Jac. y. Veldhuizen. buitenland Raadsvergadering Harderwijk Zaterdag 28 October 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 86. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. VOOR VIJFTIG JAAR. COURANT. Vsmnnn iwosniul 's weeks. Prijs f 1.20 per kwirta»! - Uitgave (Irma 1 WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, Gemengd Nieuws. Prins Hendrik verleent hulp. Kind door vuilnisauto gedood. Aan den dood ontsnapt. 26 October 1933. De Raad toont te kunnen zwijgen Zeven van de acht agenda-punten behandeld, zonder dat één raadslid het woord voert De ziekte van Weil Harderwijk kan nog wei leenen De heer Verhoef vriendelijk bedankt Hoe moet een onderwijzer zich bij den kinder zang op Oranjedag gedragen? De rondvraag werpt zich op den nieuwen verkeersweg. Uit het Overvelawsch Weekblad van 27 Oct. 1883. GEMENGD NIEUWS. Auto tijdens reparatie in brand gevlogen. De razzia op zwarte jassen- dragers. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Stormen en overstroomingsn hebben in verscheidene deelen van Frankrijk ernstige schade aangericht. De spoorwegver binding tusschen Parijs en Ntmes is wegens verzakking van de baan gestremd en de reizigers worden per autobus vervoerd. In het district van Beziers heeft gedurende zes uur een onweer gewoed, waardoor de rivieren buiten haar oevers zijn getreden en het verkeer zoowel par trein als per auto gestoord is. De Parijsche bladen bevatten uitvoerige berichten over het spoorwegongeluk bij Evreux, een der ernstigste van de in Frankrijk zoo veelvuldig voor* komende spoorwegrampen. Om tien uur Dinsdagochtend kwamen de eerste berichten uit La Bonneville te Evreux binnen. Onmiddellijk begaven zich een groot aantal gendarmes een detachement van het 7e regiment bereden jagers, militaire genees* heeren en verpleegsters per auto's naar het terrein van de catastrofe, dat 22 km. verder was gelegen. Het bleek dat de ramp was geschied ter hoogte van de halte Glisolles, op drie km. atstand van La Bonneville. Men weet dat de locomotief, de tender en vier rijtuigen van dsn express Cherbourg Parijs, die om 11 u. 26 in de hoofdstad moet aankomen, op een brug i-r.aiileerdrn en daarna in de R^uioir stortte. Dit riviertje is slechts drie tot vier meter hr-rd. Hst tooneel van de ramp bood den gewonen jammerlijken aanblik De overblijfselen der spoorwegrijtuigen vulden als 't ware het kleine ravijn geheel De locomotief was ordarks den val vrijwel intact g> bleven en stond nog zelfs licht te puffen. Twee wagens waren op de spoorbaan staande gebleven Uit de puinhoopen stegen de j immer- kreten der slachtoffers op. Aanvankelijk meende men zooals dit in den regel hett eval is, dat er slechts gewonden waren, doch spoedig beek dat men tegenover een schrikkelijke ramp stond. Telkens weer werden lijken gevonden en na enkele uren reeds waren er 31 geborgen. Zij werden naar het hospitaal te Evreux overgebracht, waar intusschen een chapelle ardente was i- gericht. Met groote om* zichtigheid moest het bergings* werk geschieden, want ver- scheidenen wrakstuk!-en stonden zeer wankel, zoodat zij dreigden verder in te storten en misschien de er onder liggende gewonden te verpletteren. Het aantal ge wonden steeg elke minuut en bedroeg alras ongeveer vijf en zeventig. Telefonische commu nicatie van de plek ongeluk met Evreux was niet mogel^k, daar alle draden op de brug door den vallenden trein waren vernield. Dinsdagnacht om half twaalf kreeg de politie te Wassenaar kennis dat aan de Maaldrift onder de gemeente Wassenaar een ernstig ongeluk was ge* beu'd. Onmiddellijk begaven zich daarheen de politie, de gemeente arts en de ziekenauto met ver pleegster. Door den buitengewoon dikken mist moest zeer langzaam ge reden wotden. Aan da Maaldrift bleek een auto in de sloot ge reden te zijn. De auto was be stuurd door V. d Z uit Den Haag en inzittend was mej. R. De auto was enkele wagens in snelle vaart gepasseerd, doch in plaats van de hocht te nemen reed bij met volle kracht tegen een boom waardoor hij zwenkte en in de slcot terecht kwam. Achter de auto volgde on- middelijk een andere, waarin Prins Hendrik, zijn adjudant en nog enkele heeren gezeten waren. De auto stopte en de heeren stapten onmiddelijk uit en ver leenden de eerte hulp, ook Prins Hendrik hielp hierbij mede. Het bleek dat mej. R. diverse verwondingen en een gebroken arm had De bestuurder v. d. Z. had slechts lichte verwondingen en bleek zeer onder den invloed van sterken drank te verkeeren. De gewonden werden per zieken auto naar het ziekenhuis aan den Zuidwal te 's-Gravenhage vervoerd en de zwaar beschadig de auto werd naar het politie bureau te Wassenaar gesleept Te Haarlem liep een meisje van bijna 4 jaar spelend naast een auto van de gemeente- reinigin?, die langzaam langs het trottoir van de Haarlemmer- liedenstraat reed, om telkens te stoppen voor het ophalen van vuil De bestuurder liep naast auto en het meisje liep achter hem en hield sp -.lend de auto vast. Het meisje schijnt van den trottoirband te ztjn gevallen, even voordat da bestuurder eens omkeek Hij zag het kind onder een der achterwielen van de auto terecht komen en stopte onmiddellijk, doch het was te laat. Het kind was reeds over reden en onmiddellijk gedood Op den onbewaakten overweg aan den Zuidelijke Dwarsweg in den Zuidplaspolder in de spoor lijn Gouda Den Ha^g op 5 K Mf afstand van Gouda, waar reeds eenige doodelijke onge lukken zijn gebeurd, passeerde een met twee paarden bespannen en met stroo beladen wagen, bestuurd door den 27 jarige vrachtrijder A. Hoogendioon uit Waddinxveen, juist toen de Groninger nachtrein uit Den Haag met 90 K.M. vaart naderde. Vlak voor den overweg moest de kar een auto passeeren en daar de vo r nan daarop zijn paarden tegen de hoogte had aan te zetten was zijn aandacht zco zeer in beslag genomen, dat hij geen erg in den naderenden trein bad. Op het iaa s: oogen- blik bemerkte hij, opmerkzaam gemaakt door anderer geroep het gevaar, doch toen kon hij niet meer inhouden Een der dieien werd door de locomotief ge grepen en eenige honderden meters medegesleurd het was totaal vermorzeld. Het andere paard had geen letsel bekomen en ook de voerman kwam met de schrik vrij. De trein stopte en kreeg achttien minuten ver* ttaging. Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Ingekomen is een schrijven van den heer Verhoef, houdende mededeeling dat hij wegens ver trek naar elders voor het lid maatschap van den Gemeenteraad bedankt. Verder is ingekomen een besluit van Ged. Staten, goedkeurende den verhuur van grond aan v. d. Brink. Rijwielpad Stationslaan. De VOORZITTER deelt mede dat reeds eenigen tijd een onder handeling met den Rijkswater staat gaande is, betreffende den aanleg vau een rijwielpad langs het gedeelte S'acionslaan waar een betondek is aangebracht. Meende men aanvankelijk dit pad ach er de boomen te moeten leggen, nader is besloten het aan te brengen tusschen het voetpad en het gesloten wegdek. Hierdoor zullen echterde boomen moeten verdwijnen. De Gemeente heeft daar geen zeggenschap over en zoo zullen vóór 1 Nov. de boomen, voorzoover ze langs het beton-gedeelte staan, door het Rijk wotden gerooid. Eervol ontslag. Aan den heer H. Veenhof wordt wegens vertrek uit de Gemeente eervol ontslag met dank voor de bewezen diensten verleend als lid der pl. school commissie en als lid der Com missie tot wering van school verzuim. Ventverbod. In de onlangs vastgestelde aanvulling van de Alg. politie verordening met een bepaling betreffende het venten, aan bieding en verspreiden van ge drukte stukken enz. werd ook verboden bet verspreiden van couranten, zonder vergunning van B. en W. Ged Staten kunnen zich daarmede niet ver eenigen, weshalve wordt voorge steld in het betreffende artikel in te voegen de wcorden uit - grzondrrd couranten en tijd schriften. Alzoo wordt z. h. s. besloten. Zwem inrichtingen. Zonder discussie of h s. wordt vastgesteld een verordening op de zwem-inrichtingen in de ge meente in verband met de bestrijding of voorkoming van dti zg. ziekte van Weil. Bij deze verordening is het verboden om zonder vergunning van B. en W. een voor het publiek (waaronder ook te ver staan beslot) D gezelschappen) toegankelijke zwrmgelegenheid te houden. Vergunning wordt geweigerd indien de plaats van da in richting zoodanig is dat gevaar voor de gezondheid door ver ontreinigt g van het water kan ontstaan en oak indien in de omgeving van de inrichting ratten nestelen of plegen te nestelen. B. en W. kunnen aan de vergunning voorwaarden ver bidden, betreffende de inrichting van bijbehoorende terreinen, maatregelen tot verdelging van ratten, verversching van het water, aanwezigheid van privaten enz. Begrooting Goedgekeurd wordt de begroo ting 1934 van het Herv. Oude Mannen- en Vrouwenhuis, sluitende in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f 16333.50. Geldleening. Aan de orde is het punt der agenda waarvoor deze spoed- eischende vergadering werd be legd een voorstel van B. en W. tot het aangaan van een geldleening bij de Levens-Vcrz. Maatsch. „de Nederlanden" door bemiddeling vande Middestands- bank alhier, grootf 130.000, tegen 4Vs pCt. rente en aflossing van twee loopende 5 pCt. leeningen. Nadat de VOORZITTER het voorstel heeft toegelicht, wordt het z h.s. aangenomen. Binnenvaartsckool. Kwam reeds eerder bericht in van de opheffing der Binnen- vaartschool met ingang van 1 Maart 1933, thans vraagt het Rijk een verklaring van den Raad dat deze opheffing wordt goed gekeurd. De VOORZITTER deelt op een vraag van den heer Jansen mede, dat de school weinig te beteekenen had en dat de kosten die door de opheffing worden bespaard wellicht andere plaatsen ten goede zullen komen waar dergelijke school meer reden van bestaan heeft. De Raad keurt de opheffing goed. Afscheid Verhoef. Alvorens de rondvraag aan de orde te stellen, komt de VOORZITTER terug op de mededeeling van den heer Ver hoef, dat hij als lid van den Raad bedankt wegens vertrek. De heer Verhoef had varaf 29 Januari 1931 zitting in dsn Raad en heeft het ambt vervuld met alle toewijding en ijver. Hij heeft de belangen der Gemeente zooals hij die zag voorgestaan naar zijn beste vermogen. Na mens de Gemeente brengt spr. hem daarvoor dank en spreekt hij den wensch uit dat het hem in zijn nieuwe standplaats wel zal mogen gaan. De heer VERHOEF dankt voor die woorden Zijn ijveren voor de zaak der Gemeente was niet anders dan een gevolg van de liefde voor het werk. Hij dankt ook voor de prettige samenwerking en spreekt weder- keerig de beste wenschen uit voor Raad en Gemeente. Beantwoording van vragen. De VOORZITTER zegt het navolgende In de raadsvergadering van 12 October zijn door den Heer Wiliemsen eenige vragen gesteld, betrekking hebbende op het Burgeiweeshuisdeze vragen zijn doorgezonden naar het College van Regenten van ge noemd Weeshuis. Hierdoor hoop ik in staat ta zijn da vragen OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. De winter- oefeningen voor de d.d. Schutte rij zullen een aanvang nemen Donderdag 1 November, des avonds te 7 uur. Den schutters die nog niet genoeg in den wapenhandel geoefend zijn wordt in hun eigen belang aangeraden aan deze oefeningen deel te nemen. De school van den heer Jonkheer is voor deze bijeen komsten aangewezen. ELSPEET. Ds. Renier van Berg ambacht heeft de beroeping naar deze gemeente aangenomen. ADVERTENTIËN. Onderofficiers-Vereen. „Mars". Op Donderdcg den len Nov. a.s. zal bovengenoemd Vereen, een voorstelling geven op de Concertzaal ten behoeve der noodlijdenden ten gevolge van de ramp in straat Sunda. Bediende wordt gevraagd voor de Restauratie aan het Station te Harderwijkzich in persoon te vervoegen Hotel H. Kamm. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. GEBOREN 19 Oct. Jan, z. van Jan Mons en Ida Norbruis. 20. Aaltje, d. van Willem Foppen en Lotje Petersen. Grietje, d. van Evert Jansen en Jacobje Franken. OVERLEDEN 23 Oct. Evert Kal- tenbagh 6 m. 25. Gerrit Foppen 3 m. ERMELO. GEBOREN 20 Oct. Harmpje, d. van Aalt ten Hove en Jentje van de Brake. 21. Teunis, z. van Dries Kruithof en Teunisje Hop. OVERLEDEN 22 Oct. Johannes van de Steeg 1 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f 5.00 a f 5.50 Rogge per H.L. 16.75 A f 6.90 Aardappelen f 1.75 a f 1.95 Biggen f 3.00 A f.800 van den Heer Wiliemsen in een volgende vergadeiing te beant woorden. De Heer Langen heeft in dezelfde vergadering gevraagd of het een plicht van de onder wijzers is tegenwoordig te zijn den kinderzang op Konin ginnedag. Deze vraag beantwoordend lees ik voor art. 10 van de instructie voor de onderwijzers (essen), dat luidt Zij zijn verplicht bij school feesten ter bevordering van getrouw schoolbezoek, of op na ionale en andere feestdagen, ook buiten de gewone schooluren, op aanwijzing van het hoofd der school, al datgene te doen, wat deze in het belang der leerlingen noodig acht. Naar mijn oordeel kan hieruit niet zonder meer worden gelezen den plicht tot het dragen van oranje en tot begeleiding van den zarg. Het moet echter worden ge constateerd dat een demonstratief daarvan zich onthouden te midden van de met oranje ge tooide kinderen een daad is, welke indruischt tegen het ge voelen van het overgroote deel der ouders, die te Harderwijk hun kinderen naar de openbare school zenden. Die ouders kunnen zich met recht afvragen of de geest, welke uit die demonstratieve daad blijkt en voor het oog van alle kinderen op Koninginnedag opzettelijk wordt naar voren gebracht, schadelijk geacht moet worden aan de opvoeding, welke zij voor hun kinderen wenschen. Daarom meen ik te mogen vaststelier, dat demonstratieve daden, als waarvan hier sprake is, in het belang van het Open baar onderwijs te Harderwijk niet op haar plaats gijn. De heer LANGEN wil er een en ander van zeggen, doch krijgt hiervoor geen gelegenheid. Het blijkt intusschen dat de heer Langen alleen maar wil opmerken dat hij iets had willen vragen, waarop de Voorzitter zoo juist al heeft geantwoord. Ronavraag. De heer JANSEN vraagt, in aansluiting met hetgeen daar omtrent in vorige vergadering werd gezegd, om te zorgen dat het uitzicht vanaf den nieuwen verkeersweg op de zijwegen on belemmerd is. De VOORZITTER antwoordt, dat daartoe reeds opdracht is gegeven. De heer WILLEMSEN vraagt wie te zorgen heeft voor de verlichting van den nieuwen weg. De duisternis en het ont breken vooralsnog van wegwijzers kunnen aanleiding zijn van ongevallen. De VOORZITTER antwoordt dat omtrent een en ander overleg met den Rijkswaterstaat plaats zal hebben. De heer BRUININK infor- meert of het mogelijk is, een maximum snelheid op den nieuwen weg toe te passen. Het gaat er raar toe. De VOORZITTER 't is juist een weg voor snelverkeer. De heer WILLEMSEN: en volstrekt geen wandelweg. De heer ARENDSEN heeft bemerkt dat de aansluitingen van de zijwegen op den nieuwen weg nog niet overal in orde is. De VOORZITTER zegt dat het werk nog niet in zijn geheel is opgeleverd. Nadat de VOORZITTER heeft medegedeeld dat zooeven uit Arnhem telefonisch de offi- cieuse mededeeling is ontvangen dat Ged. St. zich met het zooeven aangenomen Ieeningsplan kunnen vereenigen, wordt de vergadering gesloten. Terwijl de chauffeur van de firma B. uit Schijndel op den weg een reparatie onder den vrachtauto verrichtte, vloog plot seling de auto in brand. De chauffeur slaagde er met groote moeite in, onder het brandende voertuig vandaan te komen. Hij had verschillende brandwondrn opgeloopen en moest onmiddellijk onder geneeskundige behandeling worden gesteld. Daar de vracht auto in de onmiddellijke nabij heid stond van de gasfabriek en een geweldige hitte uit straalde, requireerde men de brandspuit. Na een half uur was het vuur gebluscht. De wagen is totael vernield. De Rotterdamsche politie heeft Zaterdagavond een razzia ge houden onder een groot aantal jongens en meisjes, die op den Coolsingel gekleed liepen in gummi-jassen. Aanvankelijk meer de de politie dat hier sprake was van over treding van 't Uniformverbod, doch bij nader onderzoek ia

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1