RVWE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: !Jac. Veldhuizen. Zaterdag 2 December 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 96. Aisrrp. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. 'ffipUROL VOOR VIJFTIG JAAR. Hierop letten FEUILLETON. De Smokkelaar gesprongen handen Plaats een Kleintje. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. I in iedere afmetingen uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd, j Aanbevelend, Gemengd Nieuws. Korting provinciale jaar wedden in Gelderland. Bij de Staten van Gelderland hebben Gedeputeerde Staten voorstellen aanhangig gemaakt tot korting op de provinciale jaarwedden. GAS VERSTIKKING. ONDER ZAND BEDOLVEN Landarbeiders voor Frankrijk. Herhalingsoefeningen in 1934. STIER OP HOL TE LEIDEN Dit het Overvelnwsch Weekblad van 1 Dec 1883. Politierechter Zwolle. 3ETNT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mrdedeetingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Voorgesteld wordt om op de in 1932 tot f 4750 verlaagde jaarwedden van Ged. Staten over 1934 een korting van 5 pet. toe te passen en op de be zoldiging van het personeel der Provincie, boven het verhaal, toegelaten ingevolge Pensioen wet 1922, gedurende 1934 even* eens een korting van 5 pet. Voorts stellen Ged. Staten voor om over het tijdvak 1934 tot en met 1936 een tijdelijke korting van 10 pet. toe te passen op bezolJigingen en be kroningen van en uitkeeringen aan bestuursleden en ambtenaren van polders en waterschappen In mindering tal worden gebracht het bedrag, dat ingevolge de Pensioenwet 1922 door de be- sturen van polders enz op de betrokken ambtenaren wordt verhaald. In een perceel in de R?m- brandstraat te Oen Haag werden de 69-jarige bewoner G. H en diens ech'gsr oote in bewuste- loozen tosstand aangetroffen ten gevolge van gasverstikking. De vrouw bleek reeds te zijn overleden, terwijl de man, die naar het RK ziekenhuis West einde was vervoerd, in den loop van den nacht is overleden. De oorzaak van het ongeval is te wijten aan onachtzaamheid bij de behandeling van een gascom- foor. Ik heb er altoos prijs op ge steld, een vasten wil te hebben en als ik mij voornam tweederde gedeelte van mijn gage vast re zetten, dan moet de man nog geboron worden, die mij over kon halen aan dat voornemen ontrouw te worden En weet je wat het mij gemakkelijk maakt om standvastig te blijven, jonge maat? Luister, ik zal het js vertellen. Ik heb mijn ouders reeds jong verloren en mijn vader heb ik bijna niet gekend, doch wat mijn moeder mij eens leerde, heb ik toch nooit vergeten, ook niet als storm en schipbreuk met ondergang dreigde of in hevige gevechten de kogels -m mij heen floten, 't Waren maar enkele woorden de laatste die ik van mijn moeder hoorde en ze luiddenJoris, mijn jongen zul je er altyd aan denken, dat God je altijd ziet, waar je ook bent en bij wat ja ook doet Bij Apothekers en Drogisten Woensdagmorgen was in een kiezelgroeve bij Schimmen de 23 jarige M. H. uit Klimmen bezig zijn auto met kiezel te laden. Plotseling kwam van een hoogte van 25 meter een groote hoeveelheid aarde van naar schatting 3000 kub meter naar beneden. H- en ook de eigenaa- van de groeve, de heer Dernes werd er onder bedolven. Met man en macht werd met het reddingswerk begonnen. Na een uur werken werd de heer D. te voorschijn gehaald Hij had een beenbreuk Toen de heer H. gevonden werd was hij reeds overleden. Wij vernemen, dat de com missie-Van Rappart, beoogende de emigratie van landarbeiders gezinnen naar Frankrijk, in onder handeling is getreden met de Fransche autoriteiten en organi saties over de vestiging van kleine landbouwers en land arbeidersgezinnen in Frankrijk. Een voorloopig plan is reeds niet Fransche belangheboenden besproken Zaodra hieromtrent het resultaat bekend is, zal de commissie van Rappard het plan nader beoordeeien en eventueele voorstellen aan de regeering doen. Blijkens beschikking van den Minister van Defensie moeten van de verlofgangers der lich tingen 1928 en 1930 aan de herhalingsoefeningen in 1934 deelnemena. de Rigrmenten Infanterie (hieronder begrepen het Regiment Grenadiers en Jagers, b. het Regiment Wiel rijders, c. de schoocompagnie van den Motor dienst, d. de Regimenten Huzaren, met uit zondering van de postduiven- verzorgers en van de paarden- verzorgers, die de eerste oefening hebben vervuld hij het Remonte- wezen, e. de Regimenten Veld artillerie, f. het Korps Rijdende Artilleri"-, g het Regiment Motor- ,,Jouw moeder za- wsüicht in dien zelfden geesr to ja gesproken hebben, maat, dat geloof ik vast, maar als zooiets geen indruk op je maakt, dan ben je het al kwijt eer de dag een uur ouder is. Nu ben jij straks de Vuurbaak en Joris Bokkers waarschijnlijk glad vergeten, maar toch kan het geen kwaad, als men ook in een herberg een ernstig woordje spreekt of hoort." Op dit oogenbhk ging de deur van de gelagkamer open en een reeds tamelijk bejaard man trad binnen, wiens houding en voorkomen den echten Zeeuw- schen schipper van dien tijd verraadden. Dadelijk trad de kastelein op hem toe en schudde hem hartelijk de hand. „Wel schipper Rudeman, weet je de haven van Terneuzen nog te vinden Het is, als ik mij niet vergis, bijna een jaar geleden, dat je hier het anker liet vallen." „Neen, Joris, zoo lang is dat nog niet geleden verleden jaar October ben ik nog hier geweest," antwoordde de schipper op de verwelkoming van den waard. Verweerd "ea gebruind was het gelaat van schippSL^uderaan Artillerie, h. het Regiment Kust- Artillerie, i. het Korps Lucht doel-Artillerie, j. het Regiment Genietroepen, k. Schoolcom- pagnie Pontonniers, vootzoover betreft de dienstplichtigen, die ten aanzien van de eerste oefe ning behoorden tot de eerst- en tweede ploeg, 1. de Schoolcom- pagnie Terpedisten, m. de Com pagnie Intendancetroepen van de lichti g 1928 de Compagniën Hospitaalsoldaten, met uitzon dering van de ziekenverplegers van de lich ing 1930 de Com pagniën Hospitaalsoldaten, en ten slotte van de lichtingen 1927 en 1929 de school- compagnie Pontenniers, voor zoover betreft de dienst plichtigen, die ten aanzien van de eerste oefening behoorden tot de derde ploeg. Woensdagmiddag tegen d: vroeg invallende duisternis is de sleutelstad in rep en roer ge bracht door een op hol ge slagen stier Een gemoedelijke stier werd door een even ge moedelijken drijver met de gebruikelijke voorzorgsmaatrege len langs den Morschweg ge voerd Op 't alleronverwachtst ging het dier er van door nagerend door zijn luid tierenden btrg-leider. De eerste aanval gold een tuintje. Een mooi en goed aangelegd tuintje mat kiezelpaadjes en een paar plekjes gras en met planten, naarstig omstrooid met turfmolm In enkele sec< nd<m was al die netheid verdwenen, het tuintje was een chaos geworden en onder de nu werkelijk minder goed bedoelde liefkoozingen van zijn begeleider nam her koebeest een soort hink-srap-sprong tegen het nette tuinhekje, dat daarbij sneuvelde In wilde jacht ging het nu de stad in. Van een verkeersagent met nette witte handschoenen en zwart-wit gestreepte man chetten trok het losgeb oken rund zich niets aan Het,.schepte" den man op voorbeeldige wijze en mikte even later een volkomen onschuldige slagers jongen met fiets en al door een winkelruit. De achtervolging over de Haarlemmerstraat was nu in vollen gang. De veel misbaar makende jagers maakten het beest nog doller en in een wilden ren vloog het door straten en steegjes Een oud en zijn witte baard stak helder en scherp af tegen die donkere huidkleur. In den kalmen blik en vriendelijken trek om den mond lag iets, dat onmiddellijk aantrok en vertrouwen wekte. De oude schipper haalde een bont geruiten zak uit zijn wam buis te voorschijn en sprak glimlachend„Kijk eens Joris, ik kom wat winkelwaren inslaan, en vóór wij een boom opzetten, wil ik eerst zeggen, wat ik hebben moet, anders ben ik de helft vergeten, als ik straks weer aan boord kom. Geef mij intusschen een glas bier." Met de eene hand greep de waard onder de toonbank naar een kruik bier en met de andere klopte hij op de binnendeur aan het afwegen en gereedmaken van winkelwaren waagde Joris zich niet, dat was het werk van de gezaghebster aan bakboord, die dan ook spoedig verscheen. Ook zij begroette den ouden schipper als een goeden bekende en toen deze haar had opgesomd, wat hij moest inslaan, stond een glas schuimend bier inge schonken vóór hem „Ziezoo," zeide de oude schipper, „dat is vast afgehandeld," en terwijl hij Ingezonden Mededeelingen. RHEUM ATISCHS PIJNEN. De lijder kent maar al te goed de ellende, welke veroorzaakt wordt door rheumatische pijnen in de ledematen, lendenen, heupen of ge wrichten, doch gewoonlijk is hem de werkelijke oorzaak van deze pijnen niet bekend. Het is juist, dat een verblijf in een vochtige om geving, gevatte koude, tocht, enz. dikwijls rheumatische pijnen teweeg brengen, maar de werkelijke oorzaak schuilt in het urinezuur, dat zich tengevolge van trage werking van bepaalde organen in uw lichaam kon afzetten. Het bloed, dat niet meer goed gezuiverd wordt, voert dit urinezuur op zijn omloop door het lichaam mede en dit kan zich ai- zetten in de gewrichten of holle gedeelten van het lichaam En de scherpe kanten dezer urinezuur-af; zetting n veroorzaken de ellendige pijnen, die gij voelt, als gij u be weegt, bukt of inspant. Foster's Rugpijn-Nieren Pillen wor den sinds de dei tig jaren, waar in Holland ze leerde kennen en waardeeren, door personen uit uw eigen omgeving aanbevolen tegen dergelijke verschijnselen. Zij ver schaffen goed gezuiverd, levengevend bloed. Zjj zorgen, dat alle onzuiver heden, die zooveel narigheid ver oorzaken en leiden kunnen tot aller lei zeer ongewenschte verwikkelingen dagelijks uit het lichaam worden verwijderd. Verkrijgbaar bij apothekers en d ogisten a f 1.— f 1.75 en 13.— p. doos. Let vooral op den juisten naam. heertje met een netten wandel stok kreeg toreadors-neigingen, maar zocht gauw bescherming temidden van een stel angstig gillende winkeldochters van een groot modemagazijn. Toen kwam h^t hoogtepunt van de jacht. Een politieauto m;t naargeestig aandoende mat glazen ga'en en trali s ging aan ds Echtervolgi g deelnemen. Of het een pantserwagen war, v r* m Idt het verhaal niet, maar er weid geschoten De stier werd niet geraakt bij het eerste salvo en ook niet iemand anders Maar de politi.auto was toch de ondergang van het rund met al te veel initiatie f Gewond, raakte h»t ergens nabij den Hoogen Rijndijk in een sloot. Droef io-iend hief het nog even zijn kop boven water en stierf daarna den dood in de modder z:ch neerzette, begon de waard het gesprek met de vraag „Alles wel aan boord, Rudeman En je dochter tcch gezond, hoop ik Er kwam een bezorgde trek op hst vriendelijk gelaat van den ouden man, toen bij antwoordde „Dat kon wel beter, Joris, ik heil op mijn laatste reis nogal tegenspoed gehad en ben dank baar, dat ik met Gods hulp in de haven van Terneuzen kon binnenloop n. Feitelijk is mijn vaartuig te zwak bemand, en dat is ook eigen!"k de oorzaak, dat ik nogal most sukkelen met mijn vrachten, j; wet wel, dat schipper Rudeman in dsn tijd, dat hij zijn beide jongens nog bij zich aan boord had, dmfde varen, al spookte het op de Scheldestroomen Sinds ik echter slechts met een jong knechtje kan varen en met de hulp, die mijn dochter kan verleenen, moet ik vaak blijven liggen als an iere vaartuigen van mijn soort er nog niet aan denken een ligplaats te zoek ndat is nu echter eenmaal zoo en ik kan mij er ook wel in schikken, doch nu is mijn knechtje in Tholen, waar OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Het Sint Nicolaas-feest nadert. M't ge noegen wijzen wij op de sierlijke etalages van platen, prachtwerken en albums bij den boekhandelaar Berends en bij orzen uitgever Godron op de uitstallirgen van speelgoed en tallooze voorwerpen van weelde en nut bij Karssen en Bollee, bij Tromp, bij m?j Gerson, en Wolfvan allerlei artikelen van modes en opschik bij ten Broek, Samson er van Mer kvan lekkernij -n en surpiisis bij de banketbakkers, enz terwijl hier en daar een tombola aan liefhebbers d<? ge legenheid aanbiedt om voor er n spotprijsje iets mooi te krijgen. ADVERTENTIEN Station Harderwijk. Steen kolen, gas cokes, tu f in soorten. Biliijke prijzen. J. Visch, spekslager maakt het gsëerde publiek brkena dat by zijn varkenvleesch van af heden voor onderstaande prijs zal verkoopen Lappen en Rollade 75 ct. p. K G. Carbonade .72 Spek en Worst 85 Spek (dik en dun) en Worst bij de 5 Kilogram voor 76 ernt. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 29 Nov. Maarten Verzijl en Adriana van Hutle. GEBOREN 22 Nov. Maria d. v. Eibert Reijerse en Aartje Schuiteman 23. Frederk Julius Theodoor, z. v. Migchel de Lange en Geertruida Gesina van Keeken. Johanna Ger- harda, d.v. Jobannes Hendrikus Driesenaar en Dorothéa Hendriëtta Timmier. 26. Heinrich, z. v. Hcinrich Schnebeli en Neeltje Jansen Albert Jan, z v. Pieter Albertus de Roos en Sientje van de Brugge. 29. Eliza Gerardus z. v. Hatmen Kok en Aaltje Smit. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f5.00 a f6.50 Rogge per H.L. f6.75 i f6.75 Aardappelen f 1.70 i f 1.90 Biggen f 3.50 k f 10.00 G. M. te Ermelo heeft kisten ontvreemd, die toebehoorden aan H. van Rijswijk. Hij had een schuur gehuurd, over een deel waarvan ook Van Rijswijk de beschikking had. Verd. had van v. RijswijK eenige kisten geleend, en toen die ze terug wilde hebben, had verd. enkelen achtergehouden. Hij ontkent dat hij de kisten heeft gestolen, wel geeft hij toe, dat hij den naam van den eigenaar heeft weggekrast en zijn eigen initialen er voor in de piaats heeft gezet. Getuige H. van Rijswijk vertelt wat er is gebeurd. Hij had de kis ten, waarvan zijn naam was wegge krast, duidelijk herkend. Eisch f50.boete subs. 25 d. h. De politierechter hcudt rekening met verd.'s financieelen toestand en veroordeelt hem tot f30.— boete subs. 20 d. h. J. H. en H. J., beiden te Hierden, hadden op 24 Oct. met 3 andere jongens langs den weg gestaan en toen 3 voorbijgangers, de getuigen J. de Bruin, Joh. Foppen en L. Brouwer, met een lantaarn belicht, met steenen gegooid en nageroepen. Die drie waren toen teruggekomen en er was een vechtpartij ontstaan. J. H. zegt, dat die drie jongens wel waren gegooid, maar niet door hem en zijn mede-verdachten. Hij was daarna slaags geraakt met de Bruin, die hij uit zelfverdediging had geslagen. Verdachte H. J. or tkent ook met steenen geg> oid te hebben. Hij was zijn vriend ie nulp gekomen en op de Bruin afgevlogen. Later bekent hij thutshoon, ziek van boord gegaan, 'k Heb nog g-tracht een ander knechtje te krijgen, doch dat lukte niet, daar ik niet langer kon wachten, ben ik maar onder zeil gegaan en heb het met Jetje klaar gespeelJ, om Terneuzen veilig binnen te loopen." Het gezicht vaa den waard had, terwijl de andere man sprak, een brdenkelijken, medelijdende trek gekregen, doch voordat hij kon antwoorden, had zijn vrouw reeds o gemerkt„Jij weet toch zeker wel een geschikt knechtje voor schipper Rudeman te vir.den, Joris Je begrijpt heel goed, dat een bejaard man en een achterlijke vrouw niet samen een vaartuig op de Zeeuwsche stroomen baas kunnen blijven, jij moet voor een knechtje zorgen, Jo is." De waard keek eenigszins verbluft naar het kleine, pittige vrouwtje aan bakboord en z»i dan op verontschuldigenden toon Ja maar, stop evea vrouw, 't is t. ch niet mijn schuld, dat die jongen van Rudeman het bijltje er bij reer moest leggen, 'k heb hem geen rattenkruid ingegeven." De oude sch.pper begon hartelijk te Uchen en ook Poeders en tabletten zijn alléén echt, als de verpakking voorzien is van den naam Mijobardt. Let by het koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert U de echtheid. hij Foppen geslagen te hebben. (ietuige J. de Bruin verklaart, dat hij is gegooid. H j was teruggegaan en had gevraagd wie dc dader was. Bij de vechtpartij hadden de beide verdachten toen J. Foppen ge- stagen. Getuige J. Foppen vertelt, dat hij de Bruin te hulp kwam en toen is geslagen do jr H. J. met een klomp. Of J. H. hem geraakt heelt, weet hij niet zeker. Getuige L. Brouwer zag ook dat Foppen door H. j. werd geslagen, oi J H. sloeg weet hg ook niet. Getuige a décharge H. Wouters stond op den bewusten avond met de beide verdachten langs den weg. Er was wel gelicht en met steenen gegooid, maar door wie heeft ge tuige niet gezien. J. H. had daarna de Bruin vastgegrepen en van hem een kiap in 't gezicht gekregen. Van Foppen heeft hij niets gezien. Getuige a décharge G. Poolen hoorde ook tot hetzelfde troepje der beide verdachten. Hg heeft ook niets van het steenen gooien gezien, wel de schermutseling tusschen J. H. en de Bruin. Hij heeft ook niet gezien dat Foppen geslagen is. Wel zag bij dat H. J. met een klomp Adriaan Nttzema, dia met belangstelling had toegeluisterd, kon zijn lach niet inhouden om de koddige verontwaardiging van den waard. „Neen, neen, baas Joris, jij kunt het niet helpen, dat ik in den knoei geraakt ben, doch mogelyk kun je mij wel helpen er uit te komen." Op dit oogenblik schoot den matroos een gedachte door het hoofd, die dad-iijk in zijn brein vasten vorm kreeg, en snel en vas beraden in het nemen van een besluit, zooals Adriaan Nitzema altijd geweest wat, stond hij op en zei„Schipper, neem mij niet kwalijk, dat ik mij in uw gesprek meng, doch mag ik u iets vragen „Wel ztker kerel, waarnm niet," antwoordde de oude schipper vriendelijk. IVordi vervolgd ■- ■*-.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1