NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. Veldhuizen. Tweeërlei Rij kdom. VOOR VIJFTIG JAAR. Raadsvergadering Harderwijk Zaterdag 26 Augustus 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 67. ANT. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. BUITENLAND FEUiLLITfrÜ" Verschijnt twaamaal 's weeks, - Prijs f 1.20 per kwartial. Uitgave firma I. WEDDING, Donkers tra tl Harderwijk. in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, Gemengd Nieuws. Invitatie aan dieven. Nieuwe kortingen voor de rijksambtenaren. Dit het Overveluwsch Weekblad van 25 Aug. 1883. BURGERLIJKE STAND. Vrouw aangereden en gedood 24 Augustus 1933. Geen revolutionaire onderwijzers in Harderwijk De heer Willemsen laat kiezen of deelen De heer Langen in de Vakschool De bouwverordening in een kwartier behandeld met inbegrip van de bed steden Het strandvraagstuk Koop meer zand Halfnaakt strandleven. Liever gras Onderlinge ver draagzaamheid Dorstige vreemdelingen Vies slot. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Rudolf Hess, de plaatsvervao- gende leider der N.S D.A P., publiceert de volgende bekend* making Het is in alle landen ge* bruikelijk, dat bij het zingen van het volkslied ook de daarbij aan* wezige buitenlanders zich van hun zetel verheffen. Evenals elke Duitscher dit doet, wordt het ook van eiken vreemdeling in Duitscbland verwacht. Van een buitenlander mag men evenwel niet een in zijn vaderland ongebruikelijke betui ging van eerbied verwachten, zooals b.v de Duitsche groet", evenmin als men van een protestant verwacht, dat hij bij het betreden van een katholieke kerk een kruis slaat. Te Bordeaux is een groote tankauto, die, nadat de tank was geledigd, in reparatie werd gegeven, ontploft. De ontploffing was zoo hevig, dat stukken ijzer tot op 60 meter afstand weg* vlogen. Een groot aantal venster* ruiten in de omgeving werd vernield. Een arbeider, die met werkzaamheden aan de auto bezig was, kreeg ernstige inwendige kneuzingen. Een andere arbeider werd tegen den grond geslingerd tn ernstig gewond, evenals een zich in een op verscheidene meters g'legen woning bevindende vrouw, die oek ernstig gewond werd. Het ongeluk zou te wij'en zijn aan een nalatigheid van den eigenaar van de auto, die ver geten had de luchtkranen te openen. 22 Ik heb mijzelve ha'f schor gepraat, ik arm schepsel met zulke slechte longen. Och, lieve Suze." Lukas ging heen en zette zich eerst nog eenige oogen- blikken op de trap neder, om in stilte over bet gehoorde uit den mond der oude vrouw na te denken, en als slotsom zijner overdenkingen gaf hy zich een geweldigen klap op een zijner gelapte knieen. Lukas," zeide hij tot zich* zeiven, „zoo waar je leeft ben je van plaats verwisseld met die oude vrouw, met wie jij je zero dikwijls vrooiyk hebt gemaakt. Indien er ooit eene „Gromrnige Grootje" in de wereld is geweest, dan ben jij er vandaag een geweestja waarlyk, zooals zy zegt, moet ik my niet schamen over mijzelven f" Met een lach, zooals hij in vele dagen niet vertoond had, kwam hy by zyn moeder terug. „Moeder, ik ben uitge- jammerd, zeide hij. „Ik zal Kort na het verlaten van de haven van Aviles Spanje ontplofte de ketel van een kleine Spaansche kolenboot. Twee stokers rirerden op slag gedood vier leden der bemanning, die in een kajuit den maaltijd ge bruikten, werden door den uitstroomenden stoom ernstig gewond. Twee hunner verkeeren in levensgevaar. Het schip werd door twee sleepbooten naar Gijon gebracht. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het gerucht verluidt echter, dat hier sprake i3 van een bomaanslag door stakende zeelieden. Het is niet onmogelijk, dat een bom is gelegd onder den ketel. De daders zouden zich aldus hebben willen wreken op den kapitein, die bij gebrek aan ander scheepsvolk Chineezen aan boord heeft ge nomen. Een alleenwonende dame ia de Rustenburgerstraat te Am sterdam heeft, naar het Hdbl. meldt, toen zij een boodschap ging doen, ten gerieve van een vriendin, die op bezozk zou komen, een briefje aan de deur gehangen met het opschrift„Je kunt wel binnen gaan de sleutel hangt aan het haakje achter het raampje." In plaats van de verwachte vriendin verscheen een onge- noode gast, die gaarne van de vriendelijke uitnoodiging gebruik maakte. Hij heeft de woning be zocht en haar na een dokters visite", weer verlaten met dank bare medeneming van f 120 even wel had hij niet de beleefdheid zijn visitekaartje achter te laten. De „Volkskrant* verneemt, dat thans bekend is, welk offer ds regeering van bet Ryks* personeel vraagt. Ook ditmaal zal de gevraagde nieuwe korting een tijdelijke zijn. De regeeriag stelt voor bij de reeds toegepaste tijdelijke kortingen nog eene te vosgen van 5 pet. zoowel voor de gehuwden als voor de onge- huwden. Bovendien wil de regee- r ng de reeds bestaande extra doen, wat u mij geraden hebr. Ik zal die geschiedenis dood leven, gij zult zien of ik het niet doen zal. De tijd zal het openbaren." Hij begon weer als van ouds door het huis zijne vroolijke liedjes te fluiten, en tegen den avond nam bij zijn verwaarloosde viooi weder op, en wandelde stadwaarts. „Ik geloof dat ik eerst naar een weinigje „zendingswerk" moet uitzien" zeide Lukas tot zichzelven, „voordat ik voor mijne eigene rekening begin. Het zal (*p de eene of andere wijze wel weer in orde komen, als -ik maar iets voor iemand zou kunnetl doen." Het was Zaterdagavond, en terwijl hij een drukke straat doorging, bemerkte hij op den hoek van een zijstraatje eene arme afgeleefde oude vrouw, die bijna dubbel gebogen was van ouderdom en zwakte, en op een houten bankje eenige uien ten verkoop aanbood. Zij nam ze één voor één in hare gerimpelde vingers, wreef en streek ze met haar voorschoot glimmend, dan legde zy ze weer neer, en sprak op zwakken, maar dringenden toon de voorbygangers aan. De knaap bespiedde haar lang genoeg om te zien dat baar voorraad waarschijniyk niet veel OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. In den nacht van Dinsdag op Woensdag brak een felle brand uit bij den bakker de Bruin in de Honde* gatstraat. Het dak en het boven huis stonden reeds in volle vlam toen de brandspuiten der ge meente en die van het garnizoen aanrukten en door flinke kracht inspanning ongeveer half twee het vuur meester waren. Bij ge luk was er geen wind, maar heldere maneschijn anders ware het gevaar voor belendende huizen waarbij een hooizolder, zeer groot geweest. De ijver der spuitgasten en de goede zorg van politie, schutterij en militair brandpiket verdient allen lof. Huis en in boedel waren verzekerd. NUNSPEET. In de heden al hier gehouden openbare raads vergadering, werd na mede- deeling der sedert de vorige vergadering ingekomen stukken lo. Voorloopig vastgesteld de rekening der ontvangsten en uitgaven over 1882sluitende met Ontvangstenf 33446 01 Uitgavenf31669.98 Batig slotf 1776 03 NUNSPEET. Op last van Z. M. de Koning zal men trachten, de schade die het grove wild uit de Veluwsche bosschen jaarlijks aan de te veld liggende gemaaide boekweit toebrengt, te beperken door des 's nachts de akkers te doen bewaken door personen, die door geschreeuw en het voortbrengen van ge luiden op instrumenten het wild verjagen. HARDERWIJK. ONDERTROUWD. 17 Aug, Niko- laas Kellet met Rosetta van Eenden. GEHUWD. 22 Aug. Hendrik Rolff met Gerritje Brandts. Dirk van Nijendaal met Aaltje Schaftenaar. GEBOREN 17 Aug. Gerrit z. v. Leendert Karssen en Martina de Lange. Peetje d. v. Gerrit Nagel hout en Frankje Snel. 20.Gustaaf Adolf, z. v. Jacob Timmler en Dorothea Frederika Strubij. Petronella en Fenna Christina d. v. Harm Fortuin en Cornelia Bosman. 21. Gerrit z. v. Hendrik van 't Pad en Geertje vanAsselt.Aart z. v. Willem Kevelam en Leijda Hannessen. 22. Bartha d. v, Jan Koning en Trijntje Boon. 23. Gerrit z. v. Willem Hamstra en Klaasje Lokhorst. ERMELO. GEHUWD 24 Aug. Gerrit van den Bosch wedr. van Stijntje Beekman en Wilhelmina van de Steeg jd. ONDERTROUWD. 24 Aug. Lam mert Schouten jm. en Jannetje Berghuis jd. GEBOREN 11 Aug. Chatharina Theresia d. v. Karei Kremer en Catharina Bom. Aartje d. v.Aart van 't Einde en Aaitje Wassink. Grietje d. v. Nui van Loozenoord en Maartje Knevel. 14. Dirkje d. v. Willem Jeths en Dirkje van de Zande. 17. Johanna, d. v. Beert Koster en Geertje de Weerd. Gerritje d. v. Kornelis Mouw en Gerritje van 't Einde. 19 Christiaan z. v. Jan Vermeulen en Dirkje Pluim. Gerritje d. v. Aalt Renselaar en Bre'jiisje Doppenberg. —23. Barend Andreas z. r. Hendrik Adolf van Mailo en Wijmpje Rikkers. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f3.50 k f4.00 Rogge per H.L. f6.88 k f7.10 Aardappelen fl.50 a f2.40 Biggen f 4.00 k f 8.00 3 pet. korting voor de ooge huwden verhoogen en wel met 1 pet. meer voor elk jaar boven den 25-jarigen leeftyd, tot een maximum extra korting voor ongehuwden zal zijn vsrkregen van 10 pet. op 32 jarigen en hoogeren leeftijd. Woensdagmorgen omstreeks balf negen reed te Durgerdam de melkauto van de firma Brou- verminderen zou. Daarop stak hij de atraat over naar de plek waar zij stond. „Grootje," zeide hij, „houd eens even stil Gy zijt zoo schor a's een kikvorsch. Zoo, steek uw bakje maar flink naar voren, dan zal ik afslager wezen Deze uien zullen binnen vijftien minuten verkocht zijn." Een oogenblik later werd de aandacht der voorbijgangers getrokken door een heldere, doordringende stem, die onder begeleidiog eener viool het volgende zelfvervaardigde liedje zong Koop deez, uien, menschen koop I Bak of kook ze, braad of stoof ze, Lekker zullen ze u smaken. En gij zult gelukkig maken Eene armen oude ziel, Die amechtig nederviel I Koop deez' uien, menschen (koop, enz. De uien werden verkocht. Lukas had „iets voor iemand ge daan," en hij was weder zichzelf. HOOFDSTUK XIII. EEN SPOOK IN DE KAST. Morton Dudley kwam op een zomeravond vermoeid van 't spelen thuis. Zyn vader was naar de stad gereden, zijne moeder op theevisite, en Geer- wer uit Schellingwoude. Plot seling sprong een band, waardoor de auto een zwenking maakte. De auto botste tegen het winkel raam van den heer Kroon aan, waarbij de 28-jarige echtgenoote van K. Boot, die een kindje op den arm had, werd aangereden. Ten slotte kwam de auto tegen het huis van Van Dyk terecht. De aangereden vrouw werd ernstig geword opgenomen en is even later overleden. Het kindje werd licht gewond. truida kleedde zich in haar kamer voor een soireetje. Ontevreden liep hy alle verlaten kamers door, wierp zich toen gemelijk in de eetkamer op eene sofa, en viel weldra in een gerusten slaap. Het was reeds geheel donker, toen hij wakker werd, en de knaap, die in den avond zeer bang was, stond haastig op, om naar de groote zaal te gaan, waar hij wist, dat het licht brandde, toen een zacht ge stommel vlak in zijoe nabijheid, hem bevende op zyn zitplaats deed terugzinken. Het was hem als hoorde hij eene kruipende beweging over den grond, als sloop er iemand op zijn teenen door de kamer byna rakelings langs hem heen. Alle akelige geschiedenissen, die bij ooit gelezen had van roovers en moordenaars of van wilde beesten, die uit hun hok ontsnapt waren, vlogen hem door het ontstelde brein. Hij kon van angst geen band of voet ver roeren, maar staarde, terwyi het zweet hem door iedere porie naar buiten drong, met wilde oogen in de duisternis. Ten laatste vertoonde zich een flauwe lichtstaal, en de verschrikte knaap dacht niet anders of het was het fonkelend oog van een afschuwelijk monster, dat zich tot den sprong gereed maakte, Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na ongewijzigde vaststelling der notulen van de beide vorige vergaderingen, wordt mededee- ling gedaan van de ingekomen stukken, waarbij blijkt dat door Ged. Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten tot verkoop van grond aan de hh. F. Poorter en Fijnvandraat, tot uitgifte in erfpacht van grond aan S. Timmer, tot regeling der kosten proces Burgerweeshuis. Verder werd goedgekeurd de begrooting 1933 en de regeling Vergunningsrecht- De gemeente-rekening 1932 wordt voorloopig vastgesteld met ds navolgende bedragen in de gewone dienstontvangst f491580.98, uitgaaf f 272889.43, batig slot f 18691 55. Verder is ingekomen een ver zoek van den Bond voor Nationaal Herstel inzake het in dienst hebben of nemen bij het onder wijs van personen van revolutio nairen gezindheid. Na opmerking van den VOOR ZITTER dat bedoelde leer krachten alhier niet voorkomen en er by benoemingen reeds op gelet werd, lang voor het Ver bond bestond, wordt het verzoek z. h. s. voor kennisgeving aan genomen. Benoemingen, Tot leden van de Commissie van Bijstand voor de Landerijen worden herkozen de h.h. Arend- sen, Jansen en Wouters met resp. 11, 11 en 10 stemmen. Alvorens aan de orde wordt gesteld de stemming voor leden van de Commissie van bijstand voor de gemeente-financiën, zegt de heer WILLEMSEN, ver- om hem te verslinden. Maar toen de stand veranderde en het licht wat helderder werd, zag hij dat het voortkwam uit een dievenlantaren, die door een langen mageren man werd vastgehou jen, van wiens figuur hij den omtrek nu duidelijk onderscheiden kon. De man stapte behoedzaam, maar snel de kamer door en liet het licht van zijn lantaarn vallen op verschillende voor werpen, die zich daarin bevonden. Er stond een zilveren bekertje, dat Morton gekregen had, toen hij nog een klein kind was, en waarvoor hij altoos nog eene voorlieide had om er uit te drinken. De dief bergde het schielijk in een zyzak en greep toen raar een met zilver gemon teerde inktkoker en gouden pen houder. Hij goot de inkt bedaard uit over het tafelkleed en stak inktkoker en pen beide in zijn zak. Zyn jas ging den jongen rake lings langs het gezicht, toen hy kern voorbijging, en deze mee- nende, dat zijn laatste ure ge slagen was, hield zyn adem in en sloot zyne oogen, om ze dadelijk weder te openen en juist nog te zien, dat man en lantaarn beide in de porselein kast verdwenen. Morton Dudley had, gelijk sooeven gezegd is, een bangen nomen te hebben dat de C.-H. fractie voornemens is in de vacature den Herder den beer Cozynsen te kiezen. Aangezien spr. bezwaar heeft, met den heer Cozynsen verantwoordelijkheid te deelen, verzoekt hij den Raad, op hem geen stem uit te brengen. (In de Commissie hadden zitting de heeren den Herder, Langen en Willemsen). Uitgebracht worden op den heer Poorter 11, Cozijnsen 8, Langen 8 stemmen, zoodat deze zijn gekozen. Voor aanvulling dezer Com missie voor de begrootings- werkzaamheden (aftr. de h.h. Verhoef en Poorter) worden na 2 stemmingen gekozen de h.h. Verhoef en Mr. Neeb. De VOORZITTER dankt den heer Willemsen voor hetgeen deze zoovele jaren als iid der commissie gedaan heeft. Tot gedelegeerde van den Raad in het bestuur van de Vakschool voor Meisjes (vacature Gehem) wordt na 2e stemming gekozen de heer Langen met 7 stemmen tegen 3 op den heer Neeb en 3 op den heer Willemsen. Ter benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht op de H B.S.-afdeeling van het Chr Lyceum (wegens bedanken van Dr. Colder) luidt de aanbe veling 1. H. G. Hoogenkamp. 2. A. Greidanus. Gekozen wordt laatstgenoemde met 8 stemmen. Ter benoeming van een lid van de Soepcommissie (wegens bedanken van den heer R. P. ten Broek) luidt de aanbeveling 1. H. Poorter, 2 J. Hieter Sr. Gekozen wordt No. 1 met 8 stemmes. De VOORZITTER brengt een aard maar buitengewone gevaren maken somwyien den lafhartige moedig. Hij vloog haastig op van da sofa, waarop hij gelegen had, was met één sprong by de kast en in minder dan een oogenblik stiet hy de deur dicht en deed haar op slot. Toen kreeg hy zyne stem terug. „Ik heb hem gevangen 1" schreeuwde by. „Hei, Papa, Truida, Elize kom gauw, kom gauw I" De man in de kast schopte tegen de paneelen. „Laat mij er uit I" riep hy op gedempten, maar woedende toon. „Laat mij er uit, jongen, of ik zal je vermoorden." „My vermoorden dat zou je doen, als ik je nu losliet," zeide Morton Dudley „O Truida toen zijne zuster in haar voltooid toilet op zijn geroep de kamer binnensnelde „Ik heb hem ge kregen I Ik heb den roover ge vangen. Ik heb hem veilig in de kast gestopt." „Kom, Morton, dat meent ge niet." „Ja zeker wel. Hij zit daar veilig genoeg, zeg ik u. Laat hy maar vry scheppenwaar is Vader O, wat zullen wij met hem doen Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1