'sssjz Jac. Veldhuizen. 29 Jnli 1933. Negen en Tackttgste Jaargang. No. 60. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. «Tweeërlei Rijkdom. VOOR VIJFTIG JAAR. derwijkeïr courant. BUITENLAND '""FEUILLETON. Ve schijnt iweeitBial 'i weeks, Prijs f i-20 par kwtrtati. Uiigav# firma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, Gemengd Nieuws, De afsluitdijk. Ernstige vechtpartij te Vlijmen. Opheffing van kleine scholen. Gedupeerde varkens handelaren. Heidebrand bij Amersfoort. Uit het Overveluwsch Weekblad van 28 Juli 1883. HET HONIGGEWIN. Abonnementen op dit blad worden TEN ALLEN TIJDE A ANGE- NOMEN. Men behoeftniette wachten tot een nieuw kwartaal. E33ST AD VERTEN TIEN 1—5 regels (galjard f 1.—), elke regel maar 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Bij Apoth. en Drogisten 17 Uit St. Malo wordt gemeld, at eenige onvoorzichtige wan- leelaars, die bij laag water naar jeet bekende eilandje Mont Saint tichel wilden wandelen, ondanks dtaarschuwingen, door het op- jmend getij worden verrast, en hunner zag nog kans het land te bereiken, doch de beide r tderen werden na een korte lOöisteling tegen den stroom in s diepte gesleurd. De burge- geeester van Mont Saint Michel, In hotelhouder en een gendarme 2den nog pogingen om de beide ihiiohtofters in een boot te be- nbiken, doch zij kwamen te iaat. Denzelfden middag werd een er der toerist, die langs de rotsen imiar Tombelaine wilde wandelen, eneens door het snel op kramend getij verrast en verdronk, ent Naar het Chineesche ministerie ;rnn Binnenlandsche Zaken mee deelt, heerscht in uitgestrekte bieden van China, vooral in £rn streken langs de Gele Rivier, kort geleden door over- jomingen werden geteisterd, ontzettende sprinkhanen- iM'PU' De velden zijn verwoest, oogst is vernield 65 millioen jns ;ren bezitten geen graan of lwa^ere levensmiddelen. De Ctii- ïsche regeering heeft uitge- ErIiide maatregelen genomen, C. i da vele millioenen boeren b. ar den hongerdood te ba- ind ren. 16. IJij ging snel verscheidene iten door, en sloeg ten slotte ie lange nauwe steeg in naar de rivier leidde. De zen zagen er allen zeer oud iale vcrvajjen uit. Er waren ver als eiden snoepwinkeltjes met en en ballen voor de glazen vunzige oesterkelders en eene ligte kroegen De bewoners enen wel tot de armsten der len te behoorendronken, aogige vrouwen waggelden ^ver de straat en vuile, half- kte kinderen kropen er de ren uit en in. Deze menschen :n Geertruida Dudley onbe- tarnd in het gezicht, daar zij enZieene welgekleede dame eene sch ongewone verschijning in deze armzalige omgeving. jlaar zij stapte met spoed I l:t, slechts eenmaal even JJoudende om een „standje" ntloopen, en trok daarna de ven van haar sluier nog j00er om het gelaat. Twee De directeur-generaal der Zuiderzeewerken maakt bekend, dat de minister van Waterstaat nader heeft beslist, dat te rekenen van 22 Ju'i j.l. af alle verkeer bij gedoogen en tegen betaling ten bate van het Nationaal Crhiscomité op den weg op den afsluitdijk van de Zuiderzee wordt toegelaten. Ongeluk op een overweg. Woensdagmorgen werden de gebroeders Steen die per wagen den overweg nabij Kesterbroek (Gr,) overstaken, overreden door den trein, die om 6.03 uit Groningen naar Nieuweschans vertrekt. Een der broeders werd onmiddellijk gedood. De andere leefde nog. Hij is met den trein naar Groningen overgebracht, waar hij in het ziekenhuis is overleden. Het paard was even eens dood en de wagen totaal vernield. Het uitzicht op den overweg is vrij, doch er hing een lichte mist. De trein heeft 20 minuten vertraging gehad. Door een auto gegrepen. Woensdagavond omstreeks vijf uur reed de ongeveer 45* jarige Andriessen te Oosterhout (Gmet zijn paard en wagen op den rijksweg naar Nijmegen. Bij zijn woning sprong hij van zijn wagen en wilde den weg oversteken. Een jongen, die ook op den wagen zat, waarschuwde hem nog te iaat. Andriessen werd door de auto gegrepen en meegesleurd. Hevig bloedend en bewusteloos bleef hij liggen. Door omstanders werd hij zija woning binnenge dragen, waar een geneesheer een zware sch-.delfractuur con stateerde. Woensdagavond is te Vlijmen na een twist de 26-jarige man denmaker J. van Heesbeen overleden. Hieromtrent kan nader worden gemeld dat op den akker twist ontstond over een geit tusschen van Heebsen en zekeren M. Liebrecht. Toen van H een geit, die L. bij zich had een trap gaf, maakte L. zich hierover politiedienaars bachten eene beschonkene vrouw op. Zij vloekte en verwenschte hen in de heftigste, vreeselijkste be woordingen, terwijl zij werd voortgesleept met een klein kind op den arm, dat door haar waggelende tredm heen en weer zwaaide, en ieder oogenblik op het punt scheen voorover op den grond te storten. Geertruida Dudley hield stil voor de openstaande deur van eene herberg, die een groot blauw geverfd anker tot uithang bord had, en werd onmiddellijk opgezocht door een schralen, haveloos gekleeden jongenman, met een donkere gelaatskleur en een groot litteeken dwars over zijn wang. „Zoo heb ik u dan toch hier heen getroond, zusje," zeide hij met een onaangenamen lach. „Ik dacht wel, dat het laatste briefje effect zou maken. Het zou mij geducht spijten, indien ik uwe schoone vooruitzichten, zou benadeelen maar werkelijk, zoo gij mij weder had teleurge steld, ik zou in de noodzakelijk heid geweest zijn, mij tot dien „lieven minnaar" te wenden, die naar de eer van uwe hand dingt." „Jan, ik ben niet gekomen, zeo kwaad dat hij van H te lijf ging. Deze trok lijdens de vecht* partij een mes, waarop een vriend van L. de mandenmaker L. van S. zijn kameraad te hulp schoot. Op hetzelfde oogenblik kreeg van S. van van H. een diepe snede over den onderarm, waarop van S. van L. te lijf ging. Even later bleek dat van H. een ernstige steek had ontvangen in den schouder ter hoogte van de rechterlong. Hevig bloedend liep hij weg. Eenige meters voor zijn woning zakte hij in elkaar en bloedde dood. Zooals men weet heeft minis ter Marchant het plan om tot opheffing van kleine openbare scholen over te gaan. Wij vernemen thans dat de minister aan de burgemeesters van een groot aantal gemeenten een schrijven heeft gezonden, waarin wordt aanbevolen bij het gemeentebestuur aanhangig te maken tot opheffing van in die gemeenten bestaande zeer kleine openbare scholen over te gaan. Mochten daaruit voor de ge meenten kosten voortvloeien, dan is de minister bereid daarin van rijkswege tegemoet te komen. Tevens heeft de minister zich gewend tot Gedeputeerde Staten der provincies, met ver zoek zoo noodig van hun be voegdheid tot opheffing van openbare scholen volgens de Lager-onderwijswet gebruik te malen. Ook de Kroon is tot opheffing bevoegd. Het Hoofdbestuur van den Bond van Varkenshandelaren heeft zich in een telegram ge wend tot den minister van Ec. Zaken, waarin als oordeel wordt uitgesproken, dat de maatregelen der Crisis-varkenswet honderden varkenshandelaren hebben ge dupeerd, zoodanig dat zij ont roofd zijn geworden van hun be staansmiddelen. Geconstateerd worden de tal rijke afwijzingen bij de regeling inzake tegemoetkoming, welke afwijzing voor een groot deel is gegrond op het niet inleveren van schriftelijke verklaringen van omdat ik je geen geld te brengen had „Breng je mij dan nu wat mede vroeg hij gretig. „Ik heb gedaan wat ik kon. Ik breng twintig gulden," zeide zij, eene schrede achterwaarts wijkende, toen hij tegen haar aandrong. Weerzin en afkeer waren duidelijk op haar gelaat te lezen. „Twintig gulden 1" herhaalde hij met een vloek. „Wat helpen mij nu twintig gulden Het is niet half voldoende, om mijne rekening in dit vervloekte hol te betalen. Ik heb gezegd, dat je me er veertig brengen zoudt." Weder deinsde zij terug, toen zij zijn heeten adem in het ge zicht voe'de. Hij had gedronken en kon zich nauwelijks rechtop houden. „Ik zeg je, Jan, dat ik mijn uiterste best gedaan heb. Papa laat zich niet meer pressen. Het was of ik hem een tand uittrok, zoo moeielijk kon ik het loskrijgen. En toen ik hierheen kwam, heb ik dan ook bij mij- zelve besloten, dat dit het laatste zou zijn. Gij moogt mij dreigen zooveel gij wilt, maar ik kan niets meer voor u doen. O Jan, gij zult toch zoo wreed niet zijn om het Eduard te vertellen I exportslachterijen en vleesch- waren-fabrieken met betrekking tot het aantal geleverde export varkens in het jaar 1931 en de eerste helft van 1932. Het niet kunnen inleveren daarvan vindt zijn oorzaak in het niet voeren eener boekhouding, aangezien die varkenshandelaren hun zaken met contant geld drijven. Het bestuur is van meening, dat deze omstandigheid toch niets kan afdoen aan de mate van benadeeling der betrokkenen en is van oordeel, dat zij wèl schriftelijke verklaringen kunnen overleggen van agenten en com missionairs bij den handel in exportvarkens omtrent hun zakendoen. Het bestuur verzoekt den minister in samenwerking met den Bond een oplossing te vinden om ook deze gedupeer den voor diepere ellende en meerdere armoede te vrijwaren en alsrog ook hen de recht matige tegemoetkoming te willen verstrekken. Woensdagmiddag is door onbekende oorzaak een heide brand uitgebroken, ongeveer in de omgeving van hoogte 30, nabij be grens van Amersfoort en Soest. Aanvankelijk liet de brand zich zeer ernstig aanzien, temeer daar de sterke uit westelijke richting komende wind het vuur snel voortjoeg in de richting van de bosschen, welke aan den zuidkant van den hoofdweg nar Utrecht zijn gelegen. Onmiddellijk na het eerste alarm kwam de brandweer van Soesterberg. Voorts werden twee vrachtauto's met militairen van de luchtvaartafdeeling te Soes terberg gerequireerd, terwijl bovendien militairen van de genie, de brandweer uit Amers foort en eenige politieagenten uit Amersfoort assistentie ver leenden. Aan de snelle en krachtige hulp is tiet dan ook te danken, dat de brand vóór een der zandwegen, welke naar den hoofdweg voeren, is gestuit, waardoor de bosschen, welke Ik bid je, ga weg en maak mij niet ongelukkig voor mijn leven." „En hoe kan ik weggaan zeide hij woest, „als je mij geen geld medegeeft Heb ik je niet gezegd dat ik schuld heb f" „Eene week geleden had je geld, Hoe kwam je daaraan „Dat had ik verdiend, eer'ijk verdiend." Waarom kun je dan op dezelfde wijze niet meer ver dienen f" Omdat de kerels mij mijn ontslag gegeven hebben, meid, daarom. Veertien dagen ben ik machinist geweest op de Noorderlijn, en het beviel mij best. Het ging ook goed, maar toen zij mij op een avond niet geheel nuchter vonden, kreeg ik mijn congé. Ik heb met die maatschappij nog een appeltje te schillen, voordat ik deze buurt verlaat. Dat zi'llen ze gewaar worden." „O Jan, breng je toch niet in nieuwe moelelijkheden, ze zullen je weer in de gevangenis zetten." Hij lachte laag en luid. „Laat ze maar," zeide hij, „Ik weet nu het kunstje om aan alle gevangenisholen te ontkomen." OVERVELUWSCH NIEUWS. Nassau-V eluwsch- Progymnasium. Geslaagd voor eind-examen P. H. Visser, H. J. Korverzee, P. Kuijlman, J. H. Goossens en P. S. Strikwerda. Bevorderd van de tweede tot de derde klas G. A. de Lange, J J. Berends, D. Eringa, C. D. Cramer, F. Rispens en A. Jansen en van de eerste tot da tweede klas D. Lodder, L. de Vroom, J. Miedema, M. A. Cagaling, A. van der Horst, W. Anderson, R. Numans, D, Foppen en M. van Aken. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 20 Juli te Gel- dermalsem Gerrit van Raalten met Hendrika Wilhelmina Jansen. 21 Juli alhier. Beert Riphagen met Jan netje Foppen. GEHUWD 25 Juli. Pieter Groen met Aaltje Renden. Hendrikus Johannes Plancius met Willempje Dooijewaard. GEBOREN 20 Juli. Geurtje,d. van Simon Schat en Cornelia Beertsen. 23. Aalt, z. van Jacobus Klok en Jannetje Steenbergen. 25. Leen- dert, z. van Lubbert Klaassen en Lubbertje van Bijsteren. 26. Jo hanna Willemina, d. van Gerrit Kluiver en Willemina Fijnvandraat. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f3.50 f4.00 Rogge per H.L. f 0.00 a fO.OO Aardappelen fl.80 a f2.70 Biggen f 5.09 a f 8.00 tot Amersfoort zich uitstrekken gespaard zijn gebleven. Thans is een oppervlakte van ongeveer twee hectare heide verwoest, terwijl het zich daarop bevindende geboomte eveneens is verbrand. Dank zij de mooie dagen in de maand April en begin Mei waren de bijenvolken dit voor jaar hun tijd, gerekend naar normale jaren, ver vooruit. Op verschillende vroeg bloeiende struiken, boomen en gewassen, werd door de nijvere diertjes reeds heel wat honig vergaard, terwijl ook de voortteling een buitengewoon vlug verloop had. Naar een ervaren imker ors mededeelde, waren van zijn sta) reeds op 4 Mei 10 zwermen afgevlogen, een feit, dat zich tijdens zijn lange bijmansleven rog nimmer had voorgedaan. Later is echter een langdurige slechtweerperiode, met veel regendagen, ingetreden, waardoor de in het voorjaar vergaarde honigvoorraad niet alleen werd opgeteerd, doch zelfs moesten de bijenvolken worden bijgevoerd. Toch behoeft deze, tot nu toe „Jan, waarom wil je toch zulke vreeselijke dingen doen," zeide zijne zuster, „en ons allen te schande maken f Je bent schrander genoeg om aan den kost te komen, als je je slechts behoorlijk gedraagt." Hij zag haar met dronkenmans- ernst in het gelaat. „Omdat ik slecht ben," zeide hij, „van natHre slecht, zoo slecht als iemand maar wezen kan maar ook is oorzaakge mis aan goede opvoeding. Zeg dat den oude gerust. Wanneer hij bezig was te sloven en te zwoegen met hoofd en hart, lichaam en ziel, om geld bijeen te schrapen en moeder thee visite gaf of op partijen ging dan liep hun jongen langs de straat en leerde allerlei kwaad. En er is nog een, die denzeffde weg opgaat. Ik zag dat kostelijke broertje van mij, die nauwelijks van onderen en van boven zijn broek uitkomt, langs de straat slenteren met een sigaar in zijn hoofd, en ik dacht Ga je gang maar, jongetje 1 Dat is een goed begin 1 En nu ik leef eenmaal op de wereld, ik zal dan ook zorgen, dat ik leef. Geef mij de duiten, Geertruida." „Zul je dan morgen de stad verlaten Jani" aan zonneschijn nog zeer arme zomer in geen geval een slecht bijenjaar te beteekenen. Immers, wanneer de heide, die uit den aard der zaak op hooge humas- arme gronden groeit, vóór den bloei niet in zeer ruime mate door het hemelwater wordt be vochtigd, dan behoort de ont wikkeling der heideplantjes tot de onmogelijkheden en kan er van eenige bloei van beteekenis geen sprake zijn. Krijgen we dus in Augustus en begin Sep tember gunstig weder, dan mogen we, na den voorafgeganen regentijd, op een overvloedig beidehoniggewin rekenen, wat van te meer belang is, daar de heidehonig, nadat het boekweit gewas vrijwel de wereld is uit geraakt, tot de beste honigsoor- ten mag worden gerekend. Barn. Cour. „Zul jij mij dan ook de andere twintig gulden geven, die je mij beloofd hebt „Ik kan niet. Papa wil geen cent meer afschuiven." „Nu, verkoop dan wat van je snuisterijen." „Dat durf ik niet. Ze kennen thuis iederen ring, dien ik draag, en ik heb je reeds een van mijne gouden armbanden ge geven." „Geef mij dan nu den andere." „Ik geef niets meer, Jan, wat je ook doet, en dat is mijn laatste woord." „O zeer goed, mejuffrouw. Zeidet gij niet, dat het adres van dien jongen man was Plein 44 Een bijzonder goede stand en bij behoort tot eene firma van naam, begrijp ik. Hij zal toch zeker niet weigeren zijn aanstaanden schoonbroeder uit den nood te helpen." „Jan, als gij het waagt 1 o Hemel, wat zal ik doen In haar wanhoop opende en sloot zij telkens hare handen, en geleek zoo al zeer weinig op dat trotsche, zelfgenoegzame meisje zooals zij zich gewoonlijk ver toonde. Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1