NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. t. Veldhuizen. VOOR VIJFTIG JAAR. Raadsvergadering Harderwijk Zaterdag t6 December 1933.Wegen en Tachtigste Jaargang. No. 100. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. PURÖL BUITENLAND O O TT ANT. HAREER W IJKER Verschijnt tweemaal 's weeks. - Prijs f1.2Q per kwartaal. Uitgave firma I WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, esprongen handen FEU1LLËT0 H. De Smokkelaar Uit het Overveluwsch Weekblad van 15 Dec 1883. Gemengd Nieuws. ONGELUK DOOR GLADHEID. Iagezonden Mededeeiingen DIE ELLENDIGE RUGPIJN. Brandgeroep lokte vrouw naar Buiten. Advertee«*en doet verkooien. 14 December 1933 ll Éjgjjj^ifj. De jachthaven. HIKT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeeiingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Ve&ücicftt -e+v g&rij&e&t j Doos 30 en 60ct.Bij Apoth.en Drogisten. Het veikesrswliegtuig D 1403, dat dienst deed op het traject Berlijn-Hamburg, is bij de landing op het vliegveld Fuhlsbuttel door een onverwachts opkomend slechter zicht tegen een hinder nis gevlogen en verongelukt Bij dit ongeluk zijn om het leven gekomen de bestuurder Grutz- bach, staatsraad Wageman, de Amerikanen de heer en mevrouw Berber, de boordmarconist Wirn en de passagier Schnarrenberger. De overige vier inzittenden zijn gewond. Een speciale Russische re* geeringscommissie heeft een plar opgemaakt voor de irrigatie van het trans-Wolga gebied, welk plan van groots beteekenis is voor de economische situa te van dit gebied, dit vaak doo< heete droge winden wordt ge* teisterd. Her plan voorziet in de bevloering van ruim 4 milltoen H.A. land. In 1934 zullen de werkzaamheden beginnen. Nabij Kamyschin wordt een hydro electrisch station gebouwd. Een stuwdam van 1400 meter I ngte zal den waterspiegel van de Wolga 25 meter verheffen. Het irrigatie project is een onderdeel van bet omvangrijke „Groot-Wolga-Piao", dat o a. de verbinding inhoudt van de Wolga met de Moskwa. Met den aanleg van het groote kanaal, dat de verbinding tus- schen de beide rivieren moet vormen is reeds een begin ge maakt. 13 Bijna iederen dag moest ik eenige Bijbelteksten van bui en leeren en ook dat was mij een gruwelge begrijpt dus z lf wel, schipper, dat het ruwe zeemans leven nu juist geen goede leer school was voor verder geestelijk onderricht. Tosn ik nog een kind was, en ook later nog wei vertelde moeder mij vaak 's avonds in het schemeruurtje uit den Bijbel en daarnaar luisterde ik wél, al heeft de arme ziel zelden of misschien nog nooit eenig resultaat gezien op haar zoo goed bedoeld pogen, om van den wilden bengel een goed Christenmensch te maken." De schipper schudde het hoofd en mompelde voor zich heen „Het zaad wel gezaaid, maar de bodem steenachtig en de ver leiding der wijde wereld zóó sterk en toch..." „En nu gaan we danken, want er is boven nog h-el wat te doen, Arjaan om vier uur valt de eb OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK. Woensdag was ook hier een dag van angstige bezorgdheid voor vele onzer medeburgers. De hevige windvlagen uit het zuidwesten en later meer westwaarts joegen het water tot eene bebrnkelijke hoogte voor de stad, en weldra stond buiten de stad alles onder. T gen den avond werd de storm nog heviger en stormde het zeewater door de Brugge- poort de stad in, en bij d-- Smeepoort over den zeemuur en de plantage. Gelukkig dat tegen middernacht de wind eer igszins bedaarde en het water terugliep. Den volgenden dag stonden al de tuinen en bou*- landen rog onder hst zeewater De geheele visschersvloot was tri zee westelijk van de stad is een der visschersschuiten, van alle tuig en mast beroofd, op het strand geslagen, doch Donderdagavond waren al de overige vaartuigen, op een na, in de haven teruggekeerd. S*dert vele jaren had het water niet zulk eene hoogte bereikt. -ADVERTENT1ËN. Aanbeveling. Ieder die voor zijn zoon of Pupil een plaatsver vanger of nummerverwisselaar noodig heeft, zoo recommandeer ik en nog meer anderen om zich te laten bedienen door den heer M Jesaij-s Markt te Har derwijk, daar ik een zeer sohede behandeling van genoemden h-er heb ondervonden. Jan van d Pol, landbouwer Ermelo, 8 December 1883. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 13 Dec. te Zeist. Willem de Vroom wonende alhier met Engelina Verdonk. Te Apeldoorn. Hendrik Mulderij en Mechteld Vlietman. GEHUWD 12 Dec. Maarten Ver- zijl met Adriana van Hulle. Hendrik Oudemool met Eibertje van Greven- hof. GEBOREN 9 Dec. Jan, z. van Willem Prins en Teuntje Klaassen. Clara, d. van Mozes Jtsaijes en Lena Frankenhuis. lu. Suzanna Widerika Jacoba Hendenka, d. van Luitzen Brouwer en Süzanna van der Gaag. 11. Baükje, d. van Jacob Smit en Hendtikjc Vastenhouw. OVERLEDEN 8 Dec. Leendert Klaassen 4 m. Hendrik van Dijk 41 j onh. ERMELO. ONDERTROUWD 14 Dec.Genit Zwakenberg jm. en Anna van Putten jd GEBOREN 9 Dec. Dirk, z. van Gerard van Looijcngoed en Gerritje van den Brink. Gerrit, z. van Dirk Hazeteger en Wijntje van Millingen. 13. Gerrigje, d. van Harmen van Sloten en Jentje Hooiers 14. HendGkje d. van Tijmen Bonestroo en Engeltje Vos. OVERLEDEN 7 Dec. Jannetje van den Hoorn 2 m. 8. Een 1.1. aangeg. kind van het m. geslacht, van Gerrit Bronkhorst en Steventje van den Hoorn. Steventje van den Hoorn hv.van Gerr.t Bronkhorst 4u j. 9 Dirk van Grevenhofongh. 25 j. Eibertje ten Brink 6 d. 13. een 1.1. aangeg. kind van het m. geslacht van Hendrik Bouw en Aartje Bakker. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f5.00 a f7.00 Rogge per H.L. 16.60 a f6.60 Aardappelen fl.80 k f 1.80 Biggen f 5.00 êi f 7.50 In ds Kraakschelaan te Does burg is een ernstig auto*ongeluk geschied Een au-o, oestuurd door een dame uit Apeldoorn, veroorzaakte door de gladheid een lichte aanrijding. Toen de bestuurster daarop de wagen aehteruit wilde zetten, heeft ze vermoedelijk uit zenuwachtigheid vol gas gegeven, met het gevolg dat de auto in volle vaart tegen de woning van den heer Staring re^d. E-n circa 14-jarige j-mgen, to en aau si< K. n wc «au wat." Met deze woorden eindigde de schipper zijn verklaring als antwoord op de viaag van den jongen man, en toen hij zijn handen gevouwen en het korte dankgebed had ui gesproken, verlieten de beide mannen het achteronder, om op het vaartuig alles gereed te maken voor het vertrek uit Terneuzen. HOOFDSTUK VII. OP DE ZEEUWSCHE STROOMEN „Kijk Arjaan, wat treffen we dat uitstekend, de wind wordt krachtiger en diaait op door het Westen," risp schipper Rudeman vroolijk tot zijn jongen makker, en deze, snel een blik in die richting werpende, voegde er bij ,,'k Zou me al erg moeten ver gissen, schipper, of vóór h?t vallen van den avond waait er een fiksche bries uit het Noord westen." „Je kon wel eens gelijk krijgen en in dat geval kunnen we een aardigen afstand afleggen voor de vloed ons weer begint tegen te werken." „Kunnen we nu nog niet weg, schipper f" vroeg de matroos Gijsbert van Ree, raakte daarbij tusschen de auto en den muur bekneld en werd zwaar gekneusd. Behalve een ernstige hoofdwonde en zware inwendige kneuzingen we<d een been totaal verbiijzeld. De knaap is naar het R.-K, ziekenhuis overgebracht waar htm de laatste Sacrementen zijn toegediend. De botsing geschiedde met zulk een hevigheid, dat de huis deur vernield werd en in den gevel een scheur ontstond De zwaar beschadigde auto is in beslag genomen. ,,'t is bijna stil water en als 't windje wat aanwakkert krijgen we er wel gang in, zou ik denken De oude zeebonk begon even te lachen en zei„Neen jongen, hier in de haven is het wel stil water, maar buiten staat nog wel eenigszins vloed, en de wind is nu nog zóó flauw, dat hij het zeil niet zou spannen over een goed half uurtje kunnen we het wel wagen." En binnen het uur wisselde schipper Rudetnan een hartelijke groet met den schipper van het Gentsche schip, waaraan ze waren vastgelegd. Adriaan maak te vlug de touwen los en men keerde Terneuzen den rug toe. Al reeds dadelijk toonde de jonge Fries, dat het wel degelijk zijn bedoeling was, cm zijn vrijen overtocht naar Vlissingen te verdienen, en de manier, waarop de rappe, sterk gespierde knaap het noodige werk ver richtte, maakte het schipper Rudeman duidelijk, dat een goed matroos waarlijk niet veel be hoeft te leeren om een goed schippersknecht te kunnen zijn. Buitengewoon voorspoedig was de reis, de wind bleef gunstig en alles werkte mede, zoodat Wanneer gij 's morgens bij het opstaan gekweld wordt door pijn in uw rug, welke onuitstaanbaar is bij bukken, bij de geringste inspanning en die u steeds ondragelijke last veroorzaakt bij uw dagelijksch werk, toont dit aan, dat de onzuiverheden niet voldoende uit uw bloed gefil treerd worden. Vooral ook als zich daarnevens verschijnselen vertoonen als voortdurende hoofdpijn, duizelig heid, wallen onder de oogen, een afgemat gevoel, enz De organen wier taak hei is om het bloed te zuiveren van de erin voorkomende afvalstof en werken traag of zijn verzwakt en verwaatloozing van deze verschijn selen kan voeren tot zeer onge- wenschte verwikkelingen. Komt uw organen te hulp bij de eerste waarschuwende kenteekenen, dat zij niet in orde zijn. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn een speciaal middel voor bovenge noemde kwalen. Zij zijn wetenschap pelijk samengesteld en beoogen slechts één doelhet opwekken tot gezonde werkng der organen, die zorg dragen dat uw bloed voortdurend goed gefiltreeid wordt en die de onzuiverheden eruit afvoeren. En dat zij inderdaad volkomen voldoen aan de eraan gestelde verwachtingen, toonen de duizenden getuigschriften uit alle deelen der wereld van dank bare personen die hun gezondheid herkregen met behulp van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten 4 f 1fl.75 en f3.— p. doos. "Let vooral op den juisten naam. iftiiofeiUjë IftlEREfL Thans is uitgekomen, dat reeds Zaterdagavond te ongeveer negen uur te Bathem een alleen wonende ongehuwde vrouw, A. Tuller het huis is uitgelokt met het geroep van brand Toen zij de deur van haar woning opende werd zij overvallen door twee gemaskerde mannen, die haar aan handen en voeten bonden en haar een jas over het hoofd gooiden. De aanranders schenen jonge mannen te zijn en spraken niet het dialect van de streek doch Hollandsch. De vrouw is eerst in de gang van het huis neergegooid en later op een stoel gezet. Een kast in de huiskamer werd opengebroken en een bedrag van ruim f 100 gestolen. oe Bato veel sneller dan schipper Rudeman gedacht had het breede water van de Wester Schdde doorploegde en te Vlissingen binnenviel. Er lagen veel vaartuigen van verschillende soort en schier alle schippers kenden den ouden Rudeman. Een oude, verweerde, grijze schipper, die op zijn gemak in 't gangboord van zijn schuit een pijpje stond te rooken, nam zijn neuswarmertje tusschen zijn brokkelige tanden weg en er mede op Adriaan wijzende riep hij „Als dat soms een nieuwe knecht is, dan wil ik wedden, dat hij geen zak zout bij je aan boord zal opeten, Rudeman ik zou me al erg moeten ver* giss n, als hij geen jongen van de groote vaart is, en die kunnen doorgaans op onze binnenvaar tuigen toch niet wennen." Al pratende keek schipper Van Alteren den jongen man strak aan en sprak ,,'t Is wonderlijk, zooals jij op een jongen schipper lijkt, dien ik een goede twintig jaar geleden gekend heb. Mag ik vragen hoe je naam is, je zou mogelijk familie van hem kunnen zijn." „MQn naam is Nitzema en ik M y ff g:;-< >f i 'f f'M Burgemeester DE JONG SAAKES, onder wiens leiding de Begrooting in anderhalf uur werd behandeld. Het puin van de Petroleum* loods Wat is billyk? Wie biedt er meer f too f >50 f 200 f a.50 Zeventig werkuren by de Politie? Waar is de rooster Serieus werken Koffie Geen tol, ncch een Tolweg in Harderwijk Het woonwagenkamp aan de zwerf Het be- grootingsteest in opgewekt heid gevierd Anderhalf uur Waterleiding- en woningbouwzorgen De beste stuurlui Invloed niet alty'd een zegen Overbodige opmerkingen Voorzitter de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heer Mr. Neeb. Een vacature Na ongewijzigde vaststelling der notulen van 12 en 26 October wordt de geloofsbrief van het nieuwbenoemde lid, de her-r H. J C van Keeken door een commissie, bestaande uit de hh. Bruinink, Arendsen en Wijenberg nagezien en accoord bevonden, weshalve tot toelating wordt besloten. Ingekomen. Ingekomen zijn besluiten van Ged Staten houdende goed keuring van eenige raadsbe sluiten. Aangenomen voor kennis geving. Benoemingen. Benoemd worden tot weidemsesterde heer A. Jansen (aftr.) met 9 st.tot lid Burg. Armbestuur de heer R ten Broek (aftr.) met 10 st. tot leden der Commissiën tot wering van Schoolverzuim Stad de h.h A. Nijveld, P. v. d. Meij, D. Schotman en W. Bannink (deze laatste in de vacature Veenhof) HierdenJ. Boonen Az J Hop Fz., E. Willems, J Timmer Gz. en H. Beelen Wz (deze laatste in de vacature Wouters); tot leden der pl. ben een Fries van geboorte." ,,'t Is toch een wonder, hoe sommige menschen op eikaar lijken kunnen," meende de oude schipper doch op dit oogen- blik kwam Jette halverwegen uit het luik van het achteronder en riep zacht „Vader, koffie drinken." Een oogenblik later zat men weer om de tafel in 't achter onder en de stevige roggeboter hammen met spek smaakten Ad iaan buitengewoon goed. Toen het maal geëindigd was, en de schipper gedankt had, zei de jonge man „Schipper, ons reisje van Terneuzen naar hier is achter den rug, en nu wilde ik vragen of gij tevreden over me zyt." „Dat ben ik Arjaan, je hebt meer dan je kost verdiend, en je krijgt trouwens ook nog een zakduitje als ik straks tetugkom van het kantoor. Ik reken er op, dat je vannacht nog op de Bato biijft, als je dat goedvindt." „Laat dat zakduitje maar rusten, doch onze afspraak in Terneuzen was, dat ik mee zou varen naar Vlissingen, en als we daar in de haven lagen, zouden we nog eens praten over mijn voorstel om b\j u als schoolcommissie de hh. J. Ruiten beek met 8 en M. Greive met 10 st.; tot lid Commissie Ve- luwscbe Oudheidkamer de heer Dr. Penning met 11 st. Burg, Armbestuur. De subsidie van het Burg. Armbestuur wordt z. h. s. met f 3000.verhoogd. Petroleumloods Haven Zooals men weet werd aan den heer K. van Dam te Tonsel opgezegd de erfpacht van den grond aan de haven waarop de petroleum-loods werd gebouwd. Deze moet volgens de erfpacht overeenkomst op 13 Jan. as. zijn afgebroken. Naar aanleiding van een bespreking in den Raad en een verzoek van erfpachter werd aan v. Dam aangeboden een tegemoetkoming van f 100. waarbij het afkomende puin eigendom der Gemeente werd. Etfpachter ging daarmede niet accoord en vraagt een schade loosstelling van f 250.en be houd van de afbraak. B. en W,, die overtuigd zijn, dat erfpachter billijk werd be handeld, stellen voor op het verzoek afwijzend te beschikkeD. De heer WIJENBERG vindt dat de heer Van Dam door B. en W. wat sciriel werd behandeld. Adressant heeft er toch veel kueebt te varen. Tdans bethaal ik mijn voorstel en waarom zoudt u het afwijzen, u kunt er toch nooit kwaad bij Rudeman schudde het hoofd, en zei„Wat mij betreft, Arjaan kan ik er geen kwaad bij, maar voor jou is het een geheel ander geval. Nu ben js natuurlijk nog vreemd op de binnenvaart, doch als je een maand by me aan boord blijft, ben je als volslagen schippersknecht het volle loon waard, en dat kan ik je niet geven. Doch er is nog iets. Het ligt nu eenmaal in mijn karakter, dat ik mij spoedig hecht aan menschen, met wie ik dagelyks omga, en 't zou mij leed doen, als je ca een paar maanden mij weer moest verlaten. ,,'k Heb in hst leven vaak genoeg de diepe smart van 't scheiden leeren kennen, en al heeft myn God, op Witn ik betrouw, mij steeds den last helpen dragen en mij vrede in mijn gemoed geschonken, tóch doet vaak de hérrinnering nog pijn. En toen je mij in de her berg van Joris Bokkers aansprak, moest ik dadelijk denken aan mijn jongsten zoon, die het langst bij my aan boord geweest is. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1