01 i EDI ETEN Jac. Veldhuizen. Nederlandsche Hiddenstandsbank N.V. Zaterdag 4 November 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 88. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. VOOR VIJFTIG JAAR. BUITENLAND FEUILLETON. De Smokkelaar eïi» W IJ KL S COURANT. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs per kwartaal. - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk. Gemengd Nieuws. in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en geklenrd. Wij verstrekken aan HANDEL, LANDBOUW en INDUSTRIE op billijke voorwaarden ALLE B4NK- EN EFFECTENZAKEN - SAFE INRICHTING. KANTOOR HARDERWIJK Uit het Overvelawsch Weekblad van 3 Nov. 1883. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent- Rijkskanselier Adolf Hitler heeft dezer dagen von Wiegand, een Amerikaansch perscorres* pondent, bij zich ontvangen. Van beiang in dat interview is de verklaring van Hitier, dat hij den partijgenooten in bet buiten land streng verbiedt nationaal- socialistische propaganda te voeren. Het noodzakelijke gevolg van zulk een propaganda is bet in gevaar brengen van de vriend* schappelijke betrekkingen tus* sch?n Duitschland en het buiten land en aan de handhaving daarvan hecht Duitschland veel waarde. Hitier zal er niet voor terugschrikken overtreding van dit principe te bestraffen door de overtreders uit de partij te stooten. In een particulier gesprek met Zwitsers heett generaal Von Blomberg, de Duitsche minister voor de rijksweer, over bet be weerde plan van Duitschland om door Zwitserland te trekken in geval van oorlog met Frankrijk, verklaard, dat het feit, dat dit bericht niet uit Zwitserland af komstig is, voor hem reeds genoeg zegt. Duitschland herft een hoogen dunk van den mili tairen geest in Zwitserland en de militaire instellingen, en dat alles moet Duitschland ervan vrij pleiten een plan te hebben Zwitserland binnen te vallen. Verder is het standpunt van Duitschland uit een politiek oog punt reeds voldo-nde duidelijk uiteengezet door Hitler, die immers gezegd heeft dat men noch moreel, noch anderszins een strijd zou kunnen recht vaardigen tusschen Duitschland en Frankrijk, omdat er geen territoriaal conflict bestaat tus schen deze twee landen „Alleen lieden, die van hun verstand be.oofd zijn denken aan de mogelijkheid van een ooi log tusschen deze twee landen", aldus van B ombe g Geheime distilleerderij te Midwolde. Politie en rijksambtenaren te Leek hebben in tegenwoordig heid van den burgemeester voor de derde maal een geheime distilleerde)ij ontdekt, ditmaal in een houten gebouwtje onder Als men de breede hard* steenen trap opklimt, den zwaren metalen klopper op de koperen plaat laat vallen, wordt de massief eikenhouten voordeur geopend en komt men in een lange gang, die het gebouw in twee helften verdeelt en door. loopt tot ten glazen deur, die toegang geeft tot de tuinkamer. Aan weeiszijden van de gang zijn nog verschillende deuren van kamers, waarvan er slechts een paar door het kleine gezin van den heer De Gorter werden bewoond. De eerste deur aan den rechterkant geeft toegang tot een niet zeer groot vertrek, ingericht als kantoor. Hier be reddert de huisheer zijn zaken en ontvangt hij de menschen, die hem moeten spreken. Menig kloeke varensman, wiens hart kalm blijft als de storm rondspookt op de woelige wateren en zijn vaartuig slingert en stampt onder zijn voeten, kwam met beklemd gemoed door deze deur Aanbevelend, Midwolde, waar een 35-jarige arbeider bezig was met clan destiene alcoholfabricage Een volledig toestri, een aantal vaten en een groote hoeveelheid voor de fabricage benoodigde artikelen werd in beslag genomen. Reeds 9500 koeien in één week. Er komen nu eenige cijfers los ten aanzien van de rundvee- opkooperij door de Crisiscentrale in de afgeloopen week. In tegenstelling met de aan vankelijke vrees, dat er niet genoeg vee ter opruiming zou worden aangeboden, werd er méér geoffreerd, dan prac<isch kon worden overgenomen I In totaal zijn ongeveer 9500 beesten door de Crisisrundvee- centrale overgenomen, waarmede raar schatting een bedrag van één a éèn en een kwart millioen gulden mee gemoeid zal zijn geweest Hoeveel van die dieren zijn vernietigd en hoeveel in het blik en in de vrieshuizen zullen belanden, is niet bekend. Wekelijks duizenden kilogrammen Duitsche margarine gesmokkeld. De matgarir ^smokkelarij aan de LimburgschDuitsche grens beleeft thans een bloeitijdperk. De bote;smokkelarij, die reeds sinds het in werking treden van de Critiszuivelwet aan de Limburgsch—Duitsche grens bedreven wordt, is thans door een nieuwen maatregel van Duitsche zijde opnieuw tot bloei gekomen. Vooral de groote smokkelaars vrrd'tnen thans kapitalen. Gi-rn wonder dus dat binnen, om g ldelijke steun of een voorschot te vrajen, wat ju st een moedig, fier karakter zoo zwaar kan vallen. De harde st<ijd om hst bestaan, waarbij vrouw en kind zoo nauw zijn be trokken, laten echter den armen huisvader geen andere keus en al waren de voorwaarden, waarop Dries de Gorter wilde he'pen soms hard, een woekeraar was hij niet, maar wel hard, hard als staal. Met zeldzaam scherpen blik wist hij de karsen te be rekenen van een ie sluiten over eenkomst en zelden was het hem overkomen dat het verlies aan zijn kant was. Op dezen zomerdag was er nog een schipper bij h--m geweest om een voorschot. Nadat de man uitgesp oken was, had hij hem toegevoegd, dat hij hem niet htlpen kon en toen deze zijn belangen nog verder wilde be pleiten, had De Gorter kort en bondig de reden gezegd, waarop zijn weigering was gegrond. „We behoeven er niet verder over te spreken, vriend, je vaart met je broer samen op een schuit waarmee voor geen twee schip pers brood te verdienen valt. Je hebt er samen als jongens met je vader op gevaren en toen Ingezonden Mededeelingen. PIJN IN DE GEWRICHTEN. Gewrichtspijnen worden veroor zaakt door urinezuur dat zich heeft kunnen afzetten in de gewrichten tengevolge van onvoldoende zuivering van het bloed door verzwakte werking der daarvoor zorg dragende organen. Verkeeren deze organen in gezonden toestand, dan wordt het urinezuur geregeld met de urine uit het lichaam afgevoerd. Zijn zij verzwakt, dan raakt het bloed overzadigd er mede, het urinezuur kristalliseert en zet zich af in de spieren, gewrichten enz De scherpe kanten der kristallen veroorzaken de ondragelijke pijnen, waaraan rheumatiek-patiënten lijden. Meer dan ooit is het in zulke ge vallen noodzakelijk de oorzaak van het kwaad weg te nemen. Tijdelijke verlichting mag aangenaam zijn, doch de pijn herhaalt zich daarna slechts erger. Door echter de afvoerorganen tot gezonde werking te brengen, wordt het urinezuur ook geregeld afgevoerd, en hiervoor kunt gij niets beters gebruiken dan het middel.dat reeds jarenlang zijn deugdelijkheid bewezen heett en waarvan duizenden verklaarden, dat het hun uitstekend geholpen heeft: Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Deze werken uit sluitend op de bovengenoemde organen, zij doen slechts één ding, doch doen dit dan ook uiteimate goed. Neem nog heden een proef en ook gij zult overtuigd worden van de uitstekende hoedanigheden van dit probate middel. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten cl f 1.f 1.75 en f3.— p. doos. Let vooral op den juisten naam. de smokkelarij van Duitsche margarine hoe langer hoe meer in het groot gedreven wordt, dat de smokkelaars in de Lim burgDuitsche grensstreek steeds mesr tot samenwerken overgaan en er thans niet geheel zonder reden in de smokkel- wereld van een „botercentrale" gesproken wordt. Een Limburgsche correspon dent van het Hdbl. heeft naar aanleiding van de ontdekking van dit smokkelverbond een onderzoek ingesteld naar den omvang van de botersmokkelarij in de LimburgDuitsche grens streek. Hij meldt het volgendeDe Duitsche regeering, die thans al het mogelijke doet om eigen handel en insiructie te bevorde ren, fceeft voor den margarine- uitvoer een premie vastgesteld, waardoor de hooge belasting ging bet nog de oude man be hoefde jullie slechts een zak duitje te betalen, maar thans ben je alletbei getrouwd en als je schuit de helft ineer kon iaden, zou het wellicht nog gaan doch thans is er maar één kans dat je den kop boven water houdt óf jij, óf je broer moet het schip verlaten, en de over blijvende moet het werk klaar spelen met een halfwas en zijn vrouw bij zich aan boord nemen. Daardoor wordt de huur van een woning aan den wal uitgespaard. Dat is je eenige kans." De arme kerel had met neer geslagen oogen gefluisterd naar den man tot wien hij gekomen was, om tijdelijke hulp uit moeilijkheder, doch hij gevoelde maar al te goed de bittere werkelijkheid van de woorden, die Andries de Gorter hem met zijn ijskoude stem toevoegde. Met gebogen hoofd was hij weg gegaan. Dacht de man op de bank thans aan den schipper, dirn hij eenige uren geleden ongehooid had weggezonden Hij voer immers ook eens met zijn broer op een schu:t, doch dat was reeds jaren geleden, en Andries de Gorter dacht niet graag terug van de margarinefabricatie op de uit te voeten partijen vrijwel geheel komt te vervallen. Hier door kunnen de smokkelaars margarine koopen voor ongeveer 30 ct. per K.G. terwijl zij er bij ds handelaars in ons land graag 70 ct. voor krijgen. Deze abnormale winst, de armoede der grensbewoners en het in smokkelaarsoogen gerirge risico, dat zijn de. drie factoren die oorzaak zijn, dat thans vrijwel het geheele smokkel- wezen van de LimburgDuitsche grensstreek zich met allen ijver toelegt op het ons land binnen brengen van Duitsche margarine. De algrmeene opinie in de grensstreek is, dat het thans voor de grenspolitie onmogelijk is deren frauduleuzen handel afdoende te bestrijden. Het is- waar, dat er in de laatste dagen verschillende vrachtauto's met Duitsche margarine zijn aange houden maar dat was voor het grootste gedeelte aan toeval of aan verraad te danken. Het kleine commiezencorps kan deze omvangrijke smokkelarij niet af doende bestrijden. En de assis tentie, die rijks- en gemeente politie geregeld verleenen. is te gering om van afdoende bewaking van de grensstreek te kunnen spreken. Op een van hun speurtochten hadden ds kommiezen zich in een houten schuur in ds nabij- neid van de grens opgesteld. In de verte zagen zij een smokkelaar aankomen, die klaar blijkelijk de streek afzocht om te controleeren of alles veilig was voor zijn smokkelexpeditie De vooipost viel echter in handen van de ambtenaren, die den man fouilleerden en in een van zijn zakken een notitieboekje vonden, waarin aanteekeningen voorkwamen, waaruit men kon opmaken, dat de smokkelaar met medewerking van twee collega's in een week tijd meer dan 20 000 kg Duitsche marga rine per vrachtauto ons land had binnengebracht. Dien nacht wachtten de kommiezen echter tevergeefs op de smokkelkaravaan, zooals de collega's van den gearresteerde tevergeefs op het seinlicht ge wacht hebben In een Noord-Limburgsche grens plaats was bet den kommiezen ter oore gekomen, dat in een bepaalde nacht daar een smokkel karavaan de grens zou passeeren. aan dien tijd. Waarom ook Wat voorbij was, w&3 immers voor altijd voorbij en gedane dingen konden niet meer ongedaan worden gemaakL En daarom niet achterom zien maar den blik steeds vooruit gericht, in de toekomst 1 Het strakke oog van den man op de bank volgt de wolkjes, die voortdrijven langs hun baan, en zijn oor vangt de zich ver wijderende klanken op van het lied van den schipper, voorbij varende onder de Noor-Beve- landsche kust. Thans trekt echter iets anders zijn aandacht. Van de bank af, waarop De Gorter zit, kan hij een gedeelte van de stille straat overzien, en aan het eindjdaarvan naderen een flinke Zeeuwsche vrouw van middelbaren leeftijd en een meisje, niet ouder dan zestien of zeventien jaar. De vrouw is de echtgenoote van Andries de Gorter en het meisje zijn aangenomen dochter, Juultje van Sprangen, dat reeds heel jong haar ouders verloor en in Renata een tehuis vond. Eigen kinderen had het echtpaar De Gorter niet. Op het strakke ge laat van den man komt een bijna onmerkbaar opgeruimde trek Gevestigd te Amsterdam EENE RIJKS-INKOMSTEN- BELAS1 ING. Er dreigt een rijks-inkomsten belasting ingevoerd te worden. Wij willen met korte woorden trachten uiteen te zetten, waar om een belasting op de inkomsten een gevaarlijk speeltuig in de hand van 's Lands regeering zou zijn. De ambtenaars vinden er bun belang bij, dat zooveel mogelijk over hoop worde gehaald, dat telkens nieuwigheden worden ingevoerd, dat er onverpoosd worde opgebouwd en spoedig weer afgebroken, om weer wat anders te stichten. Dat geeft vermeerdering van personeel, dat werpt winsten af. In dit opzicht heeft het departement van Waterstaat zich een treurige vermaardheid verworven. Daarom noemen wij het een roekeloos spel, als men aan 's Lands regeering het middel in handen levert om gaandeweg zoo veel geld uit de beutzen der burgers te halen als zij be weert tot voorziening in 's Lands behoeften noodig te hebben. Wie er zijne stem toe geeft die hecht zijne goedkeuring aan de verkwistingen van het door de hoofdambtenaars gevolgde beheer, die brengt het zijne by om het Nederlandsche volk hopeloos en hulpeloos uit te mergelen. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. De Najaars veemarkt alhier werd druk be zocht, aangevoerd werden 156 stuks vee, de prijzen waren als volgt Vette Ossen en koeien f 300 tot f 170. Vaarzen f160 tot f112. Melk Koeien f200 tot f150. Pinken en Kalveren f 50 tot f 35. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD. 27 Oct. Johan nes Hubertus Gerards met Antje Jansen. Gerrit Attema metHentje Spek. 1 Nov. Simon Rudolph Barend Muuse met Arnolda Gerards. Wouter Fielmich met Hendrika Brand. GEBOREN. 27 Oct. Dirk t. v. Meindert Jansen en Gesina Visser. Willempje d. v. Hendrik Foppen en Teuntje van Brummelen. Aart z. v. Teunis Hop en Aartje Oude- mool. -• 31. Gerardus z. v. Rijk Antonie Postema en Maria Kaag. Geerling z. v. Aalt Petersen en Elbertje Bakker. Johanna d. v. Johan Adolph ten Bruggencate en Sophia Christina Wilhelmina van der Mast. ERMELO. ONDERTROUWD 2 Nov. Gerrit de Zwaan jm. en Geertruida Johanna van de Graaf jd. GEBOREN. 24 Oct. Teunis z. v. Teunis ten Hove en Jannetje Boonen. 29. Jan z. v. Antonie van 't Hul en Eibertje Bredeweg. OVERLEDEN 29 Oct. Willem Schriever echtg. van Gerritje Loogen 43 j. 31. Eibertje Boeve 5m. 1 Nov. Evertje vaB de Bunte wed. van Hendrik Mouw 75 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f 5.00 a f 6.00 Rogge per H.L. f6.75 f 6.75 Aardappelen f 1.60 a f 1.80 Biggen f 4.00 f 8.00 De medewerking van rijks- en gemeentepolitie werd ingeroeprn deze twee menschen heeft hij op zijn wijze lief, Zyn vrouw was de dochter van een Vlissingschen loods. De eerste jaren van haar huwelijk waren voorbijgegaan terwijl zij voortdurend in angst en onrust verkeerde. Het was in den tijd, dat haar man deelman aan den gevaarlijken sluikhandel. Hoe menigmaal had ze hem niet gesmeekt, het verboden bedrijf er toch aan te geven. Ze had er een voorgevoel van, dat dit leven hem op den duur in den dood of tenminste in bet onge luk zou storten. Maar vrouw Katrien had het ervaren, dat Andries de Gorter zich door niets of niemand van zijn voor nemens of plannen liet afbrengen en zijn wil doordreef, al dreigde ook gevaar en dood. Ze had ook destijds in dien geest met haar zwager Adriaan gesproker, doch deze lachte dan zijn gullen lach en beweerde, dat, zoolang de peprr in Holland zco duur bleef als nu, het voor den schipper tijd was om te varen. Vele jaren waren sinds dien tijd verstreken en Andries de Gorter had geldelijken voorspoed gehad. Doch kon hij met een vredig gemoed en dankbaar hart terugzien op den afgelegden en heel den nacht werd ter plaatse de geheele grensstrook levensweg en rustig genieten van den tijd, die hem naar Gods bestel nog restte f 't Was vaak met weemoed, dat vrouw Katrien terugdacht aan den eersten tijd van haar huwelijk. Arjaan, zooals de Zeeuwen dien naam uitspreken, had ze gekend als een vroolijken, levens lustige schippersgast, altijd met een lach of een lied op de lippen, lang, breed geschouderd, moedig en krachtig. Bij hem vergeleken was haar man wel altijd stiller en be daarder geweest, doch in dien tijd kon hij toch vaak opgeruimd vertellen, op eigenaardige, stille manier lachen, en zichjin 't hoekje van den haard zoo recht thuis tn gelukkig gevoelen. Toen was voor vrouw Katrien de dag gekomen, dat de Vuurpijl, het schip van de gebroeders De Gorter, niet terugkwam op den tijd, waai op het binnen moest zijn. Dagen vol angst voor de wachtende schippersvrouw waren gevolgd, dagen, waarin de wildste geruchten in Vere de rondte deden onder het varensvolk. Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1