Jac. Veldhuizen. Zaterdag 23 September 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 75. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. T weeërlei Rijkdom. VOOR VIJFTIG JAAR. BUITENLAND FEUILLETON. Kantongereeht te Harderwijk. KER COURANT. Verschijnt twaastiaai 's weeks, - Prijs f 1-20 par kwartaal - öitgavs firms I, WIDOIHG, Donkerstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, Gemengd Nienws. Onvermengde Margarine. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. PIJN IN DEN RUG? NEEMT U IN ACHT. Steunverleening. De Noord-Oostpolder Verhooging tabaksaccijns. Matig Honinggewin op de Veluwe. Uit het Overveluwsch Weekblad van 22 Sept. 1883. WEEKBLAD ELN ADVERTENTIEN 15 regels (galjard f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. De nieuwste regeeringsmaat- regel in Duitschland, die diep in het huiselijk leven ingrijpt, is de oproep aan de heele be* volking, om op alle eerste Zon dagen van de maand stamppot (Eintopfgerichte) te eten. Dat moet de nationale solidariteit versterkende armen voelen dan., dat het heele volk aan ze denkt. Het gespaarde geld wordt ingezameld en daarvan wordt aan alle behoeftigen een warme maaltijd verstrekt. Niet alleen moeder de vrouw kookt op de eerste Zondag van de maand 'n eenvoudige stamppot, ook de koks in de hotels en zelfs de kookkunstenaren in de restauratie rijtuigen hebben maar één menu gestampte potl De Crisis-Zuivel-Centrale te 's Gravenbage heeft aan de gemeentebesturen in den lande medegedeeld, dat met ingang van 1 October een nieuwe re geling in werking treedt betreffende de distributie van onvermengde margarine, waarbij uitbreiding wordt gegeven aan het aantal personen, dat in aanmerking komt voor distributie hiervan aan behoeftigen. Terwijl deze margarine tot nu to; werd I verstrekt aan werkloozen of amlastige hoofden van gezinnen met 5 of meer kinderen, komen van 1 October 1933 af ook de hoofden van gezinnen, die werkloos of armlastig zijn, met 4 kinderen hiervoor in aan merking, Tevens mag d ze margarine voortaan versterkt 27 Het verheugt mij zeer van u te vernemen dat gij *;eene on gunstige verschijnselen hebt waargenomen." „Ik weet niet wat gij onder ongunstige verschijnselen verstaat dokter. Ik onderstel, dat iedereen zich wel eens niet geheel prettig gevoelt, of het zich althans verbeeldt. Ik heb onlangs twee of driemaal eene licht 5 duizeling in het hoofd gevoeld, gepaard met eenige belemmering op de ademhaling, maar het was in een oogenbiik voorbij. Ik onder stel dat als Maria zoo iets ge voeld had, zij meenen zou, dat haar laatste uurtje geslagen had. Die vrouw is altoos vol angst, dokter. Nu, zooals ik zeide, ik ben niet gewoon drukte te maken van eene kleinigheid, en ik veronderstel dat ik zoolang mijn eetlust zoo uitstekend blijft, mijn slaap zoo vast is en mijn werk mij zoo vlot, toch niet ziek kan genoemd worden." Wanneer tengevolge van een gevatte koude, overwerking, te veel inspanning, slijtage, enz. bepaalde organen trager beginnen te werken, doen zich verschijnselen voor, waarvan men de oorzaak dikwijls tevergeefs zoekt. Het valt echter gemakkelijk te begrijpen, dat zich als gevolg dier trage werking onzuiverheden in het lichaam ophoopen en onder deze is een afzetting van urinezuur in de gewrichten en organen het meest te vieezen. Gewoonlijk merkt gij dan op: pijn in den rug of de lendenen, hoofdpijn, een loom of duizelig gevoel, rheumatische pijnen en meerdere verschijnselen van onwel zijn, die, naar gelang van de lichamelijke gesteldheid van den lijder verschillend kunnen optreden. Verwaarloozing van dergelijke verschijnselen kan tot zeer ongewenschte verwikkelingen leiden. Foster's Rugpijn-Nieren-Pillen hebben gedurende de dertig jaren, waarin lijders aan dergelijke ziekteverschijnselen ze leerden kennen en waar- deeren, naam gemaakt en getoond, dat zij de afvoerorganen (bij trage spijsvertering gebruike men eenige Foster's maagpillen) opwekken tot gezonde werking. Een kuur met Foster's Rugpijn-Nieren Pillen maakt, dat rijk en gezond bloed uw aderen door stroomt, en gezondheid en kracht aan alle levensorganen gebracht wordt. t.lMltl Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten a fl.i 1.75 en 13.— per doos. Let vooral op den juisten naam. .RÜGPU.MÏ ÉltiEgl, worden ten behoeve van gezinnen met 4 of meer kinderen, waarvan de gezinshoofden 3 maanden of langer werkloos of armlastig zijn en steun ontvangen of bij een werkverschaffing zijn te werk gesteld. Met ingang van I October mag echter, in afwijking van den regel die tot dusverre heeft gegolden, 200 gram per gezinslid per week worden verstrekt, per per gezin afgerond op pakjes van V* K.G. In een circulaire van den minister van econcmische zaken aan de burgemeesters wijst deze erop, dat als orgaan voor steun verleening slechts kan optreden het college van B. en W. dan wel op aanwijzing van dat college de arbeidsbeurs of het bureau van Maatschappelijk Hulp betoon. Het orgaan is zonder machtiging van den minister niet toegestaan eenige ver andering in de bepalingen voor steunverleening aan te brengen. In de memorie van toelichting tot de begrooting van het Zuiderzeefonds deelt de minister mede, dat de regeering met de inpoldering van de Zuiderzee zal doorgaan wanneer dit finan cieel mogelijk is De regeering vindt echter thans geen vrijheid met voors ellsn te komen tot uitvoering van werken van de Nootd Oostelijke inpoldering Zij Dokter Onnen kuchte zacht. „Dat ik u in de rede val, mijn waarde he r," zeide hij. „Het is u m sschien niet bekend, dat er ongesteldheden zijn, die den mensch in de volle kracht zijner gezondheid op eenmaal aantasten en oogenschijnlijk de gewone functies van het lichaam in het minst niet verstore". Het zou mij spijten u noodeloos on gerust te maken Mijnheer, maar sta mij toe u te herinneren, dat de ervaring in mijn b roep opgedaan, mij geleerd heefr, dat gij thans tot den leeftijd zijt gekomen, waarin gij aan krank heden zijt blootgesteld, waarvoor gij tien jaar geleden geen gevaar liept. Er zijn echter voorbehoed middelen, om hft ergste te voorkomen, die ik u als vriend en geneesheer, zeer sterk moet aanbevelen." „Bah, dokter, houdt op en spaar de moeite, om mij op uw ziekenlijst te krij-en. Ik zeg u, dat ik mij wél gevoel en dat ik wél ben. Zie eens wat armen, wat forsche ledematen 1 Toen ik nog in de oude leerlooierij van Boswel werkte, noemden zij mij „den dood op stopnaalden" om mijne sprllebeenen. Maar ik ban een weinigje veranderd in de laatste dertig jaar 1 Ha, ha I heeft daarom een memorie-post uitgetrokken, ten einde, zoodra in het begrootingsjaar 1934 de tijd daarvoor gekomen mocht zijn, bij suppletoire begrooting de noodige gelden aan te vragen. Ingediend is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp -tot verhooging van den accijns op tabak. De accijns, die oorsprongkelijk voor sigaren en rook- en pruim tabak en snuif zou worden verhoogd tot 20 pet voor sigaren en rook- en pruimtabak en voor sigaretten zou blijven bepaald op 25 procent van den khin- handelsprijs, is dienovereen komstig verhoogd voor sigaren en gekorven tabak tot 22 Vs pet. en voor sigaretten tot 37l/« pet. van den kleinhandelsprijs. Het honinggewin op de Veiuwe is zeer middelmatig geweest. Korven met een krachtige be volking hebben een flinke hoe veelheid verzameld, doch ook heel wat stokken leden aan onderbevolking, zoodat er van eenig gewin nauwelijks sprake kon zijn. Bovendien heeft de heidekever heel wat schade aar gericht. Ge- heele stukken heide toch zien dor en doodsch en daarop was natuurlijk voor de nijvere bijen niets te halen. Ik zeg u, dokter, dat ik iederen dag aan vleesch win, ik eet ook als een paard 1 Mijn vader leefde om zes en-zeventig jaar oud te worden mijn grootvader was iets over de tachtig, toen hij stierf en ik ben kloeker en sterker den zij ooit geweest zijn. Er is nog werkkracht voor twintig jaar in mij, maar ik ben van plan mijzelven in acht te nemen, en ik doe het ook reeds Ik heb mijne zaak aan kant gedaan, om een gemakke lijk leven te leiden, en pleizier te hebben van hetgeen ik door mijn arbeid gewonnen heb. Bewaar dus uwe pillen en poeders maar voor hen, die ze noodig h-bben." „Ik heb hem ten minste ge waarschuwd," zeide de dokter bij zichzelven, nadat de heer Dudley het vertrek verlaten had. „Hij is zoo vatbaar voor eene beroerte als er een in de ge- heele stad is kort, gezet, een dikke hals, een bloedrood gezicht, het duidt alles op een verontrustende wijze aan, dat de bloedvaten van de hersenen overladen zijn. Ik voorzie iederen dag eene bloeduitstorting De heer Dudley stalde zijn rijtuig, en deed zoo haastig hij kon, om den bij den dokter Zitting van 19 Sept. 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstra. B. B. voermansknecht te Ei- burg zou op 7 Juli aldaar met paard en wagen niet voldoende naar rechts zijn uitgeweken toen een automobilist het verlangen daartoe te kennen gaf. Die automobilist mijnheer Alexander Cohen, verklaart als getuige dat de wagen inplaats van naar rechts naar links uit week en dat bij zich toen ter rechterzijde van verd. wagen heeft begeven om verd. toe te voegengroote stomme boer, ken je de regels van den weg niet als ik claxon geef. De Kantonrechter vindt zulk een optreden zeer onsympathiek van getuige en het heeft dan ook een vechtpartijtje tenge volge gehad. De Ambt. O. M. acht bewezen dat verkeerd is uitgeweken en vraagt f 10.of 4 dagen. De Kantonrechter vindt f 3. of 1 dag genoeg. Jan K., bakker te Harderwijk, beeft in de Groote Markstraat te Harderwijk met zijn fiets een kind leelijk aangereden, waardoor het ernstige verwondingen opliep. Blijkens de dagvaarding heeft hij ter linkerzijde van den weg gereden en aldus de veiligheid van het verkeer in gevaar gebracht. Onze bakker werpt de schuld verre van zich en geeft die aan de moeder die het kind onbe heerd liet loopen. Vrouw Rikkers, de moeder, zegt dat verd. links reed wat heel niet noodig was en dat ze de bakker nog heeft toe geroepen pas op dat kind. Maas v. d. Brink de slager heeft hem bij die gelegenheid gezegd, dat hij behalve zijn eigen bril ook nog de bril van de slager moet opzetten als hij fietsen wil en Peter Klaassen de met selaar verklaart dat de bakker best aan ds rechterkant had kunnen rijden. Als verd. de eisch hoort f 25.ef 10 dagen, zegt hij nogmaals dat de moeders beter op hun kinderen moeten passsn. De Kantonrechter is het daar mee eens, vooral als er zulke fietsers als verd. op den weg zijn. Nadat verd. een weigerend antwoord heeft gegeven op de vraag of hij de onkosten van het verloren tijd in te halen, al zijne dagelijksche bezigheden af. Of schoon hij zich nu een rentenier noemde, waren er echter juist dien dag verscheiden zaken, die zijne aandacht vraagden. Hij was met een makelaar in onderhandeling over den aankoop van een groot stuk lands in esn aangrenzende provincie. Hij wilde daar een kolonie aanleggen en het deed zijn hart van trots zwellen, als hij zich verbeeldde, hoe op die plaats weldra een bloeiend dorp zou ontstaan, waarvan elke voet gronds hem zou toebehooren, terwijl het eeuwig zijn naam zou dragen. Hij bes'oot den koop te slu ten en dien dag de stukken te teekenen, maar tot zijn spijt ontdekte hij, dat er zich een mededinger had opgedaan, die een grooter som voor het land had geboden dan de sluwe man van zaken besloten had te betalen. Over deze veranderden stand van zaken was Jiij meer verstoord dan de omstandigheden schenen te wettigen. Een honderd gulden of vijf meer of minder op zoo'n groote koopsom moest van geen invloed zijn bij een man zoo ver mogend als Jan Dudley. Maar hij aarzelde en knibbelde en na een opgewonden gesprek van ruim GEMENGD NIEUWS. Door het toestel van dokter Juddrah uit Melbourne, kan men nu ook een tooneelstuk zien, zonder er bij tegenwoordig te wezen. Door electriciteit worden de personen en het tooneel op een metalen schijf, geplaatst in een donkere kamer, weerkaatst door de telefoon boort men de akteurs spreken, de muziek etc. zoodat zieken of lammen, die geld en liefhebberij hebben, alles kunnen genieten wat ze maar willen. OVERVELUWSCH NIEUWS, HARDERWIJK. De Schutte rij alhier zal Maandag e.kof bij ongunstig weer, den volgenden dag, een schietoefening houden waartoe onderscheidene premiën zijn uitgeloofd. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 8 sept. Johan nes Philippus Ham en Elisabeth Pothoven. GEHUWD 19 Sept. Frederik Kappers en Lammertje Vierhout. GEBOREN 15 Sept. Antje, d. van Teunis van Dijk en Gerritje Schim mel. 16. Hendrik, z. van Willem Bruinink en Johanna Catharina Geertruida Mons. Jacob, z. van Teunis Hop en Stijntje ten Hove. 19. Athtir Jacques, t. van Sali van der Horst en Flora Josina van Menk. Geertje, d. van Geurt poel en Aaltje Dooieweerd. Van een levenl. aangeg. kind Petronella Besselsen hv. van Jacob Hutten. ERMELO. ONDERTROUWD 21 Sept. Dirk van Heumen jm. en Willempjfe van Beek wed. van Antonie Bosman. GEHUWD 21 Sept. Jan van de Meen en Klaasje van den Brink wed. van Jan Bast. GEBOREN 19 Sept. Jannetje, d. van Jan Karei Heerdink en Petertje Schut. OVERLEDEN 9 Sept. Hendrik Vliek echtg. van Hendrikje Vliek 60 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f4.00 a f 5.00 Rogge per H.L. f6.75 a f 6.75 Aardappelen f2.00 a f2.20 Biggen f 4.50 k f 7.50 ongeval wil betalen, veroordeelt de Kantonrechter hem tot f 20.— of 10 dagen. Volgende verkeers-overtreding geld T. W. venter te Huizen die op 8 Juli bij de halte Slichtenhorst, toen de boomen gesloten waren, een man die daar te wachten stond heeft aangereden, omdat hij niet tijdig stopte. Wie bij overwegen moet wachten, kan meermalen van die bravourstukjes zien. Men komt met een lekker vaartje op de boomen aan en stopt dan plotseling. Dat staat elegant maar kan ook wel eens mis lukken, b.v. als de remmende voet uitglijdt. Menschen die lang auto rijden weten dat wel. E. van Deuvener die aange reden is, vertelt dat bij een flinke opstopper Lreeg, zulks in tegenstelling met de bewering van verd. dat 't maar een lichte liefelijke aanraking was. Deuvener toont een rekening van den kleermaker groot f7.25 voor herstel van de kapotte kleeren en de gescheurde boezeroen. Verd. snapt er niks van, zegt hij dat 't zoo aangekomen is. een uur had hij het nog niet verder gebracht dan ds belofte, dat hij het tot den volgenden morgen elf uur in beraad zcu houden. Na deze teleurstelling was hij knorrig en uit zijn humeur, en de arme pachter die ter oorzake van zijn achterstallige huur van den rentmeester een onderhoud met zijn landheer had verzocht, in de hoop door het verhaal zijner rampen diens hart te verteederen, vond in hem slechts een gestrenge, harden schuld- eischer. „Betaal al wat ik van je te vorderen heb tot den iaatsten cent tor, morgen om dezen tijd," zeide de heer Dudley, „of anders sla ik de hand aan uw inboedel," Het roofde hem slechts eenige minuter, om bij zijn voornamen kleermaker stil te houden en een nieuw kostuum van het fijnste laken te bestellen, maar niet weinig verrast was hij, toen hij, op zijn horloge kijkende, bemerkte, dat de morgen reeds verstreken was, en hem maar weinig tijd restte, om zich tot de ontvangst van de ger.oode gasten te Clarendal voor te bereiden. Hij spoorde den man, die hem de maat nam, tot spoed aan, maar ondanks zijn haast, lichtte hij den rechterarm slechts zeer langzaam op. f 15.of 5 dagen luidt de straf plus toekenning der civ. vordering van f7.25. Alweer een dure les. Ter afwisseling een vroege jachtwet-overtreding. Jan v. B, te Nunspeet werd in 't veld aangetroffen met een schiet geweer. Verd. zegt dat hij een akte heeft voor schadelijk wild en gevogelte en nou had ie een pul met kukkens. Hoe dat met elkaar in verband staat begrijpen we niet goed, maar daarom ging Jan schieten. Uit de stukken blijkt dat hij een verloopen akte had, doch omdat hier eigenlijk geen strooperij achter zit krijgt verd. een licht strafjef 5.of 2 dagen, met verbeurd-verklaring van hft geweer. Dit laatste vindt Jan buitengewoon on plezierig. De wet kent echter geen pardon op dit punt. Na de pauze verschijnt H. t. H. in het frissche costuum van den Spakenburger. Hij heeft in strijd met de verordening van den polder Arkemheen gereden met paard en kar over den „Ik heb toevallig eene ver- dooving in dien arm." zeide bij ter verklaring tot den baas, die er bijstond. Ik zeg, dat het komt uit gebrek aan gebruik toen ik in Boswels looierij de huiden schoonmaakte, had iL et nooit last van." Een vriend hield hem staande op weg naar het hotel. „Hola, Dudley, gij zijt de man, dien ik zoek. Er is bij Burkes een prachtig span paarden te koop, die u bijzonder lijken moeter. Het zijn vlugge dravers, koolzwart, sierlijk en sterk. Gij kunt ze uit de hand koopen. Laat ons er samen even heen gaan." Met innerlijken spijt sloeg de heer Dudley dit aanzoek af. Naast zijne geldbuidels beminde hij niets zoozeer als een goed paard. „Ik kan onmogelijk, Neukamp. Ik heb vandaag geen kwartier meer voor mijzelven. Ik hoop morgen om één uur bij u te zijn. Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1