NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Raadsvergadering Ermelo Wnansdag <3 December 1933. Wegen ca Tachtigste Jaargang. No. 99. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FEUILLETON. De Smokkelaar Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. 8 December 1933. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mr-dedeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Nunspeet koopt een bosch. Vervolg-onderwjjs foetsie geen intellectueele inziaking te verwachten. Resul taten van het Lager Onderwijs. Versteeg bezorgd over de rooilijn. Gestreepte bokken Gingen B. en W. buiten hun boekje? Wegenfonds-rente. Werkver- schaffings-objecten. Huisman niet kwaadaardig. Dat noemen ze bier kapitaal- dienst. Doodloopen endoorloopenzegt Schouten. Een goedgevulde rondvraag. Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na ongewijzigde vaststelling der notulen van vorige ver gadering wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stuk ken waarvan naar en W. om prae-advies gaan Adres van de concours commissie der Christelijke Muziekvereeniging „Exc Isior" te Ermelo, houdende verzoek tot afstand van gemeenteterrein ten behoeve van een op Hemel vaartsdag en Pinkstermaandag te organiseeren muziekconcours. Adres van J. W. Hoxel e» anderen te Amsterdam, houdende verzoek tijd-lijke ontheffing te verleenen van de verplichting tot verharding van een zandweg nabij Groever brek, alvorens vergunning wordt verleend tot tot den bouw van landhuizen Adres van F. Frens te Elspeet houdende verzoek hem te ver- koopen een perceel grond in de Groote Kolonie. De heer HUISMAN is van meening dat het verzoek van Hoxel c.s. wel voor onmiddellijke behandeling vatbaar is De raadsleden hebben van de stukken alle kennis gmomen De VOORZITTER zegt dat dit adres op 28 Nov. j.l inkwam en dat B. en W. het nog niet in studie hebben kunnen nemen Zoo erg eei voudig zal intusschen een beslissing niet zijn. Grondbezit. Afwijzend wodr beschikt "P 12 „Kijk," zei de matroos, toen bQ een blik om zich heen had geworpen, „dst is nu voor het eerst van mijn leven, dat ik een voet zet in de kajuit van een riviervaartuig, en ik moet eerlijk bekennen, dat ik niet had ge dacht esn zoo gerieflijk verblijf op de Bato aan te treffen. Doch," voegde hij er lachend bij, „het achteronder van den schipper en de hut van den kapitein op schoener of fregat, ze komen hierin op hetzelfde neer, dat ze de verblijfplaatsen zijn voor den gezagvoerder." „Neen, Arjaan," merkte schip per Rudeman dadelijk op, „dat komt niet op hetzelfde neer. Er is dit verschil in, dat de hut van den kapitein voor den matroos verboden terrein is, terwijl het achteronder van den schipper in vele gevallen ook voor een goeden knecht open staat. Ik voor mij heb altijd graag, dat mijn knechts, als er tenminste gelegenheid voor is, op een verzoek van W, van Looijrngaed te Speuld om l/s H A. heidegrond in koop aan den grindweg Speuid-Houidorp, grenzende aan het eigendom van G. Poel. Aan de Ermelosche IJsver- eeniging wordt voor d*n tijd van 10 jaren in getiruik grgevnn hst terrein, de voormalige zand rij, geleg n aan den spoor baan Ermelo Putten, onder voorwaarde dat het gebruik op Zondag verboden zal zijn. (I stusschen is bij g-ruch e vernomen dat ds IJsvereenigirg dit terrein niet meer r oodig heeft, hetgeen nader wel zal blijden.) Het Verster-bosck. In de laatstelijk gehouden raadsvergadering deelden B en W. mede dat Mevr Wed J F Verstervan Nieuwkuyk aan de gemeente ter overname had aangeboden haar grondbezit, ing-sloten door dat van de gemeente en van den heer W. Simon Thomas ter grootte van 28 H.A., 61 A e, 10 c A Dit complex-gronden, b-kend als het Versterbosch is «oor de gemeente uitermate gunstig geleten, aangezien het als 't ware met haar eig ndommen één geheel vo;mt Bovendien heeft het uir een oogpunt van natuurschoon groote waarde en wordt het als zoodanig door ingezetenen en vreemdelingen zeer gawqa deerd en druk be* zoch met mij het maal gebi urnen in 't achteronder en des Zondags mag bij het evenals ik en de mijnen als zijn tehuis be schouwen." Nog even praatte de schipper met den jongen man en telkens als hij hem Arjaan noemde, wierp de onnoozele Jette een schuwen blik op hem. Toen de matroos achter den schipper aan het achteronder weer verliet, keek ze hem na tot hij zijn voet weer op het dek zette. Ziezoo, nu heb je de Bato gezien, merkte da schipper met een glimlach op ga nu maar je werkpakje aantrekken, je tijd van passagieren is voorbij." Adriaan Nitzema wipte vlug naar beneden, om geen vijf minuten later weer boven te komen in de gewone kleedij van den matroos van dien tijd, en dat was op den warmen zomer dag een uitrusting, die weinig tijd vereischte om aan te doen of af te le?gen. HOOFDSTUK VI. IN 'T ACHTERONDER. „Nu ben ik klaar om van alles aan te pakken, wat je me opdraagt, schipper," zei Adriaan Nitzema en toen de oude man den kloeken gast zoo vóór zich RUWE HU/D I Schrale Lippen f Gespringen Handen De familie Verster h-eft steeds een ieder op deze terreinen toegelaten, doch de vraag rijst, of, wanneer dit bezit in andere handen zou overgaaD, zulks bestendigd zou blijven Zou dat aan natuurschoon zoo rijke gebied als zoodanig moeten worden prijsgegeven, dan be- teekent zulks in werkelijken en idieelen zin een groot verlies. De belangen van het dorp Nunspeet en omgeving zijn als centrum van Vreemdelingen verkeer nu eenmaal ten nauwste verbonden aan een zekere bewegingsvrijheid in een ruime en ongerepte omgeving en uit dien hoofde heeft dit bezit zoodanige waarde, dat. hoewel de tijden zich moeilijk leenen voor het uitleven van idealen, in dit geval toch zoodanige pl-itgronden voor aankoop zijn aan te voeren, dat Burgemeester en Wethouders van oordeel waren, dat het aanbod van Mevr. Verster niet mocht worden afgewezen. De Raad heeft zich principieel uitgf sproken dit standpunt te deel-n en machtigde het College rot aankoop over te gaan voor <--n bedrag van maximaal I 10000 Het is B. en W aangenaam mede te dee'en, dat een voor- loopige koopovereenkomst tot dezen prijs werd gesloten en zij stellen thans voor bij deze het besluit tot aankoop formeel te b krachtigen. Op een vraag van den heer VAN OLST antwoordt de VOORZITTER dat het de be doeling is, bouwterreinen aldaar beschikbaar te stellen, Er staan reeds borden. Graslanden Elspeet Besloten wordt, aan verschil lende gegadigden wederom of nieuw te verpachten de gras- perceelen onder Elspeet en Uddel, tegen ongeveer 20 pet. lageren pachtprijs De heer HUISMAN vindt het fijn, dat dit beskuit in deze ver gadering genomen kon worden. De menschen weten nu waar ze ?an toe ziln zag staan, dacht nij aan zijn eigen zoon, die eens op dezelfde schuit werkte en die nu reeds zoovele jaren in het graf rustte Samen werk en de beide mannen op de tjalk, alles ge-eed makende om zoo spoedig mogelijk onder zeil te gaan Reeds aanstonds had schipper Rudeman gezien, hoe vlug en handig de Fries het hem o gewone werk aan pakte, en de oude man, die steeds in goeden luim was, gaf hem zoo noodig onderricht en praatte onderwijl over het schip- p-rsleven op de Zeeuwsche stroomm met die gemakkelijk heid in den omgang, het varens volk veeal eigen. Het was Adriaan Nitzema te moede, alsof hij zich hier op dit vaartuig nu al thuis gevoelde en de oude man met den witten baard hem die akelige leegte in zijn gemoed voor een wijle deed vergeten De leegte, die htm gekweld had van den eersten dag van moeders dood af, en die in zekeren zin nog erger werd, toen Jauk Nitzema hem verteld had, dat hij eigenlijk geen bloedverwanten meer op de wereld had. Zelfs den naam van zijn eigen vader had Jauk hem niet kunnen zegger. Wel had de boer gezegd, dat hij Vergoeding art. 13 L O. wet Aan H. C. van Hattem te Elspeet wordt toegekend een vergoeding van f 18.75 per jaar voor het doen bezoeken van zijn zoon Dries van de U.L O.- school te Harderwijk. Vervo Igo n derw ijs Zooals wellicht bekend is, is van regeeringswege bepaald, dat in z g. noodlijdende gemeenten geen vervolgonderwijs meer mag worden gegeven. Sedert 1 Januari 1923 zijn de gemeenten niet meer verplicht dat onderwijs te doen ver» strekken, zulks in verband met het feit, dat het rijkssubsidie in de uitgaven daarvoor bij de wet van 16 Februari 1923 werd geannuleerd. Laat de gemeente echter openbaar vervolgonderwijs geven, zooals tot nog toe hier het geval is, -dan is zij wettelijk ook ge houden in da kosten der bij zondere cursussen bij te dragen. Daar de geldelijk* toestand onzer gemeente tot het treffen van ingrijpende bezuinigen hoopt hebben B.enW. zich afgevraagd of het wel noodzakelijk is, om be doeld onderwijs, dat in de meeste gemeenten is afgeschaft, hier verder in stand te houden. Van de tot nog toe bestaande gelegenheid werd en wordt slechts een gering gebruik ge maakt. Soo wordt er momenteel alleen maar in Elspeet een cursus gehouden, welke met 17 leerlingen is begonnen. Het nut en de kosten tegen over elkaar afwegende waarbij de nu bestaande wettelijke plicht om eventueel ook de bijzondere cursussen fLantieel te steunen in het oog moet gehouden meenen B en W., dat de gestelde vraag in ont- kennenden zin moet worden beantwoord. Zij stellen dan ook voor het openbaar vervolgonderwijs met ingang van 1 Januari, a.s. af te ta schaffen. De heer HUISMAN zal zich niet tegen het voorstel verzetten, omdat de nood der tijden tot ongewenschte maatregelen dringt. Toch acht hij vervolgonderwijs zeer gewenseht. Dat er zoo weinig gebmik van gemaakt werd, ligt misschien aan de ge ringe propaganda die er voor gemaakt werd. Het is jammer dien kon vinden, gegraveerd in het deksel van de zilveren tabaks doos. Al wel honderdmaal had Adriaan getracht den naam te ontcijferen, maar het schrift was zóó fijn en met zóóveel sierlijke krullen bewerkt, dat het totaal onmogelijk was, er ook maar één enkele letter van te lezen, zoodat hij het tenslotte maar had opgegeven. Eer men er erg in had, was de voormiddag omgevlogen en toen J tte halverwege uit het achteronder kwam en met zachte, bedeesde stem riep „Vader, eten," kon de jonge man niet nalaten op te merken „Daar zijn jullie vroeg bij, is het niet, schipper Rudeman Weineen," was het antwoord, ,,'t is de ge wone tijd voor 't middageten en daar is Jette altijd precies mee." 't Eenvoudige maal smaakte Adriaan Nitzema voortreffelijk en de gezellige huiselijkheid in 't achteronder deed hem goed. ,,'k Heb nog maar zelden zulke lekkere aardappelen ge geten," merkte hij op, en lachend voegde hij er bij „Als men een zeereis van bijna twee jaar uit en thuis achter den rug heeft, krijgt men zoo langzamerhand zijn bekomst van erwten, boonen, gort, rijst, pekelvleesch en dergc- dat we blijven bijdragen voor het middelb onderwijs dat vooral voor de meisjes heel weinig resultaat heeft en het vervolgonderwijs, waarvan in hoofdzaak de mingegoeden ge bruik maken, moeten opheffen. De heer TOP is 't daarmede wel eens en vraagt of Ermelo inderdaad noodlijdend is. De VOORZITTERneen, want dan zou de Regeering het vervolgonderwijs hebben opge heven. 't Is waar, de bezuiniging die er mee bereikt wordt, is niet groot een paar honderd gulden doch we hebben op alles te bezuinigen, ook op de kleine dingen. En dan kan het, naar spr. meening, heuscb wel zonder vervolgonderwijs. Daarvan is geen intellectueele inzinking te verwachten. Het kan best zijn dat we er later, als de middelen wat ruimer zijn, weer op terugkomen. De heer SCHOUTEN wil op heffen 't is droevig zoo weinig gebruik er van gemaakt werd. De beer RIKKERS ziet ook in oph ffen geen bezwaar. De toestanden zijn anders dan vroeger. Nu zijn de kinderen veel langer op school en kunnen verschillends cursussen van land en tuinbouw volgen. De VOORZITTER: 't was altijd een noodlijdend zaakje. De heer VAN DER WART wil ook de waarde van het ver volgonderwijs niet overschatten. Toch was het wel een mooi ding om de jongelui van de straat te houden. In 't algemeen zijn de resul taten van het gewone Lagere Onderw. bedroevend slecht. Men moet b.v. maar eens een sollici tatie-brief ontvangen van iemand die alleen lager onderwijs genoten heeft.. De heer KOPPE daar hoor ik ook bij. De heer VAN DER WART U is de gunstige uitzondering. Werkelijk men staat er van te kijken als men een brief ontvangt van een 18 of 20 jarige die alleen L.O. cehad heeft. Het vervolg-onderwijs zal dit niet beter maken. En om de jongelui van de straat te houden, daar voor hebben andere organen hun taak te verstaan. Het voorstel tot opheffing wordt aangeoomen, doch zal op verzoek van den heer HUISMAN geschieden na b-ëindüing van lijke scheepskost." Voor men begon te eten, had de schipper de handen gevouwen en hardop een zegen gevraagd en toen men klaar was, gaf Jatte hem den ouden, stukgelezen Bijbel, die op het kasje tegen het beschot zijn vaste plaats had. Dn schipper opende het Boek en begon te lezen, waar hij gisteren geëicdigd was. Van zijn prille jeugd af was Adriaan Nitzema gewoon geweest, dat er des middags na den maaltijd uit den Bijbel werd gelezen. Vader Jauk week daarvan onder geen enkele omstandigheid af, doch 't was voor den wilden jongen destijds vaak een kwelling ge weest, naat de droge, eentonige stem van den voorlezer te moeten luister n en bet laatste woord was hem altoos het liefste ge weest. Nu luisterde hij echter met aandacht naar de klankvolle stem van den schipper, die las van het verraad van Petrus in de rechtzaal van Kajafas, den hoogepriester. Het hoofdstuk was uit en de oude man sloot het Boek en gaf het aan Jette, die het; zorg vuldig op zijn plaats legde. Dan zei de schipper „Ik heb je nog niet gevraagd naar je gods dienstige overtuiging Arjaan, en Ruwe huid met diepe voren Winterhanden, winterooren Wintervoeten, winterteenen Stukke armen, stukke beenen Weer in orde na gebruik Van Purol. Purol is puik! den loopenden cursus, half Februari. Aanvaarding en aankoop grond voor wegverbreeding. Aanvaard worden de navolgende perceelen Van F. Poorter te Harderwijk, en H. Polindsr te Nunspeet eén strook van 10 meter in het Westeinde te Nunspeetvan J L. Kraamburg te Ermelo een strookje aan de Stationsstraat aldaar. Vergoeding f 95.voor verplaatsing hekwerk. Aangekocht wordtaan den Eperwegvan Jac. Ponsteen 240 meter grond voor f 286. terwijl A. v. d. Saag en Wed. Timmer elk een strookj- afstaan tegen vergoeding van hekwerken. De heer VERSTEEG maakt er zich bezorgd ovet dat de menschen, d e nu strooken grond afstaan, later de dupe hiervan zullen worden. De nieuwe bouwverordening schrijft voor een erf van 10 meter achter te bouwen perceelen. Wanneer nu door afstand van strooken grond tevens de rooilijn verplaatst wordt, zouden de menschen er later mee komen te zitten. De VOORZITTER en ook weth. KUIJPER achten die vrees ongegrond. Immers de rooilijn verandert niet. Vroeger werd deze bepaald vanaf de bermen, tegenwoordig uit het hart van den weg. De heer VAN DER WART wil deze gelegenheid aangrijpen em te wijzen op de ongewenschte manier waarop men bij de ver betering van de Stationsstraat te Ermelo te werk gaat. Men sluit de weg bij gedeelten af, zonder aan te geven welke rich ting het verkeer uit moet. Dat geeft telkens stagnatie. En men gebruikt bij die afzetting bokken die niet in de gebruikelijke kleuren geverfd zijn, zoodat men kans loopt er des avonds tegenop te rijden. De VOORZITTER zegt dat juist gieter in B. en W. verga dering besloten is, een en ander te veranderen. Er zullen wijzers aangebracht worden voor tijdelijk verkeer en ook zullen de bokken hoewel dtt nergens is voor at verandert du niets aan onze verhouding voor den tijd, dat je bij mij aan boord bent, toch is het goed als men weet wat men aan elkander heeft." „Van huis uit ben ik eigenlijk Calvinist, dat was mijn stiefvader tenminste," antwoordde de jonge man. Even keek schipper Rude man den matroos weer met den zelfden onderzoekenden blik in het gelaat zooals van morgen in de Vuurbaak bij Joris Bokkers, toen de Fries aanbood, om ais knecht te willen varen op de Bato. „Zoo," ging de schipper voort, dan zal ook de Bijbel voor jou geen onbekend boek zijn, Arjaan De jonge man haalde de schouders op en antwoordde dan Neen schipper, vreemd is de Bijbel mij eigenlijk niet, en toch ook weer wel. Zoover mijn heriunering gaat, heb ik mijn stiefvader eiken dag een ge deelte uit den Bijbel hooren voorlezen en misschien strekt het tot mijn schande, doch ik was altijd blij, als bij het Boek dichtklapte. c. :'V -i Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1