PUROL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Tweeërlei Rijkdom. Woensdag 7 Jnni 1933. Negen en Tachtigste Jaargang No. 45. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Over velawseh Weekblad Harderwijker Courant BDITENLAND FE 01 LI ETON. MflflGPILLEN Stukgeloop Verschijnt tweemaal s weeks, Prijs f 1.20 oer kwartail. - Uitgave flrma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. Advertentie n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdenscho Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. Er volgde een oogenblik van Rechtzaken. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1. elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. In de laatste weken zijn in verschillende hoofdsteden van Europa internationale conferen ties gehouden, die gewijd waren aan den landbouw en de daar* mede samenhangende vraag stukken. Voornamelijk met de positie der boeren in staat en landbouw heeft zich de inter nationale commissie bezig ge houden, die eenige dagen geleden in Berlijn vergaderde. Een opvallend politiek karakter droegen de economische beraad slagingen der in deze week in Praag gehouden conferentie der Kleine Entente, die van het streven uitgingen om de politieke belangengemeenschap der drie landen door een intensiever uit wisseling van producten te ver* beteren. De politie te Liegnitz (Silezië) heeft ontdekt dat communisten daar in de buurt plannen hadden gemaakt voor een systematische terreur en andere politieke mis drijven. 73 personen werden in arrest genomen, difi voor het grootste deel bekend hebben. Ook is materiaal gevonden waar uit blijkt dat de communisten ter* reurbenden gereed hielden om tijdens ds rijksdagverkiezingen onrust te verwekken. Het is daartoe niet kunnen komen wegens de massa-arrestatie van communistische leiders na den brand, in het rijksdaggebouw. In de omgeving van Klatsch- dorf (in Bunzlau) zijn in 1932 door communisten 11 bosch- 1. HOOFDSTUK I. TWEE MEISJES Op een warmen zomeravond zaten in de ^r&emering twee meisjes van de kostschool van mejuffrouw B. in een vertrouwe lijk gesprek gewikkeld. Beiden waren schoonde eene slank en bevallig van voorkomen, met erne frischgetir te gelaatskleur en een rijkdom van weelderige lokken, die naar de mode van den dag rondom het fijnbesnijden gelaat golfdenen de andere minder opvallend van uiterlijk, maar met regelmatige gelaats trekken, zachtbruine oogen en iets beminnelijks en nadenkends in haar voorkomen. „Nog twee weken en we zijn vrij," zeide het slanke meisje. „Hoe heerlijk, dan geen Fransch geen algebra en geen meetkunde meer. Niet meer voor dag en dauw uit de veeren, en alles op de minuut en bovenal vrij van de bespiedende blikken en lange branden veroorzaakt en 12 maal telefoonleidingen verwoest. Ook in de buurt van Reckling hausen sloeg de landspolitie een goeden slag. Zij kon er een massa munitie en wapenen in beslag nemen 76 communisten werden gearresteerd. Er werd geconstateerd, dat nog niet lang geleden door den verboden roodfrontstrljdersbond militaire oefeningen in de buurt van Recklinghausen waren gehouden. In het nabij gelegen Seim kwam de politie een spionnagedienst op bet spoor onder de commu* nisten. De tusschen Frankrijl, Enge land en Amerika te houden be sprekingen over de ontwapening zullen Woensdag in Parijs worden gehouden. Volgens een Fransch bericht is er nog niets besloten omtrent een Fransch-Engelsche be spreking over de ontwapenings conferentie. Als het er van komt zou het eerst in het begin van de volgende week zijn en zou Engeland vertegenwoordigd worden door den minister van de luchtvaart Londonderry en den onder-minister van buiten- landsche zaken Eden. Er zou uitsluitend over de ontwapenings conferentie worden gesproken. Brandkast geplunderd Gisterennacht hebben inbrekers bij de „Hema" in de Kinker straat 126132 te Amsterdam, de brandkast geforceerd. Zij hebben daartoe de kast van het kantoor naar den winkel ge sleept en hem toen van achteren open gesneden. De buit bedroeg ongeveer f 1500. Daar geen sporen van inbraak zijn te vin den, wordt vermoed, dat de dieven zich hebben laten in sluiten. Aan den achterkant hebben zij het perceel verlaten. Heidebrand. Zaterdagmiddag werd brand ontdekt in de heid velden nabij Smalbroek, gemeente Beilen, toebehoorende aan den heer G. A. Harff te Amsterdam. In enkele uren tijds breidde het vuur zich over een opper vlakte van naar schatting 60 ha uit. De brandweer uit Bellen moest zich aanva'k-lijk bepalen tot bet beveiligen van enkele in vermaningen van een half dozijn leer juffrouwen. Frida Martin, kun jij het begrijpen, dat nu onze opvoeding voltooid is, dat wij vrouw geworden zijn en dat nu de geheele wereld voor ons open ligt?" „De gedachte daaraan stemt mij tot ernst," antwoordde het meisje. „Tot ernst Nu ik kan je "ggen, dat ik geheel verrukking ben over het geen mij in de toekomst wactr. Rijtoeren, uit stapjes, partijen zullen elkaar afwisselen ik zal mij elk oogen- blik amuseerer. En jij, met zulk een prachtig huis in de stad, en een rijken vader, die je alles kan geven wat je oogen begeeren, wat kan je voor de toekomst doen vreezen Je moet eene van de gelukkigste meisjes ter wereld zijn 1" „Dat ben ik Maria Ik heb, zooals je zegt, alles om mij ge lukkig te mak-n, en ik heb al deze jaren geleefd zonder aan de toekomst te denken want ik was nog maar een kind en werd geleid en voorgelicht door men- schen, die ouder en wijzer waren dan ik. Maar op eens schijnt het vrouwelijke bewustzijn in mij ontwaakt ts zijn, en ben ik be ginnen te begrijpen, dat ik Ingezonden Mededeelingen verstoort Uw gestel en humeur. Neem geen sterk werken de purgeermiddelen, doch de een normale ontlasting gevende f 0.65 p. flacon. de heide staande woningen. Tegen den avond, toen de wind in Noordelijke richting was ge draaid, laaide het vuur opnieuw op en dreigde gevaar voor de bosschen rondom Spier en de staatsbosschen by Lhee. Over een grooten afstand werden strooken afgebrand en zandwallen opgeworpen, om het vuur in zijn voortgang te stuiten. Met opzet te water. Vrydagavond is op den Zuid- Buitensingel tegenover het Ziekenhuis te Den Haag een auto te water gereden. In de auto waren gezeten tie eigenaar, een 41-jarige café houder, wonen de Zuid Buitensingel, een tien jarig zoontje van den man, een 29-jarige vlaeschbouwersknecht uit de Netscherstraat en de be stuurder, een 38-jarige verlof houder uit de Calandstraat. Toen de inzittende een meeningsverschil over het rijden kregen, ztide de bestuurder: „Dan moet de auto het water maar in" waarop hij meteen in den singel reed De eigenaar en de bestuurder geraakten te water, terwijl de twee anderen tijdig uit de auto konden springen. De te water geraakten kwamen zonder eenig letsel weer op het droge en begaven zich naar huis. De bestuurder is in zijn woning gearresteerd en in bewaring ge nomen, De kraanwagen van de politie heeft de auto gelicht. Botsing van vliegtuigen. Vrijdagmiddag stond op het vliegveld te Soeuterberg een vliegtuig, bemand met den serge ant-vlieger Smit, met een luite nant als waarnemer, toen een ander vliegtuig, met als bsttuur- luitenant Va darzijde, wilde op stijgen. Laatsgenoemde piloot heeft blijkbaar bet voor hem staande toestel niet gezien, voortaan ©p eigen beenen moet staan en voor eigen rekening handelen. Neen, lach me niet uit, Maria. Waartoe zijn wij hier in de wereld, jij en ik „Om te leven en te genieten natuurlijk," zeide de andere. „En tot nog iets, Maria I Gij zult misschien zeggen, dat ik preek, maar dat kan ik niet helpen. Deze gedachten heb ik voortdurend bij mij, en ik moet ze je zeggen. De dominee zeide verleden Zondag Wij leven allen voor de eeuwigheidik geloof wel, dat ik deze woorden meer malen gehoord h.b, maar zij haddsn nooit indruk op my ge maakt. Nu denk ik er voort durend aan, en bet gevoel, dat al mijn doen en laten van iederen dag, het denkbeeld, dat die schijnbaar onbeduidend voor vallen in het leven, van beslis- senden invloed zijn op een leven, dat nooit meer eindigen zal, dat moet mij wel ernstig maken. De gedachte daaraan verontrust mij waarlijk, Maria I „Waarom denk je er dan aan, Frida? De godsdienst is goed voor dominees, oude vrouwen en zieken, die op sterven liggen, maar jij en ik hebben ons voor eerst met zulk een somber onderwerp nog niet te veront- waardoor zijn machine bij de start in aanraking kwam met het stilstaande vliegtuig, hetgeen tot gevolg had dat beide toe stellen totaal werden vernield. Luitenant Vanderzijde werd licht gewond. Hij moest zich in het hospitaal laten verbinden. De beide andere vliegers bleven on gedeerd. Benzinelarop uit elkaar gesprongen. Zaterdagmorgen zou de 17- jarige schippersknecht B. Mole naar, in dienst bij den schipper H. de Bruin, op de Noord onder de gemeente Alblasserdam een benzineiamp aansteken om met deze lamp de motorkap van het schip te verwarmen. Hierbij is de lamp uit elkaar gesprongen. De knecht geraakte in brand. Hij had nog de tegenwoordig heid van geest in de rivier te springen. Spoedig toegeschoten hulp slaagde er in den jongeman op het droge te brengen. Lij bleek zeer zware brandwonden aan hoofd en armen te hebben bekomen. Hij is per auto naar zijn woonplaats Noordeloos over gebracht, vanwaar hij naar een ziekenhuis zal worden vervoerd. Ia de gevangenis overleden. De geschiedenis van de ver dwenen geldzending aan het postkantoor te Heerlen heeft een treurig einde gevonden. De dader die zich het aange- teekende stuk had toegeëigend en te Antwerpen was gearres teerd, was in de gevangenis opgesloten. Thans vernemen wij, dat hij dood in de cel is ge- venden. Het schynt, dat de man aan een kwaal leed, die door de emoties van de laatste dagen verergerd was. Mogelijk is een ongeluk niet uitgesloten. Het is gebleken, dat de man nog in het bezit was van 9600 mark. Het overige geld was in kleinigheden omgezet. De vrouw van den man, die te Heerlen als verdacht van medeplichtigheid was opgesloten, is in vrijheid gesteld en over de grens geleid. EEN OUD GEBRUIK. Een oud Germaansch gebruik, nl. het feest van „Kallemooi", wordt nog ieder jaar op Schier monnikoog gevierd. Op Pinkster- Zaterdag wordt dan de zg. „Kalemei" opgericht. De „Kale- rusten." „Het schijnt mij niet somber toe, Maria, alleen zeer belaogryk. Ik geloof, dat ik het goede dezer wereld des te beter zou genieten, zoo ik verzekerd was, dat ik op de rechte wijze leefde, dat myn leven waarlijk eene voorbereiding was voor de eeuwigheid. Ik herinner mij, dat de juffrouw op de les eens sprak over den rijkdom van den christen, hoe ver deze verheven is boven dien der wereld. AI verliezen wij alles, sijde zy, en wij moeten alles verliezen als wij sterven het goede deel, de rijkdom in God, kan nooit meer van ons worden weggenomen, en da bewustheid dezen schat te bezitten, zal ons kracht geven, ook de grootste armoede- en ellende dezes levens te dragen. Zij sprak met beslistheid, terwijl het bloed haar raar het gelaat steeg en hare oogen zich met tranen vulden, door de ge waarwordingen, die zich van haar meester maakten. De ander zag haar aan met kwalijk verborgen wrevel. „Ik geloof, Frida Martin, dat jij vroom denkt te werden." „Ik begeer boven alles," her nam zij „eene christin te worden". mei", in het dialect der eilanders „Kallemooi" geheeten, bestaat uit een dikken paal of mast van wel tien meter lang, aan welks boveneinde een byna even lange, maar dunnere paal is vastge- spykerd. Boven aan dezen twee den paal werd een tamelijk groot* boomtak gehecht en ook de drie kleur. Aan de dwarslat bengelen twee flesschen, als het zinnebeeld der kermisvroolykheid. Maar het bijzondere van dit gebruik is de levende baan, die, in een mand opgesloten, boven aan den paal wordt gehangen. Omstreeks middernacht stroomt het geheele dorp samen de leiders van het feest hebben den vorigen nacht uit een of ander hok een baan geroofd welken roof de eigenaar niet aangeeft bij de politie en dan ko nt men aandragen met het hok en den kukuleku. Onder luid gejuich wordt de haan naar boven geheschen. Vier takel touwen houden den „Kalemei" staande. Tengevolge van de agitatie gaat de haan lustig aan het kraaien, en ook op de Pinksterdagen klinkt telkens deze muziek vanuit den hooge. Een onschuldig genoegen, waarmee ieder zich vermaakt. Tegen den avond, als het daglicht nog niet geweken is, komen er boerenwagens, met vroolijk zingende jongelieden er op, aangereden over de zand wegen. Dan brengt de veldwachter het bevd, dat de „Kallemooi" moet worden neergelaten. Komt de baan levend en ongedeerd uit de mand, dan wordt bij met gejuich begroet en aan zyn hennen teruggegeven. Vervolgens begint de kermispret. Voor de meisjes is het lastige steeds geweest, dat van Maart tot December de meeste jongens op de vaart zijn. In de laatste jaren is dat evenwel zeer veranderd en er komen dus veel vrijende paren in de herberg. Het „Kallemooifeest" is voor den rasechten eilander een heerlijk feest, dat hij niet gaarne zou verzuimen. Vermoedelijk stamt dit gebruik uit den heidenschen voortijd. Sommige schrijvers zoeken ver band tusschen den haan en het „Kallemooifeest" van Schier monnikoog en den haan Vidofnir uit de Edda-mythe, die, kool zwart en gloeiend van goud, op den hoogen boom, den wereld- esch „Ygdrasil" zat, als het beeld stilte, waarop Maria Legran weder het woord nam. Je bent een dwaze meid," zei ze. Je zoudt heusch al myn ge not bederven met je plechtige redevoerirg. Bah, Frida, waartoe dient het? Ik moet niets van die sombere droomerijen hebben. Wij leven in eene vroolijke wereld, in eene schoone, heldere, zonnige wereld. Ik denk er van te profiteeren zooveel ik kan. Ik zal mijn leven tot één langen zomerdag maken, en de toekomst mag voor het hare zorgen. Gy weet, dat wij eerstdaags naar het buitenland gaan, vader, moeder en ik? Ik zal Frankrijke wereldstad bezoeken en den onbewolkten hemel van Italië zien. Wie weet of ik geen rijken edelman kan bekoren, en terug kom als een voorname dame. Of zoo niet, dan trouw ik in mijn eigen land met een rijk man. Dan kom ik in een paleis van een huis te wonen, en zal een stoet van dienstboden tot mijne beschikking hebben. Ik zal in eene schitterende equipage iederen dag uitrijden, groote diners geven en my de eleganste kleeding van bont en diamanten aanschaffen. Je zult zien of ik het niet doen zal, Frida Martin." Zoo eindige dit gesprek, dat voeten,verzacht en geneest men met Doos 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten van de koesterende zon, die de natuur doet herleven na den alles-verstyvenden winter. Gij sijt de Judas I" Er was dienst in de Herv. kerk te Daarle, gem. Hellen- doorn. Ds. H. G. van der Hoek had er gepreekt, zooals hy dat iederen Zondagmorgen pleegt te doen. Het was in de passieweek en ook de naam van Judas was in de preek genoemd. Nauwelijks was het laatste woord van het gebed verstorven, of er stond een meisje op en schreeuwde door de kerk, op den dominé wijzende „Gy zijt de Judas". Dat had de dominé als een persoonlijke beleediging gevoeld en hij had een klacht bij de justitie ingediend. En nu stond de daderes, mej. A. L terecht. Hoe komt u er bij vroeg de politierechter. Dat is toch geen optreden in de kerk. Ik wou het ook niet ge daan hebben, zegt het meisje, maar het viel me uit den mond. Maar het was de schuld van den dominé. Hij vertelt ons leugen?. Hij heeft ons beleedigd. Hij heeft gezegd dat wij judassen zijn. En hij wilde me niet be vestigen. Ds. van der Hoek wordt als getuige voorgeroepen. Hij be vestigt hetgeen in de dagvaarding staat. Het meisje was een van zijn catechisanten. Voorheen was ze nooit opgewonden. Maar tegen de bevestiging kwamen moeiiyk- heden. Get. had zich toen uit gelaten, dat er onder die om standigheden geen bevestiging kon plaats vinden. Vóórdat de dienst begon, was haar nog in overweging gegeven niet op de plaats van de aannemelingên te gaao zitten. We hebben de scène nog trachten te voorkomen. Maar het lukte niet. Vroeger schijnt er in dezelfde familie een soort gelijk geval te zijn voorgekomen. Er zit trouwens nog wat anders achter. Haar vader heeft een het laatste vertrouweiyk onder houd was, dat zij op de kost school hadden, en weldra liepen hunne wegen voor goed uiteen. HOOFDSTUK II. GRETA SONBRON'S TEHUIS- De laatste stralen van de onder gaande zon vielen in het vertrek van de weduwe Sonbron, en zy verlichtten de lage, kale muren, het versleten huisraad, de oude dennenhouten tafel, die voor het avondeten was toebereid, en verhelderde het bleeke gelaat van eene zwakke vrouw, die achterover in haar armstoel leunde. „De zon houdt veel van ons, moeder," zeide een meisje, dat aan het venster zat. „Van het groote huis is zij retds o zoo lang weg. Hst ziet er hierover zoo donker en koud uit zooals zooals alle dingen daar." „Het zal er gauw genoeg licht zijn, Lena," zeide haar zuster Jaantje, „als de lampen voor de groote partij zijn aangestoken." Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1