Jac. Veldhuizen. ^MiiZonnehrand Zaterdag 27 Mei 1933. Negen en Tacktigste Jaargang. No. 43. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. BUITENLAND VOOR VIJFTIG JAAR. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75ct- Laxeer-Tabletten 60ct Hoofdpijn-Tabletten 60ct W 10" 151 E R. O O TT R A INT T. Versohijiit tweemaal s weeks. - Prijs f 1.20 per kwartaal. - Uitgave firma 1. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk f 1.20 in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, De nieuwe haven van Harderwijk en de schipperij. Ingezonden Mededeelingen. Zoo oud, als gjj u voelt Gemengd Nieuws. Een arts die, hulp weigerde. Autobusdienst over den afsluitdijk geopend. Een boerenhoeve afgebrand. Presentiegeld werklooze raadsleden. Twee kinderen op één fiets Roofoverval. Uit het Uvervelnwsch Weekblad van 26 Mei 1883 Burgerlijke stand. Boschbrand. Drie woningen te Groessen uitgebrand. Vermisten terecht. De kabinet-crisis opgelost. Officieel Gedeelte. Gemeente Harderwijk. Bouw- en woning- voorschriften. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Heeft het werk aan onze haven bij de burgerij groote belang stelling, in nog hoogere mate is dit natuurlijk het geval bij de schipperij, die ai zoovele jaren de misère van een minder goede waterweg aan den lijve heeft ondervonden. Ieder hunner kan verhalen doen over gedwongen vacantie tengevolge van bet vastloopen hunner vaartuigen en van de groote schade die dit berokkende. Harderwijk heeft dan ook bij de schipperij in den lande een slechte naam, en wel door tweeërlei oorzaak. Eerstens door de bovengenoemde omstandig heid maar zoo mogelijk nog meer door de havengeld-regeling, die eigenlijk een voortdurende erger* nis is. In een onderhoud dat we de laatste dagen met da schip pers hadden is ons dit ten duidelijkste gebleken. Gaat de totstandkomirg van de havenverbetering niet gepaaid met een herziening van de havengeld-regeling, dan staat het wel vast dat de schipperij ondanks de verbetering onze haven zooveel mogelijk zal vermijden. Gelukkig is het intusschen dat de Gemeenteraad reeds de toezegging kreeg dat B. en W. eerlang met een voorstel tot herziening zuilen komen. Het is misschien wel goed, hier een en ander van onze havengeld-regeling te vertellen immers de haven staat thans in de publieke belangstelling In de regeling is bepaald dat een met lading binnenkomend schip 7V» ct. per ton verschul digd is. Een klein schip van 100 ton betaalt dus al dadelijk f 7 50 Slaagt de schipper er in, na lossing een vrachtje al is het nog zoo klein terug te kunnen nemen, dan heeft hij weer f 7 50 neer te teilen. Het bezoek aan onze haven heeft hem dan dus f 15. gekost. Nu is er wel gelegenheid tot abonnement tegen f 1 20 per ton per jaar, doch dit kan natuurlijk alleen voordeelig zijn voor schepen die hier seer ge regeld komen, althans voor een schip van 100 ton dat dus f 120. per jaar abonnement zou moeten betalen, meer dan 16 keer per jaar. Vrachtschepen komen dikwijls van lange reizen. Zoo toonde ons een schipper een kwitantie van havengeld, van de haven in Beesel en een van Maastricht. Daar gaan vaak weken mee heen Waar we maar mee zeggen wil len dat nemen van een abonne ment voor de Harderwijker haven meestal niet doenlijk is. De hooge havengelden van Harderwgk zijn de directe oor zaak dat vrachten voor plaatsen tusschen Harderwijk en Elburg in deze laatste haven worden gelost. Elburg berekent, voor voll# lading 6 ct. per ton en voor halve lading de helft, ter- wijl voor het schip dat geladen weer uitvaart, geen verder haven geld verschuldigd is. Zoo komt het voor dat men voor een schip te Harderwijk f 10.80 moet betalen en te Elburg f 4.32, Los- en rijloon, dat gemiddeld per lading f 70.bedraagt, gaat wanneer de schipper de keuze heeft tusschen lossen in Harderwijk of in Elburg, hetgeen vaak voor komt, natuurlijk de Harderwijkers voorby. Verder is het voor de winke liers ook verre van voordeelig als de schippers gezinnen onze haven zooveel mogelijk ver- mfiden. Het wil ons dan ook voor komen dat onze Gemeenteraad hier een taak te vervullen heeft Reeds veel te lang he? ft hier een regeling gegolden die onze haven en derhalve onze plaats bij de schippoij in een slecht daglicht stelde een rege ling die ten spoedigste behoort e worden herzien. Er is bij de schippers nog een griefdat is de drinkwater voorziening aan de haven. Inder daad is thans water aan de Vischafslag verkrijgbaar tegen 1 ct. per emmer. De schippers berekenen dat een emmer 10 liter inhoud heeft en dat de Gemeente dus f 1.maakt van een meter water die haar zelf f 0.221/» kost, een winst derhalve van 77 V« Ook in dit opzicht is volgens de schippers, Harder wijk minder soepel dan andere havenplaatsen. Hoe het ook zij, er moet wel iets gebeuren, wil Harderwijk een havenplaats worden, die de schipperij gaarne aandoet. By Apoth en Drogist-n. Een bericht uit Peking meldt, dat de wapenstilstand tusschen China en Japan reeds onder teekend is. De Fransche gedelegeerde Paul Boncour heeft ter Ont wapeningsconferentie een rede gehouden, die een zeer slechten indruk maakte, doordat hij elke Fransche concessie weigerde en voorstellen deed, welke niet serieus opgevat kunnen worden, zooals het internationaliseeren van de aanvalswapenen en het zware geschut. De indruk in Engeland is dan ook heel ongunstig. Over de vergadering schiijft de liberale „News Chron.", dat tengevolge van de verklaring van den Fran- schen minister van buitenland- sche zaken een onaangename stemming heerschte. De Brit- sche ontwerp-conventie is niet bepaald ter zijde gesteld, maar de toestand is toch ontmoedi gend. De „Daily Mail" constateert, dat de houding van Duitschland nog steeds verzoenend is, terwyi de Fianschen hun ontevreden heid betuigen. Het blad twijfelt aan de mogelijkheid om voor de bijeenkomst der economische wereldconferentie een conventie tot stand te bre.igen De „Mor ning Post" zegt, dat Frankrijk op het oogenblik obstructie voert. De „Daily Tel" richt in een hoofdartikel een ernstige ver maning aan het adres van Frankryk. Het blad zegt, dat de in eenige Fransche bladen Het leven is een genot, zelfs als gij 80 jaar zijt, mits gij u maar jong voelt. Natuurlijk zijt gij niet meer zoo sterk, doch vele kwalen van den ouden dag kunnenvoorkomenworden door de organen gezond te houden. Pijn in de lendenen, stijve en pijnlijke gewrichten en spieren, urinestoornissen, aanvallen van duizeligheid en soortgelijke klachten zijn te ernstig om verwaarloosd te worden. Draag zorg, dat urinezuur en andere vergiftige onzuiverheden behoorlijk uit het bloed gefiltreerd worden dan bestaat geen gevaar voor rugpijn, rheumatiek, ischias, spit, blaasstoorniss? n of waterzucht. Neem zonder uitstel Foster's Rug pijn Pillen. Dit speciale middel heelt duizenden dankbare gebruikers ge lukkig gemaakt frisch, gezond en opgewekt. Volg hun voorbeeld en gebruik Foster's Pillen. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. A f 1.11.75 en f 3.— per doos." getoonde teleurstelling over de Am-rikaansche verklaring in Engeland geen weerklank zal vinden. Een absolute veiligheids garantie is onmogelijk. Het Locarno pact en het pact der vier mogendheden indien het tot stand komt zullen aan Frankryk volkomen veiligheid bieden tegen aanvallen. Wanneer dit nog niet voldoende is dan is de publieke raeening in Engeland beslist tegen iedere verdere verplichting. De correspondent van de „Times" in Genève schrijft, dat de rede van Paul Boncour onge schikt is geweest. Het was in het geheel niet noodig geweest, dat hij het woord voerde. Doch blijkbaar heeft hij aan de Fransche publieke opinie en aan de onzekere positie van het Fransche kabinet gedacht en niet aan de internationale mee ning, die op het oogenblik en vooral voor Frankrijk van belang is. De rechtbank te Leeuwarden heeft tot f 600 boete veroor deeld den arts Ed. H. te Apel doorn, die op 10 Juli 1932 een aanrijding veroorzaakte op den Overijsselschen straatweg te Leeuwarden en hoewel, hulp geroep hoorcnde, met zijn auto door reed. De veroordeeling had plaats op grond van het veroor zaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. In hooger beroep wijzigde het hof te Leeuwarden deze straf en ver oordeelde den dokter tot 1 week hechtenis met ontzegging ge durende 1 jaar motorrijtuigen te besturen. De procureur-generaal bij den Hoogen Raad concludeerde tot verwerping van het door H. in gestelde cassatieberoep. Arrest 6 Juni, De Afsluitdijk is opengesteld voor den geregelden autobus dienst van de A.T.O. tusschen Alkmaar en Leeuwarden, die als voorlooper van het toekomstige spoorwegverkeer over den Dyk dient te worden beschouwd. Om 6 uur 55 is, zonder eenige officieele plechtigheid, van beide gemeenten uit de eerste bus vertrokken. Een nieuwe mijlpaal in de historie van de droogmaking van de Zuiden eel Terwijl alle bewoners afwezig waren is een dezer dagen om streeks 4 uur door onopgehel derde oorzaak brand ontstaan in de boerderij van den land- houwer J. Hoeks te Lage Mierde (N.-Br.) In minder dan geen tijd had de oostenwind het vuur zoo aangewakkerd, dat er aan blusschen niet te denken viel. De geheele hoeve brandde af. Een paard kwam in de vlammen om. Ook negen fietsen, die daar gestald waren door bezoekers van de wielerwedstrijden in de nabijheid, werden een prooi der vlammen. Verzekering dekt de schade. Voor eenige tijd verzocht een vijftal raadsleden van Almelo, die werkeloozensteun omvingen aan den minister om bij de be rekening van hun uitkeering, hun presentiegeld als raadslid buiten beschouwing te laten en hierop dus niets te korten. De minister heeft daarop thans ge antwoord, dat de presentiegelden van ondersteunde werklooze raadsleden ten volle op het steunbedrag in mindering moeten worden gebracht. De raadsleden deden destijds het verzoek aan den minister, omdat hier als regel gold, dat 2/3 van het presentiegeld van den steun werd afgetrokken. Hun verzoek heeft dus een niet alleen negatief resultaat gehad, maar bovendien is hun dus nu ook zelfs nog 't laatste deel van het presentie geld afgenomen. Dezer dagen reed de 14-jarige Kousemaker met zyn rijwiel in de Kleinstalschelaan te Nijmegen, terwijl zijn elf-jarige zusje op den bagagedrager zat. Zij wer den achterop gereden door een auto. Of de autobestuurder niet voldoende heeft uitgeweken, dan wel of de wielrijder de macht over zijn stuur verloor, is niet met zekerheid komen vast te staan, maar tijdens het passee- ren werd de fiets door de auto gegrepen. Het meisje kwam daarbij gedeeltelijk op de voor zijde van de auto terecht, waar bij zij zware verwoadingen door brekend glas aan het hoofd opliepeen harer armen werd vrijwel afgerukt. Haar broertje werd over den weg geslingerd, doch kwam met schaafwonden vrij Het meisje werd, na ter plaatse te zijn verbonden, naar het Canisiusziekenhuis vervoerd. Haar toestand is levensgevaarlijk. Het rijwiel werd geheel vernield ook de auto kreeg aanzienlijke schade. In het begin dezer week heeft in het aan Den Haag grenzende Wateringen een roofoverval plaats gehad op een 83-jarigen man, L. Crispijn geheeten, en wonende in de Scnoollaan aldaar Door het uitsnijden van een ruit en wegschuiving van een grendel had een inbreker zich toegang tot de woning van C. verschaft, wiens huishoudster momenteel in een ziekenhuis verpleegd wordt en die tydelijk alleen woonde. Hoewel C. eenigszins doof is, hoorde hij wel geluid of geloop in zijn woning. Hij ging kijken wat er aan de hand was en zag boven een lichtje gloeien, terwijl hem werd toe geroepen ,.Je geld of je leven". De oude man was niet zoo be vreesd uitgevallen als de in dringer vermoedde. Hij nam een stoel op en ging daarmede den belager te lijf. De indringer gaf daarna den grijsaard met een staaf ijzer een slag op het hoofd en verwondde hem ernstig. De oude man riep luid om hulp, waarop de inbreker de vlucht nam, OVERVELUWSCH NIEUWS. ELSPEET. Het huisje GEMENGD NIEUWS. Het Engelsche verlossings- leger. Van tijd tot tqd vindt men in de couranten berichten om trent het zoogenaamde „Ver- lossingsleger." Nu eens leest men van geruchtmakende demon straties in Engeland of Schotland, dan in Zwitserland, soms elders. Den eenen tijd wekken zij sympathie door toespraken uit den mond van schoone en jonge vrouwelijke „officieren"een ander maal, en wel het menig- vuldigst, worden de optochten ontvangen met het werpen van vuile eieren, slijk en andere min aangename bejegeningen. De stichter van deze zonder linge instelling is een Methodisten predikant, William Booth ge naamd. Achttien jaar geleden kwam hij te Londen en stichtte daar eene inwendige zending ter bekeering van de in zonden en ellende diep verzonkene lagere standen. De geestdrift der soldaten werkt aanstekend, want ge woonlijk bieden velen uit het armoedig publiek zich als be keerlingen aan. Zij moeten be loven geen sterken drank te drinken, zich van tabak te ont houden en een Christelijk en Gode welgevallig leven te leiden. van den daglooner E. M. alhier werd heden morgen een prooi der vlammen. Een koe, twee biggen en eenig huisraad werd nog by tyds gered. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 25 Mei. Philip van der Sluis met Ester Bilderbeek. GEHUWD 23 Mei. Jan Jansen met Maria Timmer. GEBOREN 21 Mei. Willem Jan,z. van Evert Jan Karssen en Wiechertje Migchelsen Jager. 22. Dirkje, d. van Jan van Veldhuizen en Elisabeth van 't Pad. 24 Cornelia, d. van Dirk Kok en Johanna Antonia de Roos. ERMELO. GEHUWD 25 Mei, Willem Kamp huis jm. en Gerharda Natte jd. GEBOREN 22 Mei. Aaltje, d. v. Peel Kamphorst en Dirkje Brummcl. 23. Elbertje, d. v. Teuni* Aarsen en Beertje v. Essen. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f2.50 A f3.00 Rogge per H.L. 17.50 A f7.50 Aardappelen f2.45 a f3.10 Biggen f 2.50 A f 8.00 C. werd door buren geholpen Zijn toestand is thans redelijk. De politie stelde intusschen een onderzoek in Vermoed werd dat de 27 jarige G. uit Dm Haag wel meer van de zaak zou afweten Op verzoek van den burgemeester van Wateringen is deze G. nog in denzelfden nacht van zijn bed gelicht en naar Wateringen overgebracht, waar het onderzoek in samen werking met de Haagsche politie werd voortgezet. Deze week heeft in de Doorn- werther bosschen tusschen den Richtersweg en den Ouden Oosterbeekschenweg een ernstige boschbrand gewoed De bosch brandweer uit Oosterbeek was spoedig ter plaatse met de autospuit. Deze spuit kon echter geen dienst doen, daar er geen water in de buurt aanwezig was. De brandweer, geholpen door eenige burgers, slaagde erin den brand te bepeiken. Ongeveer 4 H.A. hakhout werd verbrand. Tegen kwart over drie was men den brand meester. Door onbekende oorzaak is een felle brand uitgebroken in de woning van den landbouwer Aalderink te Groessen, bij Zevenaar. Het vuur greep, aan- gewakkrrd door den feilen wind, zóó snel om zich heen, dat de vlammen oversloegen op de aan de overzijde van den weg ge legen woningen Lvan de land bouwers Rutjes en Nieuwenhuis. Alle drie woningen waren weidra één vuurzïe. Van de inboedels en de landbouwwerktuigen kon zoo goed als niets worden gered Een groote voorraad hooi en stroo ging verloren. De brand weer was niet ter plaatse ver schenen. De schade wordt ge deeltelijkdoor verzekering gedekt Gisteren hebben een water vliegtuig en de reddingsboot „C. A. den Tex" uit Harlingen gezocht naar een sloepje, waar* Doos 30 en 60ot. mede twee jongens op het Wad waren gaan varen. Laat in den namiddag kwam evenwel het bericht, dat de jongens op Ameland veilig waren aangekomen zoodat men het zoeken heeft kunnen staken. Het ministerie is als volgt samengesteld Buitenlandsche zakenJhr. mr, A. C. D. de Graeff; justitie mr. J. R. H. van Schaik binnen* landsche zaken mr. J. A. de Wildeonderwijs, kunsten en wetenschappen mr. H. P. Mar* chantfinanciën mr. P. J. Oud defensie mr. dr. N. Deckers waterstaat ir. A. Kalffecon. zaken en arbeid mr. Th. J. Verschuurkoloniën dr. H. Colijn. Het ligt in het voornemen om zoodra mogelijk een voorstel aanhangig te maken tot instelling van een departement van sociale zaken. De benoeming van een minister voor dit departement kan echter eerst geschieden wanneer aan dit voorstel gevolg zal zijn gegeven. Burgemeester en Wethouders van Harderwijk, brengen ter algemeens kennis, dat het in den laatsten tijd meer en meer voorkomt, dat met den bouw of verbouwing van wonin gen enz. wordt aangevangen, zonder dat de desbetreffende vergunning daarvoor door hun College is afge geven, soms zelfs voor dat een bouwaanvraag daarvoor is ingediend. Om hieraan een einde te maken is de aandacht van de politie op een en ander gevestigd, teneinde bij voorkomende gevallen daarvan direct proces-verbaal op te maken.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1