NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Rast, kalmte en zelfbeheersching Zaterdag 11 November 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 90. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELQ, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Jac, YeldiMizen. VOOR VIJFTIG JAAR. COURANT. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs fl.2Q per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. BUITENLAND in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. FEUILIETOH. De Smokkelaar Kantongerecht te Harderwijk. Gemengd Nieuws. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 10 Nov 1883. ADVERTENTIEN 1—5 regels (ga'jard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Zondag zal in Duitsch- land de Rijksdag ver kiezing worden ge- houder. Aan den vooravond van dezen grooten dag is door de stad Berlijn aan den Rijkspresident von Hindenburg het eere-burgerschap aan geboden, evenals aan den Rijkskanselier Huler. Met het oog op den ernst der beslissing, waarvoor het Duitsche vo'k op 12 November gesteld wordt, heeft de plaatsvervanger van Adolf Hiiler, Rudolf H^ss, een order uitgevaardigd, dat de verkiezingscampagne op waardige wijze gevoerd moet worden Het resultaat zal voor zichzelf spreken, en daarom behoort het feit der stembusoverwinning niet aanleiding te worden tot feeste lijkheden. Ik maak van deze gelegenheid gebruik, aldus Rudolf Hess in zijn order, om er op te wijzen dat da periode van feestvieri g wegens de nationaal-socialistische revolutie en voor haar leiders, thans als afgesloten te beschou wen is. Aile kracht moet nu vereenigd worden op het werk ten gunste van den nieuwen staat. Men behoort, aldus Hitler's plaatsvervanger verder, rekening te houden met het wezen van den nationaal-socialistische staat, in het bijzonder in deze periode van opbouw, zoodat alle nationaal- socialisten, in het bijzonder alle leiders, voortaan moeite behooren Aanbevelend, De gelagkamer van de Vuur baak, die niet hoog van verdieping is, maar flink breed en lang, biedt plaats aan een tam lijk groot aantal bezo kers. De achterwand van het vertrek is over de geheels breedte in beslag genomen door een glad gewreven eikenhouten toonbank, die in het midden door een open tuimte in tweeën is verdeeld Recht voor die open ruimte be vindt zich een deu-, die de verbinding vormt tusschen de gelagkamer en het door het gezin van den waard bewoonde gedeelte van het huis. Rechts van de binnendeur is tegen den muur het eigenlijke buffet, de tapkast bevestigd en daarin prijken karaffen, flesschen en glaswerk van allerlei vorm en soort, gevuld met ver schillende dranksoorten. Het meest gebruikte handels artikel in den watmen zomertijd te doen om hij hun optreden in hun levenswijze zoo eenvoudig mogelijk en zoo sober mogelijk te zijn. De order brer.gt voorts vroe gere orders in herinnering, waarbij verlof gevraagd moet worden voor openbare nationaal-socialis tische demonstraties, feestelijk heden, etc., en waarbij eenige soorten betoojingen zelfs ver boden zijn. De nationaal socialis tische leiders moeten zich Adolf Hitler ten voorbeeld steller. Het is gebleken, dat in Frankrijk nog vele eerezaken met de sabel of met het pistool worden gerrge'd Volgens den schermer Armand Massard, die zoo juist gekozen is tot voor zitter van het Fransch Olym pisch Comi'é, worden in Frankrijk jaarlijks dertig duels in het ge heim uitgevochten. Zij worden gehouden op particulier terrein, in tegenwoordigheid van een scheidsrechter, een dokter en vist secondanten. Gewoonlijk bestaan zij uit ronden van twee minuten met tusschen elk een minuut pauze. Zitting van 7 Nov. 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstia. Mevr. H. geb. S. te Harder wijk heeft een mooie Duitsche dug, die echter bij de politie niet goed staat aangeschreven. En zoo kwam op zt keren dag d= lastgeving van het Gemeente bestuur dat het beestje voortaan een godijntje voor de stoet moest d.agen Maar.... op 24 Aug w rd het bevindt zich in de ruimte onoer de toonbank. In lange rijen, als soldaten in het gelid, staan ze daar, ds steenen b ei kruiken, en Joris Bokkers, de kastelein uit de Vuurbaak, behoeft slechts even te bukken om ze te kunnen grijpen Drze kant van de gelagkamer wordt door Joris „stuurboord" genosmd. Het is zijn ut sluitend domein dit gedeelte behandelt en Debartigt hij raar zijn besie weten en kunnen, doch met het andere gedeelte zal hij zich slechts noodgedwongen bemoeien. Neen, achter de toonbank, aan „bakboord", komt Joris zoo min mogelijk; hnr h-eft zijn vrouw het oppergezag, en slechts als hij er toe geroepen wordt en het niet anders kan, biedt hij de behulpzame har.d. Het is onmogelijk om alle waren en artikelen op te sommen die tot bijna aan den zolder toe de breede planken en kasten vullen achter de toonbank aan bakboord. Genoeg is het te zeKSfen> dat alles wat een schippersvrouw aan boord van haar vaartuig noodig heeft, bij het kleine, pittige vrouwtje van keeren weer terug na het gebruik van Mtfahardt's Zenuwtabletten. Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. beest op straat gezien met ongedekte hoofde en deswege moet Mevrouw terechtstaan. Ze wordt vertegenwoordigd door den heer D. A. Willemsen, die verklaart dat verd. ontkent dat het dier kwaadaardig is. Het maakt door de lichaams grootte wel een geweldigen indruk, doch is alleen maar speelsch. Agent van Politie Dopma weet wel wat anders te vertellen dan over speelschhtid. Het is een nijdig beest, dat menschen bijt en kleeren verscheurt, zelfs van een juffrouw. Laatst heeft het aan het Zeepad een juffrouw uit Pius zoo in een arm gebeten dat de tanden-afdruksels zicht baar waren volgens getuigenis der zusters. Is dat spselschheid Getuigen i decharge W. van Slooten en E. Lubbersen zeggen dat ze de hond heel goed kennen en dat het dier alleen maar sperlsch is. De kinderen uit de buurt houden er veel van. De Ambt. O. M zou het ge makkelijk gevonden hebben wanneer de lastgeving van B en W. om het beest te muil korven voldoende was om de gevaarlijkheid er van aan te toonen. Door een ongelukkige redactie van art. 177 der Alg. Pol. verordening van Harderwijk, dient hier eerst de kwaadaardig heid van het baest te worden aangetoond. Daarom vraagt spr. aanhouding der zaak om alsnog eerige slachtoffers van 't speelsche beest als getuigen te booren. J. d. M., arbeider te Nunspeet zou op 14 September zoo maar een patrijs geschoten hebben die boven buurmans land vloog, daar natuurlijk neerplofte en door 't hondje werd opgehaald. Verd. ontkent. Hij jaagda op eigen land en schoot uitsluitend patrijzen die zich daa boven waagden. Nou ja, 't kan best zijn dat die eene een scheeve val heeft gedaan. Buurman Rens verklaart, even als zijn vrouw, dat hij op den bewusten dag aai 'r eerpels- Joris Bukkers in de Vuurbaak te koop is. De herberg stond in dien tijd niet alleen bij het varensvolk doch ook bij de notabelen der burgerij goed aangeschreven en daar was alle reden voor. De Vuurbaak maakte een zeer gunstige uitzondering op ce meeste herbergen van dien tijd. O zeker, het kon er wel eens vroolijk toegaan, en het was niet alrijd te voorkomen, dat bij verschil vaa meening het drif tige bloed der schippers begon te bruisen dat de stemmen luid en toornig klonken en een harde vuist dreunend op de eiken houten tafel viel om het ge sproken woord kracht bij te zetten. Vérder kwam het echter niet, daarvoor zorgde de kastelein wel. Die hem kenden, wisten wel, dat Joris Bokkers de man was om in rijn huis de orde te kunnen handhaven. Zie, daar staat bij op zijn ge woon plekje achter de toonbank en als hy het koele, schuimende bier niet in de dikbu klge glazen schenkt, die dan door een manken jongen bij de dorstige klanten rooien was en dat hun toen op eens een schot hagel om de ooren floot. En opkijkende zagen ze een patrijs stuiptrekken Dat beest moet op het land gezeten hebben toen geschoten werd. Hït blijkt intusschen wel dat de beide buren 't niet met elkaar kunnen vinden. Als twee buren op de vredige Veluwe geen mot hebben, loopen ze niet zoo gauw naar de politie Door het getuigenverhoor komt wel vast te staan daï verd. in een verkeerde richting geschoten heeft Hij krijgt f 10.of 4 dagen en wat leelij'rer is, hij zal zijn spuit mosten inleveren of een tientje. De ruzie zal nu wel niet uit zijn. Een zaak tegen J. F. en P. J. V. landbouwers te Doornspijk (Overtreding Stieren-reglement) wordt aangehouden tot volgende zitting. Onder vallend hout bedolvend. Woensdagmiddag om half vijf waren op de houtweif der N.V. A. van Dam te Buor ik (U.), een viertal arbeiders b z'g met het stapelen van hout. Juist toen twee arbeiders aan de voet van den stapel stonden en een er bovenop aan het werk was, viel het- 'ioutgevaarte cm. De boven staande arbeider wist zich te redden door op een andere houtstapel over te springen de beide onderstaande arbeiders, werden door 't hout bedolven. Onmiddellijk be^on men met het opruimingswerk. Na eenigen tijd vond men de lijken der beide slachtoffirs Het waren de arbeiders C. de Kruis uit Langbroek en P. Pauw uit Utrecht. Hun lijken zijn door de politie voor een onderzoek in beslag genomen, doch later weer vrij gegeven. Omtrent den oorzaak van bet ongeval tast men in het duister. De arbeiders waren uitstekend met het stapelen van hout op de hoogte. Brandstichting te Apeldoorn De Apeldoornsche brandweer werd Vrijdag in actie geroepen voor een binnenbrand in htt modehuis Hoppener aan de Paschlaan te Apeldoorn. Er bleek brand te zijn ontstaan in de keuken en ond;r een toonbank in de Winkel. Toen de brand weer ter plaatse kwam, hadden "P—»—aaa'ifcwfgjg. aMM ■(■maea worden gebracht, is hij in voort durend druk gesprek gewikkeld met de schippers die bun stevige stoelen tot vlak bij de toonbank hebben geschoven. Iedereen gaat graag met Joris Bokkers om, hij is een van die zeldzaam voorkomende naturen, die onder omstandigheden, die de meeste menschen hun geduld doen verliezen, toch zijn opge ruimde kiamte blijft bewaren. Er is niemand, die hem ooit werkelijk boos heeft gezien, zelfs niet in da gevallen, waarin zyn beroep hem in de noodzakelijk heid bracht, hardhandig op te trtdtn. Dan is er nóg een reden, waarom de schippers bij voorkeur de Vuurbaak bezoeken. Door bemiddeling van den waard n.l. vindt menig schipper een goeden knecht, en menig knecht, die tuiten betrekking is, of ver anderen wil, een vaartuig en een schipper. Naaimate de tijd verstrijkt wordt het nog drukker in de Vuurbark de gasten komen en gaan. Niet alleen Joris en zijn kreupele knecht hebben de handen vol, ook aan bakboord is HARDERWIJK. Aan de Timmersehool is weder eene eervolle onderscheiding te beurt gevallen. Zij ontving op de internationale visscherij-tentoon stelling, te Londen gehouden eene zilveren medaille voor het alhier vervaardigde model eener bokkingrookerij. Dit model, onder leiding van den heer Makkink door de leerlingen der timmer sehool zeer net bewerkt, had vroeger op de visscherij tentoon stelling te Berlijn eene eervolle vermelding verkregen. De lust om aan zoo degelijken handen arbeid deel te nemen moge nog vele aankomende ambachts jongens aansporen om van die nuttige inrichting gebruik te maken. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD. 3 Nov. Kor- nelis van Beekhuizen met Aaltje EIbertsen. GEHUWD. 7 Nov. Gerrit Attema en Hentje Spek. Teunis van den Brink en Heintje Hendriks. GEBOREN. 3 Nov. Aaltje d. v. Jacob Mostert en Lubbertje Epe. 4. Lubbertus, z. v. Hendrik van Pijkeren en Evertje van 't Hof. 5. Anna Maria Catharina, d. v. Johann Joseph Ruggli en Anna Maria Geer- truida Raijer. 6. Broer Sjoerd, z. v. Hendrikus Kamm en Leêna van Gisteren. OVERLEDEN. 2 Nov. Albertus Johan Hermanus Hendrik S'üte 10 j. 3. Gerardus Marinus Hermanus Bonting 8 m. Klaas Riphagen 29 j. ongeh. ERMELO. ONDERTROUWD. 9 Nov. Willem van Sloten jm. en Aaltje School meester jd. GEBOREN. 3 Nov. Gerritje d. v. Aart van Looijengoed en Trijntje van Eikenhoist. OVERLEDEN. 7 Nov. Gerrit Huis man 3 m. Gerrit Jager echtg. van Lijsje van Beek 43 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f 5.00 a f 6 00 Rogge per H.L. 16.70 a f6.80 Aardappelen f 1.60 a f 1.80 Biggen f 4. 00 k f8.00 de bewoners met behulp van buren de vlammen reeds weten te dooven De aangerichte schade was betrekkelijk gering. De opperbrandmeester, de heer J. OosterbroEk, kreeg hier echter sterk den indruk van brand stichting. Een ingesteld onder zoek vanwege de gemeente-politie leidde in den loop van den dag tot arrestatie van de 20-jarige dienstbode, sinds 1 November j.l, daar in dienst. Na een scherp verhooi heeft het meisje bekend aan de stich ting van deze brandjes schuldig te sijn, ook aan die, welke Zaterdag jl. in het atelier van het modehuis bad plaats ge vonden. Toen de brandweer zich aan het modebuis ver voegde, had het meisje met veel misbaar te kennen gegeveo, doodsbenauwd voor brand te zijn, klaarblijkelijk om de aan dacht van zich af te leiden. Het meisje was voor deze in be trekking in een plaatsje in den Achterhoek. Ook op onverklaar bare wijze was bij deze menschen waar zij diende, brand uitge broken. Een man, als verdacht van de stichting van dezen brand, zit hiervoor nog in voorloopig arresthij beweert onschuldig te zijn. Deze brand zal waar de kleine, vlugge waardin met een harer dochters druk in de weer om de klanten te brdienen en ze aan artikelen van allerlei aard te helpen. Buiten slaat de torenklok negen uur en de meeste schip pers beginnen aanstalten te maken om hun vaartuigen op te zoeken. Dat is voor Joris Bokkers steeds een moeilijk oogenblik, want tu komen de f uwetlen beurzen of de leeren geldbuidels voor den dag en vragen de gasten „Joris, wat ben ik je schuldig Als er slechts een paar be zoekers zijn, weet Joris rog wei te rekenen, doch als men van rechts en links bestelt, raakt de reusachtige kastelein fcopeioos in de war en hij weet er tenslotte niets meer van, wat een ieder verteerd heeft. Den n eesten klanten is het bekend, dat de waard op dtt punt niet sterk van geheugen is en ze weten ook we), dat het geen kunst is om vijf glazen bier te drinken en er maar drie cf vier te betalen. Daar rs het den ronden varensgezellen in den regel echter niet om te schijnlijk ook op de rekening van het meisje moeten worden geschreven, Strand- en badleven. De minister van binnenlandsche zaken heeft de volgende circu laire aan de gemeentebesturen doen toekomen. In den afgeloopen zomer hebben zich op vele plaatsen excessen geopenbaard in het strand- en badleven en by de beoefening van de watersport. Deze excessen bestonden voor namelijk hieruit, dat personen zich in 't openbaar vertoonden in een kleedij welke de toets zelfs eener zeer gematigde critiek op het punt van welvoegelijkheid niet kon doorstaan. Zulks schept het gevaar, dat de grondslag wordt gelegd voor een steeds meer om zich heengrijpsnde zedenverwildering. In 't algemeen belang is daar tegen onvoldoende opgetreden. In verschillende gemeenten werd aan de bestaande voorschriften op grond waarvan onwelvoeglijke kleeding kan worden geweerd, niet of niet voldoende de hand gehouden in andere gemeenten werd verzuimd zoodanige maat* regelen te nemen. De regeering ziet met zorg deze hoe zeer doen en de meesten weten zelf wel, wat ze den waard schuldig zijn, en ze zouden zich schamen, hem opzettelijk te bedriegen. Dezen avond is de gelagkamer spoedig ontruimd, alles heeft een vlot verloop, zoodat de kastelrin en zijn knecht aanstonds kunnen beginnen met opruimen en wegbergen. Een goudkleurig licht vult nog gedeeltelijk de lage ruimte, doch in de hoeken nestelt zich reeds de schemering. „Ziezoo Pietje," zegt de kastelein welgemoed, „we hebben tamelijk vroeg avond en ik ga r.og gauw in den tuin een luchtje scheppen." 't Woord is Joris Bokkers nauwelijks uit den mond, of in de thans stille straat weer* klinken luide voetstappen, die regelrecht de Vuurbaak naderen. Het volgende oogenblik treden een viertal mannen binnen. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1