CREDIETEN Jac. t. Veldhuizen. Zaterdag 2 September 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 69. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Tweeërlei Rijkdom. Merlaodsche Hiddenstandsbank N.Y. VOOR VIJFTIG JAAR. BUITENLAND FEUILLETON. OO XJ A, 3VT "3?. DER W IJ K E R Verschijnt tweemaal s weefes, - Prijs f 1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk twaemaal s weeks, - PriJ in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, Gemengd Nieuws. Opgelicht. Doodely'ke aanrijding te Assen. £2l'5niM-!™ MÓS'ólweM: Valsche munter in arrest. Doodelijke aanrijding te Zaandam. Te Zaandam is de 23-jarige Volkert Rispent, terwijl hij met zijn meisje liep te wandelen, op Rumoerig Oss. Woensdagavond tegen sluitings tijd van de Berghemsche kermis kwam een zekere K. uit Oss, die in kennelijken staat van dronkenschap verkeerde, in verzet tegen rijks- en gemeente-politie aldaar en beleedigde deze her haalde malen. Toen de politie tot arrestatie wilde overgaan, verzette K. zich met alle kracht hiertegen en trok het mes, doch door het krachtdadig ingrijpen van politie en marechaussee werd het den weerspannige verhinderd hiervan gebruik te maken. De politie zag zich ge noodzaakt K. met geweld vast te binden en hem met den blanken sabel tot kalmte te brengen, waarbij hij verschillende bloeden de wonden aan hoofd en beer en opliep. De inmiddels toegesnelde menigte begon tegen de politie te schelden en wilde den man te hulp komen, zoodat de politie zich gedwongen zag een charge uit te voeren en de omstanders met geweld uiteen te drijven. Nadat tenslotte K. wat tot kalmte w,aglJffg1"ïP^)W^IciT'1l/, M iïuls van bewaring te Berghem opgesloten. Boerderij afgebrand. Wij verstrekken aan HANDEL, LANDBOUW en INDUSTRIE op billijke voorwaarden ALLE BANK- EN EFFECTENZAKEN - SAFE-INRICHTING. Gevestigd te Amsterdam KANTOOR HARDERWIJK Uit het Overvelnwsch Weekblad van 1 Sept. 1883, BURGERLIJKE STAND. ABONNEERT U OP DIT BLAD. Hy zamelde haastig zijn geld bijren en verdween in de schaduw van een hoogen struik. Er kwatn een man langzaam naar hem toe, met een stevige knuppel in zyne hand, waarmede hij van tijd tot tijd hard tegen de rails aansloeg, en eens boog hij zich geheel voorover, alsof bij den weg nauwkeurig onderzocht, Geen drie voet van de plaats, waar Lukas zich verborgen hield, stond hy stil, lichtte zijn hoed van zijn voorhoofd en zag naar boven. Elke lijn van zyn gelaat was zoo duidelijk zichtbaar, alsof het dag was, en Lukas zag, dat het donker en mager was, met eene Ieelijke, boosaardige uit drukking, verhoogd door het zwarte sluike haar, dat van zijn voorhoofd neerhing en een lit- teeken, dat van zijn oor naar zijn mond liep. iM ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. De Parijsche „Liberté" bevat een zeer pessimistisch gestemd artikel over Oostenrijk. Het 3lad acht den binnen- en juitenlandschen politieken toe» stand van dit land zoo wanhopig Hat elke verdere financieels hulp LSosiloos is en het houdt rekening met een spoedige ineenstorting Ier regeering-Dollfuss. Do eerste modelkelder voor bescherming tegen aanvallen uit de lucht is te Berlijn aan de ratsdamer Strasse geopend. Het huis is kenbaar gemaakt loor groote pijlen, die naar den igang van den kelder wijzen, 'oor de eigenlijke kelderruimte evindt zich de z. g. „sluis" een ertrek, wantin allo potauucu, ie in den kelder willen «luchten an kleeren moeten verwisselen pdat de reeds aanwezigen niet oor het gas worden aangetast, n den kelder bevinden zich gereedschappen en werktuigen slaapplaatsen, drinkwater, wasch water en huis apotheken. Tijdens schietoefeningen van het Noorsche pantserschip „Tordenskjold" in de nabijheid van het eiland Jungfrau'and, is gisteren een ernstig ongeluk voorgekomen. Bij het afschieten Van een 12 c M. granaat ont plofte de lading naar achteren, iierbij werden vier man gedood wee zwaar en zeSjlich: gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De oefeningen werden onmiddellijk gestaakt, Aan dek werd alles vernield wat in de richling van de granaat lag 24 „Houdt voortaan al zulke droomen maar voor uw eigen kamer, jongen," zeide hij. „Gij moogt zooveel roovers opsluiten als gij plezier hebt, maar wij Zullen er ons niet druk meer mede maker." „Het kan mij niet schelen," zeide Morton, „wat gij allen zegt. „Ik heb een man, een wezenlijken man in de kast gesloten ik heb hem hooren sehoppen, praten en fluiten: dat is gebeu d. En waar is dan mijn zilveren bekertje, dat op de tafel stond jen uw inktkoker en gouden jpennehouder, juffrouw Geer- truida f Zeg mij dat eens, zoo gij kunt De heer Dudley ging naar zijn bibliotheekkamer, waarheen zijne dochter hem volgde. Zij vond hem in opgewonden stemming door zijn kamer v" .andelend. „Wel zeide bjj. „Wel, Papa, het was Jan, en ik Dezer dagen verscheen bij een winkelier in de binnenstad te Rotterdam een dame, een deftige dame, een héél deftige dame. De winkelier voelde zich ver heugd een nieuwe klant en dan nog wel zulk een nieuwe klant krijgt men tegenwoordig er niet dagelijks bij Zijn vreugd werd echter al ras getemperd, toen de dame begon met een ver ontschuldiging te stamelen, om dat zij hem kwam lastig vallen. Als een bliksemschicht flitste het door zijn brein dat wordt ean verzoek om artikelen be schikbaar te stellen voor een iiefdadigsheidbazer. Toch maar doen, je kan nooit weten In het magazijn staan nog die haast onverkoopbare pakjes. Dan ben ik die strop met eere kwijt Maar de dame vroeg niet naar gratisartikelenzy vroeg niet om een financieele bijdrage, zij vroeg niet om een busje in den winkel te mogen laten ophangen zij vroeg naar den kortsten weg naarWassenaar. De winkelier keek verbluft. Een deftige dame, die van de Rotterdamsche binnenstad naar Wassenaar wilde loopen De ander raadde blijkbaar zijn ge dachten en vertelde, dat zij op haar doorreis was, dat zij hier tftr <:fArla ke»'»» 1V1 geraakt, dat zij hier geen kennissen had en dat zij nu geen andere oplossing wist, dan maar naar huis te loopen. Weer vloog een gedachte als een bliksemflits door het brein van den winkelier en bij haastte zich oen te zeggenMaar dat is toch heelemaal niet noodig. Mag ik u iets leenen Hier is mijn kaartje, met mijn adres. En hy gaf haar een reclame- adreskaartje. De dame protesteerde. Zij kon toch niets van een haar onbeken den winkelier aannemen. Zy had nog nooit iets bij hem gekocht. De winkelier glimlachte, dacht aan de toekomst en drong aan. Tenslotte zwichtte de dame, zy gaf naam en adres op en de winkelier vetschafte haar een ruim reisgeld. De dame vertrok, na duizendmaal dank te hebben gezegd en te hebben beloofd nog denzelfden dag het geleende li t hem er uit." Zij was geheel onvoorbereid op de uitwerking, die hare woorden teweegbrachten. Het gelaat van haar vader, dat te voren rood was, werd purper kleurig. Hij deed eene schrede naar haar toe, maar wankelde en zonk terug in zijn stoel, en terwyi hij met beide handen naar zijn boordje greep, hijgde en snakte hij naar zijn adem. „O Papa, wat scheelt u Gij zijt geheel niet in orde I" riep zij. Hij deed haar meer door ge baren dan door woorden be grijpen, dat hij water wilde hebben, maar tegen den tijd, dat zij het bracht, scheen hij zich weder geheel hersteld te hebben. De heer Dudley beroemde zich vaak, dat bij een volmaakte gezondheid genoot, dat hij zich geen dag kon herinneren, waarop hij ziek of ongesteld was geweest en stelde gaarne zijn helder hoofd, zijn sterke zenuwen en volkomen goeden eetlust, tegenover het zwakke gestel en de vele kwalen van zijne vrouw. Hij scheen be schaamd dat zijne dochter hem in zulk een toestand van kenne- ïyke ongesteldheid gezien had, en deed nu al zijn best om zoo goed hij kon eene verklaring van dien plotselingen aanval te geven. bedrag per postwissel terug te zenden. Den volgenden dag kwam er echter geen postwissel en den daarop volgenden dag ook niet. Toen vertelde de winkelier des avonds dit gebeurtenisje aan een collega, die al spoedig zijn relaas onderbrak en het hem op zijn beurt uitvertelde, met een volledige beschrijving van de dame. Het was hem óók over komen, alleen woonde zij toen in Voorburg. De beide winkeliers schreven een voorzichtig gestelden brief naar de hun opgegeven adressen. De brieven kwamen terug onbestelbaar. Toen zijn de win keliers naar de politie gegaan en daar boorden zij, dat zij al de zooveelsten waren, die slacht offer van de deftige dame waren geworden. Gistermiddag om ongeveer 5 uur reed de 13-jarige Andries de Geeser uit Steenwijk, te Assen per rijwiel op de Rolderstraat. Een met steenen beladen vracht auto van dea exped.teur Roggen te Groningen en bestuurd door den chauffeur P Gorten te Hoogkerk, reed hem voorby juist op een plaats waar een luxe auto stilstond. De jongen, die tusschen beide auto's door moest rijden, begon te slingeren en kwam te Toen hij opgenomen werd, bleek hij reeds dood te zijn. De gemeente-politie heeft in samenwerkking met de maré. chaussée te Papendrecht den 34- jarige R. O van beroep metse laar en wonende te Rotterdam gearresteerd. Hij werd er van verdacht valsche rijksdaalders te hebben vervaardigd en uitge geven. Reeds heeft hij een be kentenis afgelegd. Hij is in het huis van bewaring te Dordrecht ingesloten. Gedurende eenige tijd waren in de gemeente Nieuw-Lek- kerland valsche rijksdaalders in omloop gebracht. Hij voelde een weinig duizeligheid, zeide hij het glas wijn, dat hij bij zijn middagmaal had gebruikt, was hem misschien wat naar bet hoofd gestegen. Het was niets het was nu weder voorbij Tocb, toen zij beproefde het gesprek weder op te vatten, zag zij duidelijk kenteekenen van terug- keerende opgewondenheid, en voelde zich genoodzaakt er van af te zien. Toen zy alleen was, vraagde zy zichzslven af wat dit be- teekenen kon. „Papa houdt alles voor zich," dacht zij, maar dit kruis drukt op hem. Ze zeggen wel eens, dat er een nachtspook is in ieder huis. Het onze was heden in de kast." HOOFDSTUK XIV. OP DE SPOORBAAN. De maan scheen helder op een eenzame plek van den weg tusschen het station C. en de „Large bocht." Zij verlichtte het vlakke veld, verzachtte de scherpe omtrekken van den ruwe, rotsigen bodem, hulde de groene grassprieten en de lage heesters in een kleed van stille pracht, en wierp een verrukke- iijken zilverglans over de geheele den Zuiddijk ter hoogte van de Pieter Jelles Troelstralaan door een luxe auto aangereden en tegen den grond geslingerd met het noodlottig gevolg, dat hij op slag werd gedood. De auto is doorgereden, zoodat de eigenaar niet bekend is. Woensdagmorgen omstreeks 5 uur is brand ontstaan in de kapitale boerderij van de „kinde ren Derks" te Neder-Asselt, even over de Maasbrug by Grave. De bewoners, die nog te bed lagen, werden door buren ge wekt, toen de vlammen reeds aan alle kanten uit het dak sloegen. Zij moesten zich in allerijl in veiligheid stellen. De geheele inboedel een groote voorraad hooi en graan en twee kalveren wérden een prooi der vlammen. Het overige vee kon worden gered. Twee zieke kinderen werden naar het gast huis te Grave overgebracht en daar opgenomen. De oorzaak van den brand is onbekend. De boerderij was zeer laag ver zekerd. spoorbaan. Maar daar waren ook schaduwen onder de groote heuvels aan wier voet de weg zich kronkelde, schaduwen zoo dicht en zwart, dat de nachtvorstin geen enkele straal kon doen doordringen om deze onheilspeilenden weg te ver lichten. Langs dezen weg, nu eers ver dwijnende onder den vooruit springenden top van eene rots achtige hoogte, en dan weder te voorschijn komende in het hïldtre maanlicht, wandelde op den avond waarvan wij spreken Lukas Sonbron zachtkens voort. Hij had den ganschen dag viool gespeeld in het dorpje C op twee mijlen afstands van den stad, en keerde nu met een gevulde buidel in de zak, en zijn instrument als naar gewoonte om den hals, langs den-korsten weg huiswaarts. Hij scheen geen haast te hebben. Hij floot al wandelend fragmenten van vroolijke versjes of stond een oogenblik stil om door de tonen van zyn instrument eenige muzikale echo's wakker te roepen tusschen de hem omringen de heuvels. Daar oefende op eenmaal een nabijzijnde kikkersloot een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uit. Stoomtram EdeBarneveld Nijkerk. Men zegt, dat er by den geprojecteerden stoomtram Ede- BarneveldNijkerk een spaak in het wiel is gekomen. De oorzaak der remming zou hierin bestaan, dat het gemeentebestuur van Nykerk zijn aanzieniyk subsidie en toestemming tot gebruik der gemeentewegen afhankelijk maakt van de voorwaarde, dat de tram des Zondags niet zou rijden. HARDERWIJK. De heer Huberts Woensdag alhier over- htèr gerechtigd zijn rot rièt dragen van het Metalen Kruis als herinnering aan den Tien- daagschen Veldtocht. In 1830 trok de heer Huberts mee uit als Luitenant van de mobiele Schutterij, bq de compagnie dis samengesteld was uit de schuttetijen van Harderwijk en Nijkerk. PUTTEN. De Gemeenteraad van Putten heeft besloten geen subsidie of rentegarantie te geven voor den ontworpen stoomtram weg EdeNijkerk doch is be reid, indien er een zijtak Voort huizenPuttenHarderwijk aan wordt toegevoegd, gedurende tien jaren een rente van een kapitaal van vijftig duizend gulden tegen vier ten honderd te waarborgen. HARDERWIJK. GEHUWD 29 Aug. Nikolaas Keiler met Rosetta van Emden. GEBOREN. 26 Aug. Hendrik z.v. Evert de Mots eu Jannetje Bouw. 27. Martinus, z. v. Jan Jansen Louw en Helmertje Schipper. 28. Samuel z. v. Hartog van Ments en Hendrika van Rijn. 29. Jan, z. v. Dirk Karssen en Trijntje Vermeer. 30.Frederik z. v. Friedrich Wilhelm Scholten en Hendrika Johanna Hos. OVERLEDEN 26 Aug. Leendert de Zwarte 69 j. echtg. v. Jannetje Kuit. 29. Hendrikus Bernardus Franciscus Huberts 75 j. wedr. van T>-Mesia._. Petronella Aleida van KKMULU." ONDERTROUWD 31 Aug. Hendrik Hagen wed. van Evertje Wijnholdt en Aaltje Bonhof jd. Jan van de Meen jm. en Klaasje van den Brink wed. van Jan Bast. GEBOREN 27 Aug. Grietje d. v. Peter van Loo en Jannetje van de Pol. 28. Aartje d. v. Arend West huis en Wijmpje Drost. OVERLEDEN 26 Aug. Goosje Holsteege wed. van Jan van de Kolk 71 j. 17. Wijmpje Kamp horst 4 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. Rogge per H.L. Aardappelen Biggen f3.50 k f4.00 f6.50 k f6.90 f 1.80 a f2.50 f 5.00 a f 7.50 i De knaap zette zich op een voegzaam plekje aan den kant neder, en begon de water bewoners in hun avondlied te begeleiden. Deze bezigheid nam al de krachten zijner koddige nabootsingskunst in beslag, en verwekte by hem zulk eene vroolijkheid, dat hij zyne wi te tanden bij het maanlicht ver toonde, en van zijn door dringenden lach een langen tijd de naburige rotsen deed weer galmen. Hij liep een eindweegs voort, en z tte zich toen weer neder om zijn verdienste van dien dag na te tellen. „Drie en negentig centen en twee stuivers," zeide Lukas. „Dat noem ik een goeden dag. Ik ga dezen weg nog eens weer uit, want het is erg aardig bij maanlicht naar huis te gaan. Nu kan Moeder weer haar medicijnen hebben. Ik wou, dat ik zooveel verdiende, dat ik haar een nieuwe leuningstoel en een veeren bed kon koopen en alle drankjes, die ze noodig heeft. Ik wou ik ben nu toch eenmaal aan het wenschen ja, ik wou, dat ik een grooten zak met geld vond, met ten minste duizend gulden. Maar neen, dat wou ik toch eigeniyk niet. Ik wou het liever op de een of andere manier verdienendan kon ik thuis komen en het moeder in haar schoot werpen en zeggen „Hier Moeder, zooveel heb ik vandaag voor u verdiend I Wat zou ze dan wel zeggen Maar wat zie ik Loopt daar iemand op de spoorbaan Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1