CREDIETEN Jac. t. Veldhuizen. Zaterdag 12 Augustus 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 63. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, KIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Tweeërlei Rijkdom. Merlandsche Middenstandsbank N.Y. VOOR VIJFTIG JAAR. BUITENLAMP FEUILLETON. -A- 1ST T. HARDER W IJKE Ve schijnt iWMfaHi&üi s weeks. - Prijs f 1.20 per kwartaal. Uitgave flrma I. WEDDÏiG, Donkerstraat Harderwijk; in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en geklenrd. Aanbevelend, Gemengd Nieuws. Moord uit Minnenijd. Verdronken. Een magazijn leeggestolen. Familiedrama in de Residentie, Wij verstrekken aan HANDEL, LANDBOUW en INDUSTRIE op billijke «oorwaarden ALLE BINK- EN EFFECTENZAKEN - SAFE INRICHTING. Gevestigd te Amsterdam KANTOOR HARDERWIJK Uit het Overvelnwsch Weekblad van 11 Ang. 1883. Burgerlijke stand. Harderwijk. Defecte auto op kinderen ingereden. Abonnementen op dit blad worden TEN ALLEN TIJDE AANGE- NOMEN. Men behoeftniette wachten tot een nieuw kwartaal. JETKT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. De Duitsche revolutie grijpt alles aan. Ook het dansen. Te Bayreuth vergaderde de rat socialistische dansleeraren, die de volgende dansen tot Duitsche verklaarde In de groep algemeene dansen 1. de „Mar8chdans", 2. de „Rheinlander", in den oudenen den nieuwe vorm; 3. de wals in den ouden en den nieu we vorm 4. de langzame wals 5 in plaats van den fox trott de „wisselslap" een dans in vierkwartsmaat, en 6. de „galop". In de groep gezelschapsdansen zulten worden gedanst: 1. een „begroetingsreidans", 2. een vroolijk, vlugge dans, de „Friedrichshainer", 3. een aan den volksdans ontleende Gietch- schrittler", een geheel nieuwe dansvorm4. in plaats van de vroegere „quadrille" de z.g. „Achter". Door deze nieuwe dansvormen zullen dus de fox-trott, de one» step en de tango verdwijnen. Detachementen van het garni- zoen van Mulhouse in den Elzas zijn naar drie punten aan den RijnHuningue, Kembs en Chalampe gezonden en l ebbtn er de verdedigingswerken aan den Rijn bezetzij bewaken er de bruggen en den spoorweg. Naar men ons uit Parijs seint wordt verklaard dat bet hier een gewone maatregel van grens* politie betreft. Het zenden d r troepen geeft voldoening aan de plaatselijke bevolking die als ge volg van incidenten, uitgelokt door Hrlertenden op de b ugvan Huringue, bescherming eischie. De verdragen verbieden dat er 19 „Ik weet, wie ze gestolen heeft," zeide Morton. „Het is Lukas Sonbro*. Ik zag hem vanmiddag onder de tarnen van de eetkamer sluipen, en toen ik hem vraagde wat bij daar te doen had, gaf hij mij eerst geen antwoord en toen hij zich bedacht had, zeide hij, dat hij zijne zuster moest hebben. Daarop zeide ik hem, dat hij dan maar achterom moest loopen naar de keuken, zooals alle bedelaatsgespuis, en toen liep hij weg." „Dit moet onderzocht worden," zeide de heer Dudley, zijn stoel van de tafel terugschuivende. „Elize, hoe larg is het geleden, dat je die lepeltjes uit de kast genomen hebt „Dat is zeker wel een uur of drie geleden, want ik moest na den eten nog uit om be» schuitjes te halen en ik was bang, dat het dan misschien te laat zou zijn, als ik terugkwam, en. daarom had ik voor den op 20 km van Hunningue ver sterkingen worden aangelegd. Zoo noodig zullen er op andere punten eveneens maatregelen van grenspolitie worden genomen. Naar van Wurtembergsche officieele zijde wordt medege» deeld, herbergt het Wurtemberg sche arrestantenkamp Heuberg nog 400 man. Daar de meesten der misleide personen bun onge lijk hebben ingezien, aldus het W.B., en een verdere gevangen houding dus een onrechtvaardig heid zou beteekenen, meent de leiding der politieke politie een vrijlating op groote schaal te kunnen verantwoorden. Zou het vertrouwen, dat daarmede in de betrokken kringen wordt gesteld, worden misbruikt, zoodat een nieuwe arrestatie van recidivisten noodzakelijk zou blijken, dan kunnen zij op de meest meedoogenlooze behandeling rekenen. De commandant van het kamp heeft voor de behandeling der rec divisten een instructie ont vangen welke afschrikwekkende maatregelen behelst. De politie heeft opdracht bij het betrappen van verspreiders van vlugschriften en troepen plakkers terstond van da wapens gebruik te maken. Woensdagavond omstreeks z-ven uur heeft een dertigjarige broodbakker uit Rotterdam, die tijdelijk te Nijmegen woont, een eveneens dertigjarigen man na een woordenwisseling in een huis aan de Bottelstraat aldaar, waar het meisje woont op wie beiden hun zinnen gezet hadden, met een mes in den rug gestoken en gedood. De dader begaf zich na zijn misdaad rechtstreeks naar het politiebureau, waar hij zijn daad bekende. Woensdagmiddag is te Kat wijk aan Zee bij het baden in zee verdonken de 17-jarige J. Gijsel, woonachtig te Alphen a. d. Rijn. Naar het lijk van den jongeman wordt gezocht. Woensdagnacht is ingebroken ten huize van den koopman eten alles reeds klaargezet en de blinden gesloten voor de vliegen, Mijnheeren toen ik weer in de kamer kwam, was er één blind open, maar ik dacht, dat da jongeheer Morton het opengedaan had, en, „Papa," riep de knaap uit de aangrenzends kamer, „het raam van de bibliotheek is wijd open." De heer Dudl y deed een haastig onderzoek. „Dat is een feit," zeide hij, „en de lepeltjes zijn zeker weg genomen door degene, die door dat raam is binnengeklommen. Hebt gij dien jongen gezien, Morton Woont hij aan den overkant van de straat „Ja, Papahij is de broer van het meisje, dat voor Mama naait. Het zijn heusch heel arme menschm en die jongen ziet er zoo haveloos uit en speelt viool en danst als een dolleman op de hoeken van de s'raten. Ik kan hem niet uitstaan. Hij trekt altoos ge zichten tegen mij en scheldt mij uit, d e leelijkerd zoo dik wijls hij mij ziet." „Kent gij die menschen, Geer- truida „Natuurlijk niet, Papa. Ik heb dien jongen toevallig eens gezien, en ook een kindergezicht voor het Klein aan de Laanderstraat re Heerlen. De dieven drongen het huis binnen door het uitsnijden van een ruit aan de achterzijde. Zij namen uit een cassette, die in het magazijn iag f 920 mee benevens 300 heerenpull overs, 100 damespull-overs en twee koffers, gevuld met heerensokken, dameskousen en damessokken, tot een gezamenlijke waarde van f 1600. Zij zijn zonder een spoor achter te laten verdwenen. Een droevig drama in het Be» zuidenhoutkwartier te 's-Graven» hage heeft een einde gemaakt aan drie menschenlevensman, vrouw en zoontje. In den namiddag werd de politie gewaarschuwd, dat zich een vreeselijk drama had afge speeld ten huize van een officier, aan de Joan van Hoornstraat, een betrekkelijk stille buurt. Uit het onderzoek is het volgende gebleken De officier zou vroeg ver trekken. Toen dus 's morgens bet dienstmeisje van haar slaap kamertje, dat op zolder is ge legen, beneden kwam, was zij niet verwondert, niemand in de huiskamer aan te treffen. Immers het kon zijn, dat de heer des huizes reeds was vertrokken, terwijl het meisje aannam, dat mevrouw en het zoontje nog waren blijven slapen. Toen het evenwel later op den ochtend werd, maakte het dienstmeisje zich toch eenigszins ongerust en zij klopte eens aan de deur van de slaapkamer van het echtpaar. Het meisje kreeg echter geen antwoord. Nog niets ernstigs vermoedend, liet zij de zaak nog even op haar beloop, maar toen er omstreeks halftwaalf nog geen teeken van leven in de slaap kamer werd gehoord, klopte het meisje opnieuw aan de deur. Wederom kreeg zij geen ant woord en een poging om de deur te openen, faalde. Blijkbaar was de deur met een knip ge sloten. Hevig ongerust begaf het dienst meisje zich naar een garage, welke nabij de woning van den officier in dezelfde straat is ge legen. Zij vertelde daar een chauffeur, dat ze zich ongerust maakte over haar mevrouw en dat ze niet in de slaapkamer p— venster. Het meisje, dat hier naait, schijnt een knap fatsoen lijk persoon te zijn Maar als Morton den jongen onder de ramen voor het huis heeft zien gluren, is het zeer waarschijn lijk, dat hij de dief is." „Ik twijfel er niet meer aan," zeide de heer Dudley. „Dat heeft men er van, zoo dicht in de nabijheid van arme menschen te wonen. Uwe moeder heeft wel gelijk gehad. Ik ga direkt naar de overzijde om te zien of ik die jongen deugniet geen schrik kan aan jagen, dat hij het geroofde weer teruggeeft. Als ik een politie agent afwacht, is hij er hoogst waarschijnlijk reeds mede van door." „Ik wensch u goed succes, Papa," zeide zijne dochter, toen hij de kamer verliet. „Ik geloof niet, dat gij die lepeltjes ooit zult wederzien. Het geheele gezin is waarschijnlijk in het geheim betrokken en de gestolen waar is reeds lang in veiligheid. Zij zullen slim genoeg zijn om u te verschalken." De heer Dudley stak met haastige schreden de straat over, gaf een geweldigen bons op de deur der weduwe Sonbron, zonder een oogenblik te wachten, kon komen. De chauffeur is daarop met een breekijzer met het dienstmeisje mee naar boven gegaaH en heeft de deur van de slaapkamer opengebroken. Toen zij een blik in de kamer wietpen, werden zij door een verschrikke lijk tafereel getroffen. Voor het bed van den officier lag diens lijk en op het bed lagen de vrouw en het zesjarig zoontje. Zoowel het hoofd van de vrouw als van het jongetje vertoonden wonden. Onmiddellijk werd na deze ontzettende ontdekking de politie gewaarschuwd. Commissaris Paré was spoedig ter plaatse en stelde het eerste onderzoek in. Het bleek, dat de vrouw en het zoontje gedood waren, vermoe delijk door slagen met een revolver, terwijl de officier de hand aan zichzelf heeft geslagen door twee schoten te lossen uit dezelfde revolver, waarmede hij eerst zijn vrouw en kind heeft vermoord. Dat de beide schoten niet zijn gehoord door het dienst meisje of door een der buren, is zeer wel verklaarbaar, omdat bet geluid gesmoord is door een deken, welke de man zich eerst over het hoofd heeft ge trokken. Trouwens de omstandig heden wijzen er op, dat het drama zich reeds in den vroegen morgen heeft afgespeeld. Natuurlijk is het dienstmeisje een verhoor afgenomen, maar haar verklaringen hebben dit droeve drama niet kunnen op lossen. Er zijn trouwens ook geen papieren gevonden, welke op de een of andere oorzaak of aanleiding kunnen wijzen. Het gezinsleven van den officier was volgens het dienstmeisje uit stekend. In den loop van den middag zijn de drie lijken naar het ge meentelijk ziekenhuis aan den Zuidwal overgebracht, waar sectie zal worden verricht. Niet gebleken is, dat er finan- cieele moeilijkheden waren, of dat er andere redenen zijn ge weest voor den officier om tot deze daad te komen. Het is dan ook niet uitgesloten, dat de daad in een vlaag van waanzin is gepleegd. Het treurige geval heeft niet alleen in de omgeving van het huis, maar ook in den vrienden kring diepen indruk gemaakt. Nader vernemen we nog, dat lichte hij de klink op en stapte de kamer binnen. Een klein meisje, dat op de knie van een ouden man in een hoek van het vertrek gezeten was, streek hare lange mooie haren uit hare oogen en zag den bezoeker verwo derd in het gëaat. Maar toen zij de strenge uitdrukking drarop zag, verbergde zij haar kopje in de schouder van haar ouden makker. De weduwe zelf, die zooeven uit eenhevigtn aanval van pijn weder bijgekomen was, zat door kussens gestut in haar stoel voor het open venster. Bij het kwijnende dag licht zag haar gelaat er zeer blerk en zwak uit. Greta stond achter haar met kom en spons, en Jaartje met een flrschje kamfer in de hand naast haar, terwijl de persoon in kwestie, de boozen Lukas aan hare voeten op den grond zat en hare witte magere hand in zijne ruwe vuisten geklemd hield. De heer Dudley overzag het geheele tooneel met één blik, en de laatste woorden van zijne dochter klonken hem weder in de ooren „Het geheele gezin is in het geheim betrokken en zij zullen slim genoeg zijn u te verschalken." Onmiddellijk kwam OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. De bemin naars van goede muziek hebben Donderdag een onuitsprekelijk genot gesmaakt. De muziek, K. N. Marine, onder leiding van den heer Bernhardt gaf eene matir.ée musicale en 's avonds concert aan 't Badhuis. ELSPEET. Zaterdagavond zijn de beide schaapskooien van den landbouwer H, M. een prooi der vlammen geworden. Een booswicht, die reeds meermalen met de politie in aanraking is geweest, heeft met het kenner- lijke doel om weer in de ge vangenis te geraken, deze brand doen ontstaan en is zich daarop in handen der politie gaan stellen. GEHUWD 6 Augustus. Wilhelm Abraham Verhoeven metGeertruida Johanna Christina Sophia Grevers. GEBOREN 4 Augustus. Bartus z. v. Albertus van Baren en Bartje Kraijeahof. 9. Klaas z. v, Geurt Mulder en Lubbertje Lokhorst. ERMELO. ONDERTROUWD 10 Augustus Gerrit van den Bosch wed. van Stijntje Beekman en Wilhelmina van de Steeg. GEBOREN 2 Augustus, Everdina d. v. Gerardus Visser en Grietje van Os. 6. Evertje d. v. Gijsbert van Norden en Beertje Bos. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f3.50 a f4.00 Rogge per H.L. 17.40 k f7.40 Aardappelen f 1.50 a f 3.00 Biggen f2.50 a f 10.25 de aanleiding van dit drama moet worden gezocht in een familie-aangelegenheid. Donderdagnamiddag omstreeks vier uur heeft een auto uit Hiile- gom bij de kruising Varke* visserstraatAnnastraat te Kat wijk twee kinderen aangereden, die den weg overstaken. Het eene kind, de dri jarige Guurtje Guyt, werd op slag ge dood, terwijl haar broertje Cor nells, oud vijf jaar, opgenomen werd met een hersenschudding en beenbrruken. Het ventje is de gedachte bij hem op, dat deze geheele huiselijke schilderij met een bepaald doel was opge hangen. De ontdekking van zijn zoon Morton, die den jongen onder de ramen gezien had, had hen zeker doen vreezen, dat er argwaan tegen hen was opge wekt, en had hen dit middel doen aanwenden om dien te ontwapenen. „Niet kwaad verzonner dacht hij bij zichzelven, „vol strekt niet kwaad verzonnen eene zieke moeder, twee lief hebbende dochters die zich be vlijtigen haar lijden te verzachten, en de zoon, als een toonbeeld van kinderlijke toewijding, aan hare voeten neergeknield." De laatste plaats, waar men een dief zoeken zou. Maar het zal u niet baten, goede lêi. Jan Dudlry heeft zich geen vijftig jaren lang met moeite een weg door de wereld gebaand, om zich zoo gemakkelijk knollen voor citroenen te laten verkoopen, Hij doorziet het vroom bedrog dat hier gepleegd wordt. En, mijn slimme gast, gij moet nog wat vroeger opstaan, als gij den ouden Dudley vóór wilt zijn. Terwijl hij door deze op merkingen zijn beter gevoel tot zwijgen bracht en in zijn gemoed naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd. Bij onderzoek door de politie bleek, dat de remmen van de auto, welke op het moment van het ongeluk een vaart had van 40 50 K.M niet in orde waren. ten volle verzekerd werd, dat deze jongen de schuldige was, keerde hij zich rechtstreeks naar de stoel der kranke vrouw. „Heb ik niet vrouw Sonbron voor mij zeide hij. „Om u te te dienen Mijnheer." „En dat is uw jongen, op Lukas wijzende. „Ja Mijnheer, ncijn zoon Lukas." Groote verwondering sprak thans op haar gelaat. „Dat is goed, jonger, dat gij opstaat," zeide de heer tot Lukas, die zoodra hij zijn naam had hooren noemer, dadelijk opgesprongen was. „Wij moeten elkander eens onder de oogen zien. Maar doe nu geene poging om weg te loopen, daartegen heb ik mijne maatregelen getroffen. Om kort te gaan, vrouw Sonbron, ik kom met geene aangename boodschap, en als een man van zaken ben ik niet gewoon lange omtvegen te maken, voordat ik tot mijn doel kom. Sinds 5 uur in de namiddag worden bij ons twaalf zilveren theelepeltjes vermist. Mijn zoon heeft dien knaap onder onze vensters zien sluipen en na onderzoek hebben «y een raam opengevonden. ttordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1