Zaterdag 30 September 1933. Negen en Tachtigste Jaargang] No. 77. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Jac. t. Veldhuizen. Boekbinderij Fa. I. Wedding r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: T weeërlei Rijkdom. VOOR VIJFTIG JAAR. BUITENLAND TSL ER COUR. AKTT. Ve-schljat twaamasl "s weekt, - Prijs f 1.20 per kwartaal, - Uitgave firms I. WEDDSRG, Donkerstraat Harderwijk. in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, FEUILLETON. Gemengd Nieuws. Bejaarde man redt kind van wissen dood. Inbraak te Zutphen. Fietsen leeggeplunderd in het groot. Aardappelen halen by den boer. Door onderzeeboot aangevaren. Uit het Qverveluwsch Weekblad van 29 Sept. 1883. Plaatseiyk Crisis Comité Harderwyk. KERKNIEUWS. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent- Zondag as. den Duitsche dankdag voor den oogst, zal overal in het rijk voor de eerste maal het ,,Eintopfgericht" op tafel komen. Dat wil zeggen, dat de maaltijd slechts uit één spijs zal bestaan, en het doel is, dat het daardoor uitgespaarde bedrag zal worden geschonken ten bate van het winterhulpwerk, voor den strijd tegen honger en koude. Veiwacht wordt, dat niemand dien dag meer dan 50 pfenning voor zijn middagmaal zal uitgeven. Ook met de restaurants is een regeling getroffen, waartoe zij in drie klassen zijn verdeeld. In die der eerste klasse moet 60 pf. in die der tweede klasse een mark voor een maaltijd worden betaald. Wat meer dan 50 pf. wordt betaalt komt aan het hulpfonds. Ia de restaurants der derde klasse moet de gewone menu- prijs worden berekend. Is deze b.v. 3 mark dan wordt 2.50 mark gestort in de kas van het fonds, enz. Wegens onbeschaamd optre den tegen eenige S A.-mannen zijn twee meisjes tot 14 en 25 dagen gevangenisstraf veroor deeld. De meisjes die naar een ver- jaarspartijtje waren geweest, fuifden in een café, waar S A.- mannen zaten, nog een beetje na en staken daarbij een cigaret op Een der S.A -mannen herinnerde haar er toen aan, dat deDuitsche vrouw niet in het openbaar rookt" waarop de meisjes op niet zeer beleefde wijze haar meening over het rookverbod te kennen gaven. Het resultaat was dat zy gearresteerd werden. 29 Beneden gekomen gaf zij een luiden gil en toen hare dochter en de dienstboden, die inmiddels allen wakker geworden waren, haar nasnelden, vonden zij haar op den grond bij haarechtgenoote geknield. Hij lag met het aangezicht voorover en de armen wijd- I uitgestrekt op den drempel van zijn eigen i uisdeur. Toen zij zijn hoofd voorzichtig opbeurden, zagen zij een loodkleu ig gelaat, en wijd opengespalkte oogen met eene verschrikkelijke uit drukking, terwijl tusschen zijne vast opeengeklemde tanden een dunne streep schuim zachtkens wegvloeide. Een uur later, toen dokter Onnen de kamer binnentrad, waarin men hem had neergelegd, was er nog geen verandering in zijn toestand gekomen. Men had kunnen denken, dat hy op zijn bed lag te slapen en zwaar ademhaalde als een oververmoei* Tijdens de groote jaarmarkt te Kurushetra in de Pentsjaab welke samenviel met de volledige zonsverduistering zijn twintig meisjes ontvoerd. De politie die op de reus» achtige menschenmenigte geen toezicht kon houden vermoedt dat sommige der ontvoerders Mohammedanen zijn, die op zoek waren naar een vrouw. Anderen zijn leden van georganiseerden benden, die hun slachtoffers ver- koopen in districten, waar vrouwen schaars zijn. Het aantal ontvoeringen bij dergelijke gelegenheden is altijd groot geweest, doch het was de laatste jaren door het toezicht der politie aanzienlijk verminderd. Te Oldsboorn geraakte een zevenjarig meisje in het vaar water Boorne. Aangezien dit vaarwater ter plaatste zeer diep en breed is, kostte het veel moeite het kind te redden. Toen van de toegeschoten menschen niemand zich in het water durfde te begeven, nam de 60-jarige heer M. Popper, hoewel hij pas ziek geweest was en niet kon zwemmen, een kloek besluit Hij sprong te water en slaagde er in het meisje behouden aan den wal te brengen. Dinsdagavond is te Zutphen aan de Heeckerenlaan ingebroken bij den secretaris penningmeester van het burgelijk armbestuur De inbreker(s) zijn aan de achterzijde de woning binnen gedrongen, waarvoor zij een ladder hebben gebezigd, die uit de buurt is gehaald. Een bedrag van f 30 wordt vermist. De daders, zijn nog nizt bekend. Tijdens schooltijd is ten na- deele van de leerlingen der Handelsavondschool in bet Para dijs te Gouda een brutale dief stal gepleegd. Daar in het ge bouw niet voldoende plaats is stalt het overgroote deel der scholieren de fietsen in de gang van het aangrenzende gebouw waar vroeger de Ambachtsavond- schoo! gevestigd was. De gang de, waren zijne oogen niet half open geweest en het dikke schuim niet voortdurend tusschen de tanden doorgedrongen. Zoo duurde het den ganschen nacht voort. De koetsier, die zijn paard naar den stal had gebracht, zeide dat hij wel opgemetkt had, dat het gezicht van zijn meester zeer rood geweest was en zijn gang zeer onvast, maar hij had er niets verkeerds in gezien, omdat de wijn van het diner den heeren gewoonlijk naar het hoofd scheen te stijgen. Hij had den heer Dudley me nigmaal te voren zco gezien, maar hij had het altoos weggeslapen, en was den volgenden morgen weder geheel fnsch geweest. Jan Dudley was geen luiaard. Hij stelde er daarentegen zijne eer in, dat hy met de zon opstond. Zijn forsche stap werd gewoon lijk in het huis gehoord lang voordat een der andere familie leden eenig teeken van leven gaf. Maar dien morgen drongen de eerste stralen der ochtendzon door een kier zijner gesloten gor dijnen en vonden hem slapende. Buiten op straat was alles reeds druk in beweging. De maaiers begaven zich vroolijk wordt na den aanvang der lessen afgesloten, dech na elk lesuur korten tijd geopend opdat de scholieren bij hun fietsen kunnen komen. In zulk een onbewaakt oogenblik zyn de daders, die met de situatie goed op de hoogte moeten zijn geweest, binnengekomen om zich te laten insluiten en tijdens het volgend lesuur hun slag te slaan. Van verschillende rijwielen zijn de dynamo's gestolen, van andere verdwenen de lantaarns en voorts zijn ook rijwielplaatjes ontvreemd van elke soort wel een tiental. De gedupeerde leerlingen, toe vallig meest van buiten de stad zijn aan lantaarns geholpen, zoo dat zij naar huis Londen terug- keeran. De politie stelt een onderzoek in. Men schrijft uit Zwolle aan de Tel. „Het is een zonderlinge toe stand; het heeft er allen schijn van dat er hongersnood is," aldus verzekerde ons iemand die veel bij den weg is en zijn pappenheimers kent. Zoodra het dag wordt, begint het lieve leventje, dat zoo door gaat den ganschen dag tot laat in den avond. Stroomen fietsers pas- seeren den weg om in een zak, een mand of tasch een voorraad aardappelen te halen van den boer ergens buiten de stad. Heele families trekken er op uit om met man en macht mannetje na mannetje natuurlijk de noodige piepers van het land te vervoeren." Eerzame huisvaders, gewapend met tasch of rieten mand, huis moeders met koffertjes en zakken, fabrieksarbeidersjochies, die enkele centen wilden ver dienen en voor een buurman er op uit waren, zij allen trokken op naar het lokkende aardappel land om straks met den buit huiswaarts te keeren. In twee uren tijds werden op één en denzelfden straatweg niet minder dan 800 aardappelhalende fietsers geteld, hetgeen een „invoer" beteekende van 800 maal 10 K.G. of 8000 K G. aardappels I Het spreekt vanzelf, dat de aardappelhandelaars onder der gelijke omstandigheden steen en been klagen. Een van de meest bekende groothandelaren in den neuriënde naar hun oogstveiden, karren met groenten en vruch ten beladen, die voor de markt bestemd waren, ratelden reeds langs den weg. Alles kondigde aan, dat een nieuwe dag van arbeid, bedrijvigheid en zorg was aangelicht, maar naar de teeke nen, die de heer Dudley in zijn ongewone sluimering gaf, moest het nog diep in den nacht zijn. Het ontbijt werd aangericht en weggeruimd (wanneer was de beer des huizes ooit laat aan het ontbyt f) en nog duurde die vreemde, angstige slaapt voort. Er hield een handkar uit de stad stil voor de deur, en de voerman met een paar vette eenden in de hand, snelde naar da keukendeur. „Ik hoop, dat ik nog niet te laat ben," zeide hij, „ik h^d mijnheer gisteren vast beloofd deze vroegtijdig te bezorgen Za! de keukenmeid dat ge vogelte nog toebereiden tot eene smakelijke spijze, naar den mond van haar heer f zal de geur van dit zijn geliefkoosd gerecht hem, die niet gewoon is te talmen, uit zijn slaap doen opwaken Helaas I die slaap werd elk oogenblik al zwaarder en dieper, en toen het uur sloeg, dat hij gewoon was met gretig genoegen omlrek verzekerde dat de bona fide aardappelhar del op het oogenblik vrijwel lamgeslagen wordt. Men verkoopt weinig of niets meer en de aardappelen, die de handelaren in voorraad hebben, moeten veelal met ver lies van de hand worden gedaan. De lasten, welke het Crisis- aardappelbesluit-1933 aan de handelaren in consumptie-aard appelen oplegt, zijn dan ook wel zeer drukkend en vooral in een streek als Zwolle en om geving, waar veel aardappelen worden verbouwd en een vrij groote handel is in dit product, worden de gevolgen van dezen regeerirgsmaatregel zwaar ge voeld, nu er als het ware een sluikhandel is ontstaan. Dinsdagavond zoo wordt uit Den Helder aan „N R Crt." ge meld. is in het Schulpengat bij Den Helder in de asiyn van het vaarwater ter hoogte van de roode gasboei de motorbotter H.D. 7 door de onderzeeboot O 13 aangevaren. Deze onder zeeboot kwam juist van een oefening terug en liep in de lichtlijn het schulpengat binnen terwijl een ander marinevaartuig „de Frisco", het gat uitliep. Zooals later bleek bevond zich juist voor de „Frisco" ds botter waarvan de lichten in die van de „Frisco" vielen. Eerst op het laatste oogen blik toen van uitwijken bijna geen sprake meer was, kwamen de lichten van den Botter „los". De commandant van de O 13 trachtte nog, door het roer ge heel om te gooien, een aanvaring te vermijden, doch de schipper van den botter' blijkbaar in de war gebracht door de beide schepen voor en achter hem, legde eveneens het roer aan boord. Toen was een aanvaring onver mijdelijk. De O 13 raakte den botter juist achter den voorsteven, waardoor een gat in den boeg ontstond. De drie opvarenden, de eigenaar-schipper J. Sluyter en de visschers v. d. Loo en Kroon, konden aan boord van de O 13 genomen worden, doordat deze door een handige manoeuvre vrijwel direct langszij den botter kon komen. Een poging om den botter mee te sleepen mislukte, omdat deze te aan zijn weelderigen disch door te brengen, kon geen geur of smaak van spijzen, noch eenig geluid hem weer in dit leven terug roepen. Ja, het middagmaal kwam „te laat." In de stad wachtte de makelaar een half uur over den gestelden tijd op de komst van den heer Dudleytoen verkocht hij het land aan den mededinger, zeer verbaasd, dat iemand zoo plot seling van gedachte kon veranderen. Die diepe slaap had op eene vreemde wijze de eer zucht van den rijkaard palen gesteld. Twaalf uren geleden zou het bezit van eene geheele provincie die maar armelijk bevredigd hebbennu waren zes vost aarde alles wat hij noodig had. De wanbetaler, die niet in staat was het geld te storten dat hij noodig had om zijn schuld te dekken, en dian morgen telkens bevende opsprong bij eiken naderenden voetstap, in de meening, dat zijn strenge schuldheer daar was, om zich naar het recht der wet op hem te wreken, had voortaan niets meer van Jan Dudley te vreezen. Op de aangewezen plaats wachtte zijn vriend langen tijd vergeefs zyn komst (wanneer ADVERTENTIËN. Doode Vinken gevraagd onbe paald getal hooge prijs, adres J. J. Rosenberg te Arnhem. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. De zomer- oefeningen der dienstdoende schutterij werden Maandag be sloten met een schietoefening om eenige uitgeloofde prijzen waarvan de uitslag was dat van de prijzen voor onderofficieren de eerste werd gewonnen door sergeant Saager, de tweede door sergeant Verhoeven en de derde door sergeant-majoor Kluiver. Van de prijzen bestemd voor korporaals en schutters werd de eerste gewonnen door korporaal de Bruin, de tweede door schutter Klaassen, de derde door schutter Boonen, de vierde door schutter Holstege, en de vijfde door korporaal van der Toom. NIJKERK. De gemeenteraad alhier blijft weigeren eenige subsidie te verleenen aan den ontworpen stoomtramweg Ede Nijkerk wanneer daarvan ook op den Zondag zou gebruik ge maakt worden. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD. 22 Sept. Peter Petersen met Willempje Klaver. Andréas Raes met Jannetje van Beek Emil Gasser met Albertje Klaver. GEHUWD 26 Sept. Willem Prins met Teuntje Klaassen. GEBOREN. 20 Sept. Albertha Karsina, d. v. Cornelis Petersen en Willempje Petersen. 22. Daniël George z. v. George Hendrikus Mathias Dujardin en Wilhelmina Carolina Schrijvers, 24.Guillaume z. v. Guillaume Valkeneer en Geer- truida Ham. 25. Martina d. v. Hermanus Cornelis van den Berg en Lubbertje Visser. 26. Karei Frede- rik, z. v. Frederik Albart Timmler en Maria Timmer. OVERLEDEN 26 Sept. Egberta van Nijendaal ongeh. 83 j.George Leonard Bassompierre ongeh. 39 j MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f4.00 a f 5 00 Rogge per H.L. f6.75» a f7.00 Aardappelen f 1.90 a f 2.00 Biggen f 3.50 a f 8.00 veel water maakte. Losgelaten dreef de botter met den sterken ebstroom snel af en zonk binnen vijf minuten. Voor de opvarenden was het inderdaad een geluk, dat de onderzeeboot zoo snel langszij kon komen. De botter, die in de as van het vaarwater is gezonken, was niet verzekerd. Waar de crisis al meer en meer om zich heen grijpt en slachtoffers maakt is leniging van dien nood te NOOD ZAKELIJKER. Ingezetenen, rereenigingen en corporaties wil daarom Uw saamhoorigheidsgevosl toonen en a.u.b. het P. C. C. steunen in zijn streven. De omvang van de leniging van crisisnood is toch UIT SLUITEND afhankelijk van de binnenkomende bijdragen en giften. Markt 8 Postrekening 191979 kwam ooit deze stipte man van zaken eene gegevene belofte niet na en bewonderde in middels den prachtigen bouw van deze fraaie dieren, die hij uitgekozen had, en die hij in zijne verbeelding reeds gespannen zag voor de open landauer van den man, die zoo trotsch was op zijn schitterende equipage. Maar de enkele korte reis, die Jan Dudley nog restte werd gedaan in een met zwart omfloerste koets, waar niets schitterends aan te vinden was. Den ganschen dag, en ook nog den volgenden had men in het kleedermagazijn druk ge arbeid aan het kostuum, dat hij besteld had, maar toen straks het gerucht van zijn dood doordrong, fluisterde men, dat Jan Dudley zijn begrafeniskleed had uitgekozen. Zoo stierf de rijke man en werd begraven. HOOFDSTUK XVII. DE LANGE REIS. Op zekeren Septemberavor.d zaten Lena en Godfried samen op den drempel hunner woning. „En geeft gij alles weg, Godfried zeide Lena in ant. woord op iets dat de oude to; haar gezegd had, „ook die mooie NED. HERV. KERK. Beroepen te IJsselstein L. van Mastrigt te Harderwijk. Te Elburg N. v. d. Snoek te Veenendaal. Te Dokwerd A. Blink Kramer te Saaxum. Aangenomen naar Renkum W. Deur te Schoonhoven Naar Veen- dam E. Ruytenberg te Warfhuizen. Naar Stedum J. Hengeveld te Oosthem. Naar Nieuwe Schans J. A. Swart te Kinswerd (Gr.) Bedankt voor Kruiningen H. C. Valeton te Wichmond. Voor Woudsend H. Marra te Huizinge (Gr.) GER. KERKEN. Beroepen te Vlagtwedde G. G. Bos, cand. te Uithuizen. Te Westeremden C. G. Bos, cand. te Uithuizen. Aangenomen naar Nijmegen (als hulppred.) A. J. W. Vogelaar, cand. te Hardenberg. Bedankt voor Gorinchem W. H. v. d. Vegt te Goes. VoorWormer B. E. v. Buuren te Hemelum. CHR. GER. KERK. Beroepen te Steenwijk P. W. Dam te Ontwedde. schilderij, die boven uw bed hangt, met die prachtige zee „Ja, lieve, allesook de ko peren kandelaars, die van mijne moeder geweest zijn, en het doosje, dat ik zelf uitgesneden heb, om het haar van mijn gestorven broeder in te bewaren, en mijn ouden bijbel. Ik zal ze niet meer noodig hebben, waar ik naar toe ga, Lena." „Waar gaat gij naar toe, Godvried f" „Ik ga eene lange reis maken, lieve." „En ons allen verlaten zeide het kind, terwijl hare blauwe oogen zich met tranen vulden. „Gy zult wel tot mij gaan, Lena, maar ik zal tot u niet wederkeeren." „O, lieve Godfried, ik kan u niet laten gaan I Wilt gij uwe arme kleine Lena dan zoo gaarne alleen laten f" Hij zag haar bewogen en met kinderlijke teederheid in het gelaat. Het kind zag verwonderd tot hem op. Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1