NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: jammer Het „Weidje" „Op voor het Behoud van het Landschapsschoon" terdag 24 Juni 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 50, HARDERWIJK, SIERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. DER W IJ KL E R COURANT. Te sshljnt tweemaal 's weeks. Prijs 1.20 per kwartaal. - Uitgave (Irma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. <omt, ziet en overtuigt U maar die gestichten dan... Van dit nummer zijn 500 exemplaren ter be schikking van V, V. V. te Ermelo gesteld. Ermelo als badplaats. ERMELOSCHE KANTTEEKENINGEN. XXXI. ADVERTENTIEN 15 regels (ga'jard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeeüngen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. - Wanneer in Juli en Augustus le vacantie-gangers over ons land litzwermen, welk aantal daarvan trijkt dan neer in Ermelo Belangrijke vraag, maar die och onbeantwoord moet blijven, lij mijn naspeuringen hoorde ik en getal van 500, en ook een an 1000 En ik waag de be kering dat als zelfs dit hoogste etal de juistheid benadert, het antal nog lang niet in even- edigheid is met dat waarop irmelo aanspraak maakt uit oofds van baar gunstige ligging, aar rustige bevolking, het niet er.oeg te prijzen natuurschoon i haar omgeving. Ieder die met '.rmelo kennis maakt betreurt et, niet eerder tot dien stap s zijn overgegaan. Zij die tal- ijke plekjes in ons land kenden raren dikwijls uitbundig in hun wondering voor wat Ermelo n bieden in bonte afwisseling, jensctaen die gewoon waren hun sacantie in het buitenland door te brengen verklaarden spontaan niet geweten te hebben dat ons eigen land zulk een ideaal van natuurschoon omvat. En daarom mogen wij zonder overdrijving zeggen dat de trek naarEimelo steeds toeneemtwij zien in de toekomst een sterk opbloeiend verkeer van vreemdelingen. Wat is dan dat aantrekkelijke in Ermelo f Wij zullen niet trachten dit maar eenigszins te beschrijven. Want sterker dan het woord is het beeld. ,,Komt, ziet en overtuigt U van de waar heid." Oordeelt zelf, en laat dit blad slechts alleen maar propa- geeren voor een proef. Het overige komt van zelf. Ik ben er zeker van dat iedere gast met zich zal nemen de herinnering aan veel schoons en het genot van veel ru>t.Endaar is het in de vacantie toch maar om te doen. J EUSKOP, Secr. V.V.V. De vol-ijveiige secretaris van 'V.V.V. zendt ons, vervuld als hij is van de onuitputtelijke schoonheid van Ermelo's land schap een interessante be- ichrijving van dorp en omgeving 3ij wil daarmede den lezer oeren langs de mooie rijwiel iaden, over de gezellige heuvt ls door de dichte bosschen. Helaas, de ruimte in dit blad daarop niet berekend Er is o veel, zoo heel veel natuur- hoon in Ermelo. Zelf zoeken, zelf vinden, mist >ch ook zijn eigenaardige be- Dring niet Het is misschien niet over bodig er op te wijzen dat de aanwezigheid der gestichten jeconcentreerd als zijn voor niemand een beletsel behoeft te lijn Ermelo te bezoeken. Buiten i eigenlijke vestigingsplaatsen femerkt men zoo goed als nooit lts van hun aanwezigheid. De mooie grindweg die door de buurtschap Telgt naar ,,zee" loopt, brengt de gasten naar de bad-gelsgenheid vara V.V.V. die in niets te ve'gelijken is met Biaritz of zelfs maar met Scheveningen Luxe en mrdern gedo: moet men hier niet zr eken De eenvoud is ten top gevoerd. En toch, wat kan het daar ge- ze'lig en prettig zijn I Het w?ter is er ondiep, en kinderen loopen er geen gevaar. Geen wonder dus dat op warme dagen er veel gebruik van gemaakt wordt. En ook na een fietstochtje is het er goed om te rusten. ZONSONDERGANG AAN DE ZUIDERZEE. Aan het eind der Stationstraat ligt een weilandhet Weidje E ke automobilist die eenmaal Ermelo gepasseerd is, kan Ermelo niet meer uit zijn geheugen loswroeten tengevolge van de herinnering aan zulk een type van dorpsschoon. Hier zai ge bauwd worden een muziektent. Het is te hopen dat de bouwer gevoel heeft voor de eischen van het landschapschoon, dat daar zoo grootsch is met dien forschen molen op den achter grond, zoodat Ermelo bespaard blijve voor een vernietiging van wat tallojzen beschouwen als een attractie van het dorp. -DORPSGEZICHT ERMELO. DAT, de kreet die in de meest verscheiden toonaarden want het is een NOODKREET" heeft te weer klinken in ons vaderland Allerwege toch zien we het „natuurschoon" aangetast door menschen-hand Het natuurschoonbron van bezieling bedreigt met vernieling Daarmede verloren gaande een volks-bezitvan onschatbare waarde Behoud van het Landschapsschoon daarom hoe langer hoe meer „levens-eisch"Een nationaal belang van de allereerste ordedat ieders belangstelling waard is Hier toch ligt eene taak voor elk een, geen enkele Nederlander uitgezonderd I Voor een ieder die het wel meent met land en volk Want in een beangstigend snel tempo is Neerland's Landschaps schoon aan het verdwijnen. Met niet genoeg klem kan worden aangedrongen om met woord en in der daad, dit onheil te helpen be strijden daarvoor te openen de levensuitingen van ons volk Met niet genoeg aandrang kan aangestuurd worden op maatregelen tot bescherming van ons landschaps schoon opdat eer het te laat is gekeerd zij het dreigend verlies daarvan 1 Ons Nederlanders is in ons landschapsschooneen bij uitstek kostbaar pand toevertrouwd Daarom, volk van Nederland, bewaar met alle u ten dienste staande middelen, dat kostbaar pand\ Nunspeet, 20 Juni 1933. De Burgemeester der Gemeente ERMELO C. W. E. MACKAY. WATERVAL HIERDENSCHE BEEK, UITBUNDIG IN HUN BEWONDERING HET SOLSCHE &AT niet, ik heb er verdriet genoeg van gehad. Er rest nog maar één ding de legende van het Solsche Gatze heeft het voordeel van aan slechts weinigen bekend te zijn en bevat meer proefonder vindelijke waarheid dan het verhaal van Alladin en de wonderlamp. Wannéér op de plek, waar thans het Solsche Gat ligt, het klooster z'n bloeiiiji heeft ge had, is nog niet met volle zekerheid bekend vermoedelijk valt die bloei in het midden der dertiende eeuw. De Veluwe was één woud, de schaarsche bevol king was nog verknocht aan heidenscbe zeden. Te midden der groene eerzaam heid hadden de monniken een edelen strijd te strijden en een schoon voorbeeld te geven. En ze deden dat van ganscher harte. Totdat.... totdat Irmin in grimmigheid uit de diepe schaduwen der eikreuzen oprees en wraak nam. Het klooster was gebouwd op de plaats, waar Irmin's pries ters (Irminlo Ermelo) hun druiven- en gerstenat mee. En nu maakten de dienende geesten van Irmin zich meester van de zielen d:r arme kloosterlingen ze verleidden hen en gaven hen over aan den drankduivel. U weet natuurlijk, wat er toen is gebeurd Het klooster is met zijn al te vroolijke monniken in de diepte verzonken en beeft slechts een geheimzinnigen kuil achtergelaten. Doch de mystieke kracht van dat Plekje is gebleven een woord, d&ar ontlokt en gesproken, een band, daar onder de zoete bekoring der Schoonheid gelegd, heeft tiendubbele kracht en tien dubbele waarde. Is, o jeugdige Vreemdeling, Uw liefde een vastverankerde overtuiging geworden spreek haar dan uit in de lieflijke bosschen rondom het Solsche Gat. Is ze evenwel niet tot volle verzekerdheid ontplooid, weet dat deze wenkende plaats is de Geldersche Lorelei..., Opdat ge later niet weeklaagt Das hat mit ihren Singen die Lorelei getan I N. K. B. De Redactie berichtte me, dat zij een V. V. V.-nummer in het licht zou geven en vroeg me een stukje speciaal voor de Vreemdelingen, die ons aardig dorpje weer overstroomen. Voor zomergasten schrijven is een dankbaar werkze zijn goed- lachsch, stellen zich gauw tevre den en gelooven zelfs, wat een dorpsch schrijvertje uit z'n ver fomfaaide portefeuille weet op te diepen. Jawel, dat is volkomen waar, maar de moeilijkheid zit 'm hierin, dat het actieve V. V.V.- Bestuur me al het gras voor de voeten heeft weggemaaid en er niets te vertellen overblijft. Moet ik schrijven over het Uddelermeertje.dat volgens velen „grondeloos" diep is? Over de Hooge Hei, ten Noorden van den Boschweg naar Drie, waar de jaargetijden elk jaar een schoonheidswedstrijd houdsn en waar de scheidsrechtende heuvels nooit weten, aan wie ze de palm moeten toekennen Over de romantische kasteelen over de zingende Zuiderzee; over het geheim van den Kriemelsberg Nee, zelfs over dat Geheim liever brandoffers plachten te offeren. Om welke reden daar? Hieromtrent zijn slechts gis singen mogelijkde waarheid ligt verborgen in den schoot der eeuwen. Was het, omdat in deze beemden de gevoelens der menschen zoo licht ontwaakten en wat in knop zich schuil hield, als 't ware gedrongen werd op te groeien en in volheid te ont bloeien Was het, omdat een belofte, een afspraak, daar tot stand gekomen, dubbele, ja tiendubbele kracht en tiendub bele waarde bezat f De woorden waren er plots, vóór het koele verstand ze had kunnen ijken en achter die argelooze woorden stond de vervulling in een ge heel leven. Het feit, dat op den heiligen grord een kloostef was verrezen, had geen invloed op het volks gebruik, om daar een vurige lieïde, een groote hartstocht te bekennen. Van heinde en ver trokken er liefdepelgrims heen en beleden er hun gevoelens. Ze kwamen er intusschen niet met leege handen, brachten treffende geschenken en ook

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1