NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Tot Wederzien Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer Toeristen Kanosport. Uit een brief... De Oudheidkamer. Woensdag 21 Jnni 1933. Negen en Tacfatigste Jaargang No. 49. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. „Harderwijk Vooruit" HARDERWIJK, Hotel Restaurant BAARS 5 LOUIS BAARS, iehst Verschijnt tweemaal s weeks, - Prijs f 1.20 per kwirtul. - Uitgave firma 1. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. Van dit nummer zijn 500 exemplaren ter be schikking van V-V-V. „Harderwijk Vooruit'' gesteld. Kom en Zie! Kom, vreemdeling, kom. Zomeravond-Feest. Secretariaat: Stationslaan 124. Bezoekt in Uw vacantie - PENSION - Meest gerenommeerd Hotel ter J plaatse, met ieder modern comfort J TELEFOON 7 0 GARAGE Waarom naar Harderwijk. ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Ja, ik noodig U uit naar Harderwijk te komen en wanneer gij aan die uitnoodiging voldaan hebt, zal het U niet berouwen. Ik weet wel, Haider wijk is door Havard op de lijst der „villes mortes dar Zuydsr Zse" ge plaatst en roctitans kan zijn naam met eere genoemd worden, al was het om hiermede te beginnen alleen reeds wegens ziji belangrijke historie, welke ons met onze gedachten vele eeuwen terpg leidt. U weet misschien, dat reeds Otto II in 1231 bijzondere voorrechten aan de stad schonk en dat Graaf Reioald I in 1303 badong, dat Harderwijks ingezetenen hem, als hij zich op een Vrijdag in de stad bevond, van een goeden schotel visch mojsten voorzien. Belangrijker is intusschen, dit de Harderwijkers vóór het einde der dertiende eeuw reeds naar de kusten der Oos zee voeren. Maar ook op ander gebied her ft de stad vermaardheid verworven Denk slechts aan de Nassau Veluwsche School, aan welke Prins Maurits het recht verleende naast hst Veluwsche het Nassau- sche wapen te voeren en uit welke zich de „Academie van Gelderland" ontwikkelde, welke onder haar leerlingen mannen telde als Eoerhaave en Linnaeus. Aan laatstgenoemde bewaart het borstbeeld in het peperbus torentje in het Academiestraatje nog altijd de herinnering, zooals meer dan een patricisch huis, o.a. in de Donkerstraat, er op wijst, dat het eens een professors woning was. En nu moge een kreupeldichter eens gerijmd hebben Harderwijk is een stad van negotie Men verkoopt er blauwbessen, [bokking En bullen van promotie, toch zijn het bosch en zee, welke thans zooveel b:koring geven aan onze oude stad, welke trouwens met haar tijd weet mee te gaan en van welke gezegd is, dat zij, wat natuurschoon be treft, nauwelijks door eenig oord in Nederland overtroffen wordt. Zoo biedt Harderwijk „elck wat wils". De oudheidminnaar zal hier veel van zijn gading vinden mijn bestek laat niet toe hierover uit te weiden de natuurliefhebber zal zich hier vermeien kunnen in bosch en aan zee, de folklorist zal hier zijn kennis omtrent volksaard en volksleven vermeerderen kunnen, kortom niemand zal tevergeefs zijn schreden richten naar de plaats, van welke eens een ge schiedschrijver getuigde Weet, dat ik begin te leven In 't weeldrig Harderwijk, Dat ik niet en wil begeven Om het schoonste Koninkrijk. „Wel wai erg overdreven" zegt gij misschien, soit, ik spreek U niet tegen en evenwel, met de hand op het hart durf ik er bij U op aandringen Kom en Zie F. W. DRIJVER Jr Voorzitter VVV. „Harderwijk Vooru't". BOERDERIJ AAN DE STRAATWEG NAAR ERMELO. Kom vreemd'ling, kom naar (Harderwijk De poort staat voor U open Kom over land, kom over zee Breng vrienden en famiiie mee, We blijven op U hopen. Ge vindt hier bosch en zee en hei Waar kunt ge beter toeven? Voor wie een wijl' de stad ontvlucht Naar rust verlangd en frissche lucht Is 't hier om op te snoeven. Ge vindt hier water langs de kust Om heerlijk in te baden En na dit zomersche jolijt Geen zorgen over crisis-tijd, Maar zon om in te braden. Ge vindt hier schoons uitd' oudheid (nog In kerken en gebouwen Ge ziet hier kunst uit vroeger tijd Voor U met zorg tentoongespreid; t Bezoek kan nooit berouwen. In samer.werking met de Harmonie en de watersport- vereeniging „Flevo" organiseert de V V V „Harderwijk Vooruit" een Zomeravond-Feest, hetwe'k op 27 Juli a.s zal plaats hebben op het terrein van de Harmonie, dat daartoe met lampions enz. versierd zal worden. D* Harmonie zal om mrniee nieuwe „Schlagri" later, hooren, terwijl het programma nog tal van attractie's vermeldt. Wij noemen daarvan „de aankomst van den neef uit Canada", „wat Harderwijk aan Vreemdelingen te zien geeft" en een vaart van cano's, versierd met lampions. Het belooft een aardige avond te worden I DE VISCHPOORT. n Rust en ontspanning in een natuur die tot bewondering stemt. Die dat zoekendie zoeken de Veluwe en die vinden wat zij zoeken in ruime mate kunnen er van genieten met volle teugen. De oude stad HARDERWIJKheerlijk gelegen aan het prachtige IJselmeeromgeven door landouwen met golvend graandie zich aansluiten aan de onvolprezen bosschenIS HET CENTRUM VAN DIE VELUWE. Die oude stad maakt zich op om in het komende vacantieselzoen haar gasten te ontvangen en aan die gasten een verblijf te verzekerenwaarop gasten die worden gewaardeerd aanspraak mogen maken. Het verblijf moet en zal van dien aard zijndat de gasten na een tijd van aangenaam verpoozen afscheid nemen met de woorden: TOT WEDERZIENS." J DE JONO SAARES, Burgemeester van Harderwijk. Bureaux voor inlichtingen BOEKHANDEL Fa. A. J WUESTMAN. CORRESP K BEERS, KERKPLEIN 2. prachtig gelegen aan het IJselmeer. Uitnemend centium vcor Uw- uitstapjes op de Veluwe. Gelegenheid voor cano varer. Kampeerterrein bij de bosschen. ZUIDERZEEBAD 2 minuten buiten de stad. Nieuwe moderne Zweminrichting aan de Stationslaan. Zonnebadtn. Kiest HARDERWIJK als woonplaats Uitstekend lager, middelbaar en vakonderwijs. Gas Waterleiding Electriciteit. Uitsteker.de spoor-, boot- en busverbindingen. EIGENAAR Dat is een vraag die niet zoo heel gemakkelijk te beantwoor den is, om de eenvoudige reden dat er zoovele antwoorden op te geven zijn. Naar Harderwijk, omdat het 't eindpunt is van een boottocht AmsterdamVeluwe, zóó eenig mooi, als geen tweede in ons land te maken is. Naar Harderwijk, omdat er uitstekende verbindingen per trein en goed georganiseerde autobus diensten zijn. Naar Harderwijk, omdat 't den bewonderaar van oudheid en bouwkunst volle bevrediging schenkt. Naar Harderwijk, omdat het door zijn ligging aan 't IJselmeer een bizondere bekoorlijkheid biedt. Wie zag elders ooit een zons-ondergang als vanuit de Bruggepoort van Harderwijk over zee te zien is Naar Harderwijk, omdat het combineert bosch en hei, zee en wei. Naar Harderwijk, omdat men in de onmiddelijke nabijheid heeft de grootsche Veluwsche bosschen en wijde heidevelden, Naar Harderwijk, omdat een net van goede rijwielpaden volop gelegenheid biedt om rustige plekjes te zoeken en te vinden. Naar Harderwijk, omdat men er in heerlijke natuur echt kampeeren kan. Naar Harderwijk, omdat de gemengde zee- en boschlucht verkwikking biedt en gezondheid hergeeft. Naar Harderwijk, omdat er goede badgelegenheden zijp, absoluut ongevaarlijk, en inge richt tot echt watervermaak. Naar Harderwijk, omdat men er het gevo;l heeft, welkom te zijn. Komt daarom dezen tomer eens naar Harderwijk voor korter of langer tijd. Bij Koninklijk besluit van 3 Juni j 1. zijn de Statuten der Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer „Harderwijk Vooruit" goedgekeurd. brengt een bezoek aan de historische Raadszaal ten Stad- huize. Een verrassing voor U. OUDE GEVELSTEEN IN DE HONDEGARDSTRAAT. Voor beoefenaars der K^no- Sport is Harderwijk een eldorado. Peddelen en zeilen ver uit de kust zonder gevaar. Wie per boot komt kan ge makkelijk de kano meebrengen. Gistermiddag zouden we van Zwolle uit een bezoek bren gen aan Amersfoort. Een pracht- rit gewoon.In Harderwijk moesten we benzine nemen en toen stelde Frans voor, om even bij zee te kijken. Neen maar, dat moest je eens zien. We kwamen door een soort poort en cpeens hadden we de zee voor ons. Prachtig, schitterend met die kleine leuke visscheisbooten in de verte. We zetten de wagen op 't parkeer terrein, ze htbben in Harder wijk de zaken goed voor eikaar. en liepen een leuke weg tusschen twee hooilanden door, naar zee. Daar staat een aardig badhuis en 't witervermaak was invollen gang. Jammer dat we geen bad- goed bij ons hebben, dachten we, maar geen nood hoor, een gezellige badvrouw Tante Fie zeggen ze hier kwam al uit een kioskje. Nou en toen hebben we gesparteld, heerlijk zeg. Er was een soort vlot in het water en een wip. Een plezier dat we gehad hebben ik kan je aan raden om als je deze kant eens heen komt, er heen te gaan De Oudheidkamer ten Stad- huize is iederen dag, behalve des Zondags geopend. Men vindt hier een schat van kostbare oudheden en voort brengselen uit de alleroudste geschiedenis der Over-Veluwe. Elk stuk van de mooie verzame ling wekt de belangstelling. OUDE GEVELSTEEN HET KOGGESCHIP, TE BEZICHTIGEN IN DE OUDHEIDKAMER TEN STADHUIZE,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1