Woensdag 16 Augustas 1933. Negen en Tachtigste Jaargang No. 64. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: nftnnr.BWi.TK HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Tweeërlei Rijkdom. Boekbinderij Fa. I. Wedding Overvelawseb Weekblad Harderwijker Courant BUITENLAND FEUILLETON. OVERVELUW8CH WEEKBLAD SIN Verschijnt tweemaal 's weeks, - Prijs (1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk mm» Advertentiën i voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. Paardendief. Auto door Brug gezakt. Mooie Legaten. Twee dronkemannen maken een reeks ongelukken. Duistere punten in drama by Oss. hy: gij I" HARDERWIJKER COMMIT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Een jonge Hollandsche uit Amsterdam, die op doorreis was in Parijs, is eenige dagen ge» leden bet slachtoffer geworden van drie handige oplichters, zoo lezen wij in „Le Journal". Op de Champs-Elysées werd zij aangesproken door een heer, die haar op zeer beleefden toon vroeg of zij Engelsch sprak. Ofschoon zij tamelijk verbaasd was over deze vraag, gaf zij een bevestigend antwoord.Hierop vervolgde de man met te zeggen dat hij een Russische emigré was, en dat hy eenige juwelen bezat die hij aan een Amerikaan wilde verkoopen, maar hij kende geen Engelsch en daarom ver» zocht hij het jonge meisje, als zijn tolk te willen dienen, welk verzoek zij inwilligde In een café ontmoetten zij den Ameri kaan, en de koop werd gesloten voor 15.000 francs. Maar de Amerikaan wilde eerst een expert raadplegen. Zoo gingen zij dus naar een expert en deze beval den Amerikaan den koop zeer aan. Hij besloot er toe over te gaan, maar bemerkte dat hij niet genoeg geld bij zich had. Hij vroeg nu aan het meisje of zij hem de ontbrekende som Zou willen leenen, tot hij hat geld uit zijn hotel had gehaald. In ruil daarvoor kreeg zij dan een gedeelte van de juweelen. Geheel zonder wantrouwen gaf zij al het geld dat zij bij zich had, f 700, aan den Amerikaan, die met den Rus verdween, haar 20 Wat is nu de natuurlijke gevolgtrekking, waartoe wij ge komen zijn Terwijl hij dus sprak, was net gelaat der weduwe nog rleeker geworden dan te voren, naar zij antwoordde niets. „Mijnheer Dudley," zeide Sreta vurig. „Val mij niet in de rede," fcide hij. „Ik wil dit zaakje inet de moeder van den jongen afmaken. Het verheugt mij, rrouw Sonbron, dat gij het niet jjnderneemt zijn schuld te pntkennen. Het vereenvoudigt de zaak grootelijks. Ik vraag tok geene verklaring. Ik had ;en agent vau politie kunnen aedebrengen, om dezen jongen chter slot en grendel te zetten, 1 naar ik wilde niet op mijn bterste pooten gaan staan, .dien de zaak goedschiks onder as kon vereffend worden. Geef y mijn eigendom terug, vrouw, a beloof mij, dat gij uw alleen achterlatend Na een ge- ruimen tijd te hebben gewacht, raakte haar geduld ten einde en zij besloot met de juweelen naar een juwelier te gaan, die haar vertelde dat de zg. kostbare steenen alle valsch waren. Het Italiaansche eskader onder leiding van generaal Balbo, be reikte Zaterdagmiddag tegen 6 uur de Italiaansche kust en maakte zich gereed om te dalen. Mussolini en verschelde e leden der regeering hadden zich uaar Ostia begeven om generaal Balbo en zijn dappere gezellen welkom te heeten. Het eerste vliegtuig dat neer streek was dat van generaal Balbo om 18.30 uur. Zoodra Balbo het toestel ver laten had, trad Mussolisi op hem toe, om hem te omarmen onder de tonen van het fascisten lied en het daveren van de tal rijke motoren. Vóór het verlaten van het toestel had Balbo den Duce den Romeinschen groet gebracht. Om kwart over zeven waren de 23 vliegtuigen van heteskader Balbo vlot op het water neer gestreken. Hiermede is de tweede Itali aansche trans-Atlantische vlucht, waarbij in 13 etappen en 42 dagen in totaal 20.000 K.M. is afgeled, beëindigd. Te Delft is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een 67- jaiige koopman uit Breille aan gehouden, in het bezit van een paard, dat hij dien nacht uit een weiland onder de gemeente Overschie had gestolen. Zaterdagmorgen is een vracht auto, toebehooiende aan den heer W. Sok te Nieuweoord, toen deze beladen met koren over een btug te Nieuweoord, bij Hoogeveen, reed, gedeeltelijk door deze brug gezakt. De heer Sok die in de cabine zat bekwam daar de auto alleen aan den achterkant door de brug zakte geen letsel. Twee landbouwers evenwel, K. Krerft en E. Pot Srdie naast de vrachtauto liepen kregen ds geheele lading koren op het lichaam. Zij moeten on middellijk dood zijn geweest. Mevr. de Wed. J. H. Blum— De Niet, overleden op 1 Aug. op „Duinvliet" te Aagtekerke bij Domburg, heeft, vrij van rechten en kosten, de volgende legaten vermaakt aan de Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen f 35 000; aan haar diaconie f 25.000 de Ned. Herv. Ge meente te'sGravenhage f40.000 aan haar diaconie f 40.000; de Ned. Herv. Gemeente te Dom burg f 5000aan haar diaconie f 2500de Ned. Herv. Gem. te Aagtekerke f 10 000 aan haar diaconie f 10.000Je vereeniging voor Chr. Volksonderwys te Rotterdam f 100000^, waarvan de helft moet dienen om uit de rente daarvan jaarlijks beuzen te verstrekken ten behoeve van min gegoede leerlingen van goeden aanleg, die de kweek scholen, uitgaande van of aange sloten by de vereeniging, be zoeken en de andere helft om steun te verleeneii^ aan bewaar scholen. aangesloten bij de ver eeniging voor Chr. Volksonder wijs den Bond van Evange- lisatiën in en ten bate der Ned. Herv. Kerk f 100 000, met be paling dat de rente dezer som zal worden gebruikt voor de helft om de jaarwedde der evangelisten te verhoogen en voor de andere helft om arme evangelisten te steunende vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van ver ongelukte Scheveningsche vis- schers te 's Gravenhage f 2000 het fonds ter ondersteuning van oude visschers te Scheveningen f 2000het Ned. Herv. Wees huis en Oudelieden Gesticht te Schevening f 10.000de ver eeniging „Kinderzorg" vanwege de Ned. Herv. Kerk in Zeeland) te Middelburg f60.000, tot het uitvoeren van verschillende wer ken de vereeniging tot Chr. Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland te Middelburg f 25000 om uit de rente dezer som aan de verpleegden en aan het ver plegend personeel jaarlijks een aangenamen dag te bezorgen de vereeniging „draagt elkanders lasten" te Middelburg (suppletie- fonds der Vereeniging tot Chr, verzorging van Krankzinnigen in Zeeland) f25.000; de Ned. Ver. voor Armenzorg en Weldadig heid te Amsterdam f 10.000 het Nederlandsch Bijbelgenoot schap te Amsterdam f 2000 de Nederlandsche Zondagsschool- vereeniging te Amsterdam f2000; de Stichting „Hoenderloo" te Hoenderloo f 5000de Martha- stichting te Alphen aan den Ryn f 5000het Magdalenahuis te Zetten f 5000 het asyl Steen beek te Zetten f 5000het ge sticht „Bethel" te Zetten f 5000 de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland te Amsterdam f5000; de Chr. Ver. tot stichting en exploitatie van sanatoria voor lijders aan tuberculose „Zonnegloren" te Utrecht f 100.000, om te be steden voor den bouw van een paviljoen tot verpleging van lijders aan tuberculose en f200000 tot stichting van een fonds uit de rente waarvan aan Ned. Herv. patiënten, die daaraan behoefte blijken te hebben en die in de inrichtingen van de vereeniging worden verpleegd, de vergoe dingen in mindering van den verpleegprijs kunnen worden ge geven de vereen, tot stichting en instandhouding van een Chr. Ziekenhuis „Bethesda" te Vlis- singen f 300 000aan het Museum te Middelburg een groot schildery van Mesdag. Verder benoemde Mevr. de Wed. J. H. Blum—De Niet onderden last van vorenstaande legaten en van legaten ten be hoeve van particulieren tot haar eenige erfgename de Vereeniging „Kinderzorg" te Middelburg en de vereeniging tot stichting en instandhouding van een Chr. Ziekenhuis „Bethesda" te Vlis- siogen. Zaterdagochtend heeft de po litie te Den Haag groote moeite gehad een groote autobus, die in snelle vaart door de straten van Den Haag reed en een reeks van ongelukken veroor zaakte, tot staan te brengen. In de autobus waren slechts een chauffeur en een monteur, die beiden onder drankinvloed verkeerden, zooals later gebleken is. Op den Parallelweg reed de bus een 14-jarigen wielrijder aan, die eenige wenden opliep, welke van dien aard waren dat de G. D. overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk achtte. Een agent van politie, die het ongeluk zag gebeuren, sommeerde den bestuurder te stoppen. Deze gaf hieraan geen gehoor, ging er met nog grootere snelheid vandoor. In de v. d. Vennestraat, vlak voor het politiebureau, gebeurde het tweede ongeluk. Daar botste de bus tegen een groentenwagen. Deze viel om en krreg groote schade. De bestuurder kon zich tijdig in veiligheid brengen. Ook het paard kon op het laatste oogenblik gegrepen worden. Weer reed de autobus, door de beide dronken personen be stuurd, zonder te stoppen door. Eenige oogenblikken later botste het voertuig tegen een personen auto. De bestuurder zag het ongeluk aankomen en trachtte uit te wijken. Dit mocht echter niet baten de auto werd ge grepen en het trottoir opge drongen. Gelukkig liep ook deze aanrijding zonder persoonlijke ongelukken afde personenauto werd echter zwaar beschadigd. In de Paul Krugerlaan werd een groote vrachtauto het slachtoffer. Deze werd van achteren aangereden en zwaar beschadigd. Ook hier kon de chauffeur zich tijdig in veiligheid brengen. Intusschen was de motor brigade gewaarschuwdzij achtervolgde de autobus. Enkele oogenblikken na de laatste aan rijding kwamen eenige agenten op motoren ter plaatse. Zij dwongen den bestuurder van den bus te stoppen. Na veel moeite gelukte dit. Echter bleek het toen nog moeilijker te zijn de beide dronken mannen van hun plaat sen te halen. De chauffeur van de bus verzette zich zoo heftig dat eenige politie mannen er aan te pas moesten komen. Hy zag kans om een van hen in den duim te bijten, zoodat medische hulp noodzakelijk was. De beide mannen werden naar het politiebureau aan de v. d. Vennenstr. gebracht. Wie heeft de jeugdige G. de Bie vermoord en waarom is hij vermoord f De rijkspolitie uit Oss en Berghem heeft een moei lijke taak deze beide duistere punten tot klaarheid te brengen. Het zijn twee vragen, waarvan de beantwoording de oplossing zou geven van het geheimzinnige drama, dat zich in den nacht van Dinsdag op Woensdag in een eenzame weide onder Ber ghem heeft afgespeelddeze tragedie, die met het vinden van het zwaar verminkte lijk van den jongeman is geëindigd. Er schijnt een vloek op dit afge legen weiland te rusten. Erg eenzaam is het erin de verte staat een enkel boerenhuis. De opgedroogde bloedpas bij den greppel geeft nog duidelijk de plaats aan, waar De Bie een vreeselijken dood moet zijn ge storven. Het lijk lag schuin langs den kant van den greppel, met het hoofd omlaag Nog heeft het slachtoffer getracht, zijn leven te redden, door een zakdoek tegen de wond te duwen om het bloed te stelpen, dat met kracht uit de halswond moet zijn gespoten. Zyn polsen, vooial de linkerpols, vertoonden ook diepe snijwonden. Een der vele duistere punten in het drama is bovendien het verdwijnen van het rijwiel van den vermoorde. De Bie was Dinsdagavond om streeks zeven uur op zyn fiets welgemoed van huis gegaan en heeft den avond by kennissen in de buurt doorgebracht, van waar hij om ongeveer half elf weer is vertrokken. Wat zich daarna heeft afgespeeld, en waar zijn fiets gebleven is, blijft tot op heden een raadsel. Het is dezelfde geheimzinnig heid als negen maanden geleden, toen op nauwelijks vijftig meter afstand van de plek, waar nu de vermoorde De Bie gevonden werd, het verminkte lijk van den caféhouder v. d. Pas tusschen het lage hakhout werd aange troffen. Het jeugdige slachtoffer zal op het stille kerkhof aan den Berghemscheweg, dat recht tegenover de ouderlyke woning gelegen is, ter aarde worden besteld. jongen voortaan van onder mijne ramen weg zult houden, dan is de zaak in orde. AndersDe heer Dudley behoefde zijn zin niet te voltooien, want Lukas sprong woedend tegen hem op en zijn vuist ballende voor het gezicht van de ryke heer, schreeuwde „Ik heb uwe lepeltjes niet weg genomen, en als gij zegt, dat ik het wel gedaan heb, dan liegf gij. liegt gij, liegt „Lukas," zeide vrouw Sonbron. „Moeder, Moeder, gelooft gij dien man liever dan mij „Mijn jongen, ik geloof jou tegen de geheele wereld." Dan kan me het r.iet schelen," zeide hij hartstochteiyk. „Zet mij dan nu maar achter slot, zoo gy wilt, maar ik zal nooit ophouden te zeggen, dat gij liegr, al heb ik niets dan de muren om naar mij te luisteren. En al gelooven mij de menschen niet, mijne moeder en God wel." „Mijnheer Dudley," zeide Greta naar voren komende, „zoo gy een oogenblik naar mij wilt luisteren, geloof ik wel eenig licht over deze geschiedenis te kunnen verspreiden. Ik heb den geheelen dag aan uw huis gewerkt. Tegen vier uur ging ik even naar beneden om een boodschap voor Mevrouw. Ik vond uw voordeur open, en terwijl ik bezig was, haar te sluiten, zag ik een man haastig de stoep aflcopen en den hoek van het huis omgaan. Ik sloot de deur, en door de eetkamer gaande, hield ik stil om te zien of de zijdeur ook dicht was. Ik vond de keukenmeid alleen in de keuken, en ik zeide baar niet wat ik gezien had, want ik meende alle noodige voorzorg genomen te hebben en gij zoudt zelf niet onderstellen, Mijnheer, dat iemand op klaar lichten dag het zou wagen door een raam in te klimmen om diefstal te plegen. Een uur later, toen ik bij Mevrouw aan het bed zat, hoorde ik beneden een zeer zacht geruiscb, zoo zacht, dat ik dacht, dat ik het mij verbeeldde." „En waarom," zeide de heer Dudley streng, „waarom gingt gij toen niet naar beneden, om u te verzekeren of het verbeelding dan wel werkelijkheid was „Omdat Mevrouw juist in slaap geraakt was, Mijnbeer, na vele uren vreeselijke pijn geleden te hebben, en ik vreesde, dat ik door het gedruisch, dat ik maken moest om de kamer te verlaten, haar zou wakker maken." „Maar hoe kwaamt gij in de kamer van mijn vrouw Zij heeft u gehuurd als naaister maar niet als verpleegster ge loof ik." Het bloed steeg hem naar het gelaat, „Mevrouw was geheel alleen, Mijnheer, en scheen zeer zware pijn te hebben. Ik ging naar binnen om te zien of ik haar ook helpen kon." Zij vertelde hare geschiedenis op zulk een eenvoudige besliste wijze, en de waarheid daarvan was zoo duidelijk in iederen trek van baar vriendelijk gelaat te lezen, dat het onmogelijk moest schijnen, dat iemand aan hare woorden zou twijfelen, maar het was zeer duidelijk, dat de heer Dudley aan hare mede- deeling geen geloof sloeg. Hij zag haar een oogenblik achter dochtig aan, en zette toen zyne vragen voort. „Gij zegt, dat gij een man den stoep af zag loopen en den hoek van het huis omgaan. Hebt gij zijn gezicht ook gezien „Zeer duidelijk, Mijnheer. Het was geheel naar mij toegekeerd, ofschoon maar voor een oogen blik maar zco ik hem ooit weer ontmoette, zou ik hem uit duizend herkennen." Hoe zag hij er uit „Het was een jonge man, Mijnheer, met een mager, donker gezicht en lang zwart haar en toen hy zich omkeerde om weg te loopen, hetwelk hij onmid dellijk deed zoo gauw hij mij gewaar werd, zag ik een groot vurig litteeken op zijn wang." Zij zag hem strak in het gelaat, terwijl zij sprak, en het bleef haar niet verborgen, dat bij deze laatste woorden de geheele uitdrukking daarop ver anderde en dat de koene, vaste blik bad plaats gemaakt voor eene uitdrukking van twijfel en verlegenheid. Er volgde een pynlijke stilte, daarop keerde hij zich opnieuw tot de weduwe. „Indien de getuigenis van uwe dochter geloofd moet worden," zeide hij, „bestaat er mogelijkheid, dat de verdenking op den verkeerden persoon ge vallen is. Om uwentwil zal het mij genoegen doen, zoo dit werkelijk alzoo blijkt te zyn. Misschien ook zal het voor- loopig beter zijn, de zaak te laten rusten." Zijn gansche voorkomen was veranderd zoo goed als zyn blik. Gaarne ware hij nu zonder een woord meer te spreken, de deur uitgestapt, maar de weduwe hield hem terug. „Mijnheer Dudley," zeide zy, terwijl zij zich in haar stoel poogde op te richten en met eenvoudige waardigheid sprak „gij hebt mijn jongen, gij hebt ons allen zeer ver ongelijkt door uwe beschuldiging. Onze goede naam is ons even dierbaar als de uwe u bij mo gelijkheid zijn kan. Daarom vraag ik u dringend deze zaak niet te laten rusten. Gij stemt toe dat er de mogelijkheid bestaat, dat gij den jongen valsch beschuldigd hebt. Ik verzoek u die moge lijkheid door nasporing tot zeker heid te maken. Ik heb recht dat te vragen, Mijnheer Dudley." „Wat wilt gij dat er gebeuren zal zeide hy niet zonder merk baren weerzin. „Ik wil, dat gij tracht te ont dekken of de persoon die mijne dochter pogingen zag aanwenden om op klaarlichten dag uw huis binnen te dringen, en dien gij ook, naar uw gelaat te oordeelen, zwaar verdenkt, inderdaad dat zilver genomen heeft. Gij weet beter dan ik welke maatregelen tot ontdekking leiden moeten. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1