NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Tweeërlei Rijkdom. Woensdag 27 September 1933. Negen en Tachtigste Jaargang No. 76 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Qvervelawsoh Weekblad Harderwijker Courant FEI)lLlETO~ür BUITENLAND Verschijnt tweemaal 's weeks Prijs f 1.20 per kwartaal. Oitfave firma I. WEDDING. Donkerstraat Harderwijk Adv er tentië n voor het opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nuuspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. De muiters van de Zeven Rogge- en Gerstverbouwers Er is een steunregeling in voorbereiding, waarbij den ver bouwers van Nederlandsche Rogge en Gerst bij verkoop dezer producten een toeslag zal worden betaald. De Zuiderzeesteunwet. Adverteeren doet verkouden. Opheffing Gezondheids commissies. Hoe men linkshandige kinderen moet behandelen. W oningwetvoorzieningen. Onder het zand bedolven. Schipbreuk op het IJselmeer EEN ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent- en In een Duitsch tijdschrift heeft dr. Wolff lid van de vereeni^ing van Dui sche gasdirecteuren een middel aan de hand gedaan om de werkgelegenheid in Duitsch* land te verruimen Hij wijst er c.I. op, dat van het totaal aantal van 16.5 mil. woningen in Duitschland er ca drie mil. zijn waarin de water leiding en de gasaan'eg voor verbetering of vernieuwing in aanmerking zouden komen. De kosten van deze werkzaamheden worden in totaal op 600 mil. Mark geraamd, en de uitvoering er van zou over minstens drie jaar verdeeld moeten worden, Zaterdagmorgen is in tegen woordigheid van tijkskanselier Hitier een aanvang gemaakt roet den aanleg van den autoweg FrankfortDarmstadtMann heim—Heidelberg. Dit is een begin van uitvoering van het groote plan, hetwelk bedoelt is als werkverschaffing, om een net van autowegen aan te leggen in Duitschland, De eerste spade werd in den grond gezet door Adolf Hitier. Het gesprek van den dag te Washington vormt de tweejarige zoon van het echtpaar Normand, die nu al een hartstochtelijk sigarenrooker is. Toen hij pas 14 maanden oud was nam men dezen hartstocht, dien het kind van zijn vader moet hebben geërfd, al waar. Op een avond zat de kleine Charlie bij zijn vader op de knie en keek met 28 „Wij hebben zoo juist eene nieuwe bezending gekregen van die beste eenden, zooals u ze laatst gehad hebt," riep een poelier, die in de deur van zijn winkel stond, hem toe. „Zullen wij er u weder een paar zenden, Mijnheer De oogen van den gastronoom schitterden. „Ja, ja dat is goed," zeide hij, „maar zorg dan dat ze er morgen bijtijds zijn, om voor het diner dienst te kunnen doeo." In het hotel gekomen, bestelde hij een kamer en schelde een knecht. „Wrijf mij dezen arm eens," zeide hty, zoo hard gij maar kunt, tien minuten lang. Te drommel, het lijkt wel of er geen gevoel meer in zit dan in een stuk hout." Toen de heer Dudley gereed was om zijne gasten te ontvangen, zeeg hij in een divan neer en viel eonmiddellijk in een vasten slaap, waarin bij zwaar adem- belangstelling naar de dikke sigaar, die de heer Normand rookte. Met zichtbaar welgevallen ademde hij den rook in en gaf ten slotte door gebaren te kennen, dat hij de sigaar hebben wilde. De vader gaf hem lachend de sigaar in de kleine vingertjes en bemerkte met genoegen, dat de kleine er aan begon te trekken. De moeder van Charlie maakte haar man heftige ver wijten, daar zij bevreesd was, dat haar kindje van deze lief hebberij schadelijke gevolgen zou ondervinden. Deze vrees bleek echter ongegrond. Van dien dag af verlangde Charlie eiken avond voor het naar bed gaan een sigaar. Hij schreeuwde moord en brand als hij zyn zin niet kreeg en werd eerst weer lief en handel baar, als hij een paar trekjes aan vader's sigaar mocht doen. Charlie wil speciaal 's avonds rooken en op een anderen tijd taalt hij zelfs niet naar een sigaar. De huisdokter heeft verklaard, dat het kind volkomen gezond is en dat men hem gerust zijn zin mag geven. De ouders ver tellen nu met trots, dat de kleine al in staat is, handig en met het passende gebaar de asch van zijn sigaar te wippen. Provinciën. Acht-en-twintig Europeescbe en 136 inlandsche schepelingen zijn van het eiland Onrust op het gouvernementsvaartuig Zui derkruis geëmbarkeerd, teneinde onder bewaking van mariniers onder commando van den luit. ter zee le klasse J. A. Gauw naar Soekalilo op Padang Pand- jang te worden overgebracht, in afwachting van hun berechting, welke in den loop van October wordt verwacht. Naar o; s werd medegedeeld, zal deze regeling voor Rogge omstreeks 1 October en voor Grrst omstreeks 7 October as haalde cn teik-ns diep zuchtte. Hij werd r iet zonder moeite gewekt bij ds aankomst van den eersten gast, scheen een oogen- blik vrij verwilderd en Virward, en liep wankelende door de kamer Een uur later was hij echter weder geheel zichzelven toen hij te midden zijner gasten ds eer van een overvloedige kostbare tafel ophield. Jan Dudley ver stond de kunst een fijn diner te bestellen en te gebruiken. Het kostte hem wel een uur van zware inspanning en een driewerf herhaald onderhoud met den eigenaar van Clarendal, alvorens de spijslijst naar zijn genoegen was ingericht, maar dit alles werd ruim beloond door de eer, die zijne gasten zijne goeden smaak aandeden, en het genot, dat deze kostelijke spijze zijn verwend gehemelte verschafte. Aan het dessert verscheen een overvloed van wijn, en de ge zondheid van den nieuwen presi dent der Ironbank we:d her haaldelijk gedronken. Voor de maaltijd een einde nam, hield de heer Dudley nog eene korte toespraak tot de aanzittende gasten en medeleden. Hij dankte zijne collega's voor de eer hem door deze benoeming worden bekend gemaakt. In verband hiermede worden Rogge- en Gerstverbouwers in eigen belang aangeraden in af wachting dezer regeling, nog niet tot verkoop over te gaan. Ten opzichte van de Zuider- zeesteunwet wordt gemeldt By de toelichting op de be grooting van bet Zuiderzee- fonds voor het loopende dienst jaar werd reeds opgemerkt, dat nu de afsluiting van de Zuider zee een feit is geworden, de uitgaven ingevolge de Zuider- zeesteunwet zeer zijn toegenomen Ook voor 1933 moet nog worden gerekend op een groot bedrag. Intusschen zijn reeds thans maatregelen om te komen tot liquidatie van den Zuiderzeesteun in uitvoering en in voorbereiding waardoor de uitgaven geleidelijk zullen verminderen. Reeds voor 1934 kan hierop worden ge rekend en in de ontwerpbe groting komt dit ook tot uiting door een lagere raming zoowel van de personeelsuitgaven als van de materieele uitgaven. Wat deze laatste betreft, is de post voor tegemoetkoming wegens waardevermindering vooral de oorzaak van de verlaging in verband met da vermindering van het bedrag, waarop in 1933 was gerekend voor uitbetaling van de contante waarde van de waardevermindering. Het laat zich n 1. aanzien dat met een lager bedrag kan worden vol staan, omdat de hierbedoelde wijze van vereffening slechts in bijzondere gevallen wordt toege past. Dat ii 1933 een zooveel hooger bedrag noodig was, vond zijn oorzaak in de voorge schreven compensatie van de tegemoetkoming wegens waarde vermindering met de schulden van de Credietvereeniging voor de Zuiderzee. Deze compensatie zal echter in 1933 wel grooten- deels haar besiag krijgen. De uitksering van de contante waarde zal daarna dus beperkt kunnen blijven tot de bovengenoemde byzondere gevallen. Voor zoover verwacht is daar toe een post (f 50.000) opge nomen in hoofdstuk VII B dtr rijksbagrooting. bewezen, die, naa- hij verzekerde, de kroon op zijn lovensg luk zette. Men moest het hem vergeven, zeide hij, zoo hg, van zijn tegen woordig standpunt terugziende op de gebeurtenissen der laatste dertig jaar, zeggen dorst, dat bij een voorspoedig en gelukkig man was Hij geloofde dat diegenen der aanwezige vrienden, die met zijne persoonlijke levensge schiedenis bekend waren, sinds hij als een armen knaap, voor het eerst zijn voet in de stad gezet had om zijn fortuin te beproeven, het getuigen konden, dat hij door onvermoeide volharding en wegruiming van a le bezwaren steeds hooger ge stegen was op den berg van geluk enwelvaart, en dat hij al wat hy thans was alleen door zichzelf zonder iemands hulp geworden was. En gelijk hij het verleden met innige voldoening mocht be schouwen, zoo zag hij ook met vreugde eene toekomst tegen, waarmede iedereen hem geluk wenschen kon. Had hij toch, toen het noodzakelijk was, den arbeid als zijne hoofdbezigheid beschouwd, nu was hij voor nemens van het genot het hoofd doel zijns levens te maken. Daartoe had hij ook thans deze Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de Gezondheids wet. De hoogst zorgelijke toestand van de financiën van het Rijk en de gemeenten dwingt er toe zooveel mogelijk versoberingen in de openbare huishouding aan te brengen. De minister heeft na ryp beraad gemeend biertoe wat den dienst der volksgezond heid betreft, te kunnen mede werken, door opheffing der ge zondheidscommissie. Hij doet dit voorstel met groot leedwezen, omdat hij waardeering heeft voor het vele, goede werk, dat Staats burgers in die commissie voor het algemeen belang hebben ver richt maar, terwijl versobering dringend geboden is, heeft bij er naar gestreefd, zooveel mogelijk vitale voorzieningen inzake de volksgezondheid te sparen. Opheffing van de gezondheids commissies behoort tot de minst schadelijke maatregelen. De Rijksbegrooting kan daardoor met f 53.200 verminderd worden ook de gemeentelijke begrootin gen zullen verlichting van lasten ondervinden. Vroeger was men veelal de meening toegedaan, dat links handigheid van kinderen toe te schrijven was aan het feit, dat men hen als zuigelingen op den linker, inplaats van op den rechterarm had gedragen. Het kind zou als gevolg daarvan de lirikerhand vrijer hebben kunnen bewegen en daardoor meer hebben ontwikkeld. Later is men dat als baker praatje gaan beschouwen en heeft men ingezien, dat links handigheid aangeboren is en zelfs als regel een erfelijkheids kwestie. Bijna in alle families waar een der ouders linkshandig is, komen één of meer kinderen voor, die dezelfde eigenschap bezitten. Linkshandigheid bespeurt men teeds op zeer jeugdigen leeftijd bij de kinderen en evenzeer bij eenige of oudste kinderen. Er kan dus in deze geen sprake zijn, dat het navolgen geldt. Feit is, dat het kind reeds bij de geboorte deze eigenschap uitgelezen scnaar van vrienden rondom zich verzameld enz, enz. Het ontbrak hem niet aan woorden, want de wijn had zijne tong bijzonder glad gemaakt, en toen eindelijk de stroom stilstond en hij weer ging zitten, was hij schier geheel buiten adem, zijn gelaat nog rooder dan de wijn in zijn glas. De uitgelezen schaar van vrienden juichten de ijdele woorden van dezen zichzelf verheerlijkenden mensch on stuimig toe, en dronken nog een afscheidstoast op zijn gezondheid en lang leven. Het was middernacht toen de laatste gast vertrok. Op datzelfde oogenblik lag mevrouw Dudley onrustig op hear slaapstede, zonder den begeerden slaap te kunnen vat ten reeds meer dan een uur had zij zenuwachtig de thuis komst van haar man verwacht. Het huis was gesloten, alle lichten waren gebluscht, alleen een zacht getemperd nachtkaarsje brandde in Mevrouws kamer. „Gij behoeft nooit een lamp voor mij aan te laten," had de heer Duliey eens gezegd. „Ik kan den weg in huis even goed des nachts als over dag vinden." In het huis heerschte dus de mede bracht. Linkshandige kinderen hebben over het algemeen zeer weinig begrip van rechts en links. Voor volwassenen kan het b.v.bij chauffeeren moeilijkheden opleveren, vooral indien onver wachts een andere richting wotdt aangegeven. Zij hebben veelal een oogenblik noodig om na te denken wat rechts of links is en kunnen in sommige critieke oogenblikken niet altijd zoo snel handelen als vereischt wordt. De oorzaak van de linkshandig heid is volgens de medici een gevolg van het feit, dat de rechter-hersenhelft sterker ont wikkeld is dan de linkerhelft, daar de zenuwen elkander in de hals kruisen. Aangezien deze organische verplaatsing overigens geen bij zondere gevolgen heeft, handelen de ouders van linkshandige kinderen verstandig, indien zij tegenover hun kinderen deze kwestie heel natuurlijk opvatten. Wanneer het kind zelf opmerkt, dat hij zijn linkerhelft gebruikt in tegenstelling met andere kin deren, dan moet hem hierop geantwoord worden dat zoovele anderen menschen en kinderen evenzoo doen en indien mogelijk voorbeelden uit de omgeving noemen. In geen geval moet men een linkshandig kind trachten in een rechtshandig te veranderen, daar dit veelal tot minder goede ge volgen leidt. Men vergete hierbij nist, dat het kind dan gedwongen wordt de zwakste helft der hersens te gebruiken inplaats van de sterkste helft gelegenheid te geven zich normaal te ont wikkelen. Wordt het kind eventueel op school genoodzaakt de rechter hand te lseren gebruiken, dan zijn de ouders verplicht zich met de(n) onderwijzer(es) in ver binding te stellen. Zeer vaak zijn van deze verkeerde opvoedingsmethode storingen in de spraak of andere neuveuse uitingen het gevolg door te groote inspanning der zwakkere hersenhelft. Hieruit blijkt, dat alle dwang om links handige kinderen deze eigen schap af te leeren uit den booze is en achterwege gelaten moet worden in het belang van het kind. Voor bijdragen aan gemeen ten ingevolge de woningwet stilte van den nacht. Alle huisgenooten waren reeds lang ter ruste gegaan, en wiegden zich reeds in zoete droomen het gedruisch der wereld was verstomd, en het scheen de gejaagde eigenares toe, alsof zij in dezen donkeren nacht, waarin zelfs de maan haar schijnsel weerhield, geheel alleen op de wereld was. Het eenige wat zij hoorde was het zacht getik van het horloge voor haar ledikant en het kloppen van haar eigen onrustig hart. Toch, terwijl zij wachtte en luisterde, ieder oogenblik verwachtende het gekraak van wielen over het kiezelzand te zullen hooren of den sleutel in het nachtslot steken, was het voor haar over spannen verbeelding telkens, of zij vreemde geluiden hoorde. „Dat was zeker de wind, die door den schoorsteen huilde," dacht zij. „Er moet bepaald een muis achter het behang zitten, of een ander dier aan het kna gen zijn." Zoo trachtte zy haar vrees weg te redeneeren, maar telkens doorliep haar eene zenuwachtige rilling en maakte zich een doodelijke angst van haar meester, des te vreeselijker misschien omdat hij ongegrond was. f 9.402.000) is f 450.000 minder aangevraagd ten gevolge van den volgenden maatregel. Uit dezen post worden o.a. onderhouds kosten van woningwetvoor zieningen bestreden. Binnenkort hoopt de minister in staat te zijn nieuwe normen voor de bereke ning daarvan vast te stellen. Voorhands heeft hij voor 1934 tot een uniforme vermindering besloten, aldus, dat, waar voor deze kosten ten hoogste f 25 beschikbaar was, f 5 per woning minder zal worden besteed, ter wijl voor de bedragen van f 25 tot f 50 per woning f 10 minder beschikbaar is. Aan de zanderij van de ge meente Bloemendaal gelegen aan den Hoogen Duin en Daalsche- weg is een zandryder onder een groote zandmassa terecht ge komen en gedood. Ds 17-jarige Jan de Baer, uit Haarlem, was om half twee het terrein opgereden met een vracht auto hij reed de auto tot dicht bij het hooge duin, waarvan het afgegraven gedeelte een bijna loodrechten wand vertoont, en begon het zand weg te scheppen. Hij was nog maar korten tijd bezig, toen een beweldige zand massa omlaag stortte. Het ging zoo snel in zijn werk, dat De Boer geen tijd had om weg te komen en de neerstortende voorraad was zoo groot, dat zoowel De Boer als de vracht auto geheel bedolven werden. Toen de politie met helpers op het terrein aanwezig waren, werd onmiddellijk met het uit graven van het slachtofier be gonnen maar het werk vorderde zeer langzaam, omdat herhaalde lijk nieuwe zandmassa's neer stortten. Na een paar uur was de auto vry, zoodat die kon worden weggereden maar het duurde tot half zeven voordat het licham van De Boer was uitgegraven. Het lijk is daarna naar Haarlem vervoerd. Enkhuizer visschers hebben op het strand even ten Noorden van Enkhuizen een gedeeltelijk gezonken en half vol water liggende motorboot, model raceboot, gevonden, voorzien van een 8 P K. motor en gemerkt Kees II. Na de boet vlot te hebben gebracht, is deze aan Ten laatste, toen de pendule in de spreekkamer half geslagen had, werd zy door de vermoeienis overmand en viel in slaap. Het scheen haar echter toe, dat zij maar een oogenblik geslapen had, toen zij plotseling wakker werd en opsprong, over al hare leden bevende. Ditmaal was het geen geluid der verbeelding, dat de stilte van den nacht afgebroken had. In het eerste oogenblik van terug- keerend bewustzijn bekende mevrouw Dudley zichzelve, dat er onder aan de trap iets zwaars met een doffen slag ter aards gevallen was. Zij sprong haastig het bed uit, schoot ijlings een ochtendjapon aan en snelde de kamer uit. Geertruida, die ook door het geraas wakker gewor den was, stond aan de deur van haar kamer. „Wat is er, Mamma?" zeide zij. „Stil I Luister eens I" zeide hare moeder. „Het geluid van een diepe, zware ademhaling kwam van beneden tot hen. Het gelaat van mevrouw Dudley werd zeer bleek en, nadat zij schielijk naar haar kamer om licht teruggekerd was, vloog zy de trap af. Wordt vervolgd1,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1