Op elke wond Purol Woensdag 29 November 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 95. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN enz. OvervelawsGh Weekblad Harderwijker Courant BUITENLAMP FEUILLETON. De Smokkelaar Voor allen die Sokkelen Abonneert li on dit blad. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. Hierdensche Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. Laxeertabletten DE OMZETBELASTING. Officieel Gedeelte. Gemeente Harderwijk. EU» ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden niededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Advertentië n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen De achteruitgang van de temperatuur beeft zware sneeuw buien gebracht. De bergen zijn met sneeuw bedekt. In Obcrsi- dorf en Aiigau ligt de sneeuw 25 c.M boog, in Tussen 20 c M. Op vtle plaatsen smolt de sneeuw spoedig weg, op andere plaatseo bleef de sneeuw liggen. Het debat over de Engdscbe troonrede is gisteren voortgezet Sir. John Simon zetde o.a., dat er geen beter u.etbodc was ouj Duitschland te kwetsen, dan bet te zeggen, dat zijn ontwapenings conferentie niets aan de zaak verandett, dat een verdrag ook zoo gesioren kan worden en dat eerst daarna aan Duuschiand verzocht kan worden bet gereed zijnde document op de vrij ge houden plaats te onderteekenen. Duitschland is geen object, dat men eenvoudig kan dtciceien, doch het is een partner bij de beraadslagingen. Gioot-Biittannië is vastbe sloten alles wat mogelijk is te doen om Duitschland weer als partner voor de besprekingen te winnen. De Bntsche regeering heeft reeds maatregelen genomen hierover diplomatieke onder* handelingen aan te ktoopen. Zij is over deze aangelegenheid reeds met de Frausche en Duitsche regeeringen in ver* binding getreden. In drift een klap gegeven Te Makkum heeft zich Don derdagavond ongeveer zeven uur Toen ging Adriaan met zijn stiefvader nog even naar binnen in het sombere kamertj-, waarir de beste spulletjes stonden. Daar opende Jauk vooizichtig moeders eikennou en linnenkast en toonde Adriaan een grauw linnen zak, dien hij uit een der kleine laadjes nam Dan maakte hij den riem los, waarmede de geldzak gesloten was en haalde er een vergeeld stuk papier uit. ,,Kijk Adriaan, hierop staat precies het bedrag vermeld en de handteekeningen van je moeder en mij. Den dag, dat jij je geld komt afhalen bij mij, moet je op dit papier verklaren,' dat je het aangegeven bedrag van mij ontvangen hebt." Teen deed hg het papier weer it> den buidel en wikkelde er stevig den riem omheen, waarna hg uit dezelfde lade een ia wasdoek gewikkeld pakje te voorschijn haalde. „Hierin zitten de tabaksdoos en nog een paar spulletjes, die aan je een droevig voorval afgespeeld, waarbij de zestienjarige P. v. d. Kooy het leven heeft gelaten. Genoemde Van der Kooy stond met den achttienjarigen P. Lutgendorf te praten. Deze had een rijwiel bij zich. v. d. K wilde een sigaret opsteken, waarbij er één uit het doosje op den grond viel. Hg zou die oprapen en toen moet L in de veronderstelling hebben verkeerd dat v. d K een rijwielband van zijn flets wilde laten leegloopen. L. maakte zich hierover zoo kwaad, dat hij v. d. K. eenige klappen toediende, weike zoo ongelukkig moeten zijn aange komen, det v. d. K ineenzakte. Men droeg het slachiofler binnen in de woning van den heer v. d. Wal. Toen dr v d Hem, dien men gewaarschuwd had, spoedig daarna ter plaatse ver scheen, kon hij slechts den dood constateeren. De verslagenheid in het dorp is zeer groot. De bevolking is zoowel met dr nagelaten betrekkingen van het slachtoffer als met den dader en diens ouders ten zeerste be gaan, daar ailzn zeer gunstig bekend staan. L moet in em opwelling van drift hebben ge handeld Daar men de doods oorzaak niet definitief heeft kunnen vaststellen, hei ft men dr. Mieremet uit Groningen ont boden, die de sectie op het lijk zal verrichten. Wilt eli beleen In den winter neemt de werk loosheid immer toe. Velen toch wachten met het laten aanbrengen van allerlei verbeteiingen aan hun woning tot het voorjaar Daarom lijkt het ons dienstig er eens de aandacht op te vestigen dat veel onderhoudswerkj-s aan woningen ook zeer goed ru a! kunnen geschieden. Men kan laten schilderen, tuinmeubelen, zonneschermen, enz. laten op knappen, huisraad dat in 't on* gereede is getaakt, laten her stellen en zoo velen die hun kerend naar werk uitzien iefs laten verdisnen. Stelt hen niet teleur Over weegt eens of er niets is, waar door gij uw medeburger arbeid kunt verschaffen. Van een auto geslingerd. Vorige week werd een met kisten beladen vrachtauto op den hofk van de Biltstraat en eigen vader heboen toebehoord je moeder heeft het zoo ingepakt, maar als je het nu hier nog wilt openmaken, kun je het op je gemak doenik ga nu aan mijn werk, we hebben thans afgehand ld, wat ik meende te moeten afhandelen N-en, Adiiaao w ide het pakje nu maar liever niet op -nmaken en na een kort afscheid was hij heengegaan 't Had den jongen matroos niet veel moeite gekost, weer een schip te vinden, 't was hem onverschillig geweest waarheen de reis gir g of hoe lang die duurde. En 't was bijna twee jaar later, dat hij weer voet aan wal zette op vaderlandschen bodem er. wij h m aantreffen in de herbcg de Vuurbaak, waar eerst het hanengekraai en later de heldere zomerzon, die in zijn slaapkamertje scheen, hem uit zijn gezonden slaap hadden gewekt. HOOFDSTUK IV. EEN NIEUW LEVEN. Adriaans gedachten verwijlden op de oude, schamele hoeve van Jauk Nitzema, daarginds in 't verre Friesland, waar hij anders, als hij terugkwam van de reis, met zulk een vroolijk met verstopping of moeilijkheden, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 ct. de Witte Vrouwensingel te Utrecht aangereden in den flank door een andere auto. Eerstgenoemde vrachtwagen kan telde door den schok en kwam terecht tegen de brugleuning. De drie mannen, die in de stuurcabine zaten, bekwamen geen letsel, een vierde n an echter, die achterop zat, werd van den wagen afgeslingerd en kwam met zijn hoofd zoo ongelukkig op een zandbak neer, dat hij in ernstig verwonden toestand naar het ziekenhuis moest worden vervoerd, waar hg werd opgenomen. Hedennacht rchter is de man aan zijn verwondingen bezweken. Het was de 30-jarige H uit Zeist. Omgaan met dieren. Toen eenige werklui bij een verbouwing aan de Voorstraat, te Z*olle een wagen met puin iets achteruit wilde zetten, waar toe een van hen het paard bij den bek greep, beet dit den man, zonder dirrc e aanleiding in zijn hand Het dier hapte hom een top van een zijner vingers af, zoodat de onfor tuinlijke zich onder mediscben hulp moest stellen. Diefstal van schapen in West-Friesland. In verscheidene dorpen van West-Friesland werden geduren de de laatste weken geregeld schapen uit de wriden ontvreemd van welke misdrijven men de daders maar niet kon vinden. Nu er onlangs te Enkhuizen een zoogenaamde crisisslagerij was opgericht, waar vooral het schapenvleesch zoo goedkoop was, dat de andere slagers er niet meer tegen op konden concurreeren, kreeg de politie het vermoeden, dat dit in ver band zou kunnen staan met de aanhoudende diefstallen. Uit het onderzoek is gebleken dat eenige mannen er 's nachts verscheidene malen met een auto op uitgingen, om telkens en licht gemoed heen reisde, omdat hg daar zijn moeder vond, die hrm liefhad, al had hij het nooit zoo diep gevoeld als nu. 't Was een lange reis geweest, die hij thans achter den rug had. De brandende zonnegloed der tropen had hem de wangen bruin gebrand, doch wat had die lange reis hem verder opgeleverd Een somber lachje speelde om de lippen van Adriaan Nitzema, als hij daaraan dacht. Vroeger sprong hij tamelijk zuinig om met zijn zuur verdiende gage dan dacht hij aan moeder, die er zoo gelukkig mee was, als ze met het geld, dat haar jongen voor haar meebracht van zee, eenige verlichting kon brengen in de zware zorgen van den hard werkenden Jauk. Maar van deze reis bracht bij geen geld mede, ook geen snuisterijen, in den vreemde gekocht. Het Engelsche goud stuk, dat hij gisterenavond gewisseld bad voor de toonbank van de Vuurbaak, was alles, wat hem restte van de ruime gage, op deze lange reis verdiend. Ditmaal had Adriaan Nitzema geen gunstige uitzondering ge maakt op zgn losbandige scheepsgezellen, daarvoor had hij in den vreemde te dikwijls een paar schapen uit de een of andere weide te stelen. Reeds drie personen zijn ge arresteerd, waarvan twee uit Enkhuizen en een uit Oost huizen. HET CADEAUSTELSEL. De afdeeling Bussum van de Nederlandsch Vereeniging van Huisvfouwen, welke 110 leden telt, he-ff, naar de N.R Crt. meldt, met algemeene stemmen besloten om van winkeliers geen cadeaux te aanvaarden Bij de besprekingen is algemeene ver ontwaardiging over het cadeau stelsel uirgesprokenmen meende, dat thans door dezen maatregel duidelijk moet worden gemaakt dat de huisvrouwen haar bekomst van dit systeem hebben en men hoopt, dat het Bussumsche voorbeeld tot na volging zal leiden. Bussum is de eerste ge meente, waar een dergeigk besluit wordt genomen. De cadeaukwestie is in de plaatselijke huisvrouwenvererniging aan de orde geweestnu em groot aantal winkeliers een verkoop- acte op touw hebben gezet, waarbij aan elke koopster, die voor vijftig cent koopt, een gedrukt Bussumsch wapen wordt uitgereikt, waarvan men er tien most verkrijgen om voor een cadeau in aanmerking te kunnen komen, werd het gevaar, juist voor de huisvrouwen, die in deze# tijd geen groote bedragen kunnen besteden, te grcot geacht, dan dat men nog langer met een duidelijke uitspraak wilde wachten. Pastoor met zijn auto in de Vecht gereden. Zaterdagmiddag is pastoor B. J. Brouwer, pastoor van de parochie Loenersloot, te Nieuwersluis nabij de Vechtbrug met zijn auto in de Vecht ge reden. Na taliooze pogingen is het niet gelukt den pastoor uit zijn benarde positie te bevrijden. Een kwartier na het ongeval werd de pastoor uit het water gehaald. Geneesheeren moesten den dood constateeren. Ongewenschte Vreemde linge. Emma Goldman, de brkemle internationale figuur in de anti militaristische beweging, zou Donderdagavond te Apeldoorn deelgenomen aan hun ruwe uitspattingen, waarvan hij in den grond der zaak toch eigenlijk een afkeer had. Mogelijk zou hij, indien hij zijn geld niet had verkwist, nog wel een kort bezoek aan Nitzema's hoeve gebracht hebben, doch thans dacht hij er niet over. Er zat voor hem immers niets anders op dan te doen, wat bij gisteravond reeds tot Joris Bokkers, den waard, gezegd had namelijk zijn nachtverblijf betalen en dan een schipper trachten te vinden, die zeilree lag voor Antwerpen of Vlissingen. Van beneden uit de woonkamer klonk de zware stem van Joris Bokkers, dis praatte en lachtte met vrouw en dochters. ,,Die kan gemakkelijk lachen en vroolijk zijn," mompelde de matroos op het bed in het kleine kamertje. „Hij heeft vrouw en kinderen, die hem ongetwijfeld lirfhebben, maar ik ben als een schip zonder roer in volle zee, en wie weet hoe lang ik nog zal moeten dobberen.'' Dan sprong de matroos echter met een ruk overeind en een harde trek, die dikwijls zgn knap gelaat ontsierde, groefde zich om zijn lippen, „Wat zeur en tob ik toch voor de anti-militairistische ver eeniging optreden. Bij haar aan komst aldaar werd haar van politiewege aangezegd, dat op last der regeering haar het spreken bier verboden was en zij a's ongewenschte vreemde linge over de grens moest worden geleid, waaraan bereids gevolg is gegeven. In het Staatsblad is opgenomen een Kon. besluut van 14 Nov. j I. houdende bepaling van den dag van inwerkingtreding van de omzetbelastingwet Deze is be paald op 1 Januari a.s. Distributie van Gekookt Rundvleescb. Burgemeester en Wethouders van Harderwijk brengen ter kennis van belanghebbenden, dat door den zorg van het Dagelijksch Bestuur van het Plaatselijk Crisis Com.te met ingang van 4 December a.s. een aanvang zal worden gemaakt met de distributie van gekookt rundvleesch in blikten behoeve van de gezinnen van steun- trekkenden en andere armlastigen, nog niet steuntrekkend. Per gezin van twee peisonen wordt 1 K.G. per week beschikbaar gesteld en voor gezinnen van meer dan twee personen 2 K.G. per week. De prijs bedraagt f 0.35 per K.G. Aanvraagformulieren zijn van heden af verkrijgbaar ter Gemeente- Secretarie bij den Secretaris van het Plaatselijk Crisis Comité op werk dagen v. des v.m. 9 tot des n.m. 1 uur. Burgemeester en Wethouder voornoemd, J. DE JONG SAAKES. De Secretaris SONKE. Regeling omtrent de distributie van gekookt rundvleesch. Burgemeester en Wethouders van Harderwijk maken bekend dat door hen is vastgesteld de volgende rege ling omtrent de dtstributie van ge kookt rundvleesch in blik. Voor verkoop aan het publiek komen alleen in aanmerking diegenen die in gewone omstandigheden van den verkoop van versch vleesch hun beroep maken, alzoo uitsluitend de slagers. Het publiek is bevoegd om het vleesch te betrekken van den slager als een oude vrouw over dingen, oie niet te veranderen zgn ik wou, dat de waardin mij maar gauw kwam kloppen, dan ga ik op zoek naar een schipper..." Het was alsof de vrouw van Joris Bokkers zijn gedachten geraden had. 't Volgend oogenblik reeds tikte ze op zijn kamerdeur. Een goed half uur later zat de matroos in veel opgewekter stemming dan daarstraks in de gelagkamer van de Vuurbaak en at met smaak het stevig ontbijt, dat de dochter van den waard hem gebracht had. Het meisje had enkele woorden met den jongen zeeman gewisseld en deze had pleizier in haar aardigen, Zeruwschen tongval. Thans verscheen de waard zelf en nu bad hij meer tijd dan gisteravond. Spoedig waren de beide mannen dan ook in druk gesprek gewikkeld, dat in hoofd zaak op de zeevaart betrekking had. Joris was een menschen- kenner en al heel gauw had hij gemerkt, wat voor soort zeeman het was, die hem, eigenlijk zonder het zelf te willen, zoo met enkele woorden iets bad medegedeeld van de oorzaak, waarom hij, na zoo pas Van een groote reis te zgn teruggekeerd in 't vaderland, weer dadelgk te zijner keuze, mits deze zijn winkel heeft in deze gemeente. Aan elk gezinshoofd, dat voor verkrijging van gekookt vleesch in aanmerking komt, wordt van ge meentewege uitgereikt een kaait, waaraan zijn gehecht 13 genummerde bons, elk geldig voor een bepaalde week. Een bon is slechts geldig, indien daarop voorkomt een door den Secretaris van het Plaatselijke Crisis- Comité geplaatst stempel. Op losse nog niet geldige of nog ongestempelde bons mag niet worden gekocht. Overtreding heeft tot ge volg intrekking van de kaarten, die op losse, nog niet geldige of onge stempelde bons leveren worden uitgesloten. Handel in kaarten,bons of reeds bij een slager gekocht rund vleesch is ten sterkste verboden. Verstrekking van kaarten geschiedt slechts aan steuntrekkenden en tot dusver niet steuntrekkende andere armlastigen. Onder steuntrekken den worden verstaan personen, welke steun ontvangen ingevolge een door den Minister van Sociale Zaken goedgekeurde steunregeling,personen welke zijn te werk gesteld bij een van Rijkswege gesubsidieerde werk verschaffing en personen welke steun genieten ingevolge de bepalingen van de armenwet. Onder „armlastigen" wordin ver staan personen welke niet onder de genoemde steuntrekkenden vallen, doch welke nochtans als zoodanig moeten worden beschouwd b. v. de personen die door kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadig heid worden ondersteund. Voor gezinnen van 2 personen wordt een kaart verstrekt met bonnen voor 1 k.g. per week en voor ge zinnen met meer dan 2 personen voor 2 k.g. per week. Formulieren voor de aanvrage der kaarten moeten door belangheb benden woiden ingevuld en onder teekend. Deze formulieren worden uit sluitend verkrijgbaar gesteld ter Secretarie Gemeentehuis op werk dagen van des v.m. 9 uur tot des n m. 1 uur door den Secretaris van het Plaatselijk Crisis Comité. De afstempeling der bons geschiedt op het Gemeentehuis Commissie kamer op elke Zaterdag van 9—10 uur v.m. De prijs van het vleesch bedraagt f 0,35 per k.g. Harderwijk, 24 November 1933. Burgemeester en Wethouders van Harderwijk. J. DE JONG SAAKES. De secretaris SONKE. weg wilde naar zee. Joris had er in zijn veelbewogen jeugd genoeg leeren kennen van betzelfde slag als deze jonge gast hem toescheen en in zgn hart gevoelde hg deernis met dien jongen zwerver zonder tehuis. „Laat ik je eens wat zeggen, maat," sprak de warrd, en in den klank van zgn stem lag iets, dat Adriaan Nitzema werkelijk goed deed. „Ik weet bg onder vinding, wat het zeggen wil, als men terugkomt van de reis, moeder weg is en zooals bg jou het geval schijnt te zijn, men niemand meet heeft, die voor ons zorgt of voor wie wij moeten zorgen. Men komt er zoo licht toe om een losbandig Uvea te leiden en dan gaat het altijd van kwaad tot erger. Doe dat niet, jongen. Als je varen wil, wel vaar dan. maar verkwist je gage niet roekeloosdaar win je niets mee dan een geknakt* gezondheid en ten slotte een armoedig, ellendig bestaan. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1