NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Sproeten komen vroeg in Sprntol. Bij alle Drogisten. bpitenlaTT Woensdag 3 Mei 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 35 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUN SPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. OyerveluwsehWeekblad Harderwijker Courant Veertien dagen op een ijsschots Gemeenteraad Ermelo. FEUILLETON. Plaats een Kleintje. Verschijnt tweemaal s weeks, Prijs f 1.20 per kwariail. - Uitgave flrma I, WEDDING, Donkerstraat Harderwijk Advertentiën voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Ingezonden Mededeelingen. FOSTERS M AAGPILLEN Een Harderwijksch spreekwoord Vrijdag 28 April 1933. Burgemeester in de bloemen Erkentelijkheid en waar deering Wenschen vervuld Architect Kok gaat heen Waar moet de nieuwe architect wonen Grondaankoop Eperweg De Staat laat betalen De vliegerij bü 't Uddelermeer Ermelo's sport- en feestterreinen aangehouden De losvasten Geen gratis honing uit Elspeet meer halen. Over kies- of hoofdpijn klagen Onzin'n Mijnhardt's Poeder vragen ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. het voorjaar, koop tijdig een pot Het Duitsche rijkscommissaris raat voor den industrieelen mid denstand heeft het ontwerp ge* reed gemaakt voor een wet tot bescherming van den midden stand. Het voorziet in een vol ledig verbod van toegiftartikelen. Met het oog op den emstigen toestand in den détailhandei wordt voorgesteld de oprichting van nieuwe winkels te verbieden, evenals de uitbreiding van be staande verkoopsruimten. Van belang is voorts dat aan waren huizen en bedreven met filialen verboden wordt zelfstandige ateliers te bezitten. De belasting voor warenhuizen en filialen zal worden berekend volgens den omzet. De belasting op de huren zal worden verminderd, ten einde werkzaamheden aan de huizen mogelijk te maken. De storm, welke in de alge- meene commissie van de ont- wapeningsconferente te Genève woedde, heeft weer eens een keer te meer doen zien hoe dring-nd noodig het is, dat een uitweg wordt gevonden uit de impasse, waarin het ontwape- ningsvraagstuk is vastgeloopen. Uit de debatten naar aanlei ding van de door Duitschland 31 En voort gaat het met on verminderde snelheid. Zijn ze er nog niet? Ha nog weinige slagen en ze zijn het ijs genaderd. Nu opgepast I Want het is een moeitevolle en gevaarlijke arbeid, dien zij gaan ondernemen. Zullen ze er in slagen, tusschen de ijsschotten door te dringen en de zwervelingen naby te komen Stil, stilGeen twyfel het moet het moet I Er vallen immers drie men- schenlevens te redden I Haastig worden de riemen geborgen, die nu geen dienst meer kunnen doen. De haken worden te voorschyn gebaald. Voor in de boot staande, trachten nu Jan Driezen en Gerrit Zoetebier de zware ys- schollen, die in hun vaarwater drijven, weg te stooten, terwijl de beide anderen aan stuur- en Verstopping en slechte spijsvertering beder ven Uw humeur. Neem de zacht werkende Foster's Maagpillen en gij gevoelt U spoedig frisch en opgewekt, f 0.65 per flacon. ingediende amendementen op het tweede hoofdstuk van het plan-Mac Donald, bleek opnieuw, hoe men wederzijds vasthoudt ,aan de oude standpunten en aldus blijft ronddraaien in een cirkel, waaruit geen ontkomen schijnt. Het is duidelijk, dat de ont wapeningsconferentie, geheel on der den invloed van de scha duwen van het Japansche en Duitsche gevaar, weinig gunstige resultaten kan opleveren, tenzij nieuwe factoren in het geding komen, welke krachtig genoeg blijken om over het doode punt heen te helpen. Sinds enkele maanden is de politieke con stellatie in Europa zoo zeer ge wijzigd in ongunstigen zin, dat men allerwege meer dan ooit erop uit blijkt te zijn veiligheid te zoeken in militaire machts middelen. Het wantrouwen in de bedoelingen van hst Hitleriaan- sche Duitschland heeft geleid tot een steeds groeiende anti- Duitsche atmosfeer, waaraan zelfs de medestanders en vrien den van het Ryk zich niet ge heel en al kunnen onttrekken, uit vrees zelf de nadeelige ge volgen te zullen ondervinden van deze totaal omgeslagen stem ming. Hoe sterk dit wantrouwen reeds is geworden, blijkt op nieuw uit de sche pe veroor deeling van de houding van het huidige Duitschland door lord Grey, die minister van oorlog was in Groot-Brittannië in 1914 en die sinds den vrede ijverde voor toenadeiing tot den ver slagen vijand. Hd bl. bakboordzijde pogingen doen, het vaartuig voorwaarts te stuwen. Men vordert, doch uiters- langzaam. En voor hen uit waait d" noodvlag 1 Hoe lang kan het nog duren, eer de zwervers bereikt zyn „Dat gaat niet gauw genoeg 1" spreekt Driezen na een mislukte pogifgi om een zware ysschol zijwaarts te stooten „Daar moet wat anders op gevonde> worden I" Op hetzelfde cogenblik is hij over den rand dsr boot ge klommen en thans hangt hij, met de handen aan de voor plecht vastgeklemd, tot het midden toe in het water. „Afstooten I" roept hy zijn gezellen toe, terwyi hij zelf met kracht de ijsschol stuk trapt, die de boot den weg verspert. Ha daar glijdt het vaar tuig een eind verdertot dat het opnieuw in het ijs blijft steken. Weer beproeft Driezen de kracht zyner beenen op de stukken, die de boot tegen houden doch te vergeefs. „Kun jelui niet wat harder afstooten, mannen roept hy, hygend van inspanning. De herdenking van het zilveren ambtsjubileum van den Burge meester geeft aan deze ver gadering een zeer bizonder cachet. De raadszaal is getooid met veel bloemen, gezonden door de wethouders en de ambtenaren, en op de tafel prijken aardige bouquetjes in de plaatselijke kleuren geel-blauw Om half twee, als alle leden gezeten zyn, treedt de Burgemeester d: zaal binnen, vergezeld van Echtgenoote en dochter, die ter weerszijde van den jubilaris aan 't hoofd van de tafel plaats nemen. Hierna opant de BURGE MEESTER de vergadering en leest het voorgebed. Onmiddellijk hierop vraagt wethouder VAN 'T HUL het woord om er aan te herinneren dat het op 20 April j. 1 25 jaar geleden was dat Burgemeester Mackay hier het Burgemeesters ambt aanvaardde. De Wethou ders willen niet nalaten in deze eerste vergadering na den eigen lijken feestdag hun gevoelens van groote dankbaarheid te uiten. De arbeid van den burge meester in die 25 jaren is voor de gemeente van groote be- teekenis geweest Een blik terug werpend ziet spr. dat geen der raadsleden van voor 25 jaren hier nog aanwezig is. Drie er van zijn nog in leven, n.1. de heeren van Sirijland, vanGortel en Bokhorst. Het zou te veel zijn om alles op te noemen wat in die jaren in 't belang der gemeente is verrichteen greep slechts alle scholen werden vernieuwd of uitgebreid, een uitgebreid wegen net werd verbard. Nunspeet en Ermelo kregen een uitbreidings plan, het boschbezit werd uitge breid, electrificatie kwam tot stand, de brandweer werd ge- „Onmogelijk I" is het antwoord. Daar verlaat een van het viertal de boot, Het is Pieter Tabois, eigenlijk nog slechts een jongeling, maar die in moed en behendigheid voor geen volwassen man be hoeft onder te doen. Hy heeft twee eigenschappen, die in deze moeiüjke ©ogen blikken uitnemend te stade komenhij is licht van gewicht en zier vlug ter been. „Voorzichtig, Piet, voorzichtig, Piet I" schreeuwen de mannen, als zij hem uit de boot zien springen. Maar de jongeling glimlacht en snelt, van de erne ijsschots op de andere overspringende, met zijn haak gewapend, naar de voorplecht, waar hij Driezea bijstaat in diens poging om de belemmerende ysblokken weg te ruimen. En het luktweer glijdt de boot een eind voort, terwijl Driezen en Tabois zich haasten hun plaats in het vaartuig weer in te nemen. Zoo tobt en zwoegt het on versaagde viertal voort, geen moeite ontziendehet gevaar, dat hen omringt, verachtende. Maar zy naderen zij naderen, al scheiden hen nog noderniseerd, veel grond werd ontgonnen. Alles saamgevat wil. spr. de Gemeente gelukkig prijzen die 25 jaar lang zulk een Burgemeester heeft gehad. De wijze waarop hij de raads vergaderingen heeft geleid, maakten deze bijeenkomsten steeds tot een genoegen. In vertrouwen op God heeft de Burgemeester voor een kwar teeuw zijn taak aanvaard dat vertrouwen is steeds het zelfde gebleven. Gelukkig dat er nog mannen zija die in dat ver trouwen en met vaste hand de leiding nemen. Onder aanbieding namens den Raad van een prachtige bloemenmand wenschte spr. den Burgemeester toe dat hij in Gods kracht nog veel voor de Gemeente zal mogen zijn. De aanwezigheid van Mevrouw Mackay op deze plaats wordt op hoogen prijs gesteld en het verblijdt spr. dat de familie na lange afwezigheid weer te Nunspeet woonachtig is. Hij spreekt den wensch uit dat Mevrouw nog lange jaren den Burgemeester tot steun mag zijn en bood ook Haar een rijke bloemenhulde aan. De heer VERHOEF sprak namens de C H fractie woorden van groote waardeering en trok eenige vergelijkingen tusscben 25 jaar geleden en nu Ge hebt, aldus spr. de gave ontvangen om leiding te kunnen geven en in vele opzichten is in U be waarheid geworden, dat Zijn kracht in zwakheid wordt vol bracht Spr. zal niet opsommen wat de Burgemeester voor de Gemeente gedaan heeftwe zien de vruchten ervan iederen dag. Hij twijfelt er niet aan, of de jubilaris zal over dat alles heen zien naar Hem die de kracht gaf Spr. eindigt met het uit- vele ijsschotsen van het doel hunner pogingen Duidelijk zien ze reed3 den deerniswaardigen toestand der zwervers „Vooruit, mannen I" klinkt weer de stem van Driezen. En krachtiger nog stooten de redders de haken in het ijs. Nog vele malen begeeft Driezen zich te water, nog vele malen tart Tabois het doodsgevaar, door zich op het broze ijs te wagen Doch eindelijk Daar zijn ze het doel van hun tocht genaderd I Ze zien de drie uitgeteerde menschelijke wezens, alle krachten inspannende, om zich staande te houden bij een houten slede. Ze zien de ijsschol, die de ramp zaligen draagcnog ge=m anderhalve meter lang en breed Ze zien den leeftocht, die hun resttwee heele botten en een stuk van een derde Ze zien Maar stil, ze handelen reeds. Terwijl een der Vollenhovers zijn haak in de ysschol slaat, om haar het afdrijven te beletten, beuren de anderen met de uiterste voorzichtigheid de drie ongelukkigen één voor één in 't vaartuig spreken van d- hoop dat aan den Burgemeester, wiens avond stond ook ambtelijk komende is, zal worden vervuld het oude woordEn het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. De heer VAN DER WART wil een woord spreken namens de A R. fractie en namens het A R. deel van de burgerij. 's Burgemeesters besluit om het jubileum in stilte te gedenken moest natuurlijk worden geëer- bi digd, doch het heeft de burgerij leed gedaan omdat ze daardoor de gelegenheid heeft- gemist om te toonen hoezeer de Burgemeester in de Gemeente wordt gewaardeerd. Spr is er van overtuigd, na mens honderden ingezetenen te spreken wanneer hij thans bij deze bescheiden herdenking den jubilaris geluk wensebt. Welke bezwaren er ook tegen de A R. menschen ingebracht mogen wor den, nimmer kan hen het verwijt treffen dat ze niet opzien tegen het gezag en eeren den persoon in wiens handen het gezag van Godswege werd gesteld. Maar natuurlijk is het niet onver schillig op welke wijze het gezag wordt uitgeoefend. En nu is het den Burgemeester natuurlijk niet gelukt om zonder fouten 25 jaar lang zyn werk te doen, maar wet is het hem gelukt zijn ambt zoodanig uit te oefenen dat hij daardoor de sympathie en de achting van alle burgers verwierf. Daar oor zij God den dank toegebracht. Bij de in stallatie voor 25 jaar heeft de Burgemeester gezegd met Hem durf ik het aan. Welnu, zyn vertrouwen is niet beschaamd geworden. Dank brengt spr. voor wat de Burgemeester voor de gemeente geweest is, dank ook voor de onpartijdige leiding der vergaderingen. Moge dit nog lang zoo zijn. Spr. eindigde met de beste wenschen voor den Burgemeester en de zijnen. De heer VAN OLST her innert er aan hos de nieuwe burgemeester 25 jaar geleden werd verwelkomd door een ouden wethouder en hoe deze na enkele jaren van samenwer king bijna in de armen van den Burgemeester is gestorven Het geden'iteeken op het graf van dien ouden wethouder spr. vader was 't werk van den Burgemeester en de familie zal Ze zijn gered Bording en zijn beide zoons. Krachtige handdrukken der Vol lenhovers verwelkomen de ramp spoedige Durgerdammers, die van ontroering, en uitputting niet in staat zyn, een enkel woord uit te brengen. Wat Piet Tabois betreft, deze houdt zich, deels uit loffelijke bescheidenheid, deels uit de ge gronde vrees, dat hij, door zich bekend te maken, de af getobde zwervers onnoodig zal ontroerep, op den achtergrond. Doch hoor fluistert Bording daar niet eenige onverstaanbare woorden „Stil 1" roept Driezen zijn makkers toe, terwijl hij zich tot Bording vooroverbuigt. „Dankdank 1" fluis tert deze en zyn uitgeteerde handen grijpen die van Driezen. Is h. t de wind, die den stoeren Vollenhover de oogen doet vochtig worden „Gekheid I" mompelt hij in zijn baard„dat moet je voor je evenmensch over hebben." Maar Bording heeft nog iets op het hart. „De netten," stamelt hy, als Driezen zich andermaal tot hem vooroverbuigtt.„De kost barenetten," daarvoor steeds ten hoogste er kentelijk blijven. De heer HUISMAN heeft be hoefte om als afgevaardigde van Elspeet een woord te spreken. 25 jaren vormen niet zoo heel langen tyd. De 14 jaren dat spr. hier zitting heeft, zijn omge vlogen. Al die jaren heeft spr. niet anders gekend dan volle medewerking van den Burge meester. Verschillen weiden altijd ten goede opgelost. Het is niet spr. bedoeling om den Butgemeester een pluim op den hoed te zetten, maar toch mag hier tot uitdrukking worden ge bracht wat de Burgemeester ook voor Elspeet geweest is. De ellendige wegen van vroeger weiden vervangen door goed begaanbare, het verkeer werd beter geleid, electr. verlichting kwam tot stand, organisatie van het brandwezen is een goed eind op weg. De bebossching strekt de gemeente tot eer. Voor dat alles zal het nageslacht nog dankbaar zijn, Moge de Heere U en de Uwen nog lang sparen voor de gemeente Ermelo. De GEM -SECRETARIS, de heer van Marle, zegt dat het geen gewoonte is dat een secretaris het woord vraagt. Er is den Burgemeester reeds van vele zijde hulde gebracht, doch er zou iets ontbreken, als ook de ambtenaren geen woord van dank lieten hooren voor hetgeen de Burgemeester voor hen is geweest en is. In die 25 jaren is in het ambtenaren-corps menige ledige plaats gekomen, doch spr. is er diep van over tuigd dat al degenen die hier korter of langer tyd onder 's Burgemeesters leiding werk zaam waren, daaraan dezer dagen met groote erkentelyk- heid hebben gedacht. Voor de ambtenaren was het dan ook moeilijk te aanvaarden, dat het zilveren jubileum zonder eenig feestvertoon voorbij moest gaan. De Burgemeester toch was steeds de pleitbezorger, de belangstel lende in hun persooniyk en ambtelijk leven. Beroep op hulp was nimmer tevergeefs. In den loop der week is door de ambte naren een bescheiden bloemen hulde gebracht als uiting van dank daarvoor. En bij 't klimmen „Natuuilijk die nemen we mee," is het antwoord. „We nemen alles mee, wat we in de boot kunnen bergen Alleen de slee moeten we achterlaten." Bording knikt goedkeuread. In allerijl worden nu de netten, de eenig overgebleven byi, de peilstok, de ketel en het arm zalig overschot van den leeftocht der zwervers in de boot ge laden, terwijl Driezen ten laatste een stukje roggebrood en een teug wyn toedient. „Dat doet goed, nietwaar zegt hij goedig, als hij ziet, hos gretig de ongelukkigen het aan gebodene nuttigen. „Maar kom, mannen, r.u gekeerd en dan vlug op Vollenhove aan 1" Haastig wordt het bevel op gevolgd de terugtocht aan vaard By het keeren echter, stoot de boot tegen de zooeven ver laten ijsschots, zoodat dese in stukken uiteenvalt. En op dit broze vlot hebben de drie DurgerdammerB dagen lang rondgezworven I Doch tot dergelijke overpein zingen ontbreekt nu de tijd. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1