Zaterdag 16 September 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 73. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Jac. y. Veldbaizeo. BUITENLAND FEUILLETON. T weeërlei Rijkdom. VOOR VIJFTIG JAAR. W IJKER COURANT. Verschijnt twasraiai 's weeks - Prijs 1 1.20 per kwartaal - Uiiguve firms L WEDDIRG, Donkerstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en geklenrd. Aanbevelend, Gemengd Nieuws. Omzetbelasting aange nomen in de Tweede Kamer Fen wijze directeur. Communist uit den Raad gezet. Autobotsiog bij Haarlem. Wetbouderscrisis te Amsterdam. Een verstekeling op een vrachtauto. Woensdagavond ongeveer 10 uur reed in de Kruisstraat te Assen een zeswielege vrachtauto van den dierst GroningenAmster dam. Een onbekende man was van Zwolle af meegereden op den tractor achter ds cabine. In de Kruisstraat is hij ver moedelijk van de auto gevallen, onder een der achterwielen terechtgekomen en overleden. Toen bij onder de auto werd weggehaald, bleek hij zwaar gewond te zijn. De -dood trad spoedig in. Vrachtauto op onbewaakten overweg gegrepen. Toenemende werkloosheid. Uit het Overvelnwsch Weekblad ?an 15 Sept. 1883. NA HET NATIONAAL HULDEBETOON. WEU BH ADVERTENTIEN 15 regels (galjard f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. - Het dorpje Oeschelbronn, dat 1500 inwoners telt, is door 'n geweldigen brand geteisUrd, welke het grootste gedeelte van bet dorp in de asch heeft gelegd. De brand ontstond in een schuur in het hooge gedeelte van het dorp en breidde zich, aangewakkerd door den krach- tigen Oostenwind, razend snel uit. Onder de bevolking ontstond een paniek, alle bedreigde boer derijen werden ontruimd en het vee uit de stallen gedreven na drie uren waren veertig boer derijen in de asch gelegd. Uit het op 12 K M. afstand gelegen Pforzheim, uit Stuttgart, Karls ruhe en andere plaatsen in de omgeving werden brandweer auto's, agenten S.A en S.S.- mannen gerrquireerd, die krachtig het vuur trachtten te bestrijden. Vele blusschers moesten den strijd tegen het vuur opgeven, als gevolg van rookvergiftigingen of verwondingende wanhoop der bevolking nam steeds toe en ten slotte moest men zelfs huizen in de lucht laten vliegen om uitbreiding van den brand te voorkomen. Veel succes hadden de ver schillende maatregelen echter niet. 's Middags vormde het laaggelegen gedeelte van het dorp één rookende puinhoop, waaruit nog steeds vlammen opsloegen. Van de 320 boerderijen die het dorp telde, waren er toen reeds 52 vernield, waardoor 70 ge zinnen dakloos waren geworden. Later ontstond nog meer be roering door het bericht, dat etn nieuwe brandhaard was ontdekt in het Oostelijk gedeelte 27 „Dat is de kerel, dkn ik ge zien heb," zeide Lukas Willem Elswort, alias Jan Dudley, was den vorigen avond veilig achter slot en grendel geplaatst op de dubbele aanklacht van verwon ding met het doel sm te dooden, en van het leggen van hinder palen op de baan van de Noor- derlijn. De misdaden van dezen roeke loozen en lichtzinnigen jongeling langer te verbergen, was niet mogelijken de publieke ver ontwaardiging was tegen hem losgebroken door het feit, dat zijn vader en jonge broeder beiden zich in de trein bevonden, die door zijn schurkenstreek bijna verongelukt was. Het algemene gevoelen was, dat de jongeling, na vruchtelooze pogingen aangewend te hebben van zijn vader, den ouden heer Dudley, eene groote som gelds os te kragen, zich op deze wijze dacht te wreken en in de alge van het dorp. Een boerderij, die nog niet van het vuur te lijden had gehad, was in brand ge vlogen en de belendende per- ceelen moesten direct ontruimd worden. Er waren toen reeds 70 boerderijen vernield en meer dan 100 gezinnen dakloos ge worden. Toen eindelijk de vlammenzee minder en tenslotte tot staan kwam, bleek 't grootste gedeelte van het dorp verwoest te zijn. De bewoners zijn in omliggende plaatsen onderdak gebracht. Meer dan 200 panden verbrand den. Een vrouw en haar zoon, in wier huis de brand is ontstaan, werden in hechtenis genomen. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot heffing van een omzetbelasting aangenomen met 68 tegen zes stemmen. De com munisten en de heeren Sneevliet, Arts en Vervoorn stemden tegen In een bioscooptheater hier te lande werd onlangs in het jour naal een film vertoond, waarin de Koningin op het doek kwam. Iemand in de zaal riep honger 1 De vertooning werd gestaakt, de lichten gingen op, en de directeur trad op het tooneel naar voren, en sprak als volgt„Ik verzoek den geen, die geioepen heefr.de zaal te verlaten en aan de kas zijn geld terug te halen. Want iemand die honger heeft, be hoort niet zijn geld aan een bioscoop uit te geven". De heer Siemons, commu nistisch raadslid van Finster- wolde, is weer uit de vergade ring gezet omdat hij bij d: be handeling van het adres van het adres van Sappemeer bs treffende de regeling in de werk verschaffing, de regeering Colijn een hongerregeering noemde. Toen de heer Siemons telkens weer het woord wilde voeren om zijn bewering met bewijzen te stavn, werd hij met 6 tegen 5 stemmen voor vijf raadsver gaderingen verbannen. meene ramp zijn vader tot een der slachtoffers wilde maken. De heer Dudley vergat al zijne harde en gestrenge dreigingen tegen dit ondankbaar kind, en zette aSle zeilen bij, om hem in het oog der wet van die vreese- lijke aanklacht te zuiveren. Hij raadpleegde den besten advokaat, dien de stad opleverde en spaarde tijd noch geld. „Waarom zouden wij den ge tuige niet omkoopen f" sloeg de advokaat voor bij gelegenheid van een privaat onderhoud „Niets zal ons betere diensten bewijzen dan dit, dat de getuige zelf verklaart dat hij niet uw zoon, maar etn geheel ander persoon dien avond op den spoorweg gezien heeft. Daarmede is de zaak op eenmaal uit. „Maar boe moeten wij dat aanleggen vraagde de heer Dudley anstig. „Het bewijs van zijn identiteit rust op het getuigenis van één enkel persoon, en die getuige is een kind. Het was toen avond, de plaats was een eenzaam ge deelte van den weg. De indrukken die hij van het voorkomen van den man gekregen heeft, dien hij daar zag, kunnen niet zeer sterk geweest zijn.*' „Men zegt, dat ztyn getuigenis Dinsdag in den vooravond kwam in Haarlem een vracht auto uit de Nagtzaaai8traat den Amsterdamschen straatweg op rijden in de richting Amsterdam. Op dat moment naderde, zoowel uit de richting Haarlem als uit de richting Amsterdam een auto. De auto van Haarlem wilde voor de vrachtauto uit wijken, kwam daardoor te veel op den linkerkant van den rijweg met het gevolg, dat een botsing met de auto uit Amsterdam niet meer was te ver mijden. Door de hevige botsing werden beide wagens vrijwel vernield. In de auto uit Haarlem was de familie A. H M uit Oldebroek gezeten, n.l. man, vrouw en een broeder van M., alsmede een inwoner van Elburg. Alle vier werden gewond, doch hun verwondingen bicken niet van den aard te zijn, dat opname in een ziekenhuis noodzakelijk was. Zij konden later hun reis met een andere auto voort zetten. De Amsterdamsche auto, een two-seater, had drie perso nen bij zich. De bestuurder en een naast dezen he r zittende dame werden licht gewond In de bak was voorts een jongeman uit Amsterdam gezeten. Deze werd vrij ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis te Haarlem worden overgebracht. De gemeenteraad van Amster dam heeft een uitvoerige motie van den heer Weiss aangenomen waarin de zittende wethouders worden uitgenoodigd hun man daat ter beschikking te stellen ten einde den raad in de ge legenheid te stellen de vrije keuze in een nieuw college te doen Naar aanleiding van de aan neming van deze motie is de vergadering geschorst om de partijen in de gelegenheid te stellen zich nader te beraden. Maandag a.s. zal er een raads vergadering gehouden worden. Na het ontslag van de soc. dem. wethouders hadden nog zitting in het college de heeren Kropman (r.kAbrahams (v.4.) en Douwes (ar) Deze heeren hebben in verband met de motie-Weiss, medegedeeld, dat zij hun wethoudersfuncties neer leggen. beslissend is." „Nu, ik neem aan, Mijnheer, na een gesprek van een half uur met dien knaap en een kleine ondersteuning uit uwe beurs, te maken, dat hij voor het gerecht plechtig verklaart, dat de man, dien bij dien avond op de spoor baan ontdekte, een bleeke gelaats kleur, blauwe oogen en lichtblond haar had I" „Beproef het," zeide de heer Dudley, „en bied hem zooveel geld aan als gij wilt." Den volgende morgen klopte een heer van zeer fatsoenlijk uiterlijk en aangename manieren bij de weduwe Sonbron aan. Binnengelaten, sprak hij op de allervriendzlijkste wijze de moeder en hare kinderen aan en na eenige oogenbliLken over onver schillige ondi rwerpen met hen gepraat te hebben, vraagde hij of Lukas zoo goed zou willen zijn een eindweegs met hem op te wandelen, daar hij een enkel woord afzonderlijk met hem wisselen moest. Nu volgde een uiterst beleefd afscheid, en beiden bevonden zich op straat. De vreemdeling wist zeer ge makkelijk en natuurlijk het ge sprek op Lukas laatste lotgevallen te brengen. „Dien man met de bleeke Woensdagmiddag werd een vrachtauto, beiaden met drie ton bloembollen, op een onbewaak ten overweg van den Rijksweg Alkmaar-Helder tusschen Schoorl en Koedijk door de tractortram, die om 5.30 uit Schoorl was vertrokken, van achteren gegre pen met het gevolg, dat het 16 jarig zoontje van den eigenaar bestuurder den heer J Koster uit Beverwijk op de rails werd geslingerd en met een hersen schudding in het ziekenhuis te Alkmaar moest worden opge nomen. De vrachtauto reed van Den Helder in de lichting Alkmaar. Hoewel het uitzicht ter plaatse niet béfemmerd wordt, is bet toch moeilijk de tram te ont dekken, aangezien de tram ongeveer in gelijke richting den weg kruist. De wagen werd van achteren op ongeveer 25 em. van het einde door de tram gegrepen en bekwam slechts geringe schade. Een naast den jongen zitten de knecht kwam er evenals de bestuurder zonder letsel af. De directeur van den rijks dienst der werkloosheidsver zekering en arbeidsbemiddeling deelt mede Bij 1064 organen der open bare arbeidsbemiddeling stonden op 26 Aug. 306.507 werk zoekende ingeschreven, waar onder 291 920 mannen. In totaal waren werkloos 272 909 personen waaronder 270 528 mannen. Op 12 Aug. bedroeg het aan tal ingeschrevenen bij een ge- gelaatskleur en lichtblond haar, dien gij zaagt, meen ik „Niet bleek, maar donkerrood en zwart haar" viel Lukas in. „Nu, het ligt m^ zeer sterk bij," zeide de advokaat, „dat de man, dien gij dien avond gezien hebt, wél bleek was en lichtblond haar had. De kleuren zijn in den avond zeer bedriegelijk, en niets ter wereld is gemakkelijker dan zich in dit opzicht te vergissen." „Maar ik vergiste mij niet, Mijnheer." De advokaat zag hem scherp aan. „Luister eens, ventje," zeide hij, „laat ons eens veronder stellen, alleen voor de aardigheid, dat gij u werkelijk dien avond vergist hebt, en na er goed over nagedacht te hebben, inderdaad tot de overtuiging moest komen, dat de man, dien gij gezien hebt er niet uitzag zooals gij gezegd hebt, maar eerder kort en gezet was, en we zullen nu eens zeggen, bleek van kleur, en lichtblond van haar. Indien het eens mocht gebeuren, dat gij op deze wijze van inzicht kont veranderen, dan weet ik een beer, die dat zoo vriendelijk van u zou vinden, dat hij u gaarne een schoon geschenk zou geven. Ik weet het niet, maar ik INGEZONDEN. Tot onze blydschap mogen wij langs dezen weg aan belang stellenden mededeelen, dat ons „Tehuis en Logement voor militairen" gereed is, en dat de opening daarvan, zoo de Heere wil, zal plaats hebben op Woensdag 19 Sept. 's avonds te half acht ure. O. a. zullen de Voorz. van den Ned. milit. Bond Generaal von Wrangel a. Linden- berg, en de Voorz. van ons bestuur Mr. v. V. Vader, als sprekers daarbij optreden, terwijl we verwachten, dat velen dtr officieel genoodigden door hunne tegenwoordigheid mede van hunne belangstelling zullen doen blijken. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 7 Sept. Ger- hardus de Wit met Matje de Vente. 8. Johannes Philippus Ham met Johanna Kerkhoff. GEBOREN 6 Sept. Gerritje d. v. Brand Timmer en Maasje van't Goor. 8. Grietje d. v. Cornelis Petersen en Aaltje Jansen. 13. Matjen d. v. Jan Gerrit Veldhoen en Gerritje Foppen. 2 Levenl. aangegeven kinderen Reintje Reijers hv. van Teunis Besselsen. OVERLEDEN 10 Sept. Maria Cornelia Friedhoff 24 jaar hv. van Pieter Bastiaan Huizer. Margaretha Johanna Maria Gerhard 6 jaar. ERMELO. GEHUWD 14 Sept. Hendrik Hagen wedr. van Evertje Wijnholdt en Aaltje Bonhof jd. GEBOREN 7 Sept. Gerrit z. v. Hendrik Huisman en HendrikjeBoeve 10. Hendrik z. v. Jacob Jager en Gerritjen van Diest. 12. Hen drik z. v. Dries van den Heuvel en Annetje Dooijenwaard. Hendrika d. v. Hendrik de Weerd en Petertje Mouw. 13. Hendrikje, d. v. Gijs- bert van de Brug en Woutertje van Dijk. OVERLEDEN 9 Sept. Hendrik Vliek echtg. van Hendrikje Vliek 60 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. Rogge per H.L. Aardappelen Biggen f4.50 k (4 50 16.70 k f6.80 a k f2.20 f 3.00 f2.30 f8.50 lijk aantal organen der open bare arbeidsbemiddeling 300 387. Hiervan waren werkloos 274 142 personen, waaronder 265.085 mannen. Verbijsterende woordeu van Ds. v. Hoogenhuyze Het uitvoerend comité van bet Nationaal Huldigingsdéfilé had Zaterdagavond een aantal gasten genoodigd aan een diner in Hotel de l'Europa te Amster dam. Onder deze gasten be hoorden Prins Hendrik, Jbr. dr. A. Roëll, Commissaris van de Koningin in Noord Holland en dr. W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam. Bij het begin van den maaltijd het was reeds een vergevorderd uur van den avond stelde ds. A. G. H, v. Hoogenhuyze, die tafel president was, een dronk in op de Koningin, waarna staande bet Wilhelmus werd gezongen. zou denken, dat bij u wel vyftig gulden zou willen geven „Om wat te doen, Mijnheer f" „Een allergemakkelijkst ding, mijn jongen, Als gij straks ge roepen wordt, om voor den rechter te getuigen, hoe die man er uitzag, zeg dan, dat hij een bleeke gelaatskleur en blond haar had, en blijf daarby." „Maar bij zag niet bleek, en by had geen blond haar," zeide Lukas. „Foei, jongen, gy zyt ver standig genoeg, om te begrijpen wat ik bedoel". „Wilt u, dat ik een leugen zal zeggen, Mijnheer f" „Een leugen neen, met dien naam willen wij het niet normen," zeide de advokaat. „Het is eene onschuldige ver wisseling tot een prijselijk doel." „Ik weet riet wat gij bedoelt met onschuldige verwisselingen", zeide Lukas. „Ik heb het ge zicht van den man in het maanlicht even duidelijk gezien als ik nu het uwe zie, Mijr heer. Hij was donker van uiterlijk en had lange zwarte haren, en indien ik iets anders zou zeggen, dan zou ik liegen. Dat kan ik voor geen vijftig gulden doen, Mijnheer 1" „Dan misschien voor tachtig f" zeide de advokaat gretig. Tegen het einde van den maal tijd sprak ds. van Hoogenhuyze zijn dankbaarheid uit over het slagen van dezen dag. Jonge menschen hebben dat gedaan. Het is een symptoon van het toenemend enthousiasme, van de stygende vaderlandsliefde en oranjeliefde van het steeds grooter wordend nationaal ge voel, dot zich van Neerland* jeugd gaat meester mak«n. In de jeugd ligt de toekomst van het volk. Als Neerlands jeugd zich schaart om Hater Majesteit* troon, dan is dat een hecht en stevig bolwerk tegen de ontbin dende machten, die troon en altaar willen omverwerpen, Kerk en Staat willen sloopen. „Nooit zullen wy dat toelaten" zegt de jeugd en meegesleept door hun enthousiasme zeggen de ouderen het den jongeren na. „Hulde aan Neerlands jeugd", roept spr. uit. Deze dag heeft het bewezen, zoo vervolgt spr. zyn tafelrede, dat diep in de ziel van het Nederlandsche volk liefde woont voor ons Oranjehuis, voor onze Lukas richtte zich, voor zoover het zijne kleine figuur mogelijk was in zijne volle lengte op, en zijn gelaat toonde de hoogste mate van verachting en ver ontwaardiging. „Niet voor al het geld ter wereld," zeide hij, „en ik zou meenen dat gy u schamen moest zoo iets laags en verachtelyks van mij te vragen, dat ik een leugen zou zeggen." Hij keerde zich eensklaps om, en liet den teleurgestelden man der wet alleen op de straat staan. Lukas legde zijn getuigenis voor het gerecht zeer duidelijk en zaakryk af, en toen de ge vangene tegenover hem gesteld werd, verklaarde hij hem voor denzelfde persoon, dien by op de spoorbaan gezien had. Jan Dudley weid alzoo schuldig be vonden aan de misdaad, waarvan bij beschuldigd was. Of hij de daad volvoerde in de bewustheid, dat zijn vader in den trein was, of om zichzelven te wreken, zooals hy gedreigd had, op de spoorwegmaatschappij, uit wier dienst hy om dronkenschap ontslagen was, werd niet bekend, Hordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1