P1R0L geneesi&nv&ifutait de fuiid FIRMA H. E. BOLLEE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. i. Veldhuizen. Dit heeft Uw volle belangstelling: VOOR VIJFTIG JAAR. Boekbinderij Fa. I. Wedding Zaterdag 13 Mei 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 38. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. BUITENLAND FEDILLETON. Veertien dagen op een ijsschots Donkerstraat 20 - Harderwijk - Telef. 20 COURANT. Verschijnt tweemaal s weeks, Prijs f 1.20 per kwartail. - Uitgave (Irma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, „Ja, hier't Staat er Gemengd Nienws. Gevestigd 1855 LEES ONDERSTAAND BERICHT! BOLLEE, Uw speciaal adres voor Axminster-, Haar-Velours-, Bouclé- en Tapis-Belge Karpetten, GEEFT van MAANDAG 15 Mei tot Jjj ZATERDAG 20 Mei bij ALLE Karpetten passende KLEEDJES CADEAU. Ongeëvenaarde kens. Prijzen beneden concnrrentie. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 12 Mei 1883 Burgerlijke stand. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden naededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. In een Woensdag te Berlijn gehouden Congres van het Arbeiders-front heeft rijkskanse lier Adolf Hitler onder storm achtige toejuichingen het woord gevoerd. In een lange rede schetste hij de ontwikkeling van het Duitsche economische leven. We ontleenen er het volgende aan: Met den klassenstrijd treedt de algemeene staking op het tooneei als politiek machtsmiddel niet als middel tot redding van de arbeiders, integendeel 1 In 1914 is de Duitsche arbeider van het marxisme weggeloopen en tot zijn volk gekeerd. Het mooiste en grootste voorbeeld van die bekeering is wel Benito Mussolini. De leiders van het marxisme konden de arbeiders niet weerhouden naar het front te gaan. Arbeiders zijn er ge noeg gevallen, maar de leiders zorgden wel ervoor buiten schot te blijven 1 Zij zagen de vervul ling in de revolutie van 1918. Wanneer wij nationaal socialisten in dien tijd het machtige wapen der vakvereenigingen in onze hand hadden gehad zouden wij het gebruikt hebben in den dienst van ons vaderland. Wij zouden niet gezegd hebben nu gaat het om monarchie, of kapitalisme, of militarisme, neen, wij zouden hebben gezegd het gaat nu om het zijn of niet zijn van ons volk en wij Duitsche arbeiders maken 70 pCt. van dat volk uit. Zeker, wij haddo dan ook wel eens front moeten maken tegen den staat en teg n het schaamloos bedrijf van militaristen en ,.Schieber". 34 Doch 't gaat vrouw Bording te langzaam. Ze kan het ni*r meer uithoudenWaarom zou ze ook zelf den brief niet lezen Bevat hij dan de doodstijding van haar man en haar zoons dan is het immers de bevestiging van hetgeen zij reeds dagen lang zelf geloofd heeft „Geef mij den brief maar," zegt ze tot Staats, wien ze het schrijven bijna uit de handen rukt. Snei doorloopt ze de eerste regels van het geschrevene en dan Dan vliegt ze haar broeder om den hals, klemt zich aan hem vast en laat haar hoofd op zijn borst zinken. „Ze leven I" gilt ze snikkend, „ze leven I I" „Wat 1 roept Staats ont roerd, terwijl hij zijn zuster zachtjes afweert en op een stoel neerzet. Ingezonden Mededeelingen. Verdraag geen Rugpjjo I Blijf flink en gezond! Verdraag geen rugpijn, aanvallen van duizelig heid, onnatuurlijke vermoeidheid, rheumatiek, ischias, spit,urine-stoor- nissen, blaaszwakte, bezinksel in de urine Deze verschijnselen wijzen er op, dat het bloed niet behoorlijk gefiltreerd wordt en dat gij dringend Foster's Rugpijn Pillen noodig hebt. Verwaarloozing maakt de zaak erger urinezuur en andere schade lijke onzuiverheden kunnen zich dan in het bloed ophoopen en schade aanrichten in alle kwetsbare deelen van het lichaam. Gij kunt niet gezond worden, al vorens de verzwakte organen in den rug, welke zorg dragen voor de zuivering van het bloed, weder ge zond en sterk zijn. En het beste middel daartoe zijn Foster's Pillen. Dit speciale middel heeft duizenden hun gezondheid hergeven. Waarom zoudt gij hun voorbeeld niet volgen? „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1.f 1.75 en f 3.— per doos." Het was een misdaad dat zulks toen niet is geschied, alleen maar omdat het zou stooten tegen den zin van het marxisme. Men wachtte tot volk en rijk, door de overmacht murw geslagen geen weerstand meer kon bieden aan den aanval. Toen heeft men Duitschland verpletterd, in de eerste plaats de Duitsche arbeider Voor die nood en ellende, die sindsdien op millioenen arbeiders gezinnen rust, hebben de mis dadigers van November 1918 zich te verantwoorden Zij be hoeven zich thans daarover heelemaal niet te beklagen. Wij hebben niets vergolden Wanneer wij vergolden hadden, hadden wij ze bij tie; duizenden moeten uitroeien. (Minutenlang applaus.) Elk volk heeft den plicht voor zichzelf te zorgen en wij zullen ervoor zorgen dat Duitschland niet vernietigd wordt. Bismarck hetft eens gezegd dat het liberalisme den voorganger is van de sociaal-democratie. De sociaal-democratie is de voor ganger van het communisme, dat weer van den voiksdood en volksondergang Daarbij heeft de groote con centratie van de arbeidersbe weging haar groote moreele zin er staan Hier twee contractanten tegenover elkaar, die op de basis van het nationale staan, die bereid zijn tot alle concessies om het gemeene nut te di nen. Er moeten geen overwinnaa s en hierlees!..... Kti-d-ren Vader leefr, Jaap en Klaas leven O God, lieve, groote, bara hartige GodIk dank U I" Smkkend is viouw Bordint op de nni ëo grvaile» en heft de gevouwen hnden ten hemel En met innige dankbaarheid klinkt het weer „Ik dank U, Vader..... Ik dank U Intusschen is het groote nieuws weldra in Durgerdam bekend geraakt. Door wien Vergeef het den postbode, dat hij niet onmiddellijk na het afgeven van den brief zijn weg vervolgd heeft, maar heeft ge wacht, totdat bij wist, van welke tijding hij de overbrenj er ge weest is. Op den uitroep„Zij leven 1" is hij echter verder ge sneld, om ieder, dien hij ont moet, de blijde boodschap mee te deelen. Binnen weinige minuten is dan ook Bordings woning vol menschen, die allen met onge veinsde hartelijkheid, al is het dan ook met den eenvoud, der visschersbevolking eigen, de ge schokte vrouw gelukwenschen met de behouden aankomst van haar man en haar zoons. Honderd vragen worden ge daan. overwonnenen zijn, maar één oveiwinnaar, en dat moet ons volk zijn, boven klassenverschil en partijbelang, Het Openbaar Ministerie in bet eerste district te Berlijn heeft bevolen, dat het vermogen der geheele sociaal-democratische partij in Duitschland en van haar dagbladen, alsmede van den sociaal-democratiscben Rijks- bannetbond in beslag wordt ge nomen. De ministers van onderwijs uit alle Duitsche landen zijn onder leidl g van den minister van binnerlandsche zaken, dr. Frick, te Berlijn bijeen gekomen. In een lange redevoering gaf dr. Frick de richtlijnen voor het toekomstige Duitsche onderwijs aan Zijn betoog culmineerde in de bewering, dat de school de gemeenschapsgedachte moet be vorderen en niet enkel de ont wikkeling van het individu. De school moet in dienst staan van volk en vaderland. Volk en vaderland moeten dan ook de voornaamste gebieden van onder wijs zijn. De jeugd moet zulk een sterk nationaal gevoel wot den meege geven, dat gevaar van ont- duitsching niet meer kan be staan. Voorts moet aan de sport een ruime plaats worden toe gekend. Een bijzondere kant daarvan is de mili aire voor oefening. Het Duitsche volk mo t weer leeren in den dienst plicht dsn hoogsten vaderland* schen plicht en eer te zien. Door auto overreden en ge dood. Woensdagmiddag wilde dr C. H. Sissingb, zenuwarts te Oosterbeek, op zijn motorrijwiel den Utrechtschen straatweg aldaar oversteken, toen hij door een auto werd gegrepen en ge dood De auto reed door doch werd later te Arnhem aange houden. ,Zijn ze gezond „Hebben ze erg geleden „Waar zijn ze gehuisvest „Wie heeft den brief ge schoven „Wanneer zij ze aangekomen meestal v agen, waarop vrouw Bording zelf, nog haar broer, antwoord kunnen geven. DochZij leven, dat is de waarheid, die plotseling de diepste smart heeft veranderd in de heerlijkste vreugde en waaraan de gelukkige moeder voorloopig genoeg heeft. Het duurt lang, eer de rust in de visscherswoning is terug gekeerd en de bezoekers, op enkele familieleden na, waar onder ook Bordicg's eigen zuster, hun eigen haardsteden hebben opgezocht. Thans wordt de vraag be sproken, wie der familieleden de reis naar Vollenhove zullen aan vaarden, ten einde de gerredden wéér te zien. Vrouw Bording toch, hoewel ze snakt naar het oogenblik, waarop ze haar dier bare bloedverwanten aan het lart zal drukken, is door veler lei omstandigheden, die met de gebeurtenissen, in dit verhaal vermeld, weinig of riet in ver band staan, verhinderd, reeds den volgenden dag Durgerdam De bestuurder, die uit Noord- Holland afkomstig is, is ter be schikking van de politie te Oostrrbeek gesteld, die het onderzoek in deze aangelegenheid voortzet. De tweede Kamer telt thans 97 leden. Woensdag hebben 97 leden van de nieuwe Tweede Kamer de eeden en beloften in handen van den voorzitter afgelegt. Van hen waren de geloofsbrieven ingekomen en goedgekeurd. De geloofsbrieven waren nog niet ingekomen van de twee communisten Alimin Prawira- dirdja en Sardjono en de revolutionair-socialist H. Snee vliet. Boederj] te Oss afgebrand. Dinsdagavond omstreeks half negen brak door onbekende oorzaak brand uit in de boer derij van den heer M. Schel in de Bosschestraat te Oss. De brandweer was spoedig ter plaatse doch kon wegens gebrek aan warer niets uitrichten. De Boeder ij, de derde in een week tijd, brandde tot den grord toe afde inboedel en de land- te verlaten. Haar broeder echter rn haar schoonzuster verklaren zich bereid zich den volgenden morgen zoo vroeg mogelijk naar Amsterdam te begeven en van daar te land de reis r aar Vollen hove voort te zetten. Aldus wordt dan ook be sloten. VEREENIGD EN GESCHEIDEN. XV. Het is Zondagmorgen, de tweede na de redding der Durgerdammers. Vriendelijk klokgelui noodigt de VollenhoverB ter kerkgang en vroolijk schijnt het winter zonnetje in de straten van het oude visschersstadjs. „Mooi weerl" zeggen de menschen, die buiten zijn, en ze halen ruimer adem. „Mooi weer I" tjilpen de musschen op de daken en za slaan met de vleugeltjes van pure vreugd. „Mooi weer 1" fluistert het wes tenwindje en het doet de takken der bladerlooze hoornen ritselen. „Mooi weer 1'' murmelen de golfjes der Zuiderzee en ze dartelen en stoeien, alsof het al lente was. „Mooi weer?" spreekt ook Bording tot zijn zoon Jaap en OVERVELUWSCH NIEUWS. Een zeldzaam huiselijk feest wordt heden gevierd bi) Dr. A. D. Huijsman. De dienst maagd Aagje de Jong gedenkt heden den dag dat zij 40 jaren in dat huisgezin werkzaam is geweevt. NUNSPEET 9 Mei. Tot onze groote blijdschap vernamen we heden dat onze hooggeachte afgevaardigde voor de Provinciala Staten, de heer E J Vitringa alhier, met groote meederheid van stemmen is het kozen. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 8 Mei. Ruurd Pieter de Roos, wettig gescheiden echtg. van Hendriena Verhaaff, met Maria Chatharina Peterson wed. van Hendrik de Roos. 10. Albert Schaftenaar en Hester Jansen. GEHUWD 9 Mei. Gerrit Jan Hutten met Jannetje Dirksen. GEBOREN 7 Mei Nikus Lembertus, z. van Heimen Germans en Jannetje Hijmens. 9. Johannes Antonius z. van Ruurd Pieter ten Broek en Maria Johanna Cordes. ll.Beeitje d. van Hendrik Gerritsen en Wil- Iempje Endendijk. ERMELO. ONDERTROUWD 7 Mei Willem Kamphuis jm. en Gerharde natte jd. GEHUWD 9 Mei Dries Juffer jm. en Hendrika Polinder jd. GEBOREN 7 Mei Aalt z. v. Aalt v. d. Ham en Petertje Kommer. Aart, z. v. Gerrit Groothuis en Aartje Zandbergen. 8. Dirk, z. v. Gijsbert v. d. Kolk en Hendrika v. Asselt. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. Rogge per H.L. Aardappelen Biggen f2.50 i f 7.60 a f2.80 a f3.50 a f 3 00 f7.60 f3.00 f8.50 bouwwerktuigen gingen verloren. De schade wordt door verzekering gedekt, doch de verzekeringssom was juist Dinsdag met f 1100 verlaagd. een zonnestraal verlicht de trek ken van zijn gelaat. „Mooi weer, JaapMoeder treft het op haar reis hierheen." „Ja, Vader, ze treft het juist I" is het antwoord, „en ik ben er blij om, want het is een lange reis van Durgerdam naar Vollen hove." Van die blijdschap echter iegt de toon zijner stem geen j getuigenis af, evenmin als het gelaat van zijn vader eenig spoor van vroolljkheid vertoont. Gij verwonderd u daarover? Laat ik u in korte trekken de geschiedenis der Durgerdam mers gedurende de afgeloopen week verhalen, maar luisteren we eerst naar hetgeen Dr. Ekker zelf ons in het reeds meer genoemde „Authentiek Verhaal" aangaande zijn patiënten meedeelt Buitenmate uitgeput en vermagerd kwamen zij hier aan, meer op lijken dan op levende menschen gelijkende. Hun werd eerst wat lauw drin ken, later beschuit met melk gegeven. Zij sliepen den eersten nacht niets door de pijn aan de voeten, hoezeer geen hunner op het ijs een oogenblik had geslapen. Vol gende nachten sliepen zij beter zooveel de toestand hunner voeten toeliet. De voeten van den oudste zoon waren zeer gezwollen en werden later op sommige plaatsen bezet met blaren, gevuld met vuile stof, op andere met zwarte, koud- vurige plekken. De voeten van den vader waren niet zoo ergdie van den jongsten zoon best. Met zacht voed sel, gevoegd bij de zorg vuldigste oppassing, kwamen zij spoedig weder zoover bij, dat zij het gegevene konden verdragen en meer eetlust kregen. Het duurde echter niet lang Maar door dit verslag te ver volgen, zouden we ons verhaal vooruitloopen. Zooals we dan uit de mede deelingen van Dr. Ekker ver namen, was de toestand der drie verpleegden gedurende de eerste dagen van hun verblijf te Vollenhove zeer bevredigend. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1