Een uitkomst voor puzzelaars! Encyclopedie Woensdag 6 December 1933 Negen en Tachtigste Jaargang No. 97 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN enz. Overvelnwsch Weekblad BOIIfcMUMD De Smokkelaar fÓSÏER Harderwijker Courant MflflGPILLEN Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. Hierdensche Courant. Oe Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. FEUiU ETON. Gemengd Nieuws. Ljjk gevonden. Afslnitings-narigheid. Nienwe Nederlandsche Prijs compleet f2.95, FIRMA I. WEDDING. •gnvr ADVERTENT1EN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mt-dedeelingen dubbel tari-f LOSSE NUMMERS 5 cent. Ad v er tentië n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen De bijzondere rechtbank te Berlijn beeft een zekeren Bah wegens brandstichting, die hij gepleegd bad tnet de bedoelii g onrust onder de bevolking te verwekken, ter dood veroor deeld. Twee medeplichtigen werden tot 10 jaar tuchthuis straf veioordeeid. Dit is het eerste geval, dat iemand op grond van de wet tot afweer van politieke geweld daden, ter dood is veroordeeld wegens brandstichting. Het door rijkskanselier Hitler opgerichte fonds voor de slacht offers van den arbeid bezit thans na vijf maanden een bedrag van ruim 6 5. millioen mark. Een zware storm in de Tyrrheensche en de Adriatische Zee heeft op de kusten van Calabrië en Sicilië groote schade aangericht. De rails van de spoorwegen werden over een grooten afstand weggesleurd en de spoorbaan onder watet gezet. De visscherssch-pen hebben zeer veel van den storm te lijden gehad. Bij Msssina zijn aan het strand gelegen huizen door de holven overstroomd al het huisraad werd vernield. In Calabrië zijn de telefoon- en telegraafverbindingen verbroken. Een zeilschip is vergaan, waarbij naar verluidt vele menschen het leven verloren hebben. Boven het Turkscbe vilajet Samsoen heeft een vreeseltjke storm gewoed. Ds groote aan de Zwarte Zee gelegen haven Samsoen heeft zware schade 10 „Welnu, ik meeo daar juist gehoord te hebben, dat uw schip op 't oovenb ik t zwak bemand is zoudt u bet misschien met mij willen probeeren f Ik ben wel een jo gen van de groote vaart, doch ik zou nier weten, waarom een goed matroos ook geen goede schippersknecht zou kunneti worden." Tegelijker tijd haalde de jonge man een leeren brieventasch voor den dag en wilde den schipper zijn papieren toonen, teneinde het bewijs te leveren, dat hij degene was, voor wien hij zich uitgaf. Schipper Rudeman wees echter met een glimlach de hand van den zeeman, waarin deze een rol papier hield, terug, en antwoordde dan hoofdschuddend „Zulk een kloeken gast als jij mij toeschijnt, zou ik juist moeten hebben, doch ik ben maar een arm man en moet mij trachten te behelpen met een knechtje, dat voor den kost en een zak duitje varen wil om het beroep geleden. Ontelbare huizen zijn vernield en overstroomd. De dakloozen zoeken bij duizenden bescherming in de moskeeën. Meer dan dertig visschers- booten zijn gezonken. Twintig menschen zijn verdronken, 150 personen worden vermist. Zatermorgen vonden voorbij gangers op den rijksweg Etf en Rozendaal bij de Hooge Donk, het lijk van den 36 jarigen koop man M Roks uit St Willebrord naast zijn rijwiel op den weg liggen. Hoewel uiterlijk geen teekenr.n van geweld op het lijk te bespeuren vielen, schijnt mis daad niet uitgesloten te moeten worden. Een streng onderzoek wordt ingesteld. Ook te Zwolle is sedert de afsluiting der Zuiderzee een grootere verontreiniging van het water merkbaar nu de afvloeing van de grachten door het Zwartewater, dat in open ver binding staat met het IJselmeer niet zoo sterk meer is als voor heen. Wel is sedert de afsluiting Zwolle nagenoeg, gevrijwaard tegen overstiooming van de lager gelegen stadsgedeelten langs den Buitenkant gelijk jaarlijks het geval was, wanneer tn den winter de Westenwind het zeewater naar de stad op stuwde. Daar tegenover is ont staan hst vraagstuk van de rioleering der stad op de grachten, welke, als gezegd, een krachtige afsttooming missen, een euvel, waaraan, zooals één dezer te Hasselt is gebleken ook de achteruitgang van den vischstand in deze streken zal moeten worden geweten. Thans worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot een verlaging van het peil van het IJselmees van 0.13 c.M N.A P. tot 0.40 c.M. N.A.P. waardoor oa. ook verscheidene waterschappen een betere af vloeiing zouden krijgen, doch de invoering er van waartoe, naar verluidt, de minister van Water staat voornemens is te besluiten zou vor de O -rrijselsche hoofd- te leeren; je begrijpt dus zelf wel, jonge man, dat ik tot mijn spijt je aa bod moet aUijzei E ai» ik da ook voor den kost en eeD zakduitje zou willen varen?" merkte Adriaan i p Een oogenblik keek da oude schipper den matroos met vasten blik in de oogen en sprak dan op zijn kalmen, vtiendelijken toon„Was het werkelijk je bedoeling, vóór ik hier straks binnenkwam, een schipper te zoeken van de binnenvaart en er je zeemanschap ean te gev<-n Bevalt de groote vaart je ni t en blijf js liever dichter Dij huis Doch indien het laatste het geval ook is, behoeft een knaap, als jij mij lijkt te zijn, nog niet als jongen te gaan varener zijn schepen te over, waarop de schipper met twee knechts vaart en je tenminste als jonste knecht een loon kunt verdienen, dat bij je persoon en leeftijd past." „Laat ik uw eerste vraag beantwoorden, schipper, dan volgt her andere vanzelf. Ik b?n gisteravond in Terneuzsn aan boord van een Engelschen schoener afgemonsterdik heb dezen nacht in de Vuurbaak uitstekend geslapen en zooals ik het hier onzen waard reeds had medegedeeld, lag het in mijn bedoeling, een schipper te Ingezonden Mededeelingen. verstoort Uw gestel en humeur. Neem geen sterk werken de purgeermiddelen, doch de een normale ontlasting gevende 0.65 p. flacon. stad bezwaren medebrengen van een zoodanigen omvarg als op dit oogenblik nog niet kan worden overzien. Niet alleen zou een verlaagd IJ^elmeerpeil van nadeeligen in vloed zijn op de scheepvaart in de stadsgrachten en het rijkswater de Willemsvaart en het Zwartewater welke een mindere vaardiepte zouden krijgen, doch er zouden tal van houten kad-rmuurfundeeringen en waibescboeiingen komen bloot te liggen en als gevolg van het gemis aan tegendruk dreigen te verzakken. Zoo bezien, is het probleem eener verlaging van het peil van het IJselmeer waartegen het gemeentebestuur van Zwolle reeds een waarschuwende stem heeft doen hooren met alle gevolgen er van niet eenvoudig. Wij vernemen dat in verband met de gevreesde moeilijkhederi sedert kort een ambtenaar der Zuiderzeewerken te Zwolle is gestationneerd, ten einde de noodige peilingen en onder zoekingen te verrichten. Spoorwegverbinding over den Afsluitdijk. De minister van Waterstaat wrnscht blijkens de Memorie van Antwoord der Waterstaats- begrooting da ontwikkeling van het erkeer over den afsluitdijk eenigen tijd na te gaan, alvorens over den aanleg van een spoor wegverbinding over den dijk te bes issen. Met het in exploitatie nemen van een spoorwegver binding over den afsluitdijk, zal uit den aard der zaak de veer dienst EnkhuizenStavoren niet op den tegenwoordtgen voet gehandhaafd kunnen worden. De dan intredende beperking tot niet meer dan lokale beteekenis zal moeten leiden tot verbreking zoeken, die vandaag of moigen gereed is om onder zeil te gaan naar Antwerpen of Vlissingen, waar ik weer als matroos wilde monsteren op een of ander schip, onverschillig of het naar de Noordpool of naar China gaat. Dus ik zoek eigenlijk een plaatsje als passagier naar een dier beide havens. Maar ging de matroos voort toen ik caar s raks u met den waard hoorde pralen en onwillekeurig luisterde naar wat ge hem van uw omstandigheden vertelde, kwam de gedachte bij mij op, of ik niet eers kennis zou kunnen maken met de binnenvaart, en als ik u nu zeg, dat ik uitstekend in de plunje zit op het oogenblik al bezit ik slechts enkele guldens, niet de minste behoefte heb aan geld, wel, waarom zoudt u het dan met mij niet eens willen probeeren, schipper?" De schipper streek nadenkend met de harde vereelte hand door zijn witten baard en zei dan glimlachend „Luister eens maat, dan zal ik je een voorstel doen. Jij zoekt zcheepsgelegen- heid naar Antwerpen ofVlissingen nietwaar Nu, ik moet naar Vlissingen toe en nu kan je met mij dat reisje kosteloos medemaken, op voorwaarde, dat je mi) helpt bij het werk, dat van den tegenwoordigen band mtt het spoorwegbr drijf. WERKVERSCHAFFING. De Rijksinspectie werkver schaffing te Zwolle deelt mede dat de minister van sociale zaken het wenschelijk oordeelt, dat de leden van bet Ned. Verbond van Vakvereenigingen, het R K. Werkliedenverbond in Nederland en het Chr. Nat. Vakverbond, welke bij de werkverschaffing zijn geplaatst, hun klachten en wenschen de werkverschaffing betreffende, aan hun organisatie voorlegger. Deze organisatie, d wz. de organisatie waarvan zij lid zijn, beoordeelt aanvankelijk de bij haar ingekomen wrnschen en klachten. Indien het bestuur dit wenschelijk oordeelt, omdat het de zaak van genoegzaam ge wicht acht, bespreekt het de klacht met de rijksinspectie, of wel zendt het de klacht door raar de vakcentrale waarbij de organisatie is aargesloten. Ongeorganiseerde arbeiders dienen hetzij het een een voudige zaak betreft, die op het werk kan worden opgelost hun klachten en wenschen bij het gemeentebestuur in. Het gemeentebestuur kan de klachten aan den minister of aan de insptctie voorleggen. Wanneer zich op het werk ongeregeldheden hebben voor gedaan, welke aanstonds een min of meer massale schorsing tot gevolg hebben gehad, dan zal terzake zoo spoedig mogelijk overleg worden gepleegd tas- «chen de vertegenwoordigers van de vakcentrales in het ressort der inspectie en de rijksinspectie voor de werkver schaffing. EEN ROOFOVERVAL TE DEN HAAG. Toen Zaterdagmiddag de heer H., wonende aan de Joan Maetsuykerstraat 56, thuis kwam, vond bij zijn diie-en-zeventig jarige echtgenoote zeer overstuur met verschillende verwondingen op den divan zitten. Terwijl zij alleen thuis was, bad iemand zich toegang tot de woning verschaft en haar de wonden toegebracht. Vermoedelijk is diefstal de beweegreden tot de daad geweester worden althans eenig* voorwerpen ver aan boord moet worden gedaan. Te Vlissingen blijf ik waarschijn lijk een dag of wat liggen, omdat *k goederen aan boord heb, die daar moeten worden gelost en dan hoop ik, als het God belieft, daar wel wat lading te vinden." „Van harte neem ik het voo stel aan, schipper," ant woordde de matroos onmiddellijk, „dcch nog één vraag Als ik bij u gedurende de reis naar Vlissingen aan boord goed mijn best doe, en ik herhaal daór mijn vooistel van daarstraks, wat zou u dan zeggen „Dat we daar, als we met Gods hulp veilig in de haven liggen, nog wel eens op ons gemak over praten kunnen, maar nu gaan we naar boord Zeg me eerst je naam, maat mij noemt menschipperRudeman, dat heb je misschien baas Joris al wel hooren zeggen." „Mijn naam is Adriaan Nitzema." Lachend antwoordde de oude schipper„Dan ben je aan boord van de Bato, onze Arjaao, als js dat goedvindt." Kort daarna namen de beide varensgasten afscheid van de Vuurbaak, Een oogenblik hield de groote vuist van den waard Adriaans mist. De verwondingen .zijn waarschijnlijk niet met een wapen toegebracht. De gemeen- t> lijke geneeskundige dienst heeft haar naar het ziekenhuis aan den Zuidwal gebracht. Omtrent het gebeurde aan de Joan Maetsuykerstraat deelt het Corr. Bur. nog het volgende mede. De bewoner van perceel 56, de heer A. Harmsen, heeft bij zijn thuiskomst zijn vrouw zwaar bloedende aangetroffen. Vermoedelijk heeft in de gang der woning een worsteling plaats gevonden tusschen mevrouw Harmsen en den dader. In de gang bevonden zich namelijk groote plassen bloed er kleefde bloed aan de muren en het kleed achter den kapstok was geseheurd. In verschillende vertrekken zijn de kasten uitgehaald. De dader heeft in de commodes enz. waarschijnlijk gezocht naar geld en sieraden. Wat gestolen is, kan nog niet worden opge geven. De heer H., die evenals zijn vrouw over de zeventig is, is in de morgenuren oppasser en dan dus niet thuis De toestand van mevrouw Harmsen is zoodanig, dat zij niet kan worden gehoord. Hierdoor wordt uit den aard der zaak de taak der politie sterk bemoeilijkt. Wanneer er personen zijn, die inlichtingen kunnen geven en die bijvoorbeeld heden lusschen halfnegen en één uur iemand aan de deur van perceel Joan Maetsuyckerstraat 56 hebben gezien, verzoekt de politie hun zich onverwijld aan het politie bureau Alexanderplein, afdeeling B, te vervoegen. Nader wordt gemeld omtrent het gebeurde aan de Joan Maet suykerstraat dat de toestand van de oude dame Zondagavond laat nog zeer bedenkelijk was. Het bewustzijn is nog steeds niet teruggekeerd en de doktoren oordeelden het noodzakelijk de familie te waarschuwen. De politie he ft na te gaan wat er gestolen is. Een nauwkeurige opgave kon niet gegeven worden. Wel staat vast, dat een aantal sieraden vermist wordt. In den loop vari den middag kwamen ook de recbter-commissaris mr. We:y en de subst.-officier van Justitie mr. Polman, zieh op de hoogte van het gebeurde stellen. hand vast en hij zei met nadruk „Van dien ouden man kunt ge méér leeren dan varen, jonge maat'k wou, dat je bij hem kon blijven een paar jaren, dan zou je mogelijk over vele dingen anders denken dan je nu doet. Vaarwel 1" HOOFDSTUK V. OP DE BATO. Adriaan Nitzema keek nog eens achter zich om naar de Vuurbaak, nu by met zyn plunjezak op den rug naast den witgebaarden schipper voortstapte caar de haven en hij kon het zich niet verklaren, hoe het kwam, dat hij zich zoo tot den waard en schipper Rudeman voelde aangetrokken, hoewel ze hem beiden feitelijk nog vol komen vreemd waren. Helder en vroolijk straalde de morgenzon op het bedrijvige leven in het thans drukke havenkwartier, waar het laden en lossen in vollen gang was „Kijk schipper," zei de jonge man, „zie je daar dien schoener liggen met de Engelscbe vlag aan den gaffel Daar ben ik gisterenavond afgemonsterd, en toen ik hier met een paar Engelsche maats voet aan wal zette, had ik zeker niet kunnen droomen, dat ik weer zóó gauw De geheimzinnige brand. Het is de politie nog niet ge lukt licht te brengen in een geheimzinnige brand aan de Weteringschans te Amsterdam. Toen de brand ontdekt werd om half tien Dinsdagavond was alleen esn dienstbode thuis. De heer S. bewoner van het perceel was met zyn nicht uit, evenals de beide andere dienstboden De huisknecht en de chauffeur die niet in huis slapen, waren omstreeks 7 uur reeds heenge gaan. Toen de dienstbode de brand ontdekte, en zij naar boven ging, omdat zij meende onraad te hooren, lag de hond, die anders zeer waaksch is, te slapen. Hieruit wordt afgeleid, dat geen vreemden in huis zijn geweest. In een der vertrekken, waar de brand niet woedde, werd een flesch met petroleum gevonden, doch het onderzoek heeft uit gemaakt dat het niet een der fi-sschen was, bestemd om wyn in af te tappen, en die in huis aanwezig waren, zoodat zij van buiten moet zijn ingebracht. In een der kamers, die door de nicht bewoond werden, had zij haar diamanten en andere sieraden opgeborgen. Deze ju- weelen die een waarde van f 75 000 vertegenwoordigen, zijn sedert de brand verdwenen. Het is niet uitgemaakt, of zij nog tusschen de resten van de ver brande inventaris aanwezig zijn, dan wel of zij zijn gestolen. De politie doet een nanwkeurig onderzoek tusschen de verkoolde en verbrande resten. 1780 KOLOMMEN 35000 ONDERWERPEN 2600 PLATEN VERKRIJGBAAR BIJ DE onder zeil zou gaar." „Niemand weef, wat lot hem morgen wacht, Arjaan," ant woordde Rudeman op ernstige toon en hij voegde er bij„Het is maar goed ook, dat wij het niet weten 't is voldoende er van overtuigd te zijn, dat God het roer van ons levensscheepje in handen houdttenminste, zoo denk ik er over." De jonge matroos knikte zwijgend bij de woorden van zijn metgezel, en deze. die telkens een groet of een opmerking wisselde met bekende schippers op de vaartuigen, die voor den wal lagen, wees met den vinger naar een meer achteraf liggende schuit. „Zie je die tjalk daar met den oranjewimpel in top Nu, dat is mijn schuit en daar moeten we wezen. En zie je die vrouw op de voorplecht zitten „Jawel, schipper," antwoordde de matroos, „als ik me niet vergis, is ze bezig met aard appelen schillen." „Juist, Arjaan, je hebt goede oogen, doch laat ik je eerst iets vertellen van mijn dochter vóór we aan boo.'d zyn, want dat moet je toch weten. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1