V. V. V. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: pmrm Welkom in Nunspeet" Woensdag 28 Juni 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 51 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. •lllill Ifjlii HOTEL Tel. 43 - Joh. Kolkman OVERVELiUWSCH WEEKBLAD Ve schijnt tweemtssl swesks, Prijs f 1.20 kwirtail. - Ultgava Ornat WEDDING, Donkerstrait Hardarwijk Ge komt terug da's vast. Dl Gezonde lucht bij lepe vol l'chaamm"SKtW0rd4ar Let u eens op die boerderijen Een der zeven Restaurant Pracht tuin Prima keuken. Billijke prijzen. Auto- en fietsstalling. Pip Klnncnppfpr is een der bijbladen van het iNUiiS|JCCici overveluwschWeekblad sedert 1844 het blad van deze streek. Uitgave: FIRMA I. WEDDING Harderwijk. - Pension „VILLA BACKHAUS" - TE NUNSPEET - TELEFOON 91 Nunspeet's Kunstleven. E33ST ADVERTENTIEN 1—5 regels (ga'jard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Slingeren de paden zich door 't heuvelachtig landschap Is het eigenlijk wel noodig om een woord van aanbeveling voor Nunspeet als vacantie-oord te schriwen Het i.ori i3 al zoo erg bekend, en iedcve bezoeker is er een propagandist voor. Ja, dat kan wel, maar toch zijn er nog m i sjhen in ons land die er weger.s onbekendheid nog niet van overtuigd zijn dat Nunspeet als zomerverblijf ideaal is. Daar zeggen we niets te veei mee, Nunspeet ligt als 't ware in de bossche.j, de ouds Veluwsche bosschen, die de menscben vroeger wat eng vonden, maar die sedeC: net mooie wegen en fietspaden toegankelijk zijn ge maakt voor ieder die in de grootscha natuur zich wenscnt te verpoozen. 't Is in Nunspeet zoo heel anders dan in de meeste vacantie* verblijven. Je voelt hier zoo de echte vrijheid. Bordjes fhet „Ver boden toegang" kennen we hier niet. De bevolking is ondanks de duizenden vreemdelingen, een voudig van aard gebleven.'t Zijn vriendelijke en hu'pvaardige men- schen, die nog veel oude ge bruiken hebben. Het Gemeentebestuur dat Nun speet ook in de toekomst wil zien als aantrekkelijk vacantie- en lustoord, heeft zijn beleid dan ook daarop zooveel mogelijk gericht. We zien de laatste jaren dat Nunspeet tevens gaat profiteeren van de nabyht id van het IJsel- meer, zoodat de gasten bij af wisseling aan strandvermaak kunnen doen. Daar is al een geweldige belangstelling voor. Nunspeet is voor velen het oord van verkwikking Uitste kende hotels en pensions weten precies hoe 't den vacantie- ganger naar den zin te maken is. Al met alkom nu eens naar Nunspeet. U is er hartelijk wel kom. En geloof mede kennis making zal hernieuwd worden. G; komt terug. Da's vast, zeggen de Veluw- naren. - 'mm-m - W - W - VI 1 te-*,. - - m m B i En wijzen pijltjes langs de boot*!6 naooiste wandelingen aan Nunspeet behoort tot de zondste dotpen van or,s la Kwaadaardige epidemieën kot ;ier nimmer voor. De zan< 'dem, waarin het wgenM akkelijk wegz-Ar> geeft i s a tot hetontsj hpL'n0eraSSen en voorziet» der.nei.dosschen geeft^een jl ®an8ename, zuivere lucht en k e zee, oie zich op betrekkik het h Und bev,nc't, brgt f,i«^a>rC r ,Ce b«' om de Iht uit «r» houden- Zo° 's danok uit dit oogpunt beschouwd L- Peet esn aangewezen plaatfm er den vacantietijd door te fcn- Om bijna elke boerenwoning zijn boomen geplant misschien w l naar de gewoonte dei ouden, die ze daar aanbrachten, om hun hu zen tegen het hemelvuur te beschermen Hoe het da- ook zij, ze geven zeker.aan brt land schap iets aantrekkelijks en helpen de sckoonhtid veihoogen De gemeente Errnelo, waar toe de dorpen Ermelo, Nunspe' t en Elspeet en tal van buurtschap pen behooren, is een der zeven grootste gemernten van ors land en beslaat een oppervlakte van circa 21000 HA, Een groot gedeelte hiervan bestaat uit bosschen en heidevelden. 2r Rust en ontspanning in een natuur die tot bewondering stemt'. Aldus het: „TOT WEDERZIENS" in uw nummer van 21 Juni 1933. la gewis die dat zoekendie vinden wat zij zoeken op de VELUWE. Daarom stedeling„WELKOM in NUNSPEET", DAAR een plekje waar het weldadig rusten is na ingespannen arbeid DAAR de bekoring van bosch en heide DAAR de stilte die bezielt! DAAR de eenzaamheid te midden van OODS wondervolle schepping Daarom stedeling: WELKOM in NUNSPEET". De Burgemeester van NUNSPEET C. W. E. MACKAY. Nunspeet26 -juni 1933. NUNSPEETS TOREN IN HET MILIEU WAARIN ZE GEBOUWD WERD IN 1855. NOG LUIDEN IEDEREN DAG DE KLOKKEN OM DORPER EN VREEMDELING HUISWAARTS TE ROEPEN. doorver binding. r^c HET GEHEELE JAAR GEOPEND ZEER RUSTIG, LICHT EN VRIJ GELEGEN AAN DEN EPERWEG, TE MIDDEN VAN HEIDE EN BOSSCHEN RUIME, FRISSCHE ZIT- EN SLAAPKAMERS ALLE KAMERS STROOMEND WATER UITSTEKENDE EENVOUDIGE KEUKEN Schaduwrijke lanen geven aan het dorp een rustige bekoorlijkheid.. De Vcreeniging tot bevordering van het Vreemdelingen verkeer te Nunspeet verstrekt alle mogelijke inlichtingen omtrent de bestaande Hotels en Pensions. Adres: VV. V. Nunspeet. In een blad, dat verschijnt, om belangstellenden op de hoogte te brengen van wat er ig Nunspeet omgaat, past zeker een enkel woord over het kunst leven en het kunstenaarsmilieu hier in Nunspeet, voor zoover het betreft de beeldende kunsten. Evenals dit in andere streken van ons land het geval is, zooals bv. in het Gooi, hebben zich in Nunspeet en omgeving tal van kunstschilders gevestigd, die in onze mooie landelijke omgeving inspiratie tot schepping vinden. Aanvankelijk was dit aan de buitenwereld niet bekend en zelfs vele Nunspeeters wisten hier weinig van. Enkele jaren geleden hebben echter een paar van de meest vooruitstrevenden onder hen, een tentoonstelling van hun werken georganiseerd, en het succes hiervan heeft geleid tot de oprichting van ,,De Nunspeet- sche Kunstkring", waarin thans verreweg de meeste schilders uit de buurt zijn vereenigd, en ge organiseerd tot het dienen van aller gemeenschappelijk belang. In het atelier van Johannes Lussenburg hebben op geregelde tijden bijeenkomsten plaats, waar men zich gemeenschappelijk toelegt op werken naar model. Blijkens de advertentie in dit nummer zal ook dit jaar weer een tentoonstelling worden ge houden in de poststal van Hotel „De Roskam", die daarvoor een geschikte ruimte biedt en voor dit doel heel gezellig wordt ingericht. Naar wij vernemen zullen hier tegen geringe entrée werken te bezichtigen zijn van Marie Cremers, Truus Schuyer, Mevr. van den VeerLader, de heeren H. de Jong, Schnepper, Lussen- burg, terwijl ook plaats ingeruimd is voor beeldhouwwerk van Tom Zegers. Wij twijfrfen er niet aan tf deze expositie zal zooals alle jaren groote belangstelling onder vinden, zoowel van de zijde van kijkers als van koopers, kortom van allen, die zich voor iedere kunstuiting op dit gebied in teresseeren. Nunspeet aan zee De stilte van weleer heeft plaats gemaakt voor een opgewekt strandleven......

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1