EFFECTEN-COUPONS Jac. y. Veldhuizen. Zaterdag 6 Mei 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 36. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Veertien dagen op een ijsschots NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK VOOR VIJFTIG JAAR. BUITENLAND Plaats C6n Kleintje. FEU1LLET0 N~ MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75ct Laxser-Tabletfen 60ct Hoofdpijn-Tabletten 60ct- OOURA HAREER W IJHLEFi Verschijnt tweemaal 's weeks, Prijs f 1.20 per kwartail. - Oitfave flrma 1. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, Ingezonden Mededeelingen. Een einde aan het lijden. Kantongerecht te Harderwijk. Kantoor Harderwijk: LÜTTEKEPOORTSTRAAT 16. Zitdag ERMELO, Woensdags- en Zaterdagsavond van 79 uur, Horsterweg A ato. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 5 Mei 1883 Burgerlijke stand. ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent .t.,hh.i ta,;.r t nscir nttmmitpc r Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Ondanks de tegenspraak uit Tokio houden de alarmeerende berichten uit het Verre Oosten aan. Uit Mantsjoekwo werd ge meld, dat Rusland mobilisatie bevelen gegeven in het Verre Oosten. Volgens berichten uit Moskou zal het roode leger aan de grens van het Verre Oosten manoeuvres houden. Volgens ontvangen berichten hebben gewapende bandieten een overval gepleegd op de staatsbank te Leningrad. De bandieten drongen met revolvers in de vuist het gebouw binnen en dwongen de directie en het heele personeel op den grond te gaan liggen. Vervolgens plunderden zij de brandkasten en verdwenen in auto's. Onmiddellijk werd de G.P.Oe gewaarschuwd, doch van de roovers was geen spoor meer te ontdekken. In verband hiermee wordt be richt, dat de bankovervallen in Sovjet-Rusland steeds talrijker worden, doch in de Sovjet pers wordt niets hierover gepubli ceerd. De overvallen worden gepleegd door een georganiseerde bende, die bij het vertrek een briei achterlaat, waarop staat geschre ven „Comité van Actie tegen de verwoesters van Rusland. Landgenooten, weest voorbereid op een algemeenen opstand tegen dè roode regeering." 32 De terugtocht door het ijs vraagt weer de inspanning van alle krachten der wakkere Vollen* hovers. Toch slagen zij er in, de open zee te bereiken, waar de punters en het tjalkschip van Arend Jongman hen afwachten. Vergezeld van een dertigtal Vollenhovensche ingezetenen en voorzien van ladders, touwwerk en eenige levensbehoeften, is de laatste, kort nadat Driezen met zijn gezellen de haven ver laten had, eveneens uitgezeild, om wanneer de boot de Burger dammers niet mocht kunnen bereiken, zoo mogelijk hulp te bieden. Dit is echter niet noodig geweest, zoodat Jongman met zijn vaartuig aan de zoom van het ijs is blijven liggen, in ge* zeischap der punters, waarvan de bemanning eveneens met on geduld de komst der boot ver beidt. Doch daar is ze dan eindelijk in dè «pensee gekomen, Het voortdurend succes van Foster's Rugpijn Pillen is opmerkelijk. „Dank zij Foster's Pillen raakte ik bevrijd van mijn kwellingen." Had ik uw geneesmiddel maar vroeger gekend, dan had ik niet zoo lang behoeven te lijden",zoodanig drukken duizenden dankbare personen zich uit. Pas op: rugpijn, duizeligheid, zenuwpijnen, rheumatiek, spit urine- stoornissen, blaasstoornissen, water- zuchtigezwellingen en andere ver schijnselen van verzwakking der organen van den rug zijn te ernstig om verwaarloosd te worden. Deze verschijnselen toonen aan dat urinezuur en andere schadelijke vergiften in het bloed achterblijven, en dat gij dringend behoefte hebt aan de opwekkende en versterkende hulp die Foster's Pillen zoo zeker ver schaffen. Waarom zoudt gij niet vandaag nog een flacon halen en beginnen weer gezond te worden? „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. A f 1.f 1.75 en f3.— per doos." Zitting van 2 Mei 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstra. Een zitting zoo schraal als we in maanden niet hebben ge kend en de overtredingen die dan nog waren om te berechten waren voor 'i grootste deel ge pleegd door jongelui. Da's de tijdgeest. Om te beginnen een zaak tegen twee Nunspeeter jongelui G. d. K. en H. J M., die op 26 Maart de v.ijheid hadden ga- nomen om een luik en een raam te openen van de belvedère aldaar en daarna, gewapend met kaars en lucifers binnen te gaan. Uit het verhoor van getuige A.W. Westerink blijkt wel, dat de jongens geen inbrekers- allures hadden, 't Was enkel maar voor de aardigheid. De opvoeding eischt dat zulke aardigheden worden tegengegaan en daarom krijgt de oudste die „ai" 18 jaar is, f 5.of 2 dagen, maar de jongste die nog geen 16 is, wordt, zooals het heet, aan de ouders teruggegeven zonder toe passing van straf. J.H., G.J. V.H.J.R.en B B vier Elburger vrienden, waarvan laatstgenoemde niet is ver schenen, hebben zich op 4 April aan de Smeedestraat aldaar ver maakt met het gooien met steenen. Ten einie r u den uitgeputten Durgerdammers d?n overtocht minder vermoti-r.d te maken, worden zij met de grootste zorg uit de weinig geriefelijke boot overgedragen op een der punters, waar hun in het vooronder een zachte ligplaats wacht. Hoe biedt dan het tjalk schip niet vrij wat meer ruimte aan dan het kleine vaartuig, waarin zij thans zijn opgenomen f Ongetwijfeld, doch laten we de bemanning der punters hun naijver vergeven, die niet ge doogt, dat zij het voorrecht, de zwaarbeproefden zrlf, zelf in veilige haven te mogen brengen, aan anderen afstaan 't Is een k'eine vloot, die zich op weg begeeft naar Vol- lenhove. Voorop gaat de boot, dan volgen de punters, terwijl de tjalk de acterhoede uitmaakt. Het schoonste weder be gunstigt den terugtocht. Een heldere sterrenhemel welfi zicht boven de Zuiderzee want de zon is reeds onder ge gaan en vriendelijk blikt de maan op de aarde neer, als ver heugt ze zich in de welgeslaagde redding der Durgerdammer visschers. En zie daar nadert men Het klinkt heel vreemd, maar ze bekennen alle drie Ze hebben naar elkaar gegooid en zien nu wel in, dat 't een gevaarlijk spel was. De getuigen, de visschers de Vries en Broekhuizen hebben het goed gezien doch vinden het niet zoo erg. Omdat ze zoo ruiterlijk be kennen wil de Ambt. O M een zachte straf vragenf 3.of 1 dag. En om de zelfde reden maakt de Kantonrechter er f 1. of 1 dag van. De beide visschers-getuigen toonen zich niet erg content met de getuigenvergoeding. De Vries vertelt dat hij met visschen zeker een tientje daags heeft en nu die paar gulden voor die flauwe beweging. B. F. landbouwer te Hierden beeft het met buurvrouw, de wed W. Franken aan den stok, vanwege de kippen. Hij zou ondanks vroegere waarschuwin gen zoo maar kippen hebben iaten loepen op met haver be zaaiden grond. Verd zegt dat de kippen op z'n eigen ?.rond liepen Nou ja, 1 kiepje stond net op't randje. D'r bree*t wel 's een kiep uut, da's vast maar om daar nou wark van te maken. De Kantonrechteren is de afrastering nu in orde Verd.Ja vast, wat anders. De heeren kunnen er gean wijs uit worden en daarom zal veldw. Hoogedijk volgende keer inlichtingen komen geven. T. S. te Harderwijk heeft tus- schen de jonge dennen bij de uitzichttoren gesjouwd. Hij zegt dat ie een poosje in 't hooge tras heeft gelegen en dat hij er niets van gemerkt heeft dat er de veilige haven. Hoor, hoor de jubelkreten van het volk, dat zich verdringt, om de vaartuigen te zien binnen kropen. Zie, zie dat zwaaien van handen en armen en hoeden en mutsen. Gansch Vollenhove is uitge* loopen mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen. Allen, allen moeten het schouwspel, het heerlijke schouwspel, de drie mannen in veilighied te zien brengen, die zooeven aan de armen des doods ontrukt zgn. Daar stevent de kleine vloot de haven binnen De geestdrift stijgt ten top. Een donderend gejuich door trilt den lucht en weergalmt over de Zuiderzee uit hon derden kelen klinkt een welkom den geredden Durgerdammers tepen. En veler oogen zijn met tranen gevuld tranen van verrukking over het behoud van drie menschenlevens Heerlijk, onvergetelijk oogen- blik in de geschiedenis van Vollenhove 1 En thans U onze hulde, Gerrit Visser, Klaas Edelenbosch, Frederik en Steven Kroes, die het eerst met ontferming bewogen werdt over ook jonge dennen tusschen stonden. Da 's vreemd, f 2.of 1 dag. C. V. S. eendenhouder te Harderwijk werd bekeurd wegens het zitten op een hondenkar. Zoo op 't eerste gezicht lijkt het wat schandalig, zoo'n jonge kerel zich laten meezeulen door een hondje Verd. vertelt echter dat bij dien dag zeere beenen had en dat bij bepaald niet loopen kon. Hij zegt dat er tegenwoordig meer aan een beest gedacht wordt dan aan een minsch. Met f 2.of 1. dag verlaat hij de zaal. Bij Apoth. en Drogisten. GEMENGD NIEUWS. De Gezangenkwestie in de Gereformeerde Kerk. De kerkeraad van de Gerefor meerde K*rk te Apeldoorn heeft met op één na algemeene stem men uitgesproken dat hij van meening is, dat tegen invoering van gezangen in de Gereform. Kerken geen principieel bezwaar kan worden ingebracht, dat hij echter, gelet op het ontbreken van eenstemmigheid in de Gereformeerde Kerken ten op zichte van de invoering van gezangen, alsook wat betreft de waardeering van den aangeboden bundel, aan de classis Apeldoorn voorstelt de Synode Middelburg te verzoeken dezen bundel niet te aanvaarden en de kwestie voorloopig te laten rusten. de ongelukkigen op het ijs 1 U onze hulde, Jan Driezen, Gerrit Zoetebier, Hendrik Edel enbosch en Pieter Tabois, die uw leven in de waagschaal steldet, om dat der Durgerdam mers te behouden I U onze hulde, Arend Jong man en die met u gingen, om hulp te bieden, waar de krachten van die u waren vooruitgegaan, mochten te kort schieten U onze hulde, goede Vollen- hovers, die toondet mcnsch te zijn in de schoone beteekenis van het woord door tranen van blijdschap te schreien over het behoud van drie uwer broederen I U allen te zaam onze eer biedige hulde 1 Er heerscht een verkwikkende warmte in een der kamers van het logement des heeren Sauer. Het is de kamer, bestemd voor de ontvangst en de ver pleging der Durgerdammers. Drie heerlijk zachte bedden, op eenige afstand van elkander geplaatst en alle van hagelwit linnen voorzien, schijnen tot rusten uitte noodigen, terwijl op de tafel, in het midden van het vertrek geplaatst de ver schillende benoodigheden liggen, welke door dokter Ekker, den OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Dinsdag legde de heer Van Nijendaal zijne betrekking als Vader in het Burgerweeshuis neder, welke hij 27 jaren la^g met ijver en nauwgezetheid had waargenomen, en die alleen de dood zijner waardige echtgenoote hem ver hinderde nog langer te blijven bekleeden. De nieuw benoemde Vader en Moeder in dat ge sticht aanvaardden toen hunne belang:ijke taak. In de volgende week zal het 25 jaren geleden lijn dat er voor Harderwijk eene niet onbelang rijke gebeurtenis plaats had. Op Zaterdag 8 Mei 1858 werd de proeftocht gehouden van de Stoambot de Stad Harderwijk die op 10 Mei haar geregelde vaart op Amsterdam aanving. HARDERWIJK. GEHUWD 2 Mei. Johann Jacob Schneeberger met Jacoba Salomons. Johannes Christianus Batteteld met Albartha van 't Klooster. 4. Willem Nicolaas Godron metRenske Bleeker. GEBOREN 27 April. Peter z. van Peter Foppen en Hendrika Kevelam. 29. Jan Lubbartus z. van Marten Raaijen en Maria Metselaar. 30. Teunis z. van Hendrik van Lohuizen en Gesina Sigleven. 1 Mei. Sophia d. van Stephanus Pardoen en Atonia Hendrika Jacoba Keiler. 3. Jacob z. van Harmen van Loo en Annetie Poolen. ERMELO. ONDERTROUWD 4 Mei Hendrik Boeve jm. en Geertje Rekens jd. GEHUWD 4 Mei Johannes Philip- pus Fijnvandraat jm. en Zwanida Volten jd. GEBOREN 28 April. Rikje d.van Gerrit Ruiter en Lubbertje Meiboom. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f2.50 A f3.00 Rogge per H.L. f 7.50 k f7.50 Aardappelen f 2.80 a f 3.10 Biggen f4.00 k (8.50 Een buitengewone maatregel. Het Zendingsbureau te Oogst- geest giro 6074 vraagt ons plaats voor het volgende De Directie der Samenwer kende Zendingscorporaties heeft in haar laatstgehouden vergade ring het volgende besluit ge nomen. Met het oog op den groolen achterstand in en de daardoor dringend noodzakelijke verster king van de inkomsten, zal in zoo breed mogelijken kring het verzoek uitgaan, dat ieder, wien dat verzoek bereikt, zoo spoedig mogelijk een extra bijdrage van 50 cent voor de Zending dezer Corporaties geeft. Zij die giro hebben kunnen het op de rekening 6074 van het Zendings- bureau doen overschrijven, an deren zullen daartoe op andere wtyze in staat zijn of in staat worden gesteld, waartoe de hulp van de plaatselijke commissies of de z.g. vrijwilligers zal worden ingeroepen. Hoofdzaak is, dat aan het verzoek, dat ook door dit bericht wordt verspreid zoo ruim mogelijk en vooral zoo spoedig mogelijk wordt voldaan, om in den oogenblikkelijken nood te helpen voorzien. geneesheer, die met eenige andere Vollenhove notabelen de geredden ontvangen zal, voor de allereerste behandeling nood zakelijk zijn geoordeeld. Daar dringt het gejubel der menigte in de straten tot in het hotel door. ,,Ze komen, ze komen 1" roept de heer Sauer zijn vrouw toe en snelt naar de straatdeur, die hij zoo wijd mogelijk open zet. Voorzichtig, mannen, voor zichtig zegt hij tot de lieden, die de Durgerdammers het hotel binnendragen. „Bedaard vooruit zoo nu de trap op voorzichtig I" Met de grootste behoedzaam heid worden de uitgeputte visschers naar boven gedragen en voorloopig in gemakkelijke stoden nedergezet. Hemel welk een treurigen aanblik leveren de rampzaligen op 1 't Zijn geen menschen 't zijn schimmen van menschen, die daar rondkijken met gioore, holle oogen, nauwelijks in staat zijn, een woord uit te brergen en soms ineenkrimpen van de hevigste pijn in de voeten „Zoo'n pijn vraagt dokter Ekker deelnemend aan Klaas Bording, die het meest schijnt te De uitvoer van eieren. In verband met het afgesloten handelsverdrag Nederl.-Duitsch* land, hetwelk, vergeleken met het vorige handelsverdrag, een achtvoudige invoerrechtverhoo* ging voor de naar Duitschland te exporteeren eieren in zich houdt, benevens een invoerbe perking tot 60 Pet van den in voer over het tijdvak 1 Mei 31 December 1932, zoodat een zekere inkrimping van onzen pluimveestapel en een daarmede gepaard gaande kostprijsverlaging der eieren geboden is, heeft het Dagelijks bestuur der „Ver* eeniging van Broedinrichtingen in Nederland" (V.B.N.) besloten haar pluimveetechnischen dienst beschikbaar te stellen om tot een systematische inkrimping bij te dragen. Wanneer binnenkort de seizeendrukte voor de Broedin richtingen zal zijn afgeloopen, zullen ook haar in deze vak kundige leden hun medewerking gaan vetleenen. Inlichtingen in deze zijn te verkrijgen bij den heer W. J. Visser, Badhuisweg 16 te Apeldoorn, administrateur van genoemde vereeniging. lijden. Maar het antwoord verneemt hij niet, want op hetzelfde oogen- blik wordt zijn tegenwoordigheid geeischt bij Jaap, die, nauwelijks neergezeten, door een kevigen zenuwtoeval wordt aangegrepen en luid gillend en onder heftige bewegingen van armen en beenen achterover ligt. Lang duurt echter dit tooneel niet, zoodat de geneesheer spoedig kan beginnen met dat gene, wat in de eerste plaats noodig is de verzorging van de voeten der ongelukkigen. Met de grootste moeite, en onder het smartelijkst lijden der tobbers, slaagt dokter Ekker er in, hun marmerkoude beenen van klompen en kousen te be vrijden, waarbij hij tot de ont dekking komt, dat de voeten van Klaas het meest, die van Jaap het mirst geleden hebben. Onmiddelijk wordt hun nu een lauw voetbad toegediend, terwijl hun tevens een beschuit wordt gereikt, die hun wei schijnt te smaken. Doch Bording schijnt iets op het hart te hebben. Vragend ziet hij rond als zocht hij iemand, wien hij kan mededeelen, wat hem drukt. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1