Jan. m felÉuizeo. Uoofdf KjftUatdt's Poeder Zaterdag 3 Juni 1933. Negen en Tacktigste Jaargang. No. 44 bn W I7KER OOTTRANT. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. ATELIER 2e Pinksterdag geopend van 9 tot 5 uur. BDlTENLAirr VOOR VIJFTIG JAAR. pUROf. Abonneert U op dit DRANKWET. HINDERWET. Kadastrale Opmeting afd. Nunspeet en Elspeet. Verschijnt tweemui s weeks, - Prijs 11.20 oer kwsrtul. Uitgave Drme 1. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk Beleefd aanbevelend. De Regeeringsverklaring. Ingezonden Mededeelingen Angstige TJjden Gemengd Nieuws. Militaire Dienstplicht. Salaris-vermindering voor ambtenaren van de Ge meente en de Provincie. Ontploffing in een vischruim Beteugeling bosch- en heide branden. Café te Roozendaal uitgebrand. Auto op vrachtwagen gereden. Chr. Nationaal Zendings- feest Nieuwe maatregelen. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 2 Jnni 1883 Burgerlijke stand. UiJ Doorzitten Stukloopen. Zonnebrand/^ Treinontsporing b(j Krommenie. Officieel Gedeelte. Gemeente Harderwijk. Gemeente Ermelo. WEEKBLAD ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. bedaart spoedig met een Per Stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist Woensdag heeft minister Colijn in de Tweede Saaier de regee- ringsverklaring afgelegd waaraan we ontleenen De toestand hier te lande en in Nederlandsch-Indië biedt in menig opzicht een beeld van volkomen ontwrichting en vraagt dus om snel en krachtig ingrij pen In beide gebiedsdeelen van het koninkrijk doet de economi sche inzinking thans baar invloed in zoo bedenkelijke mate ge voelen op de algemeene volks welvaart en op de daarmee ver band houdende publieke geld middelen, dat wachten met verdere maatregelen tot een ineenstorting zou voeren. Voor het financieel evenwicht is allereerst een belangrijke inperking der publieke uitgaven onafwijsbaar. Deze is niet te ontgaan, ook al zou het uiterste beproefd zijn om door belastin gen het evenwicht te herstellen. Bestendiging van de geldende tijdelijke heffingen of vervanging door een equivalent daarvan, zoomede invoering van nieuwe heffingen waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan het reeds ingediende ontwerp op de omzetbelasting zullen echter, naast sterke bezuiniging, althans voorshands onvermijdelijk blijken. Voorts heeft het vraagstuk der werkloosheid de volle aan dacht der regeering. Zij is er zich van bewust, dat een grondige verbetering in den tegenwoor- digen toestand slechts denkbaar is door een krachtig herstel van hst bed ijfsleven, dat ook om die reden om belangstelling en inepanning van den kant der overheid vraagt. Daarnaast moet evenwel niet minder aandacht worden ge schonken aan verruiming van werkgelegenheid en aan de werk verschaffing. Dat het gezag zal worden hooggehouden stelt d: regeering mei nadruk op den voorgrond. Tegen ex remisme, van welke zijde dit zich ook openbaart, zal met beslistheid worden opge treden. Het oefenen van terreur tegenover de ordelievende be volking én het verwekken van onrust zullen zonder aarzeling Worden tegengegaan. De plaatse lijke overheid kan daarbij op den steun der regeeiing rekenen De regeering ziet in de Christe lijke volksaspiraties, die gelukkig een sterk en bestendig element in ons volksleven vormen, een bron van kracht. De erkenning daarvan zal spreken uit haar beleid. Zij zal echter het toe spitsen van politieke en geeste lijke tegenstellingen, ter wille van de noodzakelijke eendracht, Aermijden. De Staten-Generaal zullen on getwijfeld met de regeering be seffen, dat de ongekend moei lijke vraagstukken, waarvoor wij ons gesteld zien, niet tot op lossing kunnen komen, indien men voor het nemen van onaan gename maatregelen zou terug schrikken. Zonder schroom zal men de tallooze problemen moeten aanvatten. Ook, ja juist in dezen zwaren tijd, acht de regeering een ge stadige samenwerking en voort durend overleg met de Staten- Generaal van het grootste ge wicht. Bouwende op Gods hulp ver trouwt zij, dat het doel, dat regeering en volksvertegenwoor diging beiden voor oogen staat, zal worden bereikt. Een ernstige t atuurramp, voorgevallen bij Latdorf in het district Bernburg Duitschland De kalkbergen kij Eiserfurth zijn over een breedte van 500 M. in de Saaie gestort en hebben het bed der rivier volkomen versperd, zocdat de Saaie haar loop moet nemen door de Grosse Aue. Het water steeg binnen 20 minuten een halven meter. Ia de omgeving bestaat over een af- sfand van eenige kilometers groot gevaar voor overstrooming. De catastrofe moet waarschijn lijk worden toegeschreven aan den geweldigen regenval der laatstte 48 uur Rijkspresident von Hindenburg zal waarschijnlijk voor langen tijd vertrekken naar zijn land goed Neudeck in Oost-Pruisen. Hij zal bij zijn terugkeer in Berlijn waarschijnlijk weer zijn intrek nemen in het paleis van den rijkspresident, daar de restauratie werkzaamheden daaraan dan wel afgclofcp:' zullen zijn. Dit bericht duidt op een lang durige afwezigheid, gedurende welke hij zich blijkbaar niet met de dagelijksche zaken zal bezig houden. Zooals men weet, heeft de rijkskanselier in dit geval ver Strekkende bevoegdheden. De bijzondere rechtbank te Berlijn veroordeelde eenige per sonen wegens verspreiding van gruwelbericbten, Een bediende in een magazijn van Tietz, die rondverteld had dat wegens den boycot meer dan 100 personen waren gedood en 1000 gewond, werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Een bouwvak arbeider werd veroordeeld tot 6 w ken gevangenis, omdat hij had verteld dat ergens vier lijken waren opgegraven en dat een communist ter dood was gebracht. Ongeveer zes weken geleden hadden communisten te Luik de twee monumenten, welke al daar ter nagedachtenis aan de gesneuvelden in den wereldoorlog zijn opgericht besmeurd. Om deze wandaad uit te wisschen hadden de Luiksche oud-strijdersorga nisaties een groote betooging op touw gezet, waaraan door 10 000 oud-strijders uit alle deelen van België werd deelge-- nomen. Een lange stoet, geleid door den hrer Emile Digneffe, oud burgemeester van Luik, thans president van den Senaat, en waarin generaals, hoogleeraren, magistraten, en vertegenwoor digers van pol.tieke lichamen meeliepen defileerde langs de beide monumenten om aldus hulde te brengen aan de dooden waaraan zij zijn gewijd. Er werden kransen neergelegd en slechts de „Brabangonne" ver brak de indrukwekkende stilte dia de plechtigheid kenmerkte. Zwakte van de organen in den rug bedreigt zoowel mannen als vrouwen vooral in den middelbaren leeftijd en daarna. De verschijnselen zijn ge makkelijk te ondet kennen. Als uw rug, ledematen en spieren pijnlijk zijnals gij u prikkelbaar, vermoeid en zenuwachtig voeltals gij last hebt van urinenestoornissen waterzuchtige zwellingen, hoofdpijn of aanvallen van duizeligheid, gebruik dan onmiddellijk Foster's Rugpijn Pillen. Want als tengevolge van ver zwakking der organen in den rug urinezuur en andere schadelijke onzuivetheden zich in het bloed meer en meer ophoopen door ver- waarloozing der eerste waarschu wende verschijnselen, wordt herstel moeilijker. Er bestaat gevaar voor rheumatiek, ischias, spit, waterzucht en blaaszwakte. Foster's Rugpijn Pillen zijn een speciaal middel, dat rechtstreeks op de bedoelde organen werkt en geen nevenwerking heeft op de inge wanden. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a fl.—11.75 en f 3 per doos." De loting voor den militairen dienstplicht voor de inge schrevene die in elke gemeente of elke groep van gemeenten het eerst in aanmerking komt van als dienstplichtige te dienen, vindt in het openbaar plaats op Donderdag 15 Juni 1933. Naar verluidt moet het in de bedoeling van de nieuwe regee ring liggen zeer spoedig te komen tot een sterke vermindering van de bezoldiging der gemeente- en provinciale ambtenaren in Neder land. Daarbij zal gelet worden op de verlagingen, voor het rijks personeel reeds ingevoerd, voor zoover dat door gemeenten en provinciën niet is geschied Ver moedelijk zal de regeling van de salarissen van al het gemeente lijke en provinciale psrsoneel, door wijziging vai de Gem-ente- wet en de Proviciale wet, voor taan aan ko inklijke goedkeuring worden gebonden en op deze wijze de autonomie van gemeente en provinciale besturen sterk worden ingeperkt. Op den stoomtreiler „Eveline" uit IJmuiden was tijdens de visscherij een lek ontstaan in de carbidverlichting in een vischruim Een der stokers, die zich met het opsporen van het lek en het hers;el zou belasten, was zoo onvoorzichtig een lucifer aan te steken, waarop een hevige ont ploffing vo'gde en hij doodelijk werd getroffen. Het lijk van den jongen man, die ongehuwd was, is te IJmuiden aangebracht. Evenals vorig jaar werden door de Nederlandsche Heide maatschappij weer lezingen ge houden in de garnizoenen (ook in Harderwijk) over bosch- en heidebranden. Het is bekend, dat sedert jaren de militairen bij het blusschen hiervan vaak een voorname rol spelen. Waar vlugge en talrijke opkomst van georganiseerde manschappen voor het blusschen van brand van zeer groote be- teekenis is, ligt het voor de hand, dat lezingen, door projectie van lantarenplaatjes verduidelijkt, zeer nuttig kunnen werken. In de meeste garnizoenen werden meerdere lezingen ge houden, omdat het aantal toe hoorders anders te groot was om te worden toegesproken. In totaal werden er 37 lezingen gehouden van ongeveer 5 kwar tier Het aantal toehoorders be droeg plm. 6300. Dinsdagavond brak brand uit in het café „Het Anker", aan den Wousche Weg te Roozen daal, eigenaar de heer Lauwen. Het vuur greep snel om zich heen en in korten tijd stonden dan ook het café en een aan grenzende schuur in vlammen. De brandweer uit Roozendaal, welke voor de eerste maal met baar splinternieuwe motorspuit uitrukte kon niets uitrichten door gebrek aan water zoodat het perceel tot den grond toe afbrandde. Het café was een oude min of meer historische afspanning De inboedel ging mede grootendeels verloren. Op den Rijksstraatweg Am sterdam Amersfoort ter hoogte van Laren is een Amsterdam- sche taxi, welke vijf personen naar Barneveld zou Brengen, op een vrachtauto gereden, waardoor twee der inzittende, de logementhouders Ph. van de Hoorn en N. de Man, beide i uit Amsterdam, werden gewond Het ongeluk werd veroorzaakt doordat de taxichauffeur niet bijtijds bai grzien, dat de vrachtwagen, welke voor hem uit reed stopte. De taxi werd geheel vernield. De heer Van de Hoorn werd per brancard naar het ziekenhuis te Laren vervoerd, de heer Ds man, die een hoofd wonde had opgeloopen, is per auto eveneens naar het zieken huis gebracht om verbonden te worden. De vernielde taxi is in beslag genomen. Op den vooravond van het Zendingsfeest op Raaphorst, dus op Dinsdag 4 Juli, 's avonds half acht, wordt op het feestterrein een inleidende samenkomst ge houden, welke voor alle belang stellende^ zonder kosten toe gankelijk is. Ais sprekers zullen optreden Ds. W. A. B. ten Kate, Herv Pred. en Dr. J. C Rull- mann, Geref. Pred. van Wasse- iaat. Het fanfarecorps van de leer lingen der Ned. Zend. School zal den zang begeleiden en nog eenige andere koralen ten beste geven. De minister van defensie heeft aan „De Avondpost" verklaard, dat de ministerieele beschikking, waarbij het aan militairen ver boden is zich te verzekeren b(j de Centrale Arbeidersverzekering en Depositobank, niet alleen voor de zeemacht geldt, maar voor de geheele weermacht. Een ander bericht in de socialistische pers, deelt mede, dat de minister aan de A.J.C. (de socialistische Arbeiders Jeugd Centrale) ditmaal de verstrekking van legertenten voor het kam peeren geweigerd heeft. Ook dit bericht bevestigde de minister en ook in dit besluit ziet hij de consequentie van zijn houding. Het verleenen van dergelijke gunsten aan een socialistische verreniging acht de minister verkeerd. Hij meent zelfs dat het nooit had moeten gebeuren. Daarom beeft hij be paald, dat de legertenten (die jarenlang tegen een geringe ver goeding voor transportkosten aan de A.J C in bruikleen zijn ver strekt), voortaan niet meer mogen worden afgestaan. OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK Gisteren avond beeft op de markt alhier de 2de muziek uitvoering van de Har monie onder de leiding van den beer Stoetzer, plaats gehad De verschillende nummers werden zeer goed uitgevoerd en menigeen bracht een aangenaam uur op onze markt door. NUNSPEET. Gisteren avond werd in het hotel Nunspeet al hier, een vroolijk feest gevierd door de gezamenlijke Ambachts lieden die aan de vergrooting en bijbouw van dat Hotel werkzaam zijn. De aann mers hadden de hun toegezegde premie van f 100.verdiend, door dat zij voor den 1 Juni de vergrooting kant en klaar hadden afgeleverd en onthaalden daarom gisteren avond al hunne werklieden op wijn, bier en brood. Alles is in de beste orde afgeloopen. GEMENGD NIEUWS. Op dit oogenblik wordt in onze onmiddelijke buurt gedacht aan de uitvoering van een denk beeld reeds eenige jaren geleden opgeworpen. Wij bedoelen de verbinding per stoomtram van Nijkerk met het station Ede over Barneveld. In de drie ge meenten afzonderlijk is het denk beeld door Baron W. van Golt- stein besproken en op eene bijeenkomst van gedelegeerde te Barneveld dd. 29sten Mei Jl. is besloten eene poging te dóen orn het noodige kapitaal te ver krijgen. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 31 Mei Gerrit Foppen en Belia Loozekoot. GEHUWD 30 Mei. Teunis Hop met Stijntje ten Hove. Albert. Schaftenaar met Hester Jansen. Ruurd Pieter de Roos met Catha- rina Peterson. 1 Juni. Adriaan van de Moer met Hendrika Catharina Andriessen. GEBOREN 27 Mei. Gerrit z. v Johan Cornelis Luiting enPetroneila Johanna Visser. 30 Albert, z. van Albert Jansen en Antje van Emmerik ERMELO. GEBOREN 30 Mei. Petertje d. v. Willem van Sloten en Jacobje van de Pol 31. Heimen z. v. Wilhelmus Jutfer en Willemtje van Oosten. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f2.50 f3.25 Rogge per H.L. f7.40 f7.50 Aardappelen f3.10 a f3.60 Biggen f2.50 a f8.50 Doos 30 en 60. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten. JZÊ. De electrische trein uit Uit geest, op weg naar Amsterdam die om 3 28 uur te Krommenie moest,, binnenkomen is Dinsdag op ongeveer 400 M. afstand van het station Krommenie in een bocht ontspoord. Er bevonden zich in den trein ongeveer 25 reizigers; waarvan drie licht gewond werden, hoofd- zak-lijk door glasscherven. Een van de passagiers, ingenieur Heymans uit Leiden, heeft da delijk na het ongeval de leiding op zich genomen van het red dingswerk. Daar een pottaalmast, waaraan de stroomdraden be vestigd zijn, dwars over den weg kwam te liggen, nam de heer Heymans onmiddellijk maat regelen om den stroom te doen afsluiten, ter vermijding van eventueel ernstige ongelukken. Voorts heeft de heer Heymans telefonisch eenige doktoren ge waarschuwd, die kort na het ongeval ter plaatse waren. Het bleek gelukkig dat de verwon dingen, welke bovengenoemde reizigers hadden opgeloopen, niet van ernstigen aard waren. Na te zijn verbonden konden zij buns weegs gaan. Er heeft zich onder de reizigers hoegenaamd geen paniek voorgedaan hoewel de schok zeer hevig geweest moet zijn. Dat het ongeluk nog zoo betrekkelijk goed is afgeloopen, is toe te schrijven aan het feit, dat de ontspoorde rijtuigen van staal zijn gebouwd. Het treinverkeer in beide richtingen werd gestremd. On middellijk na de ontsporing is een aanvarg gemaakt met de opruimingswerkzaamheden. Ter openbare kennis wordt gebracht, dat de opgaven, bedoeld bij de artikelen 35 en 51 der Drankwet 1931 ter Secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd, in het openbaar zijn aangeplakt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn ge steld. Harderwijk 1 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders van Harderwijk brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van den Heer A. C. Stadlander als Directeur der N.V. Zwem inrichting „de Sijpel" alhier om eene vergunning tot het plaatsen van een centrifugaalpomp ge dreven door electromotor op het perceel, gelegen aan de Stations laan kadastraal bekend Gemeente Harderwijk, Sectie D nr. 1976, door hun College is ingewilligd, zulks onder de in het desbetref fend te sluit omschreven voor waarden. Burgemeester en Wethouders van Ermelo brengen ter openbare kennis, dat de Landmeter van het Ka daster voornemens is de gewone jaarlijksche opmetingen voor het kadaster te doen plaats hebben afd. NUNSPEET, begin JUNI afd ELSPEET, waarschijnlijk in JULI. Verkrijgers of vervreemde» van onroerend goed, bestaande uit gedeelten van kadastrale per- ceelen worden in hun eigen belang dringend verzocht hun terrein deugdelijk en afdoende af te palen (liefst met steenen of cementen palen), daar anders niet tot opmeting kan worden overgegaan. Nunspeet, Mei 1933,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1