begint ZATERDAG 1 JULI Donkerstraat 20 - Harderwijk i Telefoon No. 201 's morgens om 9 uur Pt* Gevestigd 1855 s Hitti fllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ">9 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. f. Veldhuizen. VOOR VIJFTIG JAAR. Zaterdag 1 Juli''1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 52 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. g GEEN ZICHTZENDINGÏÏN g W" Zeldzame koopjes Niet ruilen ZIE DE EALAGES1 i BUITENLAND EHV W IJKER COURANT. Ve-SGhljitl twesmi.l s weeks. Pr IJl (1.20 par kwtrl.il. - Oltg.ve flrma 1. WEDDING, Donkerstrut H.rdsrwljk, in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en gekleurd. Gemengd Nieuws. Uit het Overveluwsch Weekblad van 30 Juni 1883 ABONNEERT U OP DIT BLAD. WEEKBLAD ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Firma H. Boilée 1 Aanbevelend, Hoe voorzichtig men in Duitsch- land moet zijn met zijn uit latingen ondervond de heer H. Sparenberg, bezoldigd beambte van den Chr. textielarbeiders- bond te Gronau en lid van den raad aldaar (vóór het Hitier- regime natuurlijk). Hij had zich eenige woorden van critiekliten ontvallen over het huidige be wind en daarom werd hij 's m:d- dags tusschen 12 en 1 ,,te j ronk gesteld" voor het raadhuis, met een plakkaat op de botst: Ik ben di grootste verrader van Gronau. Aan weerszijden stonden nat.-soalisten in uniform, Het was op den 30sten Jan. van dit jaar, op den dag van de tot standkoming der nieuwe regeering, dat Hitier Hugenberg beloofde trouw te blijven, totdat Duitschland zijn oude glorie zou hebben herwonnen. En op grond van vastomlijnde toezeggingen van Hitier aan de Duitsch- nationale partij gaf president Hindenburg aan den nieuwen rijkskanselier de volmachten, krachtens welke hij nu regeert. Thans, vijf maanden later, heb ben Hitier en de zijnen deze belofte verbroken en is Hugen berg aan kant gezet. Een geheele lijdensgeschiedenis gaat aan deze ontknooping vooraf, In al de maanden van zijn ministerschap heeft Hugen berg voor zijn positie moeten vechten. En hij heeft dat met een hardnekkigheid, doorzetting Ingezonden Mededeelingen. De eerste waarschuwing. Wordt niet van kwaad tot erger Die pijn in de ledenen die rheuma- tische pijnen, duizeligheid, hoofdpijn en die nare urinestoornissen waar schuwen u, dat de organen, welke het bloed dienen te filtreeren, ver zwakt zijn. Zij toonen aan, dat urine zuur en andere onzuiverheden in den bloedsomloop blijven in plaats van met de urine uit het lichaam te worden verwijderd. Uitstel is gevaarlijk. Verwaarloozing leidt dikwijls tot rheumatiek, ischias, spit, blaaszwakte, waterzucht en andere ernstige kwalen. De ondervinding van duizenden dankbare menschen bewijst, dat de veiligste wijze tot versterking en opwekking der verzwakte o-ganen bestaat in het gebruik van Foster's Rugpijn Pillen. Dit speciale middel zal spoedig uw gezondheid en kracht herstellen. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a fl.1 1.75 en f 3.pet doos." en moed gedaan, welke b-won dering afdwingen. In politieke kringen wordt als reden van Hugenbergs aftreden opgegeven zijn onhandig memo randum op de economische politiek. Ongetwijfeld was de Duitsche rrgeering het met beide niet eens. Maar de kein van de zaak is dez-^ De nat -soc. regeering duldt niemand in haar midden, die niet een van de hare is, en ziet er geen been in om een eenmaal gegeven be'ofte te breken, als dit is in haar voordeel en de alleenheerschappij van haar partij ten goede komt. Btüning staat nog, en met hem de Centrumpartij Maar er zijn immers genoeg voorwendsels om ook met hem korte metten te maken. En dan ligt alles wat de nat.-socialisten een doorn in het oog was, tegen den grond. Wat zullen zij daarna doen Vangst van zangvogels. Het lid der Tweede Kamer de heer Van Zadelhoff stelde den minister van Economische Zaken de volgende vraag Is de minister bereid, ten spoedigste de noodige maat regelen te treffen, waardoor aan d: massa-vangst van zangvogels een einde wordt gemaakt, en niet opnieuw tijdens het atn staande herfstseizoen in ons land tienduizenden zangvogels on- noodig aan hun ratuurlijke be stemming worden onttrokken f Financieele positie van Zaandam. De Zaandamtche Gemeente raad heeft met 12II stemmen het voorstel der soc.-dem. Raads- fiactie aangenomen, waaibij ge wegerd wordt in de begrooting 1933, overeenkomstig de voor schriften van de Regeering, wijzigingen aan te brengen. Landbouwers in moeilijk heden. De heer Weitkamp lid van de Tweede Kamer, heeft den mir ister van Economische Zaken de vol gende vragen gesteld 1. Is bet den minister bekend, dat vele landbouwers te Smilde en Westerwolde, wier aardappel oogst in het jaar 1932 voor het grootste deel door het water is bedorven, nog niets van den steun, waarop het antwoord, dat ondergeteekende op een desbe treffende vraag dato 18 Febr. 1933 van Zijn Excellentie mocht ontvangen, doelde, hebben ont- vanpen 2. Zoo ja, wil dan de minister bevorderen, dat de betrokken landbouwers, die voor het meerendeel in groote geldelijke moeilijkheden verkeeren, zoo spoedig mogelijk geholpen wor den De afsluiting van de Zuiderzee. Woensdagnamiddag is te Har- licgen een bijzondere raadsver gadering gehouden, waarin de burgemeester aan den taad een uiteenzetting heeft gegeven over de historie van den thans juist gerestaureerden Raadhuistoren, die daarna door den raad werd b.-zichtigd. Hierna werd de bronzen plaquette overgedragen ter her innering aan de afsluiting der Zuiderzee, waardoor Harlingen een zoo verbeterde ligging ver kreeg en nieuwe mogelijkheid voor ontwikkeling ontstond. De plaquette is aangebracht in een blind raam naast den juist gerestaureerden Raadhuistoren. Zij stelt voor een doo: snede van den afsluitdijk, vanwaar men de wegen ziet saamkomen in een plaats, die door torens en haven duidelijk als Harlingen is te onderkennen. Rechtbank Zwolle. Op 13 Mei was H. J. v. Olst in de zaak gekomen van B. V. te Hardei wijk. Ze kregen er ruzie over een geldkwestie en daarbij had V. zijn tegenstander met een dreigement „gesmeekt" weg te gaan en hem daarna geslagen. Getuige J. van Olst vertelt, dat de oneenigheid tusschen zijn vader en V. ging over den vtr- koop van een partij vet. Op straat had verdachte zijn vader geslagen. De Off van Justitie acht de zaak van geen groot gewicht en eischt f 3 subs. 1 d. hechtenis. Vonnis conform. Zw. Crt. OVERVELUWSCH NIEUWS RAADSVERGADERING. HARDERWIJK. De rekening van het armbe stuur wordt, onder dankbe tuiging voor het gehouden be heer, goedgekeurd in ontvangst en uitgaaf tot een bsdrag van f 4591 87. Tot rector van het N. V. progymnasium wordt benoemd de heer Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven, thans conrector. ADVERTENTIËN. Sigaren. Wie voor f 2.100 lekkere en geurige sigaren wil hebben, koope de el puerto's bij, P. Bronsveld Lgz. Burgerlijke stand. Harderwijk. ONDERTROUWD 29 Juni. Theo- dorus Ampts met Francientje Jansen. Aalt Bruinink gesch. echtg. van Hendrika Ham met Antje Jansen wed. van Joh, Tweehuizen. GEHUWD 27 Juni. Willem Foppen met Lotje Petersen. GEBOREN 23 Juni. Alex. z. v. Mozes Hartz. en kaatje Cohen. 28. Klaasje, d. v. Elbert van Zoeren en Marigje uit de Bos. Martha Alida d. v. Aalt Raaijen en Aaltje Luiting. ERMELO. GEBOREN 23 Juni. Gerritje d. v. Berend v. d. Werfhorst en Johanna Groeneveld. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f3.00 a f4.00 Rogge per H.L. f 7.60 a f 7.65 Aardappelen f3.10 a f3.25 Biggen f3.25 a f7.0o Sr Nu de werkzaamheden voor de haven-verbeterirg te Harderwijk in vollen gang zijn, is het zeker interessant hierbij een beeld te geven van de haven zooals die was omstreeks het jaar 1900. Later werden de havendammen aangebracht, zooals we die nu nog kennen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1