Plaats een Kleintje! Woensdag 5 Juli 1933. Negen en Tacktigste Jaargang No. 53 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. boitemlaIF feuilleton. Tweeërlei Rijkdom. OvervelawsGhWeekblad Harderwijker Courant Prijs f 1.20 p@r kwartaal. öiigava Arm* I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk Ve schijnt tweemaal 's weefes, Ad ver tentië n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. Twee huizen uitgebrand. Koninklijke familie op den Rutfenhoek. Auto in de rivier gereden. Auto-ongeluk van Ds. Kersten. Ingezonden Mededeelingen. Balbo's eskader te Schelling- woude. Opening en sluiting van de jacht in Gelderland. „Zuivering'' in Moskou Minder boter in de margarine. Gerechtshof Arnhem. 50 cent. 3EÏ3ST ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel maer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Dj burgemeester van Berlijn heeft aan een deel van de schuld* eischers geschreven, dat de financieelc toestand van de stad het tegenwoordig onmogelijk maakt, de wedden en verschil* lende hulpgelden uit te betalen. Dientengevolgde stelt de burge meester voor te onderhandelen om den rentevoet voorloopig op 4 pet. te brengen. De kortingen worden geschorst. De buitenlandsche schulden, de obligaties aan toonder en de hypotheekschulden worden voor loopig niet getroffen. Het in gebreke blijven van Berlijn, na dat van Lübsck waar heden slechts 20 pet. van de kasbons betaald worden en een moratorium voor het saldo gevraagd wordt toont aan, in welke groote financieele moei* ijkheden de Duitsche steden zich bevinden. Zaterdagmorgen is in een der dichtst bevolkte deeien van Beneden-Hardingsveld door on bekende oorzaak brand uitge broken in de hooipersery van N. van Noordenne. Het was een fel uitslaande brand, die een zeer dreigend aanzien had. Een belendende woning ward eveneens door het vuur aangetast. Dank zij de hulp van de brandweer van Giessen- dam kon wordan voorkomen dat 9. Er is op het oogenblik geen plek aan mijn lichaam of het doet mij pijn, en al mijn gewrichten zijn stijf en myn ruggestreng is vree* selijk zwak en aan den éénen kant van mijn gezicht heb ik erge ze nuwtrekkingen, en tot overmaat van ramp viel ik gisteren over den bezem en verstuikte mijn enkel. O, ik ben een arm ellen dig schepsel, och lieve Suze." Zij plaatste zich nu in den haar aangeboden stoel en zette hare voeten, met grijze wollen kousen bedekt, die over hare schoenen waren heen getrokken, op de helder gepoetste plaat. Daarna loosde zij een diepen zucht Achter zijn moeders stoel streek Lukas inmiddels zachtjes dwars over zijn viool, en bracht daardoor allerlei smartelijke gelui den voort, die, zooals hij met verschillende teekens en bewe gingen zijner lippen aan zijn zusje Lena poogde duidelijk te maken, de brand zich nog verder uit breidde. Loods en huis brandden tot den grond toe af. De schade wordt geschat op ongeveer f 15.000. Zaterdag zijn de Koningin en de Prins voor een zomerverblijf van verscheidene weken op den Ruijgenhoek aangekomen. Het is de wensch der Konin gin dat, tot de tweede helft van de maand Augustus, de tijd van H.M.'s verblijf op den Ruijgen hoek op gelijke wijze worden beschouwd als de tijd, dien de Koningin anders in het buiten land pleegt door te brengen voor het nemen van rustmet uit zondering wat betreft de Staats zaken. Zaterdagochtend vroeg is te Sliedrecht een auto van den Merwededijk nabij de spoorbrug in de rivier gereden. Omwonen den hoorden in den vroegen ochtend een hevigen slag. De politie werd hiervan in kennis gesteld en op den dijk vond men sporen van autobanden, die erop wezen dat een auto van den dijk in de rivier moest zijn gerold. De politie is daarop on middellijk begonnen te dreggen. 's Middags omstreeks kwart over twaalf is het gelukt den verongelukten wagen op den wal te brengen. Het bleek te zijn een grijze Ford auto ge nummerd G 93383. afkomstig uit Amsterdam. Er zat niemand in den wagen. De auto werd Vrijdagavond omstreeks negen uur gehuurd door iemand, die aan den Willemsparkweg woont, bij de autogarage Pantiac van de firma Greeven, Van Lennepstraat 11. Bij het ophalen stond het rechtervoorraam van de auto open. In den wagen zijn ge vonden een paraplui, een pull over, een zwarte bolhoed en toilet-artikelen. Vrijdagmiddag heeft ds. Kersten het Tweede Kamerlid uit Rotter dam, een auto-ongeluk gehad te Benningbroek bij Hoorn. Ds Kersten bestuurde zelf een groote auto, waarin hij met familie uit Duitschland een tocht over den beteekenen mo?sten, grommen, grommen, g r O M grom, bij het laatste woord tot de diepst mogelijke basnoot afda lende. „Ik hsb een vreeslijken nacht gehad," zeide vrouw Doest. „Ik heb geen ©og dicht gedaan tot vroeg in den morgen, ik lag maar te luisteren naar den wind en ik rilde van de koude, want ik heb niet half genoeg dek." „Ik heb een heer ijk stuk kleed gehad," zeide Lena. ,,'t Is me dan ook een win tertje van belang voor ons arme lui. Zoo oud als ik ben herinner ik mij niet, dat het brandhout zoo duur is geweest, en de aardappelen 't is ontzettend En dan doet iedereen nog zijn best om mij beet te nemen, omdat ik eene arme, eenzame weduwvrouw ben, die niemand heb, om naar mij om te zien. Ik denk, dat ik mijne dagen nog in het armenhuis eindigen zal. Och, lieve Suze I" „Kom, kom, vrouw Doest zoo erg is het niet." „Ja, ja buurvrouw, ik hfb niet veel anders dan moeite en ver driet gekend mijn leven lang Ik heb een man en drie kinderen naar het kerkhof gebrachten ofschoon ik gewerkt heb zoo verstopping. beweging pillen: afdoende axeermiddel. 0.65 per flacon. F®S¥EH*S Afsluitdijk zou maken. Nabij den voormaligen tramoverweg maakt de straalweg een dubbele bocht, waar al vele ongevallen hebben plaats gehad. Reeds in de eerste bocht maakte de wagen zulk een zwenking, dat de bestuurder de tweede bocht niet meer kon nemen en via een boom, die geraakt werd, in de breede sloot naast den weg terecht kwam. Een automobilist uit Hoorn, die juist passeerde, verleende hulp en bracht het gezelschap, dat behalve ds. Kersten bestond uit vier dames, een heer en een kleine jongen, op het droge. Alièïl hadden lichte kwetsuren opgeloopW.-Xen huize van dr. de Vries te Benningi?roe^ werd het gezelschap verbo^aa|s waarna in twee auto's de o,„. tocht naar Rotterdam werd aan vaard. De auto is later, zwaar beschadigd, opgehaald. Het vliegluigeskader van gene raal Italo Balbo is Zaterdag middag even voor één uur in de Marine-vlieghaven te Schel- lingwoude aangekomen. De machines vlogen over de Oranje sluizen naar Amsterdam, waar zij eenigen tijd boven de binnen stad cirkelden om daarna op het Buiten-lJ neer te strijken Bij het dalen is een der tos stellen tegenover de bocht in den Durgerdammerdijk met den neus in het water geschoten en daarna over den kop geslagen. Van de vijf inzittenden is de sergeant Quintavalla verdronken de kapitein, de tweede com mandant en de marconist werden, hoewel licht gewond, gered. In den loop van den namiddag is het lijk van den sergeant gevonden. Het toestel werd zwaar be schadigd naar de terreinen van hard als mijne oude botten het toelieten en zoolang de Heer mij kracht gaf, om nog iets op te leggen voor den kwaden dag, en dan stilletjes te gaan wonen, ik vrees, dat er nooit iets van komen zal. Ik zal straks nog van de armen begraven worden. Och, lieve Suze 1" De weduwe Sonbron deed niet veel moeite om het arme schepsel met vele woorden te troosten. Zij zag, dat zij koud was en honger had, en dat bare wanhop'ge gemoedsgesteld heid met deze beide lichamelijke ongemakken niet weinig in ver band stond. Daarom fluisterde zij Jaantje in, dat zij het stukje wittebrood, dat was overge bleven, in den oven roosteren zou, en deelde den gebraden appel, die zij tot eene lekkernij bij haar karig middagmaal be waard had, in tweeën. Toen nu de thee opgewarmd was, stond er alzoo een niet weinig uit lokkend maal voor vrouw Doest gereed, en met hare voeten op de warme plaat en het vriende lijk gelaat der zwakke gastvrouw tegenover haar aan de andere zijde van de kachel, at zij en dronk zij, totdat haar verloren geestkracht begon terug te keeren. de Amsterdamscfce Droogdok- Maatschappij gesleept. Ondanks het droevig en nood lottig ongeluk, dat een der Italiaansche vliegbooten op het Buiten-IJ naast de Durgerdam- sche haven getroffen heeft, blijft toch de herinnering aan de aan komst van het eskader van admiraal Balbo op Schelling- woude als een terugdenken aan een zeldzaam-imposante ge beurtenis schrijft het Hd.bl. Er zijn nu eenmaal aan zulk een grooten tocht, aan een dergelijke grootsche en massale onder neming, ruwe risico's verbonden en we hebben slechts te be treuren, dat niet allen, die met het eskader naar Amsterdam gekomen zijn, onze stad weer zullen verlaten, en we zijn er diep van overtuigd, dat stad en land innig deelnemen in het geleden verlies Het feit, dat op een vrij grooten afstand van het vlieg kamp Schellingwoude het onge luk plaats greep en dat men in het begin niet wist hoe nood lottig het was afgeloopen, maakte, dat er nauwelijks een schaduw viel over de geestdriftige, hoog gestemde verwelkoming van den M ^rxoT.ïna"dant ,Balb0 e" zoo is dan ook^Y^1,™^1^ een blijde en trotsche herminV^0^ gebleven bij allen, die in heil vliegkamp tegenwoordig mochten zfln. Baar brak te langen leste een spanning van weken, daar laaide een zeldzame geestdrift op, die verre reikte buiten nationale grenzen, die niet Italiaansch of Hollandsch was, maar universeel, een onstuimige geestdrift voor al die officieren en man schappen der Italiaansche marine, die zulk een kranigen tocht dwars over de Alpen en over half Europa in voorbeeldige formatie achter den rug hadden, en die verder hopen te gaan, en en den oceaan zullen overtrekken heel naar Amerika, naar Chicago. Een vlucht, die wel bij uitstek sterk spreekt tot de verbeelding en bij een welslagen ongetwijfeld als een unieke aviatische ge beurtenis beschouwd zal worden. Vandaar ook, dat minister Deckers in volle oprechtheid zijn vreugde erover kon uitspreken, dat de tocht over ons land was geleid. Hoe het publiek ermee meeleefde, hebben we geleerd Lukas stoof de deur uit met zijn viool. Greta was reeds vroeg in den morgen naar haar atelier gegaan, terwijl Jaantje, die in de keuken de kopjes omwiescb, en Lena, die een oude houten pop zonder armen en beenen teeder verzorgde, te zeer bezig waren met hunne eigene zaken, om op het gesprek der beide vrouwen te letten. Vrouw Doest was de eerste, die sprak. „Het is hier wezenlijk prettig en gezellig," zeide zij„heel wat anders dan mijn vertrek boven, en ik begrijp niet, wat het verschil maakt. Uw huisraad is geen haar beter dan het mijnein uw kachel daar is een barst in en de mijne was verleden winter nieuw en wat mijzelve betreft ik geloof dat mijne rheumatiek mij toch niet half zoo pijnigt als die heup u. Eu ik zit te klagen, te klagen en te zuchten van den morgen tot den avond, en gij blijft althoos zoo geduldig als Job. Hoe kust gij dat toch zoo zijn, buurvrouw Het gaat mijn verstand te boven. Het is nu al ruim een jaar, dat wij samen onder hetzelfde dak wonen, en in al dien tijd heb ik u nooit moedeloos gezien, of ook maar eene klacht uit uw uit de belangstelling gedurende al die weken van wanhopig wachten en uit de massa's die overal in de stad en om en bij de Oranjesluizen stonden te kijken. Men heeft èn de Italianen èn de Soesterbergers te Amsterdam overal goed kunnen zien en hun pretataties vormden het gesprek van den dag, verdringend al het andere' dat nog de aandacht vroeg. Zoo wasBalbo dan toch gekomen en Amsterdam tevreden Bij beschikking van den Min. van Economischs Zaken is onder meer bepaald, dat de jacht in de provincie Gelderland zal zijn geopend als volgt Grof wild Edelherten en Damherten van 21 Oct. 1933 tot 28 Jan. 1934. Hinden van 30 Dec. 1933 tot 28 Jan. 1934. Reebokken van 8 Juli 1933 tot 20 Aug. 1933 en van 14 Oct. 1933 tot 12 Nov. 1933. Reegeiten van 14 Oct. 1933 tot 12 Nov. 1933. Klein wild Patrijzen van 2 Sept. 1933 tot 31 Dec. 1933. Korhanen, Fazanthennen, Ha zen, van 30 Sept. 1933 tot 31 ,^e.c. 1933. Houtsnippen van?otp;.uI#28J-'1934' WaterwildN"an,, -n van, Watersnippen en Ganzt... 1 24 Juli 1933 tot 8 April 1934. Eenden, alle soorten behalve Bergeenden en Eidereenden van 24 Juli 1933 tot 11 Febr. 1934. Meerkosten en Goudplevieren van 2 Sept 1933 tot 11 Febr. 1934 Het vangen van eenden, alle soorten, behalve Berg- en Eider eenden, door middel van eenden kooien, zal zijn toegestaan van 24 Juli 1933 tot 11 Febr. 1934. Het vangen van het hieronder genoemde waterwild door middel van netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, zal zijn toegestaan als volgt: Watersnippen en Ganzen van 24 Juli 1933 tot 8 April 1934. Eenden, alle soorten behalve Berg- en Eidereenden, van 24 Juli 1933 tot 11 Febr. 1934. Meerkoeten van 2 Sept. 1933 tot 11 Febr. 1934. Goudplevieren van 2 Sept. mond gehoord.'' „Waarom zou ik klagen f" zeide de kranke. Als er som wijlen een aanval van moede loosheid over mij komt, zie ik op al het goede, dat mijn God mij nog in deze wereld doet ge nieten. De oude vrouw veegde hare oogen af met een tip van den blauwen doek, dien zij onder de kin had vastgebonden. Toen vrouw Doest opstond, om heen te gaan, riep de weduwe Sonbron de kleine Lena van haar spel af. „Loop eens gauw naar de schuur, liefje," zeide zij, en vul uw boezelaar met de blokjes, die Lukas gisteren avond mede gebracht heeft en breng ze naar buurvrouws kamer, 't Is sparrenhout, vrouw Doest, en zij zullen uw vuurtje dadelijk doen opvlammen, Ook moet ik ergens nog een oud stuk zelfkant hebben, dat zou goed zijn om die reet onder uwe deur dicht te maken. Jaantje zal er aanstonds wel eens naar zien, en Lukas zal het van avond voor u wel vastspijkeren." De oude vrouw wischte ander maal hare tranen weg. Lena, met de blokjes in haar boezelaar, volgde de oude vrouw 1933 tol 1 April 1934. Dat in het geheele Rijk de jacht niet zal worden geopend op Hertenkalveren, Reekalveren (t.w. Reeën, dia in den loop van het kalenderjaar zijn ge boren), benevens op Korhennen, Zwanen, Bergeenden, Eidereen den, Duikers, Kemphanen, Wul pen, Scholeksters, Gruttos, Tureluurs en Waterhoentjes. Als gevolg van de „zuiverings actie" te Moskou moet een derde deel van de stadsbevolking terug naar het land. De autori teiten hebben maatregelen ge nomen om een nieuwen trek naar de hoofdstad te voorkomen. Het mengprocent voor de margarine is verlaagd van 40 op 25. ^In combinatie met de productiebeperking, waartoe de margarinefabrikanten zich jegens de regeering (officieus) hebben moeten verbinden komt deze maatregel er op neer, dat het aanbod van „margarine" van heden af aan 20 pCt. minder zal zijn dan tot dusver. M. J. te Harderwijk, was in hooger beroep gekomen tegen een vonnis der rechtbank te Zwolle, waarbij hij wegens het belemmeren van een ambtshan deling en het onttrekken van I eenig goed aan een d»a'op ge- heed .h«!a|ur^r s?Tld. tot f rj-'boete of hechtenis. De gemeentelijke keurmeester van Harderwijk had eenige visch afgekeurd. De ver dachte heeft toen die visch ge pakt en is er mee weggeloopen, zoodat de keurmeester ze niet kon in beslag nemen, zooals hij voornemens was te doen. De veroordeelde was tegen het von nis der rechtbank in hooger beroep gekomen. Het Arnhemsche Gerechtshof heeft thans dat vonnis vernietigd en verdachte vrijgesproken, daar bij o.m. overwegende dat niet blijkt van de bevoegdheid van den keurmeester om de afge rekende visch in beslag te nemen. Z. C. naar boven, en toen zij weder beneden kwam, ging zij recht naar haar moeders stoel met een hoog rood, vermoeid ge zichtje. „Wel, Lena, vraagde de moeder, „hebt gij buurvrouw Doest geholpen haar vuur aan te maken „Ik heb een heelen boel spaanders en vodden van den vloer opgeraapt, Moeder I en de stoelen recht gezet en den vloer aangeveegd, maar ik kan niet maken, dat het er zoo ge zellig uitziet als hier, Moeder. Lukas zegt, dat buurvrouw Doest een spoelemmer onder haar bed heeft staan en dat haar borstel in den boterpot ligt, zou dat waar zijn, Moe Terwijl ik er was, maakte zij het vuur aan, en ik heb het geteld zij heeft maar tweemaal„och, lieve Suzel" gezegd." HOOFDSTUK VII. TWEE DOCHTERS. Op een achtermiddag in de maand Mei zat Greta Sonbron te naaien in een kamertje, dat aan mevrouw Dudley's slaap- salon grensde. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1