is nog sleed hel „Olifantjes'' :rv. Middenstandshuis „T." In Hoeden en Petten en in Schoenwerk Abonneert U op dit blad. Vakkundig groenten en fruit Veiling Nonspeet. Veiling Doornspijk. Bloemenmagazijn Bruggestraat 26 JJiemeltjen. Ontvangen Radio en Electriciteit. J. J. m Plateringen, De Nieuwe Bazar G. OLOFSEN. P. SCHADDENHORST Itookt WEDDING PISKEMA-YISSER, I KRI3SIL Klaagt niet EERSTE ELECTRISCHE ROGGEBROODBAKKERIJ A. KLUIVER Gzn. KLOIV ER's GELDERSCH ZOET en ZUUR ROGGEBROOD gemerkt A K. Bloemwerken voor alle FSIESCHE KLEI AARD APPELEN G. J. GEHARDS, Voorjaarstijd is Plaats een Kleintje- HAAT- Eli REPARATIE- INRICHTING. ÖTTEBLOÜ. Fa. Wed. H. TROMP, Plateel- sigaartjes iiery. A. DOEJAAREN Moeders Wed. G. AARTSEN, Gezellig in de wintermaanden aan de huiselijke haard met een exquis glas Firma P. Th. HUBERTS Btsiegi Uwe vurgaaunugBs m Rui f IRMA l Vitrages, Alovernets eo Qodsrgordpen K. POT MAGAZIJN „DE ZON" Voetspecialist Wormen, ALLE SOORTEN: Gooi maar in den Bon voor een monster Silvikrin publiek verkoopen voor den heer G. J TEN HOVE aldaar eene boerderij Bioeiende- en Kamerplanten, Vraag demonstratie van alle merken! 50 cent. ge examinee rd x scboenhersteiler. Groote collectie artikelen. Vischmarkt 25, voor een vlotte SCHOONMAAK Het adres ook voor Uw Bellang Schilderwerken Steenhonwwerken en marnieren Schoorsteenmantels Grafmonumenten met 50 Letters vanafI 20.- Vaar de Dimes, onze alom bekende fijne LIKEUREN. |4"W" l Telefoon No. 1 Blauwdrukken T rio-drukken (zwarte lijnen op witte grond) Onmiddellijke afwerking v. spoedorders. Pijn, eelt daar? van Dr. SGHOLLS Geeft gratis advies inzake alle voorkomende voetgebreken. „F e r m i t a n" BIJ Land- tninbonwpraatje Aboanementen op dit blad worden TEN ALLEN TIJDE AANGE NOMEN. Men beboeftniette wachten tot een nieuw kwartaal. Nots. MEESTERS zal op VRIJDAGEN 28 APRIL as, 11 uur, bij inzet in „DE VELUWSCHE BOER" en 12 MEI as., 11 uur, bij toeslag, in „DE ROSKAM" te Nunspeet, PUBL. VERKOOPEN voor deErven HENDRIK FRANKEN DE ZEER MOOI AAN HET WATER GELEGEN BOER DERIJ MET GROOTE OP GAANDE BOOMEN OP DE POL ONDER DE GE MEENTE DOORNSPIJK met verscheidene perc. grasland, te weten Perc. I de boerderij met erf, zonder de opstaande boomen, op de Pol, gr, 0.7180 HA,; Perc. II het grasl. ,,De Drie Schepel" aldaar, gr, 0 72 10H.A.; Perc. III de onverdeelde helft in het naastgelegen grasl. „Het Armenland", geheel gr. 0.24.00 H.A.; Perc. IV het grasland „Het Viertje" a. d. Krommeweg, gr 0.89.20 H A. Perc V de onverdeelde helft in het grasl. „De Hullenkamp" aldaar, geheel gr. 1.19.00 H.A.; Perc. VI „Het Achtende" a. d. Krommeweg, gr. 0.98.90 H.A, Massa's I en II1, II en IV. Aanv. perc. I, II en III onder genot en bezw. huur. Huur vanaf 22 Aug. a.s. voor koopers. Kamerwoning in perc. I direct te aanv. Aanv. perc. IV, V en VI na oogst voorgr. Verder zullen bij de inzet wor den verkocht 19 perc. boomen (iepen, eiken, populieren en esschen) op perc. I met recht van benadering voor kooper perc I tegen 5 pCt. vergoeding boomen moeten tusschen 1 Nov. 1933 en 1 Apr, 1934 gehakt wordeo. Betaling van alles 1 Sept. a.s. zonder rente. Aanw. G. J. Franken 2 dagen voor inzet en toeslag. Tevens zal worden verkocht voor de Diaconie der Ned. Herv. Gem. te Doornspijk de andere onverdeelde helft van „Het Armenland", in het geheel gr. 0.24 00 H A. op dezelfde condities als bovenvermeld. Benevens voor de familie DEN BESTEN drie stoelzitplaatsen in de Ned. Herv Kerk te Nunspeet, n.l. no. 26 oostv., no. 40 noordv en no. 22 westv. Betaling alsvoren. Nots. MEESTERS zal op DONDER DAGEN 27 APRIL bij inzet en II MEI a.s. bij toeslag telkens des nam. 2 uur in het BANK GEBOUW der BOERENLEEN- BANK te Doornspijk, bestaande uit gebouwen met bouwland en verscheidene per- ceelen grasland, gel. onder Doorn spijk en Elburg te weten Perc. I. De boerderij met erf, bouw- en grasland a. d. Kerk dijk, gr. ongev. 2.30.00 H.A. Perc. II. Een daarachtergelegen perc. grasl. aldaar gr. ongev. I.17.50 H.A. Perc. III. Een daarachter ge legen perc. grasl. aan dsn Veld weg aldaar groot ongeveer 1.15.00 HA,; Perc. IV. Een daarnaast ge legen perc. bouwland aldaar, gr. ongev. 0 87.40 H.A Perc. V. Grasland „De Mantels" a. d. Kerkdijk gr. ongev. 1.14 05 HA. Perc. VI. Grasland „De Ztiider- flessche" a. d. Nieuwsweg, gr. ongev. 1.48.50 H.A. Perc. VII. Grasland „De Flessche" a. d. Horsterweg gr. ongev. 1 63 10 H.A. Perc. VIII. Grasland „De Pastoriokamp" onder Elburg, gr. ongev. 1,29.62 H.A Perc. IX. Grasland „Het Prin- senkampje" b. d. Roodendijk, gr. ongev. 0 93 30 H A. Massa's II, III en IV en I, II, III en IV. Aanv. perc. I op 1 Dec. a s. overigens direct na den toeslag Betaling op 1 September a.s. met 5%rente vanaf aanvaarding. Aanwijzer eigenaar 2 dagen voor inset en toeslag. (Zie debylage) over verstopping (trage ont lasting), gevatte koude, griep, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijsvertering enz. maar gebruikt drie keer daags een weinig van de be roemde Wortelboer's Krui den of een twee Wortel boer's Pillen van Jacoba Maria Wortelboer en gij zijt spoecig weer hersteld. Reeds duizenden hebben er baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. Gij zult te vreden zijn over de heilzame uitwerking. Wortelboer's Kru den zestig ct. per pakje, Wortelboer's Pillen zestig cr. per doos, drie doozen f 1 70, bij Apotb. en Drogisten. (Opgericht in 1839.) KI. Marktstr. No. 1, Harderwijk. Behoort U ook al b(j de verbruikers Vraagt dan het alom bekende Specialiteit in Groninger Roggebrood. Dagelijks versch verkrijgbaar Roggebrood met krenten op bestelling HARDERWIJK TEL. 118 Mooie* sorteering Afgesneden BLOEMEN, enz. Ie qualiteit GROENTEN- en BLOEMZADEN Vruchtboom-carbolineum merk „Krimpen" (de beste) 20 cent per Liter Beleefd aanbevelend, PRIMA KLEINE GRINDWEG 341. Telefoon lao Beleefd aanbevelend, Donkerstr. 36 Tel. 173. Onder Rgkstoezicht Kwaliteit en afwerking gegarandeerd Bazar Wolleweverstraat 3. Moderne décors. Ongekende prijzen. Zie de étalage. Als reclame wordt ALLEEN HEDEN 10 pCt korting op deze prijzen gegeven. KINDERFIETSEN. KRUI- EN TREKWAGENS. HOBBEL- EN DUWPAARDEN. SCHOPJES EN HARKEN. ZANDVORMEN GIETERS EN EMMERTJES. BALLEN (zeer goedkoop.) REISKOFFERS vanaf f 1 80 met slot. Beleefd aanbevelend, Donkerstraat ai U geniet voor weinig geld. in ppnt Per d008ie sJKJ LCIU (to stuks). B(j Uwen winkelier verkrijgbaar Fabriceert ALLE soorten Aanbevelend, «CUIPWALSTRAAT i. Denkt U er om uw kit d re> met het oog op de komende feestdagen (24 April a.s.) te tooien met ORANJE? Uw be noodigdheden hiervoor vindt U bij ons. Weder ontvangen onze bekende schitterende Baddoeken a 45 ct Matzijden Dameskousen a i f 1 20. Matzijden Handschoenen 85 ct Prima Macco Ki derkousen Sokken, Zwarte en gekleurde Sportkousen. Inteilock Ondergoederen. Pracht keuze in Corsetten. Schorten, Rouwschorten, ook in kindermaten verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, Cognac au groc Punch Rum Wijn Whisky Batavia Arak. „Korenroos" Zeer oude Jenever. Champagne vanaf 2.30 per flesch. Benedictine D.O. M. Half om half. Berliner Kummel. Anisette. Elixer d' Anvers. Persico Chartreuse (Geel of Groen). Frambozen likeur. Marasqumo di Zara. Crème de Menthe Verte. Crème de Bananes. Triple Sec. Kirschwassei. Zrete Schillen. Advocaat. Cherrij Biandy Boerenmeisjes en -Jongens. WOLLEWEVERSTRAAT 16 HARDERWIJK brengen wij steeds een RIJKE KEUS hebben wij steeds de BESTE kwaliteit en de LAAGSTE prijzen. Een prima Jongens-Moll vanaf f 2 25. (Ieder paar op leeren Een prima Heeren-Moll. vanaf f 3 50. tusschenzool gemaakt) Beleefd aanbevelend, R. POT, Harderwijk Ermelo Prima Genever en Brandewijn 40 °/0 f 2.40 p. fl. Cognac Vieux c Fine vanaf 2.55 Roode en Witte Anijs 0 95 Siroop de Punch -1.75 Frambozen Brandewijn-2,30 Nieuwe Schillen Brandewijn, zoet en pittig -2.10 Punsch met Brandewijn2.05 Boerenjongens op Wijn, per Iiterpot 1.40 Citroengenever en Fladderak 2.10 Oranjebitter en Voorburg2.25 Oude Genever BOLS, Hulstkamp, Korenroos Advocaat Conymans, Elixer d' Anvers, Chartreuse, enz. A ZI KRING, Schoenmakerstraat 18. Telefoon 153. HARDERWIJK (witte lijnen op blauwe grond) Gordijnfranje en Kanten. Lampekappen-zljde en bijpassende franje. Japonstoffen in wol, zijde en katoen. Garneeringen, knoopen en gespen. Oarnes en Kinderkousen in aile kleuren en prijzen. Handschoenen in de nieuwste dessins Heeren-Overhemden en Dassen enz enz. AANBEVELEND, komt a.s. WOENSDAG 26 APRIL van 2 5 uurn.ro i/n Schoenenmagazijn van ZEGT HET VOORT zooals spoel- made- en maagwormen, zoowel bij volwassenen als bij kin deren verdrijft men zeker en snel met de beroemde Wormpoeders van Jacoba Maria Wortel- boer. 85 cent per doos bij Apothekers en Drogisten. worden Uwe etsen, foto's, enz. INGELIJST bg de Kunst- en Lijstenhandel Do kerstr. 25 Harderwijk. Groote keuze. Nieuwste modellen. DONKERSTRAAT 32 Nog fosforzuur Bij het opdiened van de maal tijd voor onze landbouwgewas- se i, weiden en hooilanden werd en wordt nog het fosforzuur meest het eerst op tafei ge bracht. Tegelijk daarmede in vele gevallen de kalizouten, die een beduidend chloorpercentage bevatten, dus kainiet, 20 en 40 kalizout. Patentkali werd vaak gegeven tegelijk met de eerste stikstofgift van betee- kenis. De laatse jaren wijzigden zich die regelmatige tijden wel wat. In de eerste plaats heeft men een poosje geteerd op de vroegere bemestingen met kali en fosforzuur, waardoor het evenwicht verbroken werd en de regelmaat der bemestingen voor een deel verloren ging. In de tweede plaats is vast gesteld, dat ook slakkenmeel laat gestrooid, nog een zeer gunstige werking op het gewas kan hebben. Waar vroeger een late fosforzuurbemesting in den vorm van super werd gegeven, daar is dat volgens de nieuwe inzichten in veel gevallen niet meer noodig, In het bijzonder op wei- en hooilanden en op boawiand, waar het slakken- meel nog ingeëgd kan worden, is een goad resultaat van slak- ksnmeel als fosforzuurbemesting te wachten. Dit is daarom zoo gewenscht, dat men nu niet genoodzaakt is een zure bemesting te ge bruiken op kalkarme of twijfel achtig zure gronden. Een dosis super op zulk een grond is een kat in en zak. Het kan evenveel kwaad als goed doen, waar twijfel over de kalktoestand is. Het doet beslist kwaad als de grond reeds kalkarm is. In beide gevallen is bet geld voor de mest weggegooid, of meer dan dat. Niemand moet zich dus laten verleiden, om in zoo'n geval een late fosforzuurbemes ting in de vorm van super te geven. Wei in de vorm van slakkenmeel. Het fosfurzuur werkt vrij spoedig, door de fijne verdeeling in poedervorm. Wat niet meer tot werking mocht komen, blijft in de grond ge- bonden en kan het volgend ge was dienen. Verloren is het niet. Bovendien zal het slakkenmeel als algemeene steun voor kalk toestand werken door de 50 °/0 fijne en snel werkende kalk, die er in aanwezig is Op KALKARME gronden dus als iate fosforzuurnaest supe-, op ALLE ANDERE gronden be slist siakkenmeei en geen super.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 4