NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: T weeërlei Rijkdom. Boekbinderij Fa. I. Wedding Woensdag 6 September 1933. Negen en Tachtigste Jaargang No. 70 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, POTTEN, enz. OverveluwsGh Weekblad Harderwijker Courant BUITENLAND 1 FEUILLETON. Ve-iobijnt tw,8.na»l 's weeks. - Prijs f t.20 pat (wartaal Arm» I. WEODIOG, Donkoritra.l HirderwIJk Hierdenscho Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. FOSTER'S AfAAGPIllfN ADVERTENTIEN 15 regels (galjard f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Adver tentiën voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Geheel midden-Amerika is door zware stormen geteisterd, welker centrum klaarblijkelijk in de Golf van Mexico was gelegen In de Mexicaanschen s aat Vera Cruz hebben hevige wolkbreuken zware schade aangerich\ Honder den menschen zijn dakloos Aan de Paso del Macho, een rivier in dezen staat, werden vrouwen, die er aan het wasscben waren en spelende kinderen door een plotselingen vloedgolf verrast Vijftien personen verdronken. Van de Mexcaansche Golf bewoog zich een reusachtige wervelstorm met een snelh:id van 60 mijl in de rich ing van Havanna en heeft reeds ds noordkust van Cuba bereikt. In allerijl poogt men de huizen tegen het water te beschermen Vele kleine schepen veikeeren in nood Een Engelsch vrachtsch p met 28 personen aan boord beeft het S.O S.-sein gegeven. De „Maureiania" met een grcot aantal toeiisten is niet naar Havanna gestoomd, maar heeft aan de westkust van Cuba be scherming gezocht. Later is de storm boven Ha vanna losgebarsten. De in paniek verkeerende bevolking zag hoe de deuren en daken harer huizen werden weggerukt De schaarsche berichten uit j de kuststeden mak=n m Uing van ontzaglijke schade tenge volge van vloedgolven. Tengevolge van den taifoen I moest in verschillends deelrn 1 van Havanna de electrische 25 Er was een hooge heuvel aan de ééne zijde van den weg en eenige voeten van de andere verwijderd eene steilte, dre naar een diepen afgrond voerde. Op den top van den heuvel waren, glanzend in het maanlicht, z:er duidelijk groote rotsblokken en steenmassa's zichtbaar, die mheilspellend en dreigend naar den weg overhingen. De man stond een oogenblik oodstil, en zag somber peinzend aar boven. Daarop mompelde tij iets tusschen zijne tanden en tegon tegen de steile helling op ke klauteren, terwijl hij al klim mend met zijne zware laarzen (and en steenbrokken loswoelde en naar omlaag deed rollen. De knaap bespiedde van uit zijn schuilhoek al de handelingen van dezen zonderlingen mensch, en, toen hij hem den top van den heuvel had zien bereiken en W de schaduw verdwijnen, stond op het puit zijn weg huiswaarts stroom worden uitgeschakeld. In de geheele stad kwamen plunderingen voor. Militaire pa trouilles kregen bevel iederen plunderaar onmiddellijk neer te schieten. De tram moest het verkeer stop zetten, daar aan houdend de geleidingsdraden af knapten. Ook de autobussen en auto's werden door den storm en den regen gedwongen den dienst op te geven. Alle schepen hebben het dok verlaten en zijn in de buiten haven voor anker gegaan. Van verschillende huizen staan de benedenverdiepingen onder water De telefoon en telegraafver bindingen met met binnenland zijn verbroken. Het vergiftigingsgeval te Overloon. Omtrent het vergiftigingsge val te Overloon, waarbij twee personen zijn overleden, ver nemen we, dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de vergif tiging veroorzaakt is door eigen gemaakte hoofdkaas. Alle per sonen, die hiervan hebben ge- gegeten, kregen de ziektever schijnselen. Vrijdagmiddag is ook het echtpaar Tiesen, waarvan de 18-jarige zoon Woensdag is overleden, naar het Canisus Ziekenhuis te Nijmegen vervoerd. De toestand van beide slacht offers is hoogst b denkelijk. Het is zeer waarschijnlijk dat nog meer personen naar het Zi-kenhui3 zullen worden over gebracht. De politie afgeschaft. Da raad der gemeente Nituw- veen heeft besloten de gemeente- politij te vervangen" door Rijks politie, waardoor naar men hoopt niet alleen ca. f 1000 per jaar zal worden bezuinigd, maar tevens een betere politiedienst zal worden verkregen. Dit besluit is gegrond op een nieuw artikel in de Gemeentewet. Voor zoover bekend is Nieuw- veen de eerste gemeente in Zuid-Holland die tot deze be zuinigingsmaatregel overgaat. De verloren zoon. Na het kinderfeest op Koningin nedag te Meppel kwam de 9-jarige Hendrik Kroes niet weer thuis. Aanvankelijk verkeerden te vervolgen, toen op eenmaal een oorverdoovend geraas hem aan den grond nagelde. Groote zware steenklompen rolden boven van den heuvel af, in hun val heesters en zelfi jonge boomen raedeslefpendc, en op de spoor baan neerploffende, barstten zij in verscheidene stukken uiteen, waarvan er enkelen in den af grond aan de andere zijde van den weg terechtkwamen. Voor nog de echo's van deze laatste steenstorting waren weg gestorven, hoprde Lukas stappen achter zich den heuvel afkomen, en de man, dien hij zooeven gezien had, daalde glijdende en klauterende langs de steile helling af. Hij deed een haastig onder zoek naar de plaats, waar de rots gevallen was, en sloeg toen snel den weg in naar de stad. Lukas ijlde naar de noodlottige plaats en vond, diep in de schaduw van den heuvel twee groote rotsblokken, die dwars over de baan h:enlagen. Toen begreep hij, wat die man had uitgericht. „Die schurk deed het opzet telijk," zeide Lukas overluid. „Hij wil de trein laten ontsporen. Hij legde de hand aan een der stukken, maar bevond, dat hij het met de inspanning van al Ingezonden Mededeelingen. Voor slechte spijs vertering en ver stopping zijn Fos ter's Maagpillen een ideaal middel. Houdt een flacon in huis. 0.65 per flacon. de ouders in de meening, dat hij wel ergens bij de festiviteiten elders in de stad zou zijn maar toen alles afgeloopen was, kwam Henkie nog niet thuis. Midden in den nacht werd de politie met de vermissing in kennis gesteld Op het bureau gaf men den vader den raad eens te informeeren bij buiten de stad wonende familieleden, daar de jeugd tegenwoordig nogal reis lustig is. En jawel, bij de groot ouders te Zwartsluis vond de verder zijn verdwenen kind terug. Hij was herrlijk meegereden in de cabine van een vracht auto 1 Koninkl. Nederl. Midden standsbond. Men schrijft ons Het bestuur van ilen Konink lijken Nederlandschen Midden standsbond heeft in de om standigheid, dat de regeering geen gehoor geeft aan de drin gende verzoeken der midden standsorganisaties om maat regelen ter verbetering der positie van het zelfstandig midden- standsbedrijf en tot leniging van den crisisnood te treffen, aan leiding gevonden tot het bijeen roepen van een groote demon stratieve vergadering. Deze landelijke bijeenkomst zal worden gehouden op Woens dag 20 September a s. te half twee in de groote zaal van den Dierentuin te 's Gravenhage. Verschillende sprekers zullen de nooden en wenschen van den middenstand uiteenzetten en o.m. pleiten voorbijzondere crediet- verleening aan door de crisis getroffen middenstandsbedtijven en steun aan noodlijdende mid denstanders opheffing van knel lende bedrijfsbelastingen en her ziening van drukkende crisis maatregelen herziening van de zijne krachten, geen duimbreed verder kon brengen. Wat was er nu te doen Hij zag links en rtchts de baan op, maar er was niemand te zien. De sneltrein, die om kwart over negen in de stad mo-st wezen, passeerde gewoonlijk precies negen uur van achteren moeders huis. Hij had dit menigmaal opgemerkt, als hij bij het hooren van de stoomfluit op de klok gezien had. En zoo laat kon het nog niet zijn, meende hij. Het beste is, dat ik terugloop naar hst dorpsstation", was Lukas' vaardig besluit, en ze daar waarschuwen. Ik kan er nog wel wezen voor dj trein er aankomt." Hij ontdeed zich van zijn linnen buisje, hondt het by de mouwen om zijn middel, en terwijl hij met de eene hand zijn viool in rust hield, begon hy zyn wedloop. Lange beenen had hij niet, en Nelis of Jan Vilder konden het by het krijgertje spelen gemak kelijk van hem winnen, maar hij had ferme longen en een vaste gang, en won het op de duur van de snelste. Hij had reeds de helft van afstand tusschen de gevallen rotsblokken en het station C. afgelegd, bij afwisseling door het winkelsluitingswet voor die be drijfsgroepen, welke zulks be hoeven wettelijke regeling van het cadeaustelselregeling van het uitverkoopwezeneenvou dige gerechtelijke incasseering van kleine vorderingen. De middenstanders willen zijn goede staatsburgers, doch zij verlangen tegenover de plichten, welke zij steeds bereid zyn te vervullen, ook rechten, die door de overheid en andere bevol kingsgroepen geëerbiedigd dienen te worden, aldus de strekking van den oproep, welken het Bondsbestuur dezer dagen tot den middenstand heeft gericht. Inmiddels is een uitgebreide propaganda-actie ingezet om het welslagen van deze betooging, waarvoor deelnemers uit het ge heele land verwacht worden, te verzekeren. Beslag op netten van Urker visschers. In 1930 heeft de visscherij- inspectie bekend gemaakt dat voor het visschen in het IJsel- meer een vergunning moest worden aangevraagd, die f 7.50 kost. Vele visschers hebben dit niet gedaan omdat men meende dat het IJselmeer binnen twee jaar wel leeggevischt zou zijn Dit valt echter mee. Nog nimmer is er zooveel paling en bot ge vangen dan thans het geval is. Er zijn dagen dat te Urk 8000 pond paling wordt aangebracht alleen door de Urker visschers. Omdat er met de kustvisscherij op de Noordzee niets te ver dienen is vertoeft bijna de ge heele Urker motorvloot op het IJselmeer en kuilt daar op paling. Dit is thans een rendabel bedrijf. Er zijn echter slechts vijfen twintig schippers welke vergun ning hebben om te visschen. De anderen hebben wel een ver gunning gevraagd maar deze wordt alleen gegeven aan hen die hun oude vergunning kunnen inleveren. Zij die dus zonder verdunning vischten waren sinds I Juli strafbaar. Thans varen twee politiebooten op het IJselmeer en reeds is een groot aantal visschers be keurd. De eerste visscher wiens net door de Rijksveld wachters in bes'a^ genomen werd, is iemar.d wiens scheepje te oud is voor de Noordzee- visscheiij en die w<l een ver volle maanlicht beschenen of geheel bedolven onder de zwarte schaduwen der vooruit springende heuvels, toen plotse ling een gedachte in hem oprees, die hem zijne schreden deed vertragen. Lukas grootste vijand bevond zich in den trein. Hij had Marton Dudley dien morgen aan een kennis hooren zeggen, dat zijn vader dien dag met hem naar een groot handelsdotp zoude gaan, dat aan den spoorweg ge legen was, en dat zij met den laatsten trein zouden terugkeeren. De zoon van den rijken heer had geene gelegenheid verzuimd, om zijn nederige buurman te be- leedigen en bij al de kleinere kwellingen had hij die groote wreede beschuldiging gevoegd, die nog niet was herroepen en die Lukas' goeden naam had bezwalkt en hem in het diepst zijns harten gewond. Zoo de duivel dien avond bij den jongen knaap voet kreeg en hem influisterde zijn loop te staken, rustig naar huis te gaan rn de zaken stil hun verloop te laten hebben, was deze raad geving niet erger dan bij aan wijzere en sterkere menschen gegeven heeft, die ook onder zware miskenning en onverdiende gunning had gevraagd maar deze toen niet kon krijgen omdat hij in 1930 nog niet erkend was als belanghebbende in den zin der Zuiderzeesteunwet. De correspondent van de Tel. vertelt nog Een schipper die met geld van de regeering een Noordzee schip heeft aangeschaft en daar- vpor een hooge rente moet be talen, had nog nooit met dit nieuwe schip in het IJselmeer gevischt. Nu was hy de heele week op de Noordzee geweest doch had niets kunnen verdienen. Moedeloos gingen ze naar huis. Buiten Amsterdam besloten ze al visschende naarUrk te stoomen. Juist was het net overboord, toen de twee politiebooten ver schenen en de zaak in beslag namen De schipper verklaarde heel laconiek dat hij er niet zoo zwaar aan tilde want het net moest lij zelf nog aan de regeering betalen".. Het bestuur van Visscherij- belangen is den geheelen dag druk in de weer geweest. Wij kunnen niet meer doen, aldus voorzitter Brands. Men heeft den minister van het gebeurde in kennis gesteld. Er mag niet uieer gevischt worden. De ver slagenheid op het eiland is groot. De stemming in een gehouden vergadering was zeer opge wonden. Slechts met de grootste moeite mocht het den voorzitter gelukken de menschen kalm te houden. Het idee om een demonstratie te houden zal door het bestuur nad r worden uit gewerkt. Komt er geen uitkomst dan vreest men dat er zich op het IJselmeer ernstige moeilijk heden zullen voordoen. Er zijn onder de gedupeerden menschen die kortgeleden bericht kregen van den Rijksdienst dat ze nu voldoende met de palingvisscherij verdienden zoodat zij geen steun meer kregen. Nu is echier het net van hun schipper in beslag genomen, zoodat ze weer broode loos zijn. Brand op een kermis. In den nacht van Zaterdag op Zondag om 1 uur, juist na het s'uiten van de kermis, ont stond brand in den stoom- caroussel van den heer J Sipkema te Winsum (Gr) In een oog wenk sloegen de vlammen zoo hoog op, dat de geheele caroussel verachting gebukt gingen, en wisn bij ook eenig middel ter wraakneming zoo verleideiyk wist voor te stellen. Daarom, Lukas Sonbron aar zelde een oogenblik. Het hart zijner moeder zou van vreugde zyn opgesprongen, zoo zij het gebed gehoord had, dat tot God werd opgezonden in die uren van zielsgevaar, en had kunnen ontdekken op hoe heerlijke wijze hij daardoor over de verzoeking zegepraalde. Hij trok zijn buisje wat steviger om het lijf, greep opnieuw zijne viool vast en liet den verzoeker achter zich. Hij was nu geen halve mijl meer van de plaats zijner be stemming verwijderd. Binnen drie minuten, zoo stelde hij zichzelven gerust, zou hij het welkome licht van het station in het oog krijgen. P otseling echter hoort hij een geluid, dat zyn hart schier deed bezwijken. Het was een schrille stoomfluit, het teeken tot vertrek. Lukas had wei hard geloopen, maar zich in den tijd vergist. De trein had het station reeds verlaten en naderde met spoed hij ge voelde het duidelijk aan het dreunen van den grond. In een oogenblik zou hij de bocht door zyn, en zou het heldere licht een reusachtige vuurzee was. Doordat de caroussel, gelukkig apart stond, hebben de vlammen zich niet aan de andere kramen medegedeeld. De brandweer richtte 4 stralen op de vuurzee, doch moest zich weldra beperken tot het nat houden van de be lendende huizen en kramen. De inrichting is geheel uitgebrand. De oorzaak van den brand is niet bekend. Men vermoed, dat een brandende sigaar is wegge worpen en in een hoop serpen tines is terecht gekomen. Ver zekering dekt de schade. Wederom een moord te Oss. Zondagnacht te ruim 12 uur heeft zich in de St. Willebror* dusstraat nabij het café van Letten in de Heide te Oss weer een ernstig drama afgespeeld. In genoemd café schijnt een twist te hebben plaats gehad tusschen eenige personen en toen na sluitingstijd te midder nacht het café moest worden ontruimd, werd de ongeveer 40- jarige gehuwde S. van Lieshout uit Oss overvallen. Het slacht offer kreeg eenige messteken in de hartstreek en zakte ineen. Hij overleed spoedig. De mare chaussee uit Oss en dr. Stolz uit Oss waren spoedig ter plaatse, doch laatstgenoemde kon geen hulp meer verleenen en sléchts den dood constateeren. Het lijk van het slachtoffer werd per brancard naar het St. Anna- ziekenhuis te Oss overgebracht. De verslagene laat een vrouw en vier kinderen achter. Als vermoedelijke dader heeft de marechaussee gearresteerd een zwager van het slachtoffer, zekere P. van R. uit Oss, die naar de marechausseekazerne is over gebracht. Nabij de Berghemschen weg heeft eveneens een vechtpartij plaats gehad, waarbij zekere Kooien zoodanig werd gewond, dat hij naar het St. Annazieken- huis werd overgebacht. Na ver bonden te zijn kon hij naar huis terugkeeren. van het stoomend gevaarte hem beschijnen. De knaap stond stil, van ver twijfeling de handen wringend. Moest hij er bij staan en lijdelijk aanzien, dat het vurige monster hem voorbysnorde, om eene kostbate lading van menschen- levens tot een byna wissen on dergang te voeren Ontzettend „Had ik maar vuur, dan kon ik een signaal geven en de trein tot staan brengen 1" Hij rukte het buisje van zijn middel en de viool van zijn hals, en voelde met bevende gretige vingeren in zijn zak naar een eindje touw, dat bij een echten jongen gewoonlijk niet ontbreekt. Hij vond wat hij zocht, en bond zijn kleedingstuk met eene mouw vast aan de viool. Dicht aan den weg bevond zich een keet of loods van pol derwerkers. Tot verbazing van een groep dier mannen, die daar binnen rondom een klein licht bijeenzaten, werd de deur open- gestooten, en een korte dikke knaap stoof in zijne hemsmouwen het vertrek binnen, aan een merkwaardig handvat sel een oud bruinachtig kleedingstuk rond zwaaiende. Hordt ver volg d%

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1