uniunin 1 Firma H. E. BOLLEE - Donkerstr. 20 - Harderwijk - Telef. 20 OPZIENBAREND BERICHT Van niet minder belang is het volgende bericht mil Bij Ruwe Handen Purol NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Gedurende de maand NOVEMBER geven wij 15 procent korting op de thans geldende prijzen, welke toch al beneden elke concurrentie zijn. Alle vloerbedekkingen, zooals linoleums, matten, tapijten loopers worden gratis gelegd Alle gordijnen, glas- en overgordijnen gratis gemaakt en opgehangen. 15 pCt. korting Gedurende de November-maand 15 pCt. korting Woensdag 1 November 1933. Negen en Tachtigste Jaargang No. 87 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. i BUITENLAND FEUILLETON. De Smokkelaar euni Ye-?chltnt tweemaal s weeks» - Prijs 1.20 per kwartaal. - Uitgave firms I WEDDING, Donkerstraat Harderwijk FOSTERS MAAGPILLEN Gemengd Nieuws. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. De betoogingen der Arabieren in Palestina tegen de Joden nemen een dreigenden omvang aan. De onlusten in Jaffa s'oegen over op andere steden, oa. Jsruzilem en Haifa. In Jeruzalem deed een opge wonden menigte een aanval op het bureau van politie. Toen de menigte niet uiteen wilde gaan maakte de politie gebruik van de vuurwapens, waarbij een A-abier gedood en een aantal anderen gewond werd. Een politieagent werd door een mes- s eek gewond Ook in Haifa kwamen onlusten voor Verschillende malen werd door de politie op de betoo.^ers geschoten. In Nabloes werd door Arabieren een aanval gedaan op her station Bij een botsing met 'te poiirse w-rd een man gedood. De toestand in Jaffa is zeer gespannen. In de districten Jaffa en T^-laviv is bepaald, dat HOOFDSTUK I. RENATA. Omstreeks het midden van de eerste helft der negentiende eeuw stond in een, zelfs voor het toenmalige Vere stil gedeelte van de oude, grijze Zeeuwsche stad, een in ouderwetschen s ijl opgetrokken heerenhuis. Aanvankelijk had er een rijk koopmansgeslacht gewoond, doch langzamerhand was de handel al minder en minder geworden en een sieeds kleiner aantal schepen liep het Veergat binnen uit de Noordzee, of kwam van Oost- of Westerschelde, door Zandkreek of Sloe om de zeilen te strijken op dit voorheen zoo druk bevaren gedeelte van Walcherens oude kust De handel had zich verplaatst, en onder Napoleons schrikbewind was ook het laatste spoor van welvaart, die de bewoners van „Renata" eens had gekenmerkt, voorgoed verdwenen. Men had noodgedwongen woning en stad na zes uur niemand meer zijn huis verlaten mag. Verschillende Jo dsche families zijn van de buitenwijken naar de binnen stad gevlucht. De onlusten richten zich niet alleen tegen de Joden, doch ook tegen de Engelsche regeering, die verantwoordelijk gesteld wordt voor de immigratie der Joden en den aankoop van grond. Hoewel officieel wordt gemeld, dat het aantal dooden 11 en dat der ernstig gewonden 22 bedraagt, gelooft men dat het aantal doodsn 20 bedraagt en dat der gewonden 100 In een tehuis van ouden van dagen bij Namen heeft een 19 jarige verpleegster drie oude vrouwen, bij wie zij das nachts moest waken, door toediening van een te sterke dosis morfine gedood. Zij verklaarde, dat zij zich door haar daad alleen nacht rust had willen verschaffen. Langs de geheele Belgische kust en aan de mondirg van moeten verlaten, om te trachten elders den strijd om het bestaan voort te zetten. Na di;n tijd was het oude huis in verschillende handen overgegaan, totdat het nu reeds weer jaren geleden in bezit kwam van den tegenwoordigen eigenaar. Voor een bespottelijk lagen prijs had deze het vervallen gebouw gekocht, doch het bleek, dat het hem niet aan de mid delen ontbrak, om de hoog nooJige veranderingen aan te brengen. Op onbekrompen wijze werd alles grondig hersteld en tot in de kleinste bijzonderheden teruggebracht in den oorspron- kelijken staat 't Is thans fien mooie zomer avond na een zeer warmen dag, en onder de breedgetakte, eeuwenoude linde, zit de heer des huizes, en rookt uit zijn korte steenen pijp een voor dien tijd dure sooit tabak terwyi hij van de heeriyke koelte geniet. Bepaald een heer is Andries de Gorter niet, tenminste nier voor zoover men dat aan iemands uiterlijk kan broordeelen. Bruin en tanig is het scherp geteekende gelaat met den reeds grijzenden bakkebaard, lang en mager de sterk gebeende gestalte Ingezonden Mededeelingen Verstopping en slechte spijsvertering beder ven Uw humeur. Neem de zacht werkende Foster's Maag pillen en gij gevoelt U spoedig frisch en opgewekt, f 0.65 per flacon. de Schelde tot Antwerpen toe heeft een buitengewoon hevige storm gewoed. Een deel der haveninstallatie van Nieuwpoort werd vernield. Te Zeebtugge is een huis ingestort, waarbij de eigenaar werd gedood. In een klein dorp bij Chartres heeft Zaterdag een 35-jarig ar beider zijn vriendin, haar ouders en haar zuster door revolver schoten gedood en daarna zelf moord geple-gd. Terwijl de politie bezig was het huis van terwijl de kleeding van donkere, degelijke stof hem kenmerkt a!s een welgestelden schipper of zeekapitein in ruste, wat hij dan ook inderdaad is. Naast hem staat een stok met zilveren knop, en dien heeft hij altijd vlak bij de hand. De heer De Gortet mist namelijk een gedeelte van het rechterbeen, dat he n tot aan de knie is afge zet en vervangen werd door een houten stelt. Er zijn reeds vele jaren over- hiïengïgaan sinds dat ongeluk hem is overkomen en bijna niemand weet eigenlijk precies op welke wijze het zich heeft toegedragen. Er den heer De Gorter rechtstreeks naar vragen doet men niet gemakkelijk, want hij heeft vaak iets in de oogen en in den klank van zijn stem, dat alle vertrouwelijkheid zijner zijds volkomen buitensluit. Nu zit hij byna onbewegelijk op de bank en zijn harde, grijze oogen staren de witte zomer wolkjes na, die langzaam voort drijven naar het Westen, waar de dalende zon ze kleurt met licht gouden rand. 't Is hier op dit plekje zóó vredig en stil, dat het zingen van een onder den Noord Beve- landschen kant voorbijvarenden den man af te zetten, benam hij zich het leven. De dader had uit wraak gehandeld, daar zijn vriendin na een afwezigheid van vier jaar weigerde met hem te trouwen. JONGEN ONTVOERD. Vrijdagmiddag is te Boxmeer een 13-jarige jongen ontvoerd. Een automobilist vroeg hem den weg naar Sombeek. De jongen ging op de treeplank staan. Toen hij een verzoek om mee te rijden afsloeg, trok de autobestuurder hem de auto in en reed snel weg. De jongen begon te schreeuwen en op de ruiten te slaan, om de aandacht te trekken. Een bewoner van den Sombeekschen weg heeft dit gezien, ook hoe de chauffeur hem een klap gaf, maar schonk verder geen aandacht aan het geval. De jongen bleef zich verzetten, zoodat de bestuurder schipper duideiijk door den man op de bank kan worden gehoord. Er varen niet veel schippers op de stroomen tusschen de Zeeuwsche eilanden, die Andries de Gorter niet kent. Hoewel hy sinds het ongeluk, dat hem tot invalide maakte, het varen er aan gegeven heeft, staat hij toch nog in nauwe verbinding met de scheepvaartmeer dan één goed vaartuig is zyn eigendom terwijl er voorts nog verscheidene zijn, waarop de schipper vaart met voorschot van Dries de Gorter, zooals bij in de wandeling door het varensvolk genoemd wordt. Die als zetschipper op zijn schepen varen, hebben niet de m nste rrden, om zich over hem te beklagen hun loon is zekei niet minder dan andere betalen en voor elke noodige reparatie of vernieuwing aan schip of want, kan men sieeds bij hem aan kloppen. En toch is De Goiter by de ronde Zeeuwsche schippers niet gewild daarvoor is hij te ge- slolen, te zwijgzaam en te stroef. Er zijn er van de ouderen, die hem in zijn jonge jaren hebben gtkend, en zij beweren, dat Diies de Gorter niet altijd zoo stug geweest is, al was hy hem later uit de auto gooide. Geheel ontdaan is de jongen naar huis tetuggeloopen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Echtpaar uit Bakkum. verdronken. Om ruim negen uur Vrydag- avond reed de geneesheer J. C. van der Sluis van het Prov. ziekenhuis te Bakkum (Castricum) met zijn auto via Zaandam naar de pont bij de Hembrug om te Amsterdam op ziekenbezoek te gaan. Achter in zyn gesloten wagen zat het nog jeugdige echtpaar Sieben uit Bakkum. 't Was slecht weer, regen en wind Toen de auto den pont steiger naderde, brandde daar met vurige roode letters het woord „stop" hetgeen aanduidde dat er geen pont lag en dat de dan ook lang zoo vroolijk en levenslustig niet als zijn broer Adriaan, met wien hij na zijns vaders dood op diens schuit was blijven varen. Hierover waren die vroegere bekenden het onder elkander zeker eens, dat er in dien tijd geen vermeteler, onversaagder manten op de Zeeuwsche kusten bekend waren dan de gebroeders De Gorter, en er liepen destijds de meest avontuurlijke verhalen over hun deelnemen aan den gevaarlijken smokkelhandel ge durende de Fransche over- heersching. Maar niemand, die er eigenlijk het rechte van wist, al stond het vast, dat Andries de Gorter aan dien woeligen tijd zijn geidelijken welvaart te danken had. Zijn broer Adriaan echter, was ten siotte het slachtoffer van hun gevaarlijk bedrijf ge worden. Naar verteld werd, schoot deze, bij een ontmoeting met Fransche douanen er het leven bij in, terwijl Andries met een doorschoten been den dans verder ontsprong. Andries was geruimen tijd in een hospitaal te Vlissingen ver pleegd en toen hij terugkwam in Vere, miste hij een gedeelte auto's dus moesten wachten. De dokter meende evenwel, dat bedoeld werd „langzaam rijden". Hij was ter plaatse niet goed bekend en de verlichting laat er nogal te wenschen over, zoodat men er zich moeilijk oriënteeren kan. Met plm. 30 km-vaart reed de auto dan ook de brug van den steiger plompverloren het daar plm. 6 m diepe Noordzee kanaal in. De wagen sloeg in zijn val over den kop. Angstgeschreeuw weerklonk en wie in de buurt waren, liepen te hulp. Dokter Van der Sluis slaagde erin een ruit stuk te trappen en zich in het water naar buiten te worstelen. Korporaal Hartman van de militaire politie en een burger wisten den dokter te van het rechterbeen. Hij was op dat tijdstip reeds een paar jaren gehuwd en als hij aan wal was, bewoonde hij met zijn jonge vrouw een huisje in het Noordeinde, waar ook zijn ouders hadden gewoond. Zijn broer Adriaan was toen nog maar eenige maanden ge trouwd met de dochter van een schippersweduwe uit Stavoren, en toen haar man op zulk een noodlottige wijze het leven ver loor, was de jonge vrouw nog bij haar moeder in Friesland. Dit was zoo ongeveer alles wat men van deze dingen in Vere was te weten gekomen de tijd ging voort en schipper De Gorter, die in een grooter huis in een ander stadsgedeelte was gaan wonen, had een zetschipper op zijn vaartuig geplaatst en was zelf begonnen met koopen en verkoopen van vrachtschepen of visschersvaartuigen. Dat de handel hem geen windeieren had gelegd, bewees wel het feit, dat hij in den loop der jaren zich langzamerhand uit dit soort van zaken had terug getrokken, om zich te bepalen by het beheer over zijn eigen in de vaart zijnde schspeo, terwyl hy verder optrad als geldschieter en scheepsbevrachter. Wordt vervolg d.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1