OREDIETEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Tweeërlei Rijkdom. Zaterdag 8 Juli 1933. Negen en Tacütipte Jaargang. No. 54. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. MerlanMe Middenstandsbank H.Y. Jac. Veldhuizen. Plaats een Kleintje HAREBR W ITK.ER. COURANT. KANTOOR HARDERWIJK BUITENLAND FEUILLETON. Kantongerecht te Harderwijk. Te ioh!)nl 'iWMkt, - PrIJi f 1.20 oir kwarUiL Uitga»® firma I. WEOD1NG, Donkerstraat Harderwijk. Wij verstrekken aan HANDEL, LANDBOUW en INDUSTRIE op billijke voorwaarden ALLE BANK- EN EFFECTENZAKEN - SAFE INRICHTING. in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Gemengd Nieuws. 10. TVERVELUWSCH WEEKBLAD ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel mear 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief -:- LOSSE NUMMERS 5 cent. Vergane glorie. Op de Rotterdamsche vee markt is Dinsdag een voshengst verkocht, die eenige jaren ge leden door een fokvereeniging te Oud-Vossemeer voor f 70.000 was aangekocht en die voor meer dan f 100.000 verzekerd was, voor de som vanf 120. Het dier moest als slachtpaard van de hand gedaan worden. De financiën van Zaandam. Op de vragen van den heer Westerman in verband met een besluit hetwelk docr den raad der gemeente Zaandam zou zijn genomen, krachtens hetwelk die gemeente niet bereid zou zijn zoodanige wijzigingen >1 haar begrooting aan te brengen, dat de goedkeuring daarvan verzekerd is, heeft de heer de Wilde, minister van binnenlandsche zaken het volgende geantwoord Een toestand, als geschapen is door het gemeentebestuur van Zaandam, leent zich naar aard en beteekenis, noch in concreto, noch in het algemeen voor vruchtdragende gedachten- wisseling binnen het kader van het stellen en beantwoorden van enkele vragen. Ook het tijdstip acht deondergeteekendo daartoe minder geschikt Mitsdien moge voor het oogen- blik worden volstaan met de verzekering, dat de regeering een krachtige en doortastende houding harerzijds het eenige middel acht om de gerezen moeilijkheid op te lossen en dat zij ter zake diligent blijft. Nationaal-socialisten met steenen bekogeld. Door den kring Haarlem en omstreken van de nationaal- socialistische beweging in Neder land is Dinsdagavond een propa* gandavergadering gehouden in het café Slot aan het Pretoria- plein te Haarlem-Noord. Een groote politiemacht was op de been, o ndat een groote menigte zich voor het café verzameld had. Toen de bezoekers na afloop van de vergadering naar huis gingen en een gedeelte van hen onder leiding van de politie in gesloten colonnes naar het Spaarne marcheerde, werd uit de aangrenzende zijstraten her haalde malen met steenen ge gooid. De politie moest meer malen charges uitvoeren met de blanke sabel, de politiehonden, die meegevoerd werden, bewezen goede diensten. Later verzamelde zich weer een groote menigte communisten en toen weer met steenen gegooid werd, waarbij een agent getroffen werd, moest de politie krachtige charges uit voeren. Ook op de Turfmarkt was het langen tijd onrustig. Doodeljjk ongeluk bij vuurwerk. Ter gelegenheid van het schuttersfeest te Bautzen werd aldaar een vuurwerk afgestoken meldt het W. B. Een groot stuk ontplofte echter voortijdig, waar door drie jonge menschen werden gedood en acht personen meer of--giinder ernstig werden ge kwetst. NaaV "Hè*""oorzaaiT Van ontploffing wordt een onder zoek ingesteld. De staking te IJmuiden. Ook de reeders hebben het voorstel van den Rijksbemidde laar aanvaard. Nu is het wachten nog op de beslissing van de Vischhandelvereeniging. Politierechter Zwolle. Wegens bed'eiging van een werkbaas van de Heide Mij. staat terecht de arbeider H. v. M. te Elspeet. Zooals uit verklaringen van verdachte en getuige blijkt is de eerste van het werk weggeloopen en circa een half uur wegge bleven. Daarop heeft de werk baas hem weggestuurd, waarop verdachte met een fchop op hem afgekomen is. Hij zou daar na tegen den werkbaas gezegd hebben, dat hij hem morgen van kant zou maken. Naderhand blijkt, dat de manoeuvre met de schop min of meer samenhing met het optreden van den werkbaas, die een stok in de hand had, en dat de bedreiging pas eenigen tijd daarna geuit werd en van dien aard was, dat de werkman, gelijk hij na eenig draaien toegaf, er zelf geen werkelijk geloof aan hechtte, Daarom achtte de Officier de bepaling betreffende bedreiging niet toepasselijk en kwam de verdachte er met een vermaning zich in het vervolg beter in be dwang te houden, af. Gevestigd te Amsterdam Aanbevelend, aanBHBHoranHHB Een kudde van ruim duizend schapen, die op een bergachtig terrtfin aan het grazen waren in Calabrië (Italië) is plotseling van iets geschrokken, waardoor de dieren wild werden en in een ravijn stortten. De herder, die hen wilde tegeBhouden, werd zelf ook in het ravijn geworpen, doch viel bovenop de schapen, waardoor zijn leven werd gered, ofschoon hij bijna was gestikt. Meer dan 100 schapen werden gedood. Productieve werken tot be strijding der werkloosheid. Naar de Tel. verneemt, is onze Regeering van plan een forsche poging te doen, om tot een gedeeltelijke oplossing van het werkloosheidsvraagstuk te geraken. In beginsel is zij bereid een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen tot uitvoering van productieve werken, d.w.z van werken, wier uitvoering zij eco nomisch verantwoordelijk acht. Dit sluit in, dat zooveel mogelijk zal worden gebroken met alle niet-productieve werkverschaf fing, waardoor op het oogenblik vele millioenen, die door het department van Binnenlandsche Zaken worden uitgegeven, aan allerlei kleine objecten zonder noemenswaardig practisch nut verloren gaan. Zijn wij welingelicht, dan staan op het werkverschaffingsprogram der Regeering een leeks van Het venster stond open, en van beneden uit den tuin klonk het geluid van vroolijke stemmen en het forsch getik van bamsrs, die tegen houten ballen geslagen werden want een vroolijk groep je jongelieden waren in de laan aan het croquet spelen. Op een maal vloog Geertruida Dudley de kamer binnen, met een japon in de hand, nagenoeg dwars doormidden gescheurd. „Hier, maak dit eens gauw voor mij zeide zij. ,,Wel, Geertruida," zeide me vrouw Dudley, die door de deur van de aangrenzende kamer bin nentrad, „gij hebt de japon ge heel vernield het kan niet zoo hersteld worden, dat de scheur onzichtbaar is. Het was beter dat gij u dadelijk verkieeddet." „Dat doe ik nietantwoorde zij. „Kom, juf, waar wacht gij op Ik vraagde u mijne japon te maken." Greta, met de naald en draad tn de hand, zag beurtelings groote plannen, op wier uit voering ons land sedert lang wacht. Daartoe zouden behooren Inpoldering van den Noord oostelijken Zuiderzeepolder Aanleg van tunnels onder de Maas te Rotterdam, onder het IJ te Amsterdam, en onder het Noordzeekanaal te Velzen Verbetering van de spoorweg toestanden rondom Rotterdam en Amsterdam Verbetering van het vaarwater Groningende Lemmer e d. Wijziging Lager-Onderwjjswet. De bepaling dat de gemeente voor de kinderen, per dag meer dan 4 Km moetende gaan om de school te bereiken, de kosten betaalt, is zoo veranderd, dat die 4 Mm op zes zijn gebracht. Nederlandsch fabrikaat. De Ovaline-fabriek meldt ons dat zij de eenigste speciaalfabriek van kachelglans (pasta voor haar den, fornuizen en kachels) hier te lande is en gaarne wenscht dat iedere huisvrouw dit wist er wordt in Nederland veel buitenlandsche kachelglans ver kocht onder Nederlandsch etiket; wanneer men kachelglans koopt, andere dan Ovaline, is het zoo goed als zeker dat men een bui- tenlandsch fabrikaat koopt al staat op de verpakking met dikke letters een Hollandsche naam gedrukt, alleen is verzuimd vóór dien naam te zetten „Importeur." Droevig ongeluk. Woensdagmiddag is op de Weser nabij Bremen een zeil boot omgeslagen. Hierbij ver dronken vijf kinderen, zes konden er gered worden. Twee wielrljdsters aangereden. Woensdagmiddag om halféén reed te Apeldoorn op den hoek van de Loolaan en de Kerklaan een personenauto, bestuurd door een heer uit Zeddam, tegen een rijwiel, bestuurd door mej. Zee man, waarbij mej. Gerritsen op den bagagedrager zat. De meisjes, beiden woonachtig te Apeldoorn, waren op weg van kantoor naar huis. Zij werden in zorgwekken- den toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar mej. Gerritsen na eenige oogenblikken is over leden. moeder en dochter aan. „O zeer goed, Geertruida," zeide ds dame„ga uw eigen weg. Ik zie wel, dat mijn raad voor u van geen belang is „Ik heb dien niet gevraagd, Mama 1" antwoordde zij. Haar toon was nog meer be- leedigend dan haar woorden, en Mevrouw Dudley verwijderde zich stilzwijgend. Gedurende de weinige weken sinds zij bij de familie Dudley was ingeleid, was Greta reeds meermalen getuige geweest van dergelijke tooneeien tusschen moeder en dochter, tooneeien, waarbij het oordeel en het gezond verstand der moeder moesten wijken voor de aan matigende eigenliefde en trots der dochter. Terwijl Greta met bekwame vingeren al de hoeken en win kelhaken van de lange scheur weder zoo goed mogelijk ver wijderde, stond Geertruida, hare sierlijke voet trappelend van ongeduld vóór haar. Deze meisjes waren ongeveer van den zelfden leeftijd, maar er was een treffend contrast in haar voorkomen. De eene in hare kostbare kleeding, het haar gefriseerd naar de mode, had een schoon maar laatdunkend gelaat, dat nooit moeite of verdriet gekend scheen te hebben. De andere, in haar goedkoop katoentje, het gladde donkere haar eenvoudig naar achteren gekamd en in een vlecht samengebonden, had, ofschoon zij de ronde vormen en frisch- heid der jeugd behouden had, een zekeren rustigen ernst over zich die een verre van onbewolkten levensmorgen deden vermoeden. Zij zag er bovendien dezen middag zeer bleek en vermoeid uit, want het weder was voot den tijd van het jaar warm en zij had sinds den morgen ge stadig doorgeaibeid. De andere met den rozengloed ©p de wangen, was het toonbeeld van laven en gezondheid. Toen de laatste steek gedaan was, spoedde ds jonge dame zich weg zonder een woord van dank voor den bewezen dienst terwijl Greta het wer.'r hervatte, dat zij gedurende eenige oogen blikken had afgebroken. Toen zij zich boog om haar werk op te rapen, zag zij een opgevouwen papier op den grond liggen. Het was een heerenhand en ge adresseerd aan Geertruida Dudley. Greta nam het op en Ieide het tot nader order in haar werkmandje. Toen de jonge dame binnenkwam voor de thee, stelde Greta het haar ter hand verklarende, waar zij het ge vonden had. Geertruida werd beurtelings rood en bleek, en toen zij zorg vuldig de deur gesloten had, ging zij vlak voor Greta staan en zag haar onderzoekend in het gelaat „Gij hebt dit briefje gelezen 1" zeide zij. „Mejuffrouw Dudley „Ik zeg u," herhaalde zij snel en beslist, „gij hebt dit briefje gelezen. Ik ben zoo onr.oozel niet, om te gelooven dat gij een onverzegeld papier twee uren lang in uw werkmandje zoudt bewaren zonder met den inhoud daarvan kennis te maken. Doe maar geene moeite, om het te ontkennen, juf." In hare verbazing begreep Greta nauwelijks ten volle de beschuldiging, die tegen haar werd ingi-bracht en de jonge dame gaf haar geene gelegenheid om te antwoorden. „Gij zoudt mij zeer verplichten door hierover het stilzwijgen te bewaren," zeide zij. „Het zou mij in moeilijkheid brengen, zoo gij het uitbracht, Zijn vijf rijks daalders voldoende, juf?" Terwijl zij sprak, steek Greta het bloed naar het gelaat. Zitting van 4 Juli 1933. KantonrechterMr. Loosjes. ru M - Mr. Ziilstra. Ambt. <T*li.. .4 (SLOT) 'V, Zooals de meeste vroeü- schappen is ook de vroedschap van Nijkerk er tegenwoordig op bedacht om zooveel mogelijk overal duiten uit te slaan. Dat is een loffelijk streven maar kan soms oorzaak zijn van haken en oogen. Zoo heeft Nijkerks gemeente bestuur het oog laten vallen op de z.g. Vaart, waar wel een enkel vischje in zwemt. 't Gevolg was dat die vaart als vischwater werd verpacht aan de Vischvereeniging „Hoop op geluk". Nu wilde het geval dat twee ingezetenen J. H. en M. J. d. G. ook hoopten op geluk, ook een hengel namen en ook gingen visschen. Eat was de bedoeling niet. „Hoop op geluk" had het water gepacht en moest de visch hebben. Dus volgde proces-verbaal. Maar helaas, art. 17 van de Visscherijwet Iaat niet toe dat op vlotbare en bevaarbare wa teren (dus verkeerswaterwegen tot algemeen gebruik) dergelijk alleenrecht wordt uitgegeven. Op zulke wateren heeft ieder het recht om met een hengel te visschen. De beide verdachten worden dus vrijgesproken en als heel Nijkerk nu een hengeltje pakt, zal er voor de Hoop op Geluk niet veel te hopen overschieten. T, B. te Putten heeft op 4 Mei een dood varken vervoerd, „Mejuffrouw," zeide zij. „gij vergist u. Ik kan niets vertellen, want ik heb het papier niet geopend. Hoe kunt gij dit denken Geertruide Dudl-y lachte ver achtelijk. „Nu, het is zoo erg niet, al hebt gij het gelezen. Een ieder heeft zijne bijzondere gelegen heden tot liefdadigheid, alleen is mijn protégé wat veeleischend in zijne vragen. Zie maar zoo verschrikt niet, meisje, gij zult uwe betrekking niet verliezen. Bewaar uw aandeel van het geheim en ik zal het mijne be waren. Daar hoor ik Mama aan komen, wees nu een verstandig meisje en beloof mij gauw, dat gij het niet zult verklappen, en gij zult de eerste vijf rijks daalders hebben, die ik van papa krijg." „Ik heb niets te beloven," zeide Greta. „Ik heb uw brief niet opengemaakt. Ik zou zoo iets verachtelijk vinden. Gij be- leedigt mij, als gij mij daarvan verdenkt." Op dat oogenblik trad mevrouw Dudley de kamer binnen en maakte een einde aan het gesprek maar, de uitdrukking op Geer- truida's gelaat zeide Greta met duidelijke woorden dat zij niet waarvan het vleesch ongekeurd was. Verd. stelt het geval nogal onschuldig voor. Hij is wel een soort slachter van een beestje per week, maar bedoifid^'r v? was bestemd voor -«sesch I i - ~en zwager, 't VVas" een "fêmiiiedienst. Veldw. Kleinendorst knipt op de vraag of verd. den laatsten tijd verdacht wordt van, nou ja, van diensten bewijzen, zoo'n beetje met de oogen. Eisch en vonnis f 25.of 10 dagen. A. R. landbouwer te Putten staat alweer terecht inzake over treding van de Varkens-crisis- wet. Ditmaal had hij vijf varkens zonder „teeken". Verd. zegt dat ze de beesten niet willen merken. De Kantonrechterjawel, als je maar lid wordt van de Centrale. De Ambt. O. M. vindt het niet noodig, lang met verd. te praten. Hij is al meermalen voor geweestditmaal zijn ds vijf varkens in beslag genomen. De wet moet eindelijk eens ten volle tot uitvoering komen. Spr. eischt f75.of I maand. Verd. heeft daar niet het minste op aan te merken, 't Laat hem ijskoud. De Kantonrechter maakt er f 25.of 10 dagen van. Veid. gaat onmiddellijk in hooger beroep. 50 cent. geloofd werd. Het was reeds schemerdonker toen haar dagwerk geëindigd was, en op haar weg naar huis stond zij een oogenblik stil in den tuin. Het was een zoele avond, terwijl de lucht vervuld was van de heerlijkste balsemende lentegeuren, en het vermoeide meisje, dat van den overgang uit de heete atmosfeer van het naaikamertje, waar zij den ge- heelen dag gezeten had, in de luwe lentelucht genoot, zette haar hoed af en liet de avond koelte onbelemmerd rondom haar gezicht spelen en dartelen. Terwijl zij daar zoo stond en haar figuur zich tegen den avond hemel helder afteekende, schrikte zij op door een zacht, eigen aardig gefluit. Er was nog weinig houtgewas in den tuin, maar een dichte haag van donkere sparren omzoomde het erf en van daar uit scheen het geluid te komen. Het werd meer dan eens herhaald tn toen fluisterde eene mannenstem zacht en vleiendGeertje, Geertje." Hordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1