Noordzee) Hoogste markt f 0.25, Laagste markt f U.03, Middel markt ftt.09. 207 K.G. Koolvisch Hoogste Markt f 0,u7, Laagste markt f u.05, middel markt fO.uu. 719 KG. Schol hoogste markt f 0.23 Laagtse markt f U.03, Middel markt f 0.09 24 K.G. Griet Hoogste markt f 0.30 Laagste markt 10.3u, Middel markt t o.3u. 833 K.G. Spiering(kuil) Hoogste markt f 0.14, Laagste markt f 0.07, Middel markt f 0.12. 270 K.G. Schelvisch Hoogste markt f 0.34, Laagste markt fu.03, Middel markt f 0.10. 50 K.G. Kabbeljouw Hoogste markt f 0.13, Laagste markt f o.ll, Middel markt t U.12. 72 kistjes Bokking Hoogste markt f0.77, Laagsie markt f 0.33, Middel markt tu.54. 63 K.G. Schar Hoogste markt f 0.01, Laagste markt f u.01, Middel markt f o.oi. 555 K.G. Paling Hoogste markt f 0.71, Laagste markt f0.36, Middel markt t 0.53. 85 K.G. Makreel Hoogste markt to.12, Laagste markt f0.u6, Middel markt f u.u7 1)2. 13|4 tal Haring Hoogste markt f 1.10Laagste markt f l.uu, Hoogste markt f 1.0O. Neen, een echte bruut is meneer Janssen met twee „essen") niet Maar hij „staat" op z'n recht. Verleden week moest meneer Janssen op de fiets den drukken Rijksweg kruisen. Hij kwam van rechts, stak z'n hand voor zich uit, en reed door. Natuurlijk vond-iewant hij had immers recht van voorrang! Zijn toestand is nu weer redelijk wel.... 1 nood KoWe in de GARNIZOENS-ONTSPANNINGSZAAL aanvang 8 uur. O.a. werken mede de bekende humorist TONNY VERWEY. Cabarettièrre RIEK BOUWERS, trad meermalen voor de radio op. Mr. MAX, snelteekenaar, ook zeer bekend in het Buitenland. AREND, KITTY en MARY, kunsttijden op 6 verschillend* rywielen. CORELLI, Voet-Jongleur ACROBATIEK enz. Entréeprijzen f 0.75 en f 0 50 bel. inbegr. Voorverkoop der kaarten by J. v. d. Brink, Hoek Friesche Gracht. HARDERWIJK. Statistiek van 23 Maart. t|m. 29 Maart. Geslacht werden: 9 runderen, 19 varkens, 1 kalf, 1 pink, 1 paard. Ingevoerd: 30 K.G. verschvleesch, 55 K.G. vet. Afgekeurd: 1 long 2 nieren. Notarissen VAN LIER en VAN BEEK te 's-Gravenhage en MEESTERS te Nunspeet berichten, dat het vastgoed van wyien Mevr. BLEEKRODE-LENSON (land- huisje te Vierhouten) waarvan de toesl. blijft bepaald op 6 April a.s. voorm. 11 uur in café „HET VOSJE" te Nunspeet, is ingezet op f 2300. Fantasie Sokken vanaf f0 25 Blauwe Sporthemden met ntzsluitiag 1 20 Flanellen Hemden 0.85 Werksokken 0 39 Beleefd aanbevelend, Smsepoortenbrink 20 ELECTRISCHE BAKKERIJ VIJHESTRAAT 22 voor Dames en Kinderen. SWIFT voor Dames en Heeren. TROKET voor Dames. WELFF-schoenen voor Dame* en Heeren. J. A. L. voor Dames en Heeren. COW BOY voor Heeren en Jongens, enz. enz. enz. Alleen verkrijgbaar by Beleefd aanbevelend. REPARATIE INRICHTING. Gratis advies inzake alle voor* komende voetgebreken Vraagt steeds CONSERVEN van of van Fruit- en Groentenhandel. DONKERSTR. 32 TEL. 60 9 Verkrijgbaar by Uw winkelier in doosjes van 10 stuks en ia kistjes van 50 stuks. ONTVANGEN Lage prijzen. Beleefd aanbevelend, Donkerstraat 36 Tclef. 173.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 3