Woessdag 20 December 1933.Negen en Tachtigste Jaargang. No. 101. NIEUWS- EN ADVERTENTIFRLAD vnn^ MRDEEWIJK, BIESDEN, TONEEL, EBMELO, NDNSPEET, HBLSHOÏST EI.SPEET DSDENSPIJK Pnm, De Reclasseering roept enz. Verschijnt tweemaal 's weeks. - Prijs f 1.20 per kwartaal. Uitgave firma I WEDn.Nr n u PÜTTEK. advertent,EN ,-s „g., mee[ ™ED0IN?> ^"^straat, Hard LOSSE NUMMERS 5 cent Ingezonden Mededeelingeo. Harderwijk. FEUILLETON. De Smokkelaar Malaise-beströding. Gemengd Nieuws. Crisis varkensbesluit. h b !I e d e a a c 1 1 1 e Reclasseeringwerk, dat in stilte veelal gedaan wordt, met luttele overheidssteun, doch uit de volheid van een liefdevol hart Nooit waren de door den straffenden staat voor de „nabe uitgetrokken bedragen -.ndrukwekkend, doch thans zijn door de korting, gelijk die alle subsidies moest worden legrpast, van dien aard ge worden, dat evenredige inkrim- og van het reclasseeringswerk h vermijdelijkzal blijken, tenzij.. Tenzij het beroep, dat het Laat ons bij 't naad'ren van het Vredefeesteens denhen aan de ongelukkigen achter de traliën. aan de geheele gemeenschap ten goede komt. De celhet is het lot van duizenden en wij allen weten het. Maar bijna niemand kent het, heeft ondervonden den be nauwenden druk van de loodzware stilte achter ijzeren deuren en getraliede, ondoorzichtige ven sters Het zijn de naamloozen, de vergeteren, die daar voor langeren of korteren tijd worden opgesloten voor hetgeen zij ge acht werden, aan medemenscb en maatschappij te hebben mis dreven. Hoe zal de Maatschappij me straks weer ontvangen, als t masker is weggenomen Naar de loodzware stilte achter de ijzeren deur Genootschap tot zedelijke ver betering der gevangenen in deze dagen op alle welgezinden doet, succ<-s heeft. En dat moet her hebben, want het Genootschap en ook andere vereenigingen bedrijft niet maar wat philan- tropie, doch verricht een groo' stuk maatschappelijk werk, dat 14 Je hebt veel van hem weg, wat houding en gestalte betreft, en toen je vannacht met mij op de Schelde was, en ik je door het gangboord zag loopen of bij de fok staan, was het mij soms te moede, alsof mijn eigen jongen weer op mijn schuit was., neen Afjaan laat ons van weers kanten geen domme duigen doen, die toch op teleurstelling moeten uitloopen Dezen nacht blijf je nog bij mij aan boord, doch morgenochtend gaan onze wegen uit elkanderer zit niets anders op, mijn jongen." Adriaan Nitzema was van gansch ander gevoelen en juist datgene, waarvoor de oude man vreesde, was het dat de matroos aantrok. Gepasseerden nacht had hij den schipper verteld van zijn jeugd on zijn jongens jaren, die hij doorbracht op de hoeve van Jauk Nitzema. Maar ook, dat niets hem daar meer aantrok, nu moeder gestorven was. En was hij hier eigenlijk Als „gevallenen1' komen ze dan terug in de wereld, die al te lichtvaardig generaliseert, waa> velen al te gauw bereid zijn den eersten steen te werpen, in een gevoel van niet altijd gemoti veerde meerderwaardigheid. Zoo vinden de ontslagen gevangenen, telk-ns r, -!-n muur va' la-VTss&ccr 1 belemmeren en het economisch leven brdreigen. Hier worden menschenlevens bedreigd met algeheels mis lukking en ondergang door steeds dieperen val, omdat niet een eerlijke kans werd geboden, tot herovering van een eerlijke plaats in de maatschappij. Dat weten de reclasseerders en ai hun krachten spannen zij in, al hun toewijding geven zij om tijdig de grondslagen te leggen voor den opbouw van een nieuw leven. Daarom be zoekt da reclasseerder den ge vangene reeds in de cel, leidt hem weder in de maatschappij, voedt hem op en sterkt zijn gevoel van eigenwaarde. Een eeuw van bittere ervaring heeft het Genootschap geleerd, hoe harteloos-wreed een deel der menschheid kan zijn, hoe moeilijk de reclasseering is, doch óók, hoe mooi zijn werk, niet pp ziji' plaat* Kon hij zich hier nier nuttig maken, en bovendien een nieuw tehuis vinden f „Laat dit het laatste woord niet zijn, schipper Rudeman," sprak thans de jonkman met kiem. „Mag ik mijn hart eer s uitspreken f" Na een toestemmend knikje ging hij voort,,Als twee mannen een overeenkomst sluten, zal die allicht goed van stapel loop-n, als beider belangen er m*de gediend worden, en in dit geval wordt ongetwijfeld ons beider belang er mede gt-dien als gij op mijn eerlijk gemeend voors'el wilt ingaan. Van de eigenlijke binnenvaart heb ik uit den aard der zask ros W'inig verstand, maar uit hetg en ik heb op gevangen, begrijp ik heel goed, dat op een vaariuig als dit, en in dezen tijd, heel goed een boterham te verdienen is als het behoorlijk bemand en goed onderhouden wordt." Even zweeg Adriaan Nitzema en dc schipper antwoordde „Diér heb je volkomen gelijk in, maar..." „Welnu," viel de Fries den ouden man in de rede, „dan zijn we immers klaar, ik blijf aan boord, zooals uw eigen atDmo. ueieia-ujK worat ge lukkig overwonnen het harde vooroordeel, dat boeven maar in de gevangenie moeten blijven, dat wie eens steelt, altijd een dief is. Behalve moreele winst, heeft de reclasseering ook financieele winst geboektde gevangenis bevolking nam sedert 1915, toen de voorwaardelijke ver oordeeling in werking trad, geregeld af en de gelegenheids- misdadiger heeft doordat de reclasseering hem nog tijdig grijpt, minder gelegenheid voor recidive gekregen. In de achter ons liggende twintig jaren kon den niet minder dan vijftien strafgestichten worden gesloten, waaronder, op het diepste punt der economische depressie, de groote Utrechtsche gevangenis. Waar dus de reclasseering aan individu en gemeenschap beide ten goede komt, meent het Genootschap niet tevergeefs zoon eens bij u wasik heb niemand op de gansche wereld, die iets om mij geeft, en ga ik weer naar zee, dan komt er niet veel van mij terecht, dat voel ik wel. Houd mij bij u, schipper Rudeman, laat mij met u varen, en als wij samen op de Bato zijn, dan behoeft ge geen zeil te bergen, al krullen de schuimkoppen op de golven." Terwiji Adiiaan Nitzema zoo sprak, keek de oude schipper hem weer met zijn vasten, scherpen blik in de oogen en toen de jonge man zweeg, bleef het een oogenblik róó stil in het achteronder, dat men hat water van den opkomenden vloed hoorde kabbelen en schuren langs boord en kiel. Door de kleine raampjes rechts en links van het roer vielen de zonnestralen naar binnen en vulden het achteronder met licht en g'ans. „Al blijf ik er bij, dat er veel kars bestaat, dat het op een teleurstelling zal uitloopen, zoo geloof ik toch, dat ik thans je voorstel, om bij mij te blijven, niet zonder meer mag afwijzen. Doch versta mij goed Arjaan, bet ligt niet in mijn bedoeling je langer vast te houder, dan je zelf wilt. Zoodra de lust in je opkomt om een voordeeliger werkkring te zoeken, zeg het mij dan eerlijk en we zullen als goede vrienden scheiden Nu sprong Adriaan Nitzema op van de bank, en de harde hand van den ouden varensman met vasten greep in de zijne drukkend, zei hij „Van dit besluit zult ge nooit berouw hebben, schipper Rude man ik zal voor u werken als ware ik uw eigen zoon, en gij zult mij leeren varen op de Zeeuwsche stroomen en langs de Zeeuwsche kusten, waar eens mijn eigen vader voer." HOOFDSTUK VIII. HET ZONNETJE VAN RENATA. De zomer was weer voorbij en ruwe najaarsstormen hadden de gele bladeren van de reus achtige oude linde gerukt, die in ronnige zomerdagen zulk een heeilijke schaduw wierp op het terras voor huize Renate, waar Andries de Gorter zoo dikwijls, op de fraai gebeeldhouwde bank gezeten, zijn pijp placht te rooken 't Was thans in het begin van November en een frissche Noordwestenwind had de lucht Verleden jaar heeft een aantal Belgische Kamers van Koop handel zich met een adres ge richt tot den Koning en de Koningin van Belgie, ver zoekende weer een hofbal te geven, waardoor aan tal van arbeiders en arbeidsters en ver schillende takken van industrie en handel weer werk zou worden verschaft. Thans hebben de Koning en Koningin van België besloten op grond van de malaise in veel bedrijven de sedert ver scheidene jaren afgezegde hof feesten, wederom te doen plaats hebben. Het eerste hofbal is vastgesteld op 27 Jan. 1934. een dringend beroep te mogen doen op allen, die het wè! meenen met die gemeenschap, om het reclasseeringswerk te steunen Zijn arbeid dreigt door her haalde korting op het regeerings- subsidie in groote moeilijkheden te komen. Het weik moet goed gedaan worden en dus beteekent minder geld onk een kleiner aantal, dat g-holpeo kan worden. Doch zoov r mag het, juist in dezen moeilijken lijd, waar in slechte ecor omiscbe omstandig, heden een voedingsbodem voor grootere criminaliteit vormen niat komen. Het Genootschap heeft een beroep gedaan, naar vermogen zijn arbeid te steunen. Moge het niet tevergeefs blijken, zoodat vrijwillige bedragen rijkelijk zul len sfroomen dnnr CfnetJnO. nen, welks penningmeester is de heer E. René van Ouwenaller, Spighellaan 4, Hilversum. bals Naar wordt gemeld hebben in aanmerking komende branches verband met dit Hoffeest reeds flinke ordens ontvangen, waardoor de werk loosheid, juist in den ergsten wintertijd, wordt voorkomen. In de eerste hotels te Brussel zijn appartementen besproken en men kan constateeren, dat handel en industrie door een en ander opleven. Ook in Engeland en de Scandinavische ,anden vjnden de hofbals plaats. En zelfs te Ber lijn is order gegeven de niet achterwege te laten. De Minister van Economische Zaken heeft regelen vastgesteld als bedoeld in art. 13 van boven genoemd besluit, waaraan wij het voornaamste ontleenen Art. 1 bepaalt, dat is vrHgesteld voor een varken, het lid van een gewestelijke Varkenscentrale dat gezinshoofd is. wiens laatstelijk vastgesteld zuiver inkomen een bedrag van f 2500 niet te boven gaat; b. het varken tenminste vier maanden als eigenaar daar van zelf heeft gemest, ten be hoeve van zich en zijn gezin gewoon is zelf varkens voor ge- gezinsverbruik te mesten; d. overlegt eene acte van vrijstelling teï? Wieri3êf|aat verleend voor een varken voor dat kalender jaar niet reeds eenige acte van vrijstelling als bedoeld in dat ar tikel heeft verkregen Voor vrij stelling van twee varkens gel dende dezelfde bepalingen met dien verstande dat ten minste vier bij hem inwonende leden met hem in opgaande of neer gaande rechts lijn verwant zijn terwijl het laatstelijk vastge steld zuiver inkomen van dat hoofd een bedrag van f 2500 niet te boven gaatVoor 3 varkens geldt bet aantal'gezins- leden 8 met zelfde inkomen dus f 2500. Art. 2 bepaalt dat ter ver krijging van een acte van vrij stelling men zich moet wenden tot de Geweatelyke Varkens centrale art. 4 bepaalt, dat by, wien een acte van vrystelling is verleend, telkens wanneer hij een of meer varkens, waar voor die vrystelling geldt, schoongeveegd. Nu scheen de zon helder aan een blauwen hemel. Aan zijn groote schrijftafel vlak bij het raam zat de heer De Gorter, en zijn magere, gespierde hand, die in zijn jeugd bij storm en noodweer met ijzeren greep de roerpen van De Vuurpijl placht teomklemmen, voerde thans de ganzeveer. Behalve hier te Vere, waar kort bij de haven een kantoor van den heer De Gorter gevestigd was, had hij ook een kantoor te Vlissingen, doch hier liepen alle draden samen van het scheepvaartbedrijf, dat Andries de Gcrter in den loop der jaren had opgevoerd tot een zeer winstgevende onderneming Juist had de jongste bediende van het kantoor aan de haven eenige brieven gebracht en de reeder legde even de pen neer De correspondentie had betrek king op de scheepvaart en 't waren voor het meerendeel aanvragen om scheepsruimte. De Gorter wist precies, welke schepen en welke schippers hij voor groote of kleine reizen hebben moest en ook, voor welke soott lading de vaartuigen het best geschikt waren Spoedig had hy ook nu aangeteekend, op welke wijze hy de hein gegeven opdrachten kon doen vervullen, doch met één of twee bestellingen wist bij nog zoo dadelijk geen weg. Hij schoof de brieven even terzijde met de gedachte, dat deze nog wel een paar dagen konden wachten er moesten nog eenige schepen te Vere binnenvallen en dan waren de schippers spoedig genoeg hier bij hem op het kantoor, 't Was een vaste gewoonte van De Gorier om de schippers op zijn privékantoor te ontvangen en een en ander, de vaart betreffende, te bespreken Nog een oogenblik schreef de reeder in zijn journaal en dan klonken lichte voetstappen in de gang. De deur van het kantoor ging open en Juultje van Spangen stak het hootd naar binnen en riep „Komt u koffie drinken, vader f" Even wierp hij een blik op het meisje, dat van jongsaf gewend was hem vader te noemen en zwijgend gaf hij door een hoofdknik te kennen, dat hij komen zou. Toen schoof hij zijn stoel achteruit en greep naar den stok, die altijd vlak in zyn nabijheid stond. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1