Doorzitten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Tweeërlei Rij kdom. Raadsvergadering Ermelo Woensdag 14 Jnni 1933. Negen en Tachtigste Jaargang No. 47. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, FUTTEN, enz. OverveluwschWeekblad Harderwijker Courant FEUILLETON. Plaats een Kleintje. Te-iohljnt tweemaal weeks. - PrIJj f 1.20 par kwartaal. Oltpava tlrma 1. WEDDING. Donkerstraat Harderwijk, Ad ver tentiS n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nnnspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Kantongerecht te Harderwijk. 9 Juni 1933. Plannen die niet bestaan Een remedie tegen verzanden Geen waterleiding Salaris-korting en prestige Royaal en weelderig leven van de Ambtenaren Ged. Staten laten zich beinvloeden Vormen oude bloempotten een vermogen? Ermelo krygt in de toekomst mooie sport- en feestterreinen, maar vandaag niet Een eere-saluut voor de Oranje-vereeniging B. en W. straks bek-af Rikkers denkt aan de centen Venten met verrotte bloemkool Een provinciaal geschenk Schouten wil de werkverschaffing veranderen, maar weet niet hoe De krui wagens van Hitier. ünsr ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Zonnebrand en Stukloopen van Huid en Voeten verzacht en geneest Zitting van 7 Juni 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstra. (SLOT.) J. S., metselaar te Putten heeft aldaar op 18 April in de Dorpsstraat met een flinke vaart in een auto gereden, nota bene op een tijüstip dat de brandweer aan 't oefenen was, en dus het halve dorp was uitgeloopen. Het was dan ook geen wonder dat de veldwachter zijn arm op en neer bewoog, ten teeken dat de hardrijder wat moest matigen. En omdat hij die order niet heeft opgevolgd, staat jan te recht. Hij is niet op zijn mondje gevallen en beweert, dat hij toen hij de arm van den veld wachter zag op en neer gaan „zuiver gekalmeerd" is, maar dat het weer het ouwe liedje isze moeten Jan hebben. Op alle punten en hoeken van Putten zoo zegt ie, zie je auto's rijden maar natuurlijk pikken ze Jan er uit. Hoe snel hij dan in de Dorps straat gereden heeft Zoo ongeveer 50 K.M. Gelukkig dat er geen dooien 3. Ik zal op één snaar spelen zoolang de menschen naar my willen luisteren, maar ik zal de kleeren die ik draag, verdienen. De droesis het eten nu nog niet klaar? Ik bezwijk van den honger 1" „Wat beteekent dat woord toch, Lukas „Welk woord?" „Dat woord, dat ge zooeveo gezegd hebt." „Droes Wel, dat beteekent dat beteekent niets anders dan droes." „Nu, ik geloof, dat het geen mooi woord is," zeide het meisje. HOOFDSTUK III. HET HUIS VAN DEN OUDEN GODFRIED. Eenige oogenblikken daarna rolde Greta haar moeders stoel naar de tafel de weduwe had twee jaren lang geen voet meer kunnen verzetten en de zijn gevallen, zegt de Kanton rechter. Ja, dat is wel fijn, zegt Jan. De Ambt. O. M. vindt 'teen gevaarlijk spelletje en vraagt veroordeeling tot f 15.of 6 dager. Da Kantonrechter geeft korting; f 10.of 4 dagen. Ik neem de 4 dagen, zegt Jan en vertrekt boos. De indeeling van ons land in rechterlijke kantons is aanleiding van het volgende eigenaardige geval. In den trein bemerkte de conducteur dat een reiziger R S-, die een weinig onder den in vloed van de jandoedel was, in het bezit was van allerlei wapens Na 't vertrek van den trein uit Zwolle kwam al spoedig een windbuks met kogeltjes voor den dag. Die ontdekking geschiedde in het kanton Zwolle zoodat hij voor dit feit aldaar moest terecht staan Even verder, toen de trein al in het kanton Harderwijk was, ontdekte de conducteur bij 't kaartjesknippen, een boksbeugel met scherpe punten. En daarvoor staat de man hier terecht. Hij is niet verschenen doch zal bericht krijgen dat hij f 10.of 5 dagen heeft. A. R. iandb. te Putten, had op 7 Maart varkens, zwaarder dan 10 K. G. in voorraad, die niet voorzien waren van het ver- eischte oormerk. Dat is tegenwoordig een ver velende geschiedenis met die varkens, waardoor menschen voor de rechtbank komen die hun heele leven nog nooit wat met de politie te maken hebben gehad. Verd. zegt dat hij geen lid van de Varkens-centrale wil worden, omdat het eenvoudig geen rijkswet is. Afgeloop*n. De Kantonrechter kan niet begrijpen dat de menschen zich zoo verzetten tegen een wettig tot stand gekomen maatregel die in 't belang van den varkenshouder genomen is. De Ambt. O M. merkt op dat ook de Hooge Raad zich heeft uitgesproken dat al de bezwaren, die door de boeren worden aan gevoerd, ongemotiveerd zijn. En aangezien de wet gehandhaafd moet worden is* spr. wel ge- kinderen met hunne hongerige magen schaarden zich om d n disch. Luttas, die r-eds een geruime poos gretige blikken in den schotel met aardappelen ge worpen en ongeduldig met vo<k en mes gezwaaid had, riep juist „Voor ieder drie, en de rest voor hot hondje," toen er aan de deur geklopt werd. Een oud man met diepe rimpels op het gelaat en lange golvende zilveren haren, trad het vertrek binnen. Zijne kleeren waren van ruws stof en zeer versleten, maar met zor8 gereinigd en over zijn gansche wezen lag eene onge kunstelde waardigheid, die eer bied afdwong. Hij werd als een zeer welkomen gast begroet, een plaatsje weid aan tafel voor hem ingeruimd en een deel van het sober maal hem voorgezet. Lena, die hem, zoodra hij binnengetreden was, had toegeroepen „Toe Godfried, kom bij my zitten," schepte met haar tinnen lepeltje een gedeelte van haar eigen eten op het bord van den oude man, en hij be taalde haar met een vriendelijken glimlach uit zijne heldere blauwe oogen, byna even wolkeloos als de hare. Zijn gansche gelaat, ondanks do diepe sporen, die Vóór hei zonnebad serst de huid inwrijven mei „Zij"crême of „Zij"-olie. Dal voorkomt zonnebrand en Uw huid wordt tevens^ prachtig gebruind. JTÜ^CRÊME of~7'j«OUE In prijzen van 20-75 cl. noodzaakt om een hooge straf te vragen f 75.of 15 dagen. Verd. blijft schijnbaar onver schillig onder dien eisch. Wat bezielt jullie toch, vraagt de Kantonrechter. Ga dan het land uit als je de landswetten niet wilt opvolgen of schaf je varkens af. Die vreemde houding is alleen een gevolg van het domme idee, dat je er kwaad mee kunt om voor het lidmaat schap te teekenen En dit heeft toch alleen ten doel om de zaak administratief in orde te hebben. Laat je toch niet verder op stoken. Intusschen acht de Kan tonrechter de eisch wel wat gortig en wordt verd. veroor deeld tot f 25.of 10 dagen. Verd. merkt nog op, dat hij zijn varkens niet eens mag opruimen. Ze kunnen niet vervoerd worden. E. v. A. te Nijkerk staat voor eenzelfde gevalletje terecht, doch heeft intusschen eieren voor zijn geld gekozen en de beesten laten stempelen. Dat zal worden onderzocht. E. Jvischhandelaar te Elburg werd op 22 Mei bekeurd wegens het te hard ryden met zijn auto in de bebouwde kom. Verd. erkent dat hij harder heeft ge reden dan 20 K M., maar wil de heeren er toch eens op attent maken dat het dwaasheid is, daar ter plaatse te spreken van bebouwde kom. Aan de eene kant van den weg staat heel geen huis en aan de andere zyde het huis van Dr. van Wezel en nog drie andere. De Ambt. O M. vraagt aan houding om dit eens te onder zoeken. Ten slotte krijgt bakker A. W. S. te Tonsel twee kwartjes boete omdat hij zijn nummerbe* wijs in zijn Zondagsche jassie had laten zitten en die niet kon toonen toen het gevraagd werd Moet je ook al aan denken. zorg en smait, zoowel als de jiren er op hadden achtergelaten, dro-g den stempel van inuerlijk..n vrede en kinderlijke blijdschap. Op d- belangstellende vraag van de weduwe naar zijne gezond heid, had hij geantwoord„Ik ben wel, o ja byzonder wel," en daarop zijne dorre hand over de tafel haar toestekende, had hij in de plechtige bewoording der Schrift de zegenbede ont boezemd „Geliefde, voor alle dingen wensch ik, dat gij wel vaart en gezond zijt, gelijk sok uwe ziel welvaart." Hij at zeer weinig, en meer dan eens gedurende den maaltijd legde hij zijne vork neer en scheen, met het hoofd op de borst, in dieps gedachten ver zonken. Maar het meisje naast hem, dat hem geen oog onttrok, zorgde wel, dat die overpein zingen niet te lang duurden. Zij trok hem zachtjes aan de mouw, en zeide„Ge moet eten God fried, ge moet eten," en hij ge hoorzaamde haar met een glim lach, Daar ontdekte zij een scheur in zijn jas. „O Godfried, wat een groot gat in uw elleboog. Gij moet een nieuwe jas hebben." „Die krijg ik ook, zonne- Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering en ongewijzigde vaststelling van de notulen, wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken Naar B. en W. om prae-advies gaat een adres van E. Schuur te Speuld, houdende verzoek hem in koop af te staan een perceel heidegrond in genoemde buurt schap, terwijl een verzoek van G. Dooyeweerd en anderen te Ermelo, houdende verzoek over te gaan tot afdoende verbetering van het rijwielpad vanaf den Rijksstraatweg langs jongelingen- oamp noar den Zwarten Weg in Tonsel ter afdoening in handen van B. en W. wordt gesteld Begraafplaats Nunspeet. Zooals bekend is, zal de graf ruimte op de oude begraafplaats te Nunspeet binnenkort zyn uit geput. De nieuwe begraafplaats zal derhalve weldra in gebruik moeten worden genomen. Reeds zijn voorbereidende maatregelen getroffen, de indee ling in klassen, de aanwijzing van de plaatsen der eerst te delven graven e.d betreffende, welke alle tot een ordelijke be graving moeten bijdragen. Hoewel nu de inrichting der nieuwe begraafplaats met de stichting van een baarhuisje nog niet als geheel afgewerkt kan worden beschouwd, immers het werk kan slechts voltooid heeten, wanneer aan het voor oogen ge stelde en aanvaarde plan vol komen uitvoering is gegeven en straaltje," antwoordde de grijs aard „Een Vriend heeft mij spoedig een geheel nieuw pak beloofd." Zij zag hem met een verlegen gelaat aan, klom van haar stoel af en riep toen allen, om bij haar aan het raam te komen. „Kom gauw," riep zy. „In het nieuwe huis worden de lichten aangestoken voor de partij. O, wat ziet het er prachtig uit 1 Godfried, laat mij op uw knie zitten, dan kunnen wij alle menschen zien, die er ingaan De oude scheen met haar ver- zo:k wel ingenomen te zijn, althans met eene begeerigheid en nieuwsgierigheid, byna zoo groot als de hare, boog bij zijn zilverwit hoofd naar het kleine gezichtje, dat tegen het glas aangedrukt was. Ieder venster van het huis, dat, thans schitte rend verlicht was, wierp een stroom van licht over de nauwe straat Er hing ook eene prachtige lamp in het voorportaal en zelfs aan de takken der boomen vóór het huis prijkten chineesche lantarens en veelkleurige lichten. ,,'t Is prachtig 1" riep Lena. „Er is nog nooit zoo'n groot mooi huis gebouwd!" „Het mijne zal nog grooter en mooier zijnl" in dit plan nu is opgenomen bet bouwen van een doodgravers woning, van een wachtlokaal en het maken van een inrijhek, nochthans is dit vooralsnog zeker genoegzaam te achten om het aangelegde terrein aan zijn nieuwe bestemming te doen beantwoor den. Maar een baarhuisje is dan ook, als het aan een begraaf plaats ten eenen male onmisbaar toebehooren, voor de opening der nieuwe begraafplaats absoluut noodig, evenais de aanschaffing van een begraaftoestel, een bekis ting, een tweetal draagbaren enz. Mitsdien vragen B en W. daarvoor een crediet toe te staan van f 1500. De heer HUISMAN kan met deze voordracht niet meegaan. Wordt dit voorstel aangenomen, dan zal 't niet lang duren of er komt een voorstel tot bouwen van een wichtlokaal en dood graverswoning. Daarom wil spr. dit afsnyden door thans reeds het baarhuisje met een wacht lokaal te combineerer. De heer SCHOUTEN is 't daar wel mee eens en is verder van meening dat het begraaf toestel van de oude begraaf plaats ook wel op de nieuwe kan worden gebruikt, hetgeen echter door den VOORZITTER wordt bestreden. De heer VAN OLST merkt op, dat de Raad bet toch altijd in de hand heeft om later al of niet een wacht lokaal te bouwen. De heer VAN EMST is er ook niet gerust op, dat niet binnenkort grootere voorstellen zullen komen en acht de combinatie baarhuis-wacht- „,Het uwe, Godfried?" „Als het klaar is, lief kind, zal het nog veel breeder dieper en hooger zijn." Zij keerde zich om, om in zijn gelaat te zien, en bemerkte, dat hij naar boven staarde „O, kijk eens, Godfried. Er houdt een rytuig stil voor de deur. De visite begint te komen. Zie eens, wat 'n mooie dames en heeren. Het zijn allemaal rijke lui zooals hierover. Lukas zegt, dat het een groot feest zal wezen." „Niet zoo groot als het mijne, zonnestraaltje." HOOFDSTUK IV. DE ZONZIJDE. „Het helpt u niets, of gij al tracht mij den mond te stoppen," zeide Jaantje Sonbron tot hare zuster Greta, „ik moet het uit spreken Moeder is een wonder van geduld en onderworpenheid en gij, ik geloof, dat jy een ge boren heilige zijt. Beiden hebt gy een zwaar kruis te dragen en jij zoudt niet klagen zelfs al viel jij er bij neer, maar Greta, ik zeg, dat het hard is arm te zijn, akelig bard. En ik vindt het nog erger, sinds die rijke menschen aan den overkant zijn lokaal zoo kwaad niet. De VOORZITTER begrijpt niet dat er discussie wordt ge voerd over een plan van B. en W. dat heel niet bestaat. De heer BOSCH weet niet goed of een wachtlokaal bepaald noodig is en de heer VERHOEF vindt zoo'n lokaal een eisch van den tijd. Nadat de heer HUISMAN nog een poging heeft gedaan om B. en W. te bewegen hun voorstel terug te nemen en een ander plan in te dienen waarby haar huis en wachtlokaal worden ge combineerd, wordt het voorstel B. en W. aangenomen met 11 tegen 4 stemmen, die van de hh. Schouten, Huisman, v. Ernst en v. Leeuwen. Brandputten, B. en W. achten vernieuwing van de brandputten hoek Wil- heloninalaanRyksstraatweg en aan den Leuv. weg noodzakelijk en vragen een crediet van f600. Intusschen komen B. en W. hierop terug in zooverre, dat het College het nog eens wil aanzien met de put Leuv. weg, omdat die de laatste dagen toch neer water gaf. De heer VAN LEEL^IjEN houdt een technisgfeg 'beschou wing over put^ en d8 wyze waarop ze gepu|^t moeten worden en geeft ttjfi remedie om het euvel -~r- verzanden tegen te gaa/ö' nl. door water terug te P0jjmpen, van boven af. Daardoor w*ordt de zeef weer gezuiverd. De heer VAN EMST meent at de pompen door de be- zuuniging op het brandwezen, teg Vsnwoordig te weinig gebruikt W0'Vden voor oefeningen. t CAe heer VAN LEEUWEN J10®.i gehoord dat de Water* leidirA v#n jjarderwijk toestem- ming I heeft van de Regeering om d^e hiding tot Ermelo door te^ trekkei»,, ^|s Ermelo water- leidiag kreeg," ^ou gezeur met de putten uit zijn'. De heer KOPPE wfc^QSCht vurig om van waterleiding vïij-i te blijven we zouden er even ge bonden mee zijn als met de P. G. E. M. De heer TOP vindt het be denkelijk om maar niets te doen aan de put Leuv. weg, die toch maar zoo zoo is. Besloten wordt om voor de beide putten f 600.te voteeren, waarbij B. en W. toezeggen om komen wonen. Ik kan bijna nooit het venster uitkijken, of ik zie den een of ander naar buiten komen in zijde of satijn gekleed en met juweelen behangenen wij zijn zoo goed als in lompen. En zij loopen op damasten tapyten en slapen op zachte bedden en hunne kamers zijn warm en helder verlicht, en wij moeten menigen avond vroeg naar bed, om vuur en licht te sparen. Mijnheer Freeman zeide laatst op de catechisatie, dat wy allen rijk of arm, klein of groot, broeders en zuster zijn. Zijn de heer en mevrouw Dudley onze broeder en zuster Het ziet er nog al naar uit, zou ik denken I" „Arm® Jaantje," zeide haar zuster, „gij zijt van avond moede en moedeloos en geen wonder waar ge geheel alleen zoo'n groote wasch gedaan hebt en Moeder voortdurend zooveel zorg noodig heeft. Ik wilde, dat ik het nog eens zoover brengen kon, om bet huiswerk wat te helpen verlichten, lieve zuster," Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1