NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. Veldhuizen. VOOR VIJFTIG JAAR. Zaterdag 25 November 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 94. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FEUiLLETQ M. De Smokkelaar BUITENLAND R E E R. W IJ K R COUR AN T. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. in iedere afmetingen uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Adverteeren doet verkennen. Kantongerecht te Harderwijk. Gemengd Nieuws. Dit het Overvelnwsch Weekblad van 24 Nov. 1883. EU» ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Aanbevelend, Deze week is in de gevangenis in Philadelphia een muiterij uit gebroken. Een groot aantal politieagenten dro g de ge vangenis binnen, waar brand was uitgebroken. Het gelukte hun, het oproer te onderdrukken. De muiterij heeft zich als volgt toegedragen. Terwijl de gevangenen, ongeveer 1300, op de binnenplaats werden gelucht, liepen er plotseling 75 naar de werkplaatsen, waar katoen ver werkt wordt en staken deze in brand. De brand sloeg op de keuken en de waschinrichting over. Terwijl de andere ge vangenen vrijwillig in de cellen gingen, werden de 75 muiters door machinegeweervuur en revolverschoten in een hoek der gevangenis gedreven en daarna in hun cellen teruggebracht. In de staatsgevangenis te Richmond (Virginia) zijn tien gedetineerden in vrijheid g steld als belooning vour de diensten, die zij den Ametikaanschen ge zondheidsdienst bewezen hebben door zich vrijwillig beschikbaar te stellen om gestoken te worden door muskieten, waarvan m:n veronderstelde, dat zij besmet waren met kiemen van de slaap ziekte. Dertig dagen lang bleven de gedetineerden in de gevar gems onder observatie van medici, zonder dat men kon bemerken, dat zij door de ziekte waren aangetast. Zij werden daarna op vrije voeten gesteld. Een van hen moest nog tien jaar gevangenisstraf uitzitten. 8 ,,Ik moet je wat vertellen, Adnaan, wat je eigenlijk ai lang had moeten weten, doch moeder, die het je zelf had willen zeggen, steide het telkens weer uit, net zoo lang tot het voor haar te laat was. Nu ben ik vanzelf wel genoodzaakt je te vertellen, wat je weten moet. Het is dit, Adriaan, dat jij mijn eigen zoon niet bent, evenmin als Bouke je broer en Babara je zuster is Vóór ik met ja moeder trouwde, was ik gehuwd geweest met een vrouw uit de buurt van Oudega, die kort na de geboorte van Barbara over leed. Ik bleef hier achter met twee hulpelooze kinderen, waar van Bouke toen nog maar anderhalf jaar oud was. Nog twee jaar ben ik zoo voort gesukkeld. Toen kreeg ik kennis aan je moeder en ben met baar getrouwd. Jij was toen anderhalf jaar oud. Je moeder was weduwe van een Zeeuwschen schipper, met wien ze echter maar eenige maanden gehuwd geweest is, Zitting van 21 Nov. 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstra. (SLOT Op 9 Sep! ember reden vier leerlingen van de Ambachtsschool per fiets van Nunspeet naar Harderwijk. Naar bun zetgen reed een hunner voorop, daar achter twee, terwijl de colonne door de vieide gesloten werd. Allemaal dus op het fietspad. Onder Hierden gekomen passeert een groot bakbeest van een autobus zoo rakelings dat E. Drouver een opstopper krijgt van die bus en twee fietsrijders over hem heen rollen. Vandaag slaat de chauffeur van die bus, zekere H. v. d G te Zwolle terecht wegens niet genoeg naar links uitwijken. Hij zegt dat de jongens vier naast elkaar reden, doch het getuigenverhoor wijst wel uit dat de jongens gereden hebben zooals ze zeiden en dat dus de chauffeur roekeloos gereden heeft. Terecht zeide de Ambt. O. M., dat zelfs al zouden de jongens op een rijtje naast elkander gereden hebben, verd. nooit het recht zou hebben gehad om ze aan te rijden Spr. eischt f 40.of 1 maand. Eenige passagiers uit de bus kunnen ook al geen afdoende verklaring geven, zoodat het voor den chauffeur afloopt met f 15.of 10 dagen, een straf die bij hem greote veibittering opwekt. Het zaakje zal dan ook wel naar Zwolle verhuizen. P. V stratenmaker te Putten overkwam iets dergelijks in de Kerkstraat te Putten. Hij reed aldaar met een vrachtauto. Voor hem uit liepen twee meisjes en op eenigen afstand kwam als tegenligger een boerewagen. Verd meende er nog wel door te kunnen, vooral omdat de straat een tiottoir van een m-Ter heefr, doch het gevolg was dat hij een der meisjes, Jantje Priem, aanreed. Peter vertelt dat hij onmid dellijk stopte toi*n hem beduid werd dat hij iemand had aange raakt, doch Jantje deed zoo leelijk dat hij in vredesnaam maar doorgereden is. Peter heeft nu eenmaal een hekel aan kijv-nde vrouwen, De heele hij kwam om in een gevecht met Fransche kustwachters. Het was in den tijd, dat er veel smok kelhandel op de Hollandsche kust gedreven werd en je vader moet daaraan deel hebben genomen mzer weet ik er niet van, want wij praatten er nooit over. je bent in de kerkelijke registers onder mijn naam ingeschreven. Dat is alles wat ik je te zeggen had in betrekking tot je afkomst. Doch er is nog iets wat je weten moet." Jauk Nitzema zweeg even en streek weer ovei zijn voorhoofd, dat thans nog dieper gerimpeld was dan gewoenlijk. ,,Je moeder had nog een klein sommetje geld, dat je vader had nagelaten, en toen we trouwden heb ik gezegd, dat het voor jou bewaard moest blijven tot je een leeftijd bereikt zou hebben, dat het je van dienst kon zijn. Er zijn honderdzestig Hollandsche guldens, twee Fran sche goudstukken en een wei nig Engelsch geld, waarvan ik de waarde niet ken. Destijds hebben je moeder en ik het geld geteld en ik heb op een stuk papier het bedrag nauw keurig opgeschreven en dat onderteekend; hetzelfde heeft je moeder ook gedaan. Nu ben je achttien jaar oud en als moeder aanrijding is hem trouwens een raadsel, want er was naar zijn zeggen ruimte genoeg. Verd. heeft een paar getuigen a dtcharge meegebracht, doch die brengen hem van de wal in de sloot. Zooals zij verklaren, n.l. dat de beide meisjes op den rijweg liepen, is 't wel zeker dat verd. even had behooren te stoppen. Eisch f30.of 10 dagen. Vonnis f 10.of 5 dagen. Mevr. Prof. K. te Ermelo heeft op een mooien dag in September de vrijheid en veilig heid van het verkeer op den Rijksweg ErmeloHarderwijk Iee ijk in gevaar gebracht. Ze kwam met haar auto uit de oprijlaan van haar woning en reed in de richting Harderwijk. Achter haar aan kwam een auto uit Rotterdam in flinke vaart. Een twintigtal meters hield mevr. den Rijksweg en toen zwaaide ze zonder teeken te geven een zijweg links in. Althans dat was mevr. van plan doch eer ze het kon doen had de Rotterdamsche auto haar wagen al te pakken en werd het een stootparlij tegen de boomen, Eisch f 30 of 10 dagen. Vonnis f50.of 10 dagen. Als slotnummer nog een verkeers-overtreding't is meer dan erg hoeveel lijd er tegen woordig besteed moet worden aan het geharrewar met die auto's op den weg. Dat komt ook omdat iedereen maar achter het stuur gaat zitten, gas geeft en weg rijdt. Wat er van terecht komt moet maar worden afge wacht. En dat nog wel, nu een stfats-examen is ingevoerd. Bedoeld rxamen staat aan het ondeihavige geval echter onschuldig, want verdzekere A. G. te Ermelo, was nog maar candidaat-chauffeur, toen bij op 20 Sept. langs de Stati&nslaan van Harderwijk reed achter etn andrre auto die heel langzaam voott kon, omdat de Stafmuziek van het Vijfde juist een taptoe hield en natuurlijk een menigte volks achter zich had. Onze candidaat dan deed wanhopige pogingen om ook heel langzaam te tijden, maar kon toch niet verhinderen dat hij herhaaldelijk tegen de voor rijdende auto botste, zoodra was blijven leven, zouden we je natuurlijk nog veel te jong gevonden hebben oao over dat geld te beschikken doch moeder is heengegaan, en ik reken het mijn plicht je er nu mee in kennis te stellen, omda^ je weer naar zee gaat en wellicht niet zoo spoedig komt opdagen, nu moeder hier niet meer is." Wat was er op dat oogenblik niet omgegaan in het hart van Adriaan Nitzema I Nooit had hij van den stuggen boer gehouden, zooals een kind zijn vader pleegt lief te hebben, maar toch had hij in Jauk altijd zijn vader gezien. En nu bleek, dat hij alleen, geheel alleen op de we reld stond. Hij kon het niet helpen, dat een paar tranen hem langs de bruine wangen waren gevloeid. „Je kunt, als je dat verkiest, het geld op staanden voet krijgen, Adriaan," ging de boer voort, „doch dat raad ik je niet aan 't is alles wat moeder je kon nalaten en wat zou je er nu aan hebben, misschien zou het je in den vreemde ten val kunnen brengen. Vergeet nooit, dat je moeder voor je placht te bidden, iederen avond ióór ze ging slapen, dat weet ik. Nu echter nog het laatste en dan Etn fywdtU Uoudc is spoedig verdreven met een jltiprhatdt' s poeder Per stuk 8 ct. Doos 15 ct. Bij Uw drogist deze moest inhouden. Dat was vcor die vooriijder, M. J. Poot van Amsterdam een vervelende geschiedenis om telkens een knauw te krijgen. Die kwam er dan ook eindelijk uit om met zijn vriendelijke rchterrijder kernis te maken. Bij de strubbeling bleek aan ee politie dat A. G. niet eens een rijbe wijs had. 't Werd een duur ritje f 15. of 5 dagen. Een rare Burgemeester. Gisteren is voor de Alk* maarsche rechtbank de eerste zaak behandeld tegen den burge- meestet van Zuid- en Noord Schermer, tegen wien, zooals wij reeds eerder meldden, groote ontstemming onder de bevolking bestaat. Het was een eenvoudig beleedigingszaakje' maar de be langstelling der gemeeiitecaren was buitengewoon groot, en het ontbrak, vooral tijdens het ver hoor van den verdachte, niet aan gemompel en onderdrukt geluid, dat de stemming tegen Óen burgemeester duidelijk de monstreerde. Hij zou in een bestuursvergadering van de Wijk verpleging, waarvan hij voorzitter is, de penningmeester hebben verweten zich ten eigen bate f 200 uit de kas te hebben toe geëigend. Volgens verklaring van den penningmeester had deze den burgemeester op diens verzoek f 200 geleend Eenige maanden later betaalde de burgemeester na ved moeite het geld terug, en in de bestuursvergadering van Wijkverpleging heeft de burgemeester het toen zoo voor gesteld, alsof bij f 200 aan den penningmeester had geleend, omdat deze een tekort in kas had. De secretaris, als getuige ge hoord, verklaarde, dat hij de be- leedigecde woorden van den burgemeester niet gehoord had en bij beriep er zich op, dat deze ook niet voorkomen in de door hem gen aakte notulen. De officier van justitie hechtte aan ga ik aan mijn werk, want de tijd dringt. Ais ik kom te vallen, heb jij hier dezelfde rechten als Bouke en Barbara, maar even aarzelde Jauk en groote zweet druppels parelden op zijn gezicht jij geeft niets om deze schamele boerderij, terwijl Bouke er met zijn gansche hart aan hangt, evenals ik, en al de Nitzema's vóór ons. Zou je mij willen beloven, dat je Bouke niet van hier zult verdrijven door het boeltje te laten ver- koopen, als hij soms jou je wettelijk aandeel niet direct kan uitkeeren Versta me goed, je behoeft er geen schade door te lijden, Bouke zal je tot den laatsten duit betalen als hij kan, en zoodra hij er toe in staat is, maar 't zou kunnen, dat het hem onmogelijk was, wil je dan ge duld met hem hebben, Adriaan f Er was iets in de stem van den stuggen Fries, dat Adriaan er nog nooit in gehoord bad en de matroos gevoelde, hoe lief die man zijn zoon en het plekje grond had, waarop zij beiden geboren waren Adriaan voelde, hce hij eigenlijk altoos een vreemde voor hem geweest was en iets van bitterheid kwam op in zijn gemoed. Een andere, met kracht naar boven wellende OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Het eere- teeken voor eervollen langdurigen werkelijken dienst bij de dd. Schutteiijen is o.a. toegekend aan de heeren Dr A. D. Huis man, officier van gezondheid, H. Kamm, le luitenant en J D. Klaassen, 2e luitenant bij de dd. Schutterij te Harderwijk. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 17 Nov. Louis Ange Merkx met Theodora Hart- mann. GEHUWD 21 Nov. Simon Rudolph Barend Müüse met Arnolda Gerards. Wouter Fielmich met Hendrika Brand. Hendrik Zeeboer met Gerritje Franken. GEBOREN 16 Nov. Willem, z. v. Dirk Karssen en Aartje van Stralen. 17. Aloysius Dominicus, z. van Petrus Gerardus Baars en Maiia Cox. 18. Geriitje, d. van Cornelis Vermeulen en Gerritje Spek. 20. Wilhelmina, d. van Reijer Lieman en Catharina van Boxtel. 22. Jannetje Berendina, d. v. Abraham Kappers en Willemina Johanna Gerards. Philip, z. van Abraham Bilderbeek en Antje Polak. OVERLEDEN 17 Nov. Jan Jansen 21 jaar ongeh. Arisie Heegeman 72 jaar, hv. van Franciscus Daniël de Haas. 19. Kornelis Klaassen 45 jaar, ongeh. ERMELO. ONDERTROUWD. Tijmen van 't Hul wedr. van Hendrikje van de Kolk en Hendrikje Polinder. GEHUWD 20 Nov. Willem van Sloten jm. en Aaltje Schoolmees ter jd. GEBOREN 15 Nov. Peetje, d.van Jan van Loozenoord en Geertje van Eikenhorst. 17. Roelof, z. van Jan Westerink en Hendrikje den Besten. 20. Johannes, z van Berend Plakke en Reintje Looman. 21. Hendrik, z. van Gerrit van Asselt en Gerritje Smit. OVERLEDEN 20 Nov. RijkertPul ongeh. 62 jaar. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f 5.00 k i 7.00 Rogge per H.L. f6.50 k f 6.50 Aardappelen f 0.00 a fO.OO Biggen f 4.75 a f 9.75 deze verklating echter niet veel waarde' omdat getuige doof is, achtte het bewezen dat niet de burgemeester, maar de penning meester waarheid I ad gesproken en eischte f 200 boete of 60 dagen hechtenis. Eenige gegevens in verband met de aanstaande stemming voor de Kamer van Koophandel. Er wordt op Donderdag 7 December 1933 een stemming gehouden voor de verkiezing van 5 leden der afd Kleinbedrijf van de Kamer van Koophandel Fabrieken voor de Geldersche Vallei. Daartoe worden 9 stembureaux ingesteld in de volgende plaatsen (tusscben haakjes de plaatsen, die bij dat stembureau moeten stemmen). No. 1 te Amersfoort (Amers foort, Hamersveld, Hoevelaken, Hoogland, Leusden, Scherpen- zeel en Woudenberg), 1257 kiezers. No. 2 te Soest (Soest, Sorst- dijk, Soesterberg), 296 kiezers. gedachte, verdrong echter die bitterheid. Wat had de man, dien hij zoolang zijn vader ge noemd had, moeilijke tijden doorgemaakt 1 Adriaan wist het wel, dat bij zichzelf vaak des Zondags zijn pijpje tabak ont zegde om toch maar duit bij duit te leggen voor de pacht van zijn weide of akker, en tóch dat geld, het geld, dat voor zijn stiefzdon bestemd was en waarvan deze nooit iets zou hebben geweten, als hij het hem zelf niet gezegd had, dat geld was Jauk heilig geweest... zeker, hard en stug was Nitzema altoos voor fcèm, den woelwater, die niets met het boerenbedrijf ophad, geweest, doch ondanks dat, had de jonge zeeman toch eerbied voo* zijn eerlijk hart en onkreukbare tiouw. „Is er niets anders meer van mijn eigen vader overgebleven dan dat geld?" vroeg Adriaan De boer antwoordde: „Ja, nog iets, en dat zou ik je ook tegelijk met het geld terhand hebben gesteld. Er ligt in je moed.ers kast een zilveren tabaksdoos, die je vader moet gekregen hebben voor het redden van schipbreukelingen op de Zeeuwsche kust, er staat ten minste iets aan den binnenkant No. 3 te Driebergen (Drie- bergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn Maarsbeigen en Langbrotk) 351 kiezers. No. 4 te Veenendaa) (Eder- veen, Renswoude, Geldersch- en Siichtsch-Veenendaal) 288 kiezers. No. 5 te Rhenen (Amerocgen, Eist, Leersum en Rhenen) 185 kiezers. No. 6 te Ede (Bennekom, Ede, Harskamp, Lunteren, Otter- loo en Wekerom) 497 kiezers. No. 7 te Barneveld (Achter veld, Barneveld, Garderen, Koot wijkerbroek, Stoutenburg, Ter- schuur, De Valk, Voorthuizen, Zwartebroek)279 kiezers. No. 8 te Nijkerk (Nijkerk en Putten)265 kiezers. No. 9 te Harderwjjk (Elspeet, Ermelo, Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Nunspeet en Vier houten) 444 kiezers. Al de stembureaux houden zitting van 8 uur tot 13 uur. In de oproepkaart staat, waar het Stembureau zitting houdt. Er wordt gestemd volgens voorkeur. Er zijn 9 candidaten, van het deksel gegraveerd, dat daarop betrekking heeft, maar ik kan het niet lezen, ik meen, dat het Engelsch is." „Geef mij dan die dcos, vader en behoud u het geld, dat ik niet noodig heb. En wat die zaak betreft aangaande mijn erfrecht, wees er gerust op, dat ik nooit Bouke van hier zal trachtten te verdiijven, dat zou een laagheid zijn, waartoe u mij eigenlijk niet moest in staat achten." De boer slaakte een zucht van verlichting, doch bedachtzaam merkte hij op „Adriaan, weet goed wat je zegt, je bent nog zoo jong en je kent het harde leven nog niet Je weet nog niet, wat het zeggen wil, geld noodig te hebben en bet niet te bezitten, daarom zal ik wijzer zijn dan jij en het voor je bewaren, totdat je er mogelijk evenveel behoefte aan hebt als ik soms gehad heb." Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1