NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. t. Veldhuizen. VOOR VIJFTIG JAAR. Zaterdag 20 Hei 1933. Negen en Tachtigste Jaaraanq No. 40. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. BUITENLAND FEUiLLETO N~ Veertien dagen ►peen ijsschots Aan en vrouw zijn één COURANT. W IJ K. E Terssbijnl tweemaal weeks. Prijs f 1.20 per kwartiil. - Oltiave (Irma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en geklenrd. Aanbevelend, Gemengd Nienws. Een nieuwe vereeniging. Adolf Hitier beleedigd. Iugezonden Mededeelingen. Waarom verder sukkelen? Zij wilden naar moeder terug. Door een kanon aangereden Van een auto gesprongen en overreden. Tekort van 260 millioen in 1934 Uit het Overvelnwsch Weekblad van 19 Mei 1883 Burgerlijke stand. Urker botter vermist. Een meisje onder een auto. Zijn broertje doodgeschoten. Abonneert U op dit blad. FTPJ ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. -:- Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. l hun lof over ,,Zij"-crême. Zij inderdaad even onmisbaar voor verzorging van huid en teint :r vrouw, als voor den man e op pijnloos, spiegelglad en (berispelijk scheren gesteld is. prijzen van 2075 cent. Franklin Roosevelt de presidant ir Vereenigde Staten heeft, in wijking van de gebruikelijke plomatieke methode recht reeks tot de 59 staatshoofden, er landen vertegenwoordigd Hen zijn op de economische ireldconferentie (ook Rusland) n boodschap gericht, inhoudend t betoog voor het af chaffen aanvalswapenen, dat in appen zal ondernomen worden. Roosevelt noemd drie treden n voortgang le. onmiddellijke maatregelen den zin van het ontwapenings- orstel van Mac Donald 2e. overeenstemming over het dstip en de methode voor de jtvoering van de volgende lappen op ontwapeningsge- ed 3a. overeenstemming er over. t tijdens de uitvoering van ze eerste schrede en de daar- volgende geen natie haar be- pening zal uitbreiden boven door verdragen gestelde enzen. Onder buitengewone belang- elling begon rijkskanselier Adolf ]tler Woensdagmiddag zijn door geheele wereld met zooveel |inning verbeide rede over het andpunt, dat Duitschland met strekking tot het ontwapentngs- 36 „We zeker en gauw ook, als zoo vooruitgaat. En hoe lat hé met jou, Jaap?" Jaap deeit den geneesheer ede, dat hij zich steeds -achtigr begint te gevoelen, jn voeen reeds bijna genezen jn en zijn oude eetlust lang- merhaid begint terug te komen. „Pracltig T' is het antwoord. Sn h< is je aan te zien óók. i ziet er weer tamelijk flink t. W8 het met Klaas óók aar zo gegaan't Is mmer van den vent I" en lastig, den oogen met tranen ivuld eemt de dokter afscheid. Nu ishet nacht. Reedi een paar uur geleden ibben de Volienhovers vuur i lichtgedoofd en zich te bed geven Behale het verwijderd ge- jsch an een enkele zeemeeuw vraagstuk inneemt. Zijn betoog kwam in het kort samengevat op het volgende neer lo. Duitschland wtnscht in vrede met de andere naties te leven. H-.t verlangt geen her bewapening, doch ontwapening der anderen en wil zelfs het laatste restant zijner wapens ver nietigen, wanneer ook de ande.-e landen daartoe bereid zijn. 2e. In het Britsche plan ziet de rijksregeering een mogelijke basis voor de oplossing van het ontwapenings-vraagstuk, waarbij echter in ieder geval met een kwalitatieve gelijkgerechtigdheid rekening moet worden gehouden. De regeering is bereid ovet de toepassing der rechtsgelijkheid te onderhandelen. Voor de tot standkoming der nationale veilig heid van Duitschland stemt zij toe in een overgangsperiode van vijf jaar. 3o. De rijksregeering is bereid tot concessies op het gebied van de uniformiteit der leger- types, doch wenscht dat de aanpassing geleidelijk zal ge schieden. 4o. Duitschland begroet met dankbaarheid presidents Roose velt's voorstel en is volkomen bereid mede te werken aan de oplossing van de politieke en economische moeiiijkh d?n. 5o. Het verschil tusschen over winnaars en overwonnenen moet verdwijnen. Wanneer Duitsch land blijvend in een vernederende positie zou worden gehouden, zou het het rijk moeilijk vallen langer lid van den Volkenbond te blijven. Te Waddinxvecn is opgericht „De club van baarddragers". De vereeniging stelt zich ten doel het dragen van den baard te bevorderen. Zij maakt propaganda op rijm, welke als volgt luidt Weg mat scheermes, -zeep en [•kwast, Want die zijn U slechts tot last. Laat de baard Uw kin omhullen, Laat de haren lustig k uilen. In de ban de naakte kin, De baard, die geeft het leven zin. Tijdens de zitting van den gemeenteraad van Dordrecht bracht de revolutionair-socialist en het getieimzn mg gefluister van den nachtwind, die over de daken der oude visscherswonin- gen strijkt en door de donkere takken der boomen speelt, is er niets dat de doodsche stilte ver- bre ktgeheel Vollenhove ligt in dtepe rust. Door de vensters van een der kamers tn het logement van den heer Sauer schemert echter nog een zwak licht Ook zien we d- scbaauw eener vrouwenfiguur zich op de gordijnen afteekenen. Wie die vrouw mag wezen en waarom zij in dit nachtelijk uur nog niet ter ruste is Luister Gisteren, in den namiddag, hebben Bording en Jaap hun vurig verlangen bevredigd gezien „Moeder" is gkomen en heeft ben omhelsd en tranen van ontroering en blijdschap ge schreid bij het wederzien van h -n, om wier gewaa* d verlies zij reeds dagen het rouwkleed had gedragen Maar ook ach, ze heeft een der geliefden ge mist en vragend heeft ze haar Bording aangestaard, schromend, het vreeselijk vermoeden uit te spreken, dat in haar is opge komen. En Bording heeft haar in korte woorden den toestand van hen oudsten zoon meege- Voelt gij u terneergeslagen, ver moeid en afgemat hebt gij last van pijn in de lendenen, ledematen of spieren? Lijdt gij aan urinestoor- nissen, aanvallen v n duizeligheid hoofdpijn ot rheumatische pijnen Zoo ja, hebt gij er dan over nage dacht wat de oorzaak van uw noodeloos lijden is Als uw bloed niet op de juiste wijze gefiltreerd wordt, doordat uw organen verzwakt zijn, blijven urine zuur en andere schadelijke on zuiverheden in het gestel achter. Zij zetten zich af en veroorzaken ver schijnselen als de bovenstaande. Iedere dag uitstel maakt de zaak erger en dient gij onmiddellijk aan te vangen met het gebruik van Foster's Rugpijn Pillen Reeds jaren bleek de afdoende werking van dit speciale middel tegen spit, rugpijn, ischias, rheumatische pijnen, water zucht, urinestoornissen en blaas- zwakte. Foster's Pillen werken niet op de ingewanden en passen mannen en vrouwen van eiken leef ijd. .Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1.t 1.75 en f 3 per doos." Smid de tosstanden in Duitsch land ter sprake. Daarbij zeide hij, dat Hitier een boef is. De voorzitter maakte door luid te hameren den sprek-r onverstaanbaar. Hij eischte, dat deze dat woord zou terugnemen De beer Smid weigerde dit en bleef volhouden, dat Hitler in zijn oogen eer. boef is. Daarop stelde de voorzitter voor, hem het woord te ontne men, welk voorstel met twintig tegen zes stemmen werd aange nomen. Een veehouder te Beets bracht dezer dagen twee lammeren naar een weide, gelegen op on geveer e n half uur afstand van zijn woning Nauwelijks was hij hij thuis, of de diertjes waren er ook weer Zij hadden over twee kanalen moeten zwemmen. De boer bracht ze nu niet weer naar het land terug, doch sloot de beestjes op in een hok, waarin een ruit zat. De lam meren hadden echter zulk een verlangen naar het moeder schaap, dat zij door de ruit sprongen en spoedig opnieuw bij moeder in de weide. Daar zijn ze toen maar gelaten. deeld en haar gesmeekt, kalm te wezen en zich niet aan haar droefheid over te geven, als zij Klaas zou gaan bezoeken. En de visschersvrouw heeft zich krachtig getoond. Snel heeft ze haar tranen gedroogd. „Ik zal vuor Klaas zorgen I" heeft ze gezegd en spoedig daarop heeft ze zich naar het zieken vertrek van haar oudste begeven. En nu zien we haar waken bij de sponde van dien ze zoo innig liefheeft. Zal hij haar van het hart worden gescheurd of zou het mogelijk zijn, dat hij weer zal opstaan van het krankbed, om met de zijnen huiswaarts te keeren Maar ach waarmee durft ze zich vleien Ziet ze dan niet het hijgen dier benauwde borst, de doodskleur op dat uitgeteerd gelaat, het koortsvuur in die in gevallen oogen Neen niets, niets dat beter schap spelt. Dit ziekbed zal zijn doodsbed zijn Eu de arme moeder weent vele tranen, door niemand ge- gezien en bidt een stil gebed, door niemand gehoorden wringt zich de handen en staart met onuitsprekelijke liefde op het verbit gelaat van den ge- Toen de 14 jarige H.B.S.- leerlinge Annie van 't Veer op de Br diusbrug te Bussum een militaire auto voorbij reed, zag zij niet, dat een aanhangwagen met kanon volgde. Zij reed tegen het kanon en viel van de fists. Na door dokter Buma, den ge meentegeneesheer te zijn ver bonden, is het meisje in bewuste- loozen toestand met een hoofd wonde en een gebroken rechter been naar de Majellastichting vervoerd. Woensdag tusscben vijf en zes uur is de landbouwer L. Waskamp, wonende te Ubbena, gem. Vries onder een auto ge komen en gedood. Het slacht offer reed met een vrachtauto van Groningen af mee en is bij zijn huis, voordat de auto stil stond, daar afgesprongen en onder een der achterwielen ge komen. Een deficit van ca. 260 millioen gulden zal op de begrooting van het jaar 1934 gedekt mo-ten worden. Het is „De Standaard", het blad van den kabinets formateur dr. Colijn, dat deze ontstellende mededeeling doet, In<J;jn minister De Geer on langs tot de conclusie kwam, dat het tekort aanzienlijk lager was, n.l. 122 millioen, dan is dit slechts schijnbaar in tegen spraak met de cijfers die „De Staadaard" noemt. Minister De Geer verminderde n.l. het tekort bij vootbaat met de opbrengst der nog aan te nemen omzet- en weeldeverteringsbelasting van ca. 70 millioen met de verlenging van de slechts voor een jaar toegestane heffingen van ca. 30 millioen en het tekort in het leeningsfonds van 41 millioen, dus totaal met 141 millioen gulden. Daardoor kwam hij tot een sterk geflatteerd resultaat. Bij de tot nu toe gevoerde onderhandelingen over de op lossing der kabinetscrisis heeft het bovengenoemde tekort van 260 millioen gulden een groote rol gespeeld, daar het door dr. Colijn telkens naar voren werd geschoven en als een doorslag gevend argument voor het in- duldiger» lijder. Zoo kruipt de lange, treurige racht voorbijGoddank, de morgenschemering breekt aan. En zie, nauwelijks is de zon opgekomen, of reeds is dokter Euker aan het ziekbed, om den toestand van den kranke op te nemen. „Wat dunkt u, dokter ?"vraagt een sidderende stem, als de geneesheer zich van het bed af wendt. Dokter Ekker neemt de moeder mede in de aangrenzende gang. „U vraagt me, wat ik van uw zoon denk Geloof me, dat het me van harte leed doet, wat ik u moet zeggenKlaas zal het niet lang meer maken Neen, luister nog evenEr zal veel van u gevergd worden in deze dagen, vrouw Bording Bij al uw leed zult ge uw man nog moeten opbeuren, want daaraan zal hij behoefte hebben. Bedwing dus uw droefheid en wees krachtig. Blijf u bij den ziekeik zal Bording en Jaap voorbereiden en hen bij u zenden." Diep geschokt treedt de moeder de ziekenkamer in en zet zich bij het krankbed neer. Daar slaat Klaas de oogeo op. GEMENGD NIEUWS. Dinsdag had de heer Dr. Van Bleeck van Rijsewijk gewenscht voor 't laatst als Rector het ge bouw van 't Nassau-Veluwsch Pro ymaasium te bezoeken, om van zijne tegenwoordige leer lingen afscheid te nemen en zijne lessen over te dragen aan den heer Houck, die als tijdelijk leeraar aangesteld voorloopig in zijne klassen werkzaam zal zijn. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Bij besluit van Z. M. is de heer Mr. P. J. F. Van Voorst Vader, griffier bij het kantongrrecht, tot kanton rechter alhier benoemd. NUNSPEET. Naar men ver- neemd was onze slager W. van 't Hul, de laagste inschrijver bij de aanbesteding van de leverantie van het rundvleesch voor de kampeerende troepen op de Oldebroekscbe heide. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 12 Mei Jan Jansen met Maria Timmer. 18. Adriaan van de Moer met Hendrika Catharina Andriessen. Theodoras Bernardus Filemieg met Gerritje Jacoba Nederberg. GEBOREN. 9 Mei Wilhelm Gijs- bertus, z. van Jan Foppen en Jentje Milchelsen. 10 Gerritje, d. van Hendrik Schuiteman en Willempje Cornelissen. 11. Cornelus Ger- hardus, z. van Cornelis Kok en Gerritje Geertruida Luitingh. 17 Gerritje d. van Willem Brouwer en Jannetje van Wenum. ERMELO GEHUWD 16 Mei. HendrikBoeve jm. en Geertje Rekers jd. GEBOREN 8 Mei. Dirk i. van Gijsbert van de Kolk en Hendrika van Asselt. 11 Arend, z. van Arend Oosrerling en Elisa Ardina den Hartogh. 12. Jacobus Louis, z. van Anne Frederik Moerkercken van der Meulen en Gerritje Theunis- sen. Jan, z. van Gijsbert Ruiten berg en Heintje Mulder. 13 Reintje d. van Reijer van Aken en Hendrika van der Vegt. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f2.50 a f3.25 Rogge per H.L. f7.15 a f7.45 Aardappelen f2.80 a f3.10 Biggen f4.50 i f7.00 voeren van groote bezuinigingen werd aangevoerd. Naar men ons verzekert verlangde dr. Colijn besparingen ten bedrage van ca. 200 millioen gulden, terwijl het resteerende bedrag door de om zet- en weeldeverteringsbelasting zou worden gedekt. Sedert Donderdagmiddag wordt op Terschelling een Urker vis- schersvaartuig, dat op de Noord zee vischt, vermist. Te zoutkamp is een flesch aangespoeld, waarin een briefje zat met de mededeeling „Wij zijn in nood. Help ons Urk 165 (slecht leesbaar) schipper Hoek stra, zijn zoon en knecht." Het Hdlb. verneemt nader, dat de Urker botter behouden op Urk is binnengeioopen. Woensdagmiddag om half vijf is op den Steekterweg te Alphen aan den Rijn een vijfjarig meisje, Dina Burggraaf, wonende te Bos koop, die bij familie logeerde, „Moeder," fluisterd hij met zwakke stem. Vrouw Bording buigt zich tot den lijder over. „Wat zei de dokter zooëven in de gang „Kindlstamelt de moeder ontzet. „Zeg het maar, moeder," fluistert de zieke weer,,'t zal niet lang meer duren dat heeft hij gezegd, niet waar, Moeder?" Vrouw Bording dreigt in tranen uit te barster, doch ze beheerscht zich. En als de dokter dat nu eens gezegd had, Klaas vraagt ze. „Dan zou ik zeggenDe dokter heeft goed gezien, want ik voel het zelf wel, dat het gauw met me zal afioopen. En dat is goed, Moeder, want ik ben moe ik verlang naar rust I" „En zou je dan niet weer beter willen worden, mijn jongen vraagt de moeder, trillend van aandoening. „Jawel, Moeder, heel graag. Maar als 't niet anders kan, dan hoop ik maar, dat mijn lijden gauw uit zal zijn." Thans strompelen Bording en Jaap het vertek binnen en nemen bij den kranke plaats. 't Is hun beiden aan te zien, hoezeer de mededeeling van door een auto aangereden. Het meisje kwam plotseling een steeg uitloopen en werd, hoewel de bestuurder van de auto alle moeite deed een aanrijding te voorkomen, door het achterspat bord gegrepen en over den weg geslingerd. Met een gebroken armpje en een hersenschudding werd het meisje naar het Acade misch ziekenhuis te Leiden over gebracht, waar het in den loop van den avond is overleden. Woensdagavond was te Kiel- windeweer een arbeider Met zijn jachtgeweer bezig zich te oefeoen in gezelschap van zijn beide zoontjes. Op een gegeven oogen- blik trok het vierjarig jonjetje, dat achter den vader stond, de haan van het geweer over, waar door het andere kind, een negen jarige, in de borst getroffen werd en spoedig daarna over leed. dokter Ekker hen heeft aange grepen toch doen ook zij alle moeite, zich te beheerschen. Glimlachend knikt Klaas zijn vader en broer toe. „Hoe gaat het Klaas fluistert Bording. „Moe, doodmoe, Vader," klinkt het zwak. Verscheidene oogenblikken is het doodstil in het vertrek. „Moeder," vraagt Klaas daar na, „zijn er nog meer Durger- dammers met je meegekomen Vrouw Bording deelt hem mede, dat zij door een twaalf tal bloedverwanten en vrienden naar Volleshove is vergezeld. „Zijn ze allemaal in dit loge ment?" „Ja." „Wil je ze dan even hier roepen En ik zou ook graag een predikant willen spreken." De moeder verlaat het zieken vertrek, om aan het verlangen van haar zoon te voldoen en spoedig zijn zoowel de Durger- dammers, als een der beide Vollenhovensche predikanten aanwezig. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1