Atelier NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: DE KERSTBOOM ja ui li VOOR VIJFTIG JAAR. Zaterdag 23 December 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 102. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Bij gevatte Koude BUITENLAND FEUILLETON. De Smokkelaar COUR A Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. Schitter o Kerstboom in glanzende kleuren Geef uw geschenken aan groot en aan klein Breng in onz' woning uw lieflijke geuren Zeg dat het wederom Kerstfeest mocht zijn. Spreek in symbool dat het Licht op kwam dagen, Eenmaal ontstoken in Oosterschen nacht En van het hemelsche welbehagen Dat innig het kind van den Vader verwacht Maar Straalden ook duizenden boomen ons tegen Kwistig getooid en met stroomen van licht 't Kerstfeest zal nimmer gedijen ten zegen Als niet het hart voor den Kerstboodschap zwicht. 2e Kerstdag geopend van 9 tot 5 nnr le Kerstdag gesloten. Fotograaf Kantongerecht te Harderwijk. Uit het Overvelawsch Weekblad van 22 Dec. 1883. BURGERLIJKE STAND. Ruwe handen Doos 30 en60ct. ADVERTENTIEN 1—5 regels (ga'jard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mcdedeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. KiNOI in hoofd en ledematen, Rheuma* tische pijnen, Griep en Influenza, Hoofdpijn, Kiespijn, Aangezichts- pijn en vastzittende Hoest, zullen MQnhardt's Poeders U spoedig helpen. Doos 45 ct. Bij Uw Drogist. De bekende duikboot com mandant Freiherr von Forstner schrijft aan de „Deutsche Allg. Ztg.", dat hij tijdens den oorlog van zijn U boot een soortgelijk dier haett gezien he welk nu langs de Schotsche kust in Loch Ness weer is waargenomen. Op 30 Juli 1915, vertelt Forstner, 15 Zwaar stommelde zijn houten i been over de planken van den kantoorvloer, maar in de gang stapte hij tamelijk vlug naast het meisje voort. ,,'t Is prachtig weer, vader," zeide ze, „zou ik straks niet wat in den tuin mogen wandelen Hoesten doe ik nu toch zoo erg niet meer." Ze wilde nog iets zeggen, doch een opkomende hoestbui belette het haar. De heer De Gorter keek haar weer scherp aan en op zijn somber gelaat kwam een zorgelijke uitdrukking. Je kunt nog niet buiten, Juultje," zei hij, „de wind is bijna door 't Noordwesten heen en blaast voor jou veel te scherp, je zoudt nog meer gaan hoesten dan je nu al doet." u't Is jammer, vader," ant woordde het meisje, „de zon schijnt zoo lekker, en ik zou natuurlijk niet aan den windkant van ons huis komen." werd in den Atlantischen Oceaan door de U boot het Engelsche stoomschip „Ibflrian" in den grond geboord. Toen het schip ongeveer 25 seconden in d<» diepte was verdwenen onts'.ond een zware ontpIof-Tig. Dit zal op een diepte van ongeveer duizend meter zijn geweest. jr.en daarna werd tegelijk met wrakhout een reusachtig zeecier hevig spartelend 20 a 30 meter in ds lucht geslingerd. Op de commando-brug stonden op dat oogenblik zes personen, die allen het monster zagen. Tijd om een fotografische opname te maken bestond er niet, daar het dier na eenige seconden weer in het water verdwenen was. Het dier had een lengte van ongeveer twintig meter en geleek veel op een krokodil. Het had twee voor- en achterpooten en een lange naar voren spits toe- loopende kop. De Fransche kamer heef met 449 tegen 147 stemmen de nieuwe recruteeringswet aange nomen. Deze wet machtigt den minister van Nationale Defensie de tegenwoordige leeftijdsgrens van de recruten te verhoogen met vier mainden. Deze regeling maakt het de regeering mogelijk, om „vier Terwijl de man de deur van de huiskamer opende en naar binnen stapte, herhaalde hij nog eens „Je kunt niet naar buiten, Juultje, je hoest nog te veel en de wind is te scherp." Met zware verkoudheid en koorts was het begonnen en de dokter, die nog maar zelden op Renata een voet gezet had, omdat ziekte er buiten de deur was gebleven, meende aanvan kelijk, dat met een dag of wat binnenblijven en vlijtig gebruik maken van het voorgeschreven drankje, die verkoudheid wel weer zou weggaan, doch hij bleek zich te hebben vergist. De dagen werden weken en hoewei het altijd opgewekte kind niet bedlegerig was, kon de dokter noch de hardnekkige koorts, noch den drogen, hinder lijken hoest wegkrijgen. Juultje was haar teleurstelling, dat ze niet buiten ken, spoedig vergeten. Gezellig dronken allen samen koffie en het meisje goot een weinig van haar bruine vocht op het schoteltje en hield het onder den neus van haar grooten St. Bernard hond. De reeds bijna volwassen hond scheen echter niet veel trek in koffie te hebbenhij snuffelde maanden" aanstaande recruten in reserve te houden, waarmede een te verwachten vermindering van effectieven aangevuld zal worden, welke achteruitgang zich in het bijzonder zal doen gelden in 1936, als gevolg van de sterke daling van de ge boortecijfers tijdens de oorlogs jaren. De verzwakking die het Fransche leger bij de eerst volgende lichtingen zal onder gaan als gevolg van deze wet wil men cotupenseeren door in dienst neming van 15.000 be roepssoldaten, zgn. specialisten voor de grensbewaking. Zitting van 19 Dec. 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstra. Allereerst een verzetzaak. Bij het afroepen van zulke zaken denken we altijd aan een schadepost voor de Rijkssch»tkist. - Een verd. blijft bij de eerste be handeling maar rustig thuis en de kosten voor de getuigen die dikwijls niet gering zijn, worden gemaakt. Is de opgelegde straf niet naar den zin n elnu, dan moeten maar weer dezelfde Kosten worden gemaakt, terwijl in den regel de boete niet verhoogd wordt. We zouden zoo zeggen: ver zet, best maar dan komen als de strafmaat niet wordt veranderd de gemaakte kosten er netjes boven op. Hier ligt een bezuinigings-object voor 't grijpen. Mevr. K. te Ermelo die on 21 Nov. wera veroordeeld tot f 20. of 10 dagen wegens het in gevaar brengen van de vrijheid en veilig heid van het verkeer, komt in ver zet omdat, zoo ze zegt, de ver- zekerings maatschappij dat graag wil. Weer worden gehoord eenRotter- damsche chauffeur en een jongmaatje uit Ermelo, nieuwe lichtpunten wor den niet gezien en de straf wordt gehandhaafd. Weg 7.—getuigengeld. De volgende zaak is een vreemde zaak. W. H., winkelier te Vierhouten liep in den nacht van 3 November te wandelenmet een geweer. Dat is bepaald griezelig Veldw. Evers van Nunspeet wandelde dien nacht ook en ze kwamen elkaar tegen. De eerste wandelaar nam de beenen en vluchtte een zijlaancje in, doch de lange beenen van den Veldwachter hadden hem spoedig ingehaald. Eerst een vriendelijke nachtgroet en toen de vraagwat doe jij hier. Ik Ik Ik doe niks. Dus je wandelt alleen maar. En die spuit dan? Niks hoor, alleen maar wandelen. Veldw. Evers verklaart dat verd. bekend staat als niet vies te zijn van een strooperijtje en dat het overigens een heele nette winkelier is. De Ambt. O. M. acht de zaak zeer eenvoudighij had een wapen bij zich en kan niet aaanemelijk maken even met zijn breeden, stompen neus over het schoteltje, kwis pelde n\et den dikken, gepluim- den staart, doch wendde dan knipoogend den kop af. „Zoo, Kroes, bedank je er voor, jongen Kom, ik zou toch maar eens proeven," lachte Juul en trok by 't rechteroor den grooten kop van den hond voor het schoteltje. Doch thans toonde de St. Bernard op even ondubbelzinnige als afdoende wijze zijn afkeer van koffie, door met een vlugge beweging zijn forschen poot precies in het schoteltje te planten, waardoor de door hem niet begeerde koffie hem over kop en rug spatte. „Nu moet je de deur uit, schelm," riep het meisje, pakte met het kleine, smalle handje den leeren halsband en trok den met kennelijken weerzin volgenden Kroes de garg in. Buiten de deur hoorde men haar nog pruttelen tegen den hond, totdat een hernieuwde hoestbui haar het zwijgen oplegde. Andries de Gorter schudde zorgelijk het hoofd en zei dan met gedemte stem „Ik ban mij vergissen, Katrien, maar die hardnekkige hoest van Juul bevalt mij niet't zal me Bij Apoth. en Drogisten dat hij daarmede als houder eener jachtakte naar of van zijn jacht terrein ging. Trouwens daar is het tijdstip, half twaalf, niet zoo geschikt voor. Het blijkt uit alles dat hier het stroopen in de bedoeling lag Spr. eischt wegens het zich op den openbaren weg bevinden met een jachtgeweer f 25.— of 10 dagen, plus verbeurd-verklaring van het geweer. Verd. zegt dat hij op weg was naar „de Mallejan" om ratten te schieten en laat de zaak verder aan zijn verdediger, Mr. Huijsman van Zwolle over. Deze vindt het eigenlijk heel ge woon dat „cliënt" in een zijpaadje vluchtte bij die nachtelijke ont moeting. 't Is ook maar eventjes niks om op dat uur een veldwachter tegen te komen. PI. heeft een brief van de Mallejan bij zich en ook een van het rradslid Aart Schouten, dat verd. inderdaad hier en daar ratten schiet. In de Jachtwet is de ver beurd-verklaring van hot geweer voorgeschrevenbij overtreding van de Wapenwet kan verbeurdverklaring volgen. Komt nu bij de boete nog de verbeurdverklaring en dienten gevolge het afnemen van de jacht akte dan is de seraf toch heel zwaar. Bovendien heeft verd. tien bloedjes van kinderen. De Ambt. O. M. zegt in zijn repliek, het niet aannemelijk te achten dat iemand alleen maar van de schrik voor een veldwachter een zijpad in gaat hollen en dat nog w-1 in. jxjpzeisouap van ccu uerucht strooper (want die was er ook bij;. Mr. Huijsman blijft toch ernstig bezwaar maken tegende verbeurdver klaring van het geweer. De wet be doelt toch slechts dat de wapens zullen blijven uit handen van revo- rutionaire elementen en niet uit die van een eerzame Vierhoutensche winkelier. De Kantonrechter acht het bewijs voor het ten laste gelegde ten volle bewezen en veroordeelt verd. tot f 10.— of 5 dagen. En omdat hij eenige bekendheid als strooper ge niet, komt daar bij de verbeurd-ver klaring van het geweer. Weet ook iemand waar Sint Joos- land ligt? Niemand? Dan zal het zeker verwonderen dat de chauffeur A. M. uit dat land op 24 October onder Putten het verkeer leelijk in de knauw heeft gebracht door z.g. snijden, waarvan een karrevoerder die nu nog in een Amersfoortsch ziekenhuis ligt, de dupe werd. Getuige C. van Esveld te Nijkerk vertelt de toedracht; een gewoon geval van „net nog probeeren er door te komen". Eisch f 50.— of20 dagen. Vonnis f 30.of 20 dagen. Langs den weg zijn toch tegen woordig wonderlijke dingen te zien. Men scheldt op de onbewaakte over- verwonderen als dat goed af loopt." „De hoest is wèl hardnekkig," antwoordde de vrouw, „maar er zijn immers zooveel jonge men- schsn, die aan een kwaden hoest lijden, de dokter meende toch óók, dat het met den tijd wel zou slyten." De Gorter haalde de schou ders op hij had zelf een ijzeren gestel, en evenals meer menschen van zijn slag, had hij niet veel vertrouwen in dokters. Hij ging niet verder op het onderwerp in en dronk zwijgend zyn koffie, daar Juultje lachend de kamer inkwam, op den voet gevolgd door den genoeglijk kwispel- staartenden St. Bernard. 't Is doorgaans niet meer dan een kwartier, hoogstens een half uur, dat de heer De Gorter steeds precies op denzelfden tijd in zijn gezellige huiskamer doorbrengt, doch dat korten tijdsverloop is den reeder lief en hoewel hij zelf weinig aan het gesprek deelneemt, mag hy toch graag luisteren naar het vroolijk gesnap van zyn pleeg dochter en de verstandige, kalme opmerkingen van zijn vrouw. Dezen keer bleef hij echter niet lang toeven. Hij schoof zijn stoel achteruit en greep OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Ondanks het minder gunstige weder werd voor het front der compagnie dienstdoende Schutterq, Donder dagmiddag te 1 ure, het eere- teeken voor lan^durigen werke- lijken dienst uitgereikt aan drie officieren den officier van ge zondheid Dr. Huijsman, den eersten luitenant Kamm en den tweeden luitenant Klaasen. ELSPEET. Dat de bosschen nabij ons dorp nog niet van wild ontbloot zijn, blijkt uit het feit, dat in de vorige week op één dag, door eenige heeren jagers een drietal herten ge schoten werden HARDERWIJK. GEBOREN 14 Dec. Catharina Antonia, d. v. Jacob Brandsen en Johanna Margaritha Daemen. Berentje d. v. Bheene van Stralen en Gijsje Gerards. 16. Anna Margeretha en Kathariiia,'d. v. Johan nes Christianus Battefeld en Albar- tha van 't Klooster. 17. Christiaan z. v. Willem de Vries en Carolina Petronella van Veldhuizen. OVERLEDEN 14 Dec. Grietje Jansen 2 m. 15. Antje Brouwer 82 j. wed. vanSebastiaan Boderman. 17 Evariste Louis Kennes 31 j. 18. Katharina Batttfeld ld.— ERMELO. GEBOREN 16 Dec. Evert z. v. Gerrit den Herder en Evertje de Valk. OVERLEDEN 14 Dec. Hendrik Oostbeek ongeh. 73 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f5.00 A f6 50 Rogge per H.L. f6.75 A f6.80 Aardappelen fl.90 a f2.50 Biggen f 4.50Af 8.00 wegen en waardeert de bewaakte niet Rijdt zekere J. D. V. te Nijkerk zoo maar met zijn auto den over weg op terwijl één boom al neerge laten is en de andere in beweging. Staat hij dus midden op de rails en van alles moet er bij te pas komen om de wagen voor- of achteruit te brengen. De overwegwachter Mosterd gaf dan ook een bonnetje af en de i-nL/nvta si?ti-kv-tjclö»- l-tö'jri- *7 RH nf 3 dagen. De autobestuurder J. K. heeft op 22 Oct. de fout begaan om te Elburg, komende uit de richting Zwolle, de verkeerspaal links te passeeren, om de Beekstraat in te slaan. Verd. maakt de opmerking dat er wel 50 Elburgers om die verkeers paal heen dwarrelden, hetgeen de Kantonrechter blijkbaar wat milder tegenover de overtreding stemt. Edoch, veldw. de Jong neemt het voor zijn Elburgers opvan die 50 kunnen er dadelijk 42 geschrapt worden want er stonden maar 8 menschen, Er was rnimte meer dan genoeg en bovendien heeft het Gemeentebestuur de verkeerspaal nog doen verbeteren door het aan brengen van sierlijke pijlen die elke twijfel aan de in Elburg te nemen richting opheffen. De straf is evenwel niet hoog f2.— of 1 dag. Met de nieuwe verkeersweg te Haiderwijk is alles nog niet in orde. Op 25 Oct. stak de eendenhouder W. D. met zijn auto van uit de Kampweg dien weg dwars over en had in een minimum van tijd een luxe auto van een Amsterdamsche reiziger over de berm en het fietspad en weer naar zijn stuk, toen zijn gewoon kwartiertje nog nauweiyks was voorbijgegaan. „Gaat u al weg, vader?" vroeg hst meisje vriendelijk. ,,'k Heb het druk, Juul," luidde het antwoord. „De men schen willen hun vrachten binnen hebben vóór een vroeg invallende winter misschien de scheepvaart stremt." „Vader," ging het meisje voort, „wanneer vaart u weer met uw schip naar Vlissingen Dan gaan moeder en ik toch mee, nietwaar „Daar zal niet veel mser van komen, Juul," antwoordde de reeder, „de dagen worden te kott en de Prins Frederik is druk in de vaart, maar ai moest ik ook naar Vlissingen, dan zou het toch niet raadzaam zijn voor jou om mee te gaan, Juul, want die hoest..." Het volgend oogenblik had Andries ds Gorter de deur van de huiskamer al achter zich dicht getrokken en klonk het geklikklak van zijn houten been in de gang. Dadelijk greep hij weer naar zyn werk, zoodra hy op zyn kantoorstoel zat, doch hoewel hij de pen in den grooten glazen inktpot had gedoopt, schreef een berm in de sloot gewerkt. Verd. die vertegenwoordigd wordt door C. Dooijeweerd, verklaart het "C"} hierdoor dat de KamDwev absoluut geen uitzicnr op ae nieuwe weg heeft. Hoe 't ook zij: f7.50 of 5 dagen. A. v. W. landbouwer te Putten heeft als eigenaar van een perceel grond aan de Schuitenbeek geen voldoende schouw gemaakt. Ook niet na behoorlijke aanzegging van het Gemeentebestuur. Nu is het maken van schouw in onze landbouwers-wereld altijd een heel ding, dat al heel wat kwaad bloed gezet heeft. Verd. beweert dat hij wel degelijk schouw gemaakt heeft en hij denkt aan leelijke dingen: hij denkt aan wraakzucht. De Gemeente-opzichter Gerards vertelt heel eenvoudig dat de man de zaken niet in orde had. Er waren nog heel wat z.g. klippen in de sloot. Verd.: dan zullen ze mij nog moeten leeren om schouw te maken. En als verd. de straf hoort, f 3. of 1 dag, zegt hij dat ie maar een dagje gaat zittendan heeft ie de kost vrij. O zoo. J. W., vischkoopman te Elburg heeft op 28 September ondeugde lijke visch in voorraad gehad. Het hij er niet mee en zyn oog staarde recht voor zich uit, door het venster. „Die hoest, die hoest," herhaalde hij zuchtend* De man, die voor zichzelf nooit vrees koesterde, was dubbel bang en vol onrust als hij dacht, dat zijn vrouw of pleegdochter iets zouden gaan mankeeren, waaraan gevaar voor het leven verbonden kon zijn. „Er moet een bekwame dokter komenik wil nog eens advies van een ander hebben," mom pelde de man en alsof deze gedachte hem weer eenigermate bemoedigde, trok hy zijn schrijf* werk naar zich toe en doopte opnieuw zijn pen in den inkt. Doch thans trok weer iets anders zijn aandacht. Een oud man met witten baard in sjofele schipperskleeding gehuld, kwam de poort instappen en liep regelrecht naar de deur van zya kantoor. Een oogenblik later klonk een bescheiden tikje en schipper Rudeman stond tegen over den reeder. De heer De Gorter was niet gewoon om de schippers, die hem moesten spreken, uit te noodigen om te gaan ziften. Doorgaans was het ook de moeite niet waard, omdat het onderhoud altyd zoo kort mogelyk duurde. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1