NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: bditenlanT Tweeërlei Rijkdom. Woensdag 19 Juli 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 57, HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Huiduitslag. Over?eInwsGh Weekblad Harderwijker Courant FEUILLETON. Ve-schijnt tweemaal 's weeks. - Prijs f 1.20 per Iwartaal. öltgav® firma I. WEDDING, Donkerstraat Harder!)wk Ad ver tentië n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws, Steun aan de pluimveeteelt. Trap van een paard. Ingezonden Mededeelingen Massavangst van zang vogels. Engelsch geestelijke betrapt op smokkelarij. Een prettige „klant". Goede «angst. Moordaanslag te Gronningen. Zomer sproeten SPRUTOL Moordaanslag te Haarlem. Nederlanders, die nergens staan ingeschreven. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Wasch de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep, droog daarna voorzichtig af, doe er dan wat Purol op en strooi daar overheen nog wat Purol- poeder. Herhaal dit eiken dag, zoolang het noodig is. De geheime Duitsche staats politie deelt mede dat algemeen bekend is dat groote deelen van het vroegere vermogen der sociaal-democratische partij io Duitschland deels naar het buitenland zijn gebracht, deels in het binnenland zijn verstopt. Iedereen wordt verzocht de politie behulpzaam te zijn bij het vinden van dit vermogen. Naar men uit Stettin meldt, is het de politie eindelijk geluk', den brandstichter, die sinds enkele jaren het platteland on veilig maakte, te arresteeren. De man is 27 jaar en is land arbeider. Hij heeft bekend 51 brand stichtingen op zijn geweten te hebben, waardoor 125 gebouwen zijn vernield. De daarbij aange richte schade beloopt ruim 1.1 millioen. Hij verklaarde, „nu een maal pleizier erin te hebben als het brandde." Aan boord van een tankschip van de Cities Service of Petrol, zoo meldt Reuter uit Port Arthur (Texas), is brand uitgebroken, die snel om zich heen greep Tot dusver konden 22 peisonen 13. Weldra gingen zij gepaard met het diep melancholisch ge schrei van verschillende andere katten, welke geluiden niet alleen door het instrument werden voortgebracht, maar grooten- deels uit des spelers boezem oprezen, om bet teoneel te ver duidelijken. Spuwen, krabben, gillen, b'azen dat waren de voornaamste werk zaamheden, die door stem en instrument werden nagebootst in deze alleszins eenige opera, en het geheel werd besloten met een vreeselijk klaaggeschrei en de samensmelting van de meest tegenstrijdige en hartver scheurende geluiden, waaraan ieder der aanwezige jongens zijn deel toebracht. De vroolijkheid, door den jongen muzikant aan den dag gelegd, droeg niet weinig bij, om de geestdrift van zijn gehoor te verhoogen. Met zijn hoofd op zijde, zijne flikkerende oogen, uit de vlammen gered worden, de meesten hunner hebben zware brandwonden opgeloopen. Tien der opvarenden worden nog ver mist men vreest, dat zij in de vuurzee zijn omgekomen. De kapitein van de brandende tank boot weigerde zijn schip te ver laten. De meeste vermisten die zich aan boord van het brandende tankschip bevonden zijn, wordt nader gemeld, gered. Tweeper sonen verdronken, toen het bran dende schip met zijn held- haftigen kapitein in de diepte verdween, Da Vereeniging van Broede- rijen- en Pluimveefokbedrijven in Nederland (V. B. N) heeft een rrguest gezonden aan den minister van economische zaken, waarin zij dringend verzoekt 1. Te willen bevorderen, dat geen steuogelden meer eenzijdig beschikbaar worden gesteld voor kleine eieren. 2. Voorschriften in het leven te roepen, waarbij verboden wordt nè 1 Juni en vóór 1 Febr uari uitgebroede buikens te ver voeren, te verhandelen of te houden, terwijl zich ca 1 Juni en vóór 10 Januari geen eieren meer in de broedmachines mogen bevinden. De Mechelsche Koe- koeks Noord-Holl. Blauwen, Sussex, Rhode Island Reds en de kruisingen van deze rassen hiervan echter uit te zonderen, daar deze rassen en kruisingen geheel of ten deele voor den piepkuikenfok worden gehouden, welke fok nog steeds loonend is en het geheele jaar door plaats vindt. Terwijl het 7-jarig zoontje van den heer H. onder Harbrink- hoek in een weide spelend, te dicht bij eenige jonge paarden kwam, kreeg het op een ge geven moment een trap van een der dieren tegen het hoofd. Het kind beliep een ernstige schede'fractuur ei is onmiddel lijk naar het R K. ziekenhuis alhier vervotrd Men vreest voor het leven van het knaapje. en eene uitdrukking van den koddigsten ernst op zijn gelaat, gaf hij zich met zulk eene opge wektheid geheel aan zijn arbeid over, dat deze niet nalaten kon aanstekelijk op andaren te werker. Nog voor hij geëindigd had, lag er een kleine jongen op zijn rug, in dolle pret zijne hielen in de lucht schoppende, terwijl een ander in vervoering zijn vest rondzwaaide, waarvan iedere knoop spoorloos verdwenen was „Ik heb ze er allen afge- lachen," riep Jaapje uit. Natuurlijk dacht na dit alles niemand meer aan vechten. Knapen, die zooeven lustig in koor met elkander gezongen en gesprongen hebben, zijn in geene stemming om elkander met de vuisten in het gezicht te slaan. Met het vechten was het dus voor goed gedaan. De heer Freeman, die de straat opkwam, met een meisje aan iedere hand, hoorde nog juist Lukas slotakkoord, met gejoel en gelach vermengd. „Dat ziet er niet erg naar vechten uit," zeide hij. „O, maar voor wij u gingen roepen, mijnheer, hadden zy hunne jassen ai uigetrokken en op geregelde tijden en neem zoo noodig des avonds een Foster's Maag pil. Gemakke lijk in te nemen en zacht werkend. 0.65 per flacon Op 27 Juni j.l. heeft het Tweede-Kamerlid de heer Van Zadelhof den minister van econo mische zaken vragen gesteld betreffende het spoedig nemen van maatregelen van regeerings- wege tot beëindiging van de massavangst van zangvogels. Daarop heeft de minister thans geantwoord dat hij er naar streeft nog vóór het komende vangstseizoen maatregelen te nemen, ten einde aan de massa vangst van zangvogels een einde te maken. Omtrent een daartoe ontworpen denkbeeld wordt het oordeel vaa de commissie tot voorberaiding van een herziening der Vogelweet 1912 ingewonnen. Bij een door de douanebe ambten van het Duitsche grens- plaatsje KaldenM'ciich |;cbuuo.r. controle op da passagiers van den D-trein KeulenVlissingen werd bij een Engelsche geeste lijke ia een koftsr tusschen oude kranten een aantal obligaties en andere waardevolle papieren ge vonden. Men ging toen tot visitatie over en vond in de schoenen van den Engelschman voor een aanzienlijk bedrag aan bank papier. Het was voor een waarde van 60.000 mark, die hij op deze wijze over de Nederlandsche grens poogde te brengen. De deviezen-smokkelaar werd gearresteerdhet geld is in beslag genomen. Dezelfde douanebeambten heb ben op een caféhouder uit Venlo bij het overschrijden der Duit sche grens eveneens een aan zienlijk bedrag aan geld ge vonden. Het moet voor ongeveer 10 000 mark zijn. Ook hier werd het geld in beslaggenomen en de smokkelaar gearresteerd. ze zouden juist beginnen is het niet zoo, Mijntje Het komt zeker, omdat Lukas ze met zijn viool heeft tegengehouden." „Hal" zeide de heer Fttman, „is dat weer mijn kleine zende ling Lang geleden was er een „bekwame speelman" die een boozen geest verdreef door de kunst van zijne hand. God geve, dat deze knaap in meer dan één opzicht moge gelijken op David van Bethlehem." Lij legde zijne hand op Lukas' schouder, voordat hij het gebouw binnentrad. „Kom mij hier afhalen, als gij van avond naar huis gaat," zeide hy. Ik ga dan met u mede." „Gaarne, mijnheer," zeide Lukas, „Moeder heeft gisteren al naar u verlangd." HOOFDSTUK IX. SLECHTE TIJDING. Aan den avond van den dag wandelden de heer Freeman en Lukas Sonbron samen naar Lukas' te huis Deze eenvoudige hu pprediker had nog geen eer- biedwaardigen ouderdom bereikt, maar van zijne veertig levens jaren had hij de laatste tien door gebracht in onverpoosden arbeid onder de armen en ongelukkigen van zyne geboortestad, en daar- De recherche te Nijmegen heeft aangehouden een man, die er zyn werk man maakte, bij winkeliers te vragen van hun telefoontoestel gebruik te mogen maken. En indien hem toestem ming werd verleend, te trachten geld of voorwerpen van waarde te stelen. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een hoedendoos, waarin zich een geldkistje be vond, inhoudende ongeveer f300. Het bleek, dat hij dit eenige oogenblikkeo tevoren bij een banketbakker in de Hezelstraat had ontvreemd. Deze had hem vergund, in het achter den winkel gelegen kantoortje te telefoneeren. Vermoed wordt, dat de aangehoudene ook in andere plaatsen zich aan derge lijke practijken heeft schuldig gemaakt. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is ingebroken in de zaak van den kolenhandelaar J. van Willigen, aan den Cool- singel te Rotterdam. Eenige rechercheurs hadden des avonds een paar bekenden zien rond- loopen op den Coolsingel. Zij hadden hen in de gaten ge houden en hadden waargenomen, dat zij met behulp van een valschen sleutel zich toegang - ..aU.fivu lol oen De rechercheurs hadden nen eenigen tijd hun gang laten gaan. Daarop zijn zij naar binnen ge gaan en troffen de mannen reeds bezig met het vooroverhellen van de brandkast. Zij zijn aange houden. Het waren een 53 jarige kolen- werker en een 52 jarige haven arbeider. Zij bleken in het bezit te zijn van een schitterende collectie inbrekerswerktuigen, waaronder de meest moderne. Als medeplichtigen zijn later nog aangehouden een 30 jarige hulp brander en een 46 jarige koop man, die op den uitkijk hadden gestaan. Zij zijn allen op het politiebureau aan de Groote Pauwensteeg in bewaring gesteld. De beide eersten zijn oude be kenden van de justitie. Zaterdagmorgen heeft te Groningen da 50 jarige S. K. chef-monteur der Groningsche- door reeds den naam van een vader in Israel verworven. Hij was een lang mager man met vriendelijke bruine oogen en donker haar, waarin zich reeds hier en daar een zilveren streep vertoonde. Hij was een verre bloedverwant van den heer Dudley „een arme neef", zooals Geertruida het uitdrukte, en hij was voornemens heden avond de familie in hare nieuwe woning een bezoek te brengen. Lukas, die moedig naast htm voortstapte, en door de groote passen van zijn metgezel tot spoed werd aangespoord, zag hem van tijd tot tijd met een blik vol eerbied en vertrouwen in het gelaat, want er bestond eene goede verstandhouding tusschen den heer Freeman en Lukas. Zij spraken over onver schillige onderwerpen, totdat zij het trotsche gebouw van de familie Dudley in het oog kregen en aan de overzijde het vale huisje, waar de weduwe Sonbron woonde. Toen eerst rotrde de heer Freeman het gebeurde van den middag aan. „Gij hebt die kwestie tusschen Nebs en Jan Vilder zeer goed ten einde gebracht, Lukas," zeide hij. „Het is een goed werk vrede te stichten, en er bestaat verdwijnen spoedig^ door een pot Bij alle drogisten. Rotterdamsche Stoomvaart Mij. op het kantoor der Mij. schoten gelost op den directeur, de heer Trap. Deze is daarbij in beide armen getroffen, terwijl twee kogels zijn hals raakten. De dader die zeer opgewonden was over een kwestie betreffende n eeemploye heeft vervolgens op zich zelf ge schoten, waarby hij slechts licht gewond werd. Een beambte wist te verhinderen dat hij den directeur bij het laatste schot in het hoofd trof. De heer Trap is opgenomen in het Academisch ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensge vaarlijk. De dader is gearresteerd. In een winkel op den hoek van de Spoorwegstraat en de Delftkade te Haarlem heeft een 51-jarige man een moordaanslag gepleegd op een zestienjarig meisje. De man loste een revolverschot op haar, waardoor zij een niet-ernstige wond boven het rechteroog kreeg. Daarna richte de dader het wapen op zich zelf en kogel door net hoofd. Hij was op slag dood. De dader, de 51-jarige H. W. H. was een gepensioneerd Oud- Indisch soldaat, die een winkel tje in kruidenierswaren dreef. Hij woonde alleen in een buisje en het meisje, dat eveneens in de Spoorwegstraat woont zorgde reeds eenige jaren voor zijn huishouding. De man, die vele jaren ver loofd is geweest, werd na den dood van zijn verloofde onver schillig en maakte vaak misbruik van sterken drank. Gistermiddag tegen vijf uur hoorden omwonen den twee schoten in den winkel. Direct daarop kwam het meisje, dat hevig aan het hoofd bloedde den winkel uit en snelde naar de ouderlijke woning. Direct werd de politie gewaarschuwd, die spoedig per auto verscheen. In een kamer naast den winkel vond men het lijk van H. op den vloer liggen. Het meisje werd naar het St. Elisabeth eene schoone belofte voor de vredemakers." Lukas trok een scheef gez:cht. Het stond hem nooit best aan, als bij geprezen werd. „Nu, mijnheer," zeide hij, ter wijl hij half verlegen op zijn mouw staarde, „dat zoudt gij niet zeggen, dat ik een vrede- maker ben, als gij altoos bij mij waart, want ik heb heel dik wijls ruzie met Jaantje, en dien jongen van hierover kan ik niet uitstaan. Maar voor ik het ver geet, zoudt gij niet ergens een jasje kunnen opschommelen voor lamme Toontje Den laatsten keer, dat ik er was, had de oude vrouw hem in een bedde- laken gespeld, dat het arme schaap zich evenmin bewegen kon als een vogel in de knip „Lamme Toontje", die op de vijfde verdieping van een huis in de Rivierstraat woonde, had den geheelen winter door eens in de week Lukas' viool de vroolijkste liedjes hooien spelen en de knaap verzuimde nooit als die dag om was, even bij hem aan te wippen. „O Grootje", had lamme Toontje gezegd tot de oude vrouw, die hem ter wille van zijne overledene moeder tot zich genomen had, „als er ooit een engel in een bonte muts Gasthuis overgebracht, doch kon na verbonden te zijn weer huis waarts keeren. De oorzaak van het drama is nog niet bekend. Het weekblad „De Binnen vaart" bevat deze week een artikel over de registratie van schippers (en woonwagen bewoners) en wel in verband met het feit, dat is komen vast te staan, dat er in ons land vele gevallen zijn, dat deze menschen in geen enkele gemeente staan ingeschreven en dat de gemeente besturen, waar de betrokkenen zich melden, hen wegsturen. Nadat gewezen is op het feit, dat in tijden van voorspoed de gemeentebesturen gaarne schip pers in hun registers van den burgerlijken stand inschreven, wordt geconstateerd, dat, nu vele schippers armlastig zijn gewor den, de gemeenten deze Neder landsche onderdanen liever kwijt zijn. Dat dit vraagstuk urgent is, blijkt uit een geval van een schipper, die te Hoofddorp (Haarlemmermeer) is geboren en in deze gemeente was ins0* schreven, aldaar was £r<=nawd met een vrouw, eveD«®ns *n ci3 gemeente Haarlemmermeer ge boren. Hun kind werd in die- 'Ma gemeente ter wereld ge- bracat Gil lugv schreven. Korten tijd geleden heeft deze schipper de hulp van de autori teiten noodig gehad hij moest voor een financieele kwestie een bewijs van onvermogen hebben. Hij wendde zich tot het bestuur der gemeente Haarlemmermeer, doch ontving in antwoord de mededeeling, dat hij uit de registers van de gemeente na de laatste volkstelling ambts halve was afgevoerd, omdat zooals men beweerde geen kaarten van hem en zyn gezins leven waren ontvangen. De schipper wendde zich daar op tot het gemeentebestuur van Amsterdam, waar hij bij de volkstelling lag en ook de kaarten invulde met het verzoek om hem het zoo noodige bewijs te ver strekken. Doch in de hoofdstad kende men de schipper evenmin. Na verkregen voorlichting heeft de schipper zich thans tot de bevoegde rijksinstanties gewend met het verzoek hem te willen en een bruine overjas, met een viool onder den arm, op aarde heeft rondgewandeld, dan is het Lukas Sonbron." Lukas' opmerking over het ongelukkige kind had de ge- wenschte uitwerking, want wer kelijk leidde het de aandacht van den heer Freeman van zijn persoon af en terwijl zij nog ovsr de middelen spraken om in de behoefte van het zieke knaapje te voorzien, hadden zij reeds de woning der weduwe bereikt. Zij werden met blijdschap ontvangen, want onder dat nederige dak werd de heer Freeman als een weldoener en geliefde vriend behandeld. Hij had dat gezin geholpen in hun bangsten nood, maar de liefde en het vertrouwen, die hij daar op elks gelaat las moesten hem luimschoots beloonen voor al wat hij gedaan had. Hij zette zich, terwijl Lena hem bij de hand greep, dicht bij den stoel der kranke weduwe, en hij be hoefde maar een blik op haar vredig gelaat te werpen om te zien, dat het alles wel met haar was. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1