i Zij allen stemmen: 1 van Lijst 33.4 811)1 BANS) BIUE BAND Christelijk Historische Unie Jhr Mr. D. J. DE GEER, het economisch verval op te heffenf te bestrijdeng eeuwige beginselen ons in Gods Woord geopenbaard, uok i roor den Staat Tweede Kamer-Verkiezing 1929. STADSM1ED WS ^lïfiEtlENÏ illill' Zij, die prijs stellen op een krachtige handhaving van het wettig gezag Zij, wier ernstig streven het is, de Ontredderde fi&anciëe te herstellen Zij, die niets onbeproefd willen laten, ODS land Dit M Zij, die met ernst willen medewerken, d8 WSFklOOSheïd H Zij, die zich bij dat alles willen laten leiden door de 8 Jongens van de Velnwe ZWARTPELS EN KNAAGTAND. Stemt Woensdag 26 April 1933, tnsschen 8 en 5 uur, den eersten candidaat van Lijst 24 Ouden van dagen en gebrekkigen, die afgehaald moeten worden, kunnen zich uiterlijk Dinsdagmiddag 4 uur opgeven bij één der ondergeteekenden. Dr. H. COLIJU Het Bestuur der A.-R. Kiesvereeniging „GROEN VAN PRINS!ERER" 8 R. WOUTERS, Voorzitter. H. MONS, Vice Voorzitter. A M. DIRKSEN joh.zn., Secretaris. G BROUWER Jac zn., Penningm. fl G. POOLEN, Voor de belangstellende Kiezers laten we hier volgen de stem mercijfers van de verkiezing 1929 in de Gemeenten Harderwijk en Ermelo: Harderwijk. Ermelo. Staatsk. Geref. 300 559 A. R. partij 740 1687 Ch. Hist. 1560 2200 Vr^z. Dem. 102 162 Vryheids bond 207 236 S.D.A.P. 334 390 R.K. St. partij 145 76 Da thans zittende Tweede Kamtr bestaat uitR K. 30, S.D A P 24, A.R. 12, CH. 11, Vrijheidsbond 8, Vr^z Dem. 7, Comm. 2, Staatk. Geref. 3, Herv. Geref 1, Plattelanders 1, partij Floris Vos 1 geblinddoekte bestuurder plotse ling de Palacestraat in en reed achter het Kurhaus om. Ieder oogenblik leek het of de auto in razende vaart tegen een der lantaarnpalen op een vluchtheuvel zou rijden, doch even zoovele malen wendde prof. Langster tijdig het stuur en pssseerde op kleinen afstand de gbstakels. Wel wilde prof. Lmgsner ook in de binnenstad rijden, maar daartegen had de politie al bij voorbaat bezwaar geataakt. Toen de toeloop echter zoo groot werd, dat het gewone verkeer, hetwelk in verband met het mooie weer snel drukker werd, er ernstigen hinder van ondervonden verschillende auto's achter den Duitscher raceten, verbood de politie het voortzet ten van het experiment. luistert eens even We ontvingen van een mijnheer uit den Haag een lang stuk, waarin er op ge wezen wordt dat 't eigenlijk een schandalige streek is om nestjes van vogels uit te halen We gelooven niet, dat het noodig is om dat lange stuk te plaatsen. Jullie zoudt het niet eens lezen. Weet je wat we samen moes ten afspreken f Om heelemaal geen nestjes meer uit te gaan halen. We hebben 't vroeger wel eens gedaan, maar toen dachten we er heelemaal niet aan, hoeveel werk zoo'n vogel had om het huisje te bouwen en hoeveel echt verdriet en teleurstelling zoo'n diertje had toen het merkte dat de eitjes weg waren en op eenigen afstand kapot op den weg lagen. Dus jongfns, dat doen we niet meer en als we toch nog een laffe knul zien die 't toch doeter fin, dan zullen we eens zien wie 't sterkst is. Afgesproken. Da afd. Harderwijk van de Ned. Padvindcrsverrp ig>ng hield Zatordag een feestavona in de Garnizoens-cantine- Het viel ons bij de opmarsch wel op dat de afd. in ledental sterk achteruit is gegaan. Daaron hebben we zéér zeker waar deering voor den leider, den heer Voges' die er toch nog in slaagde met geringe krachten zulk een feestavond te organiseeren. De welpjes hadden een groot aan deel in hetgeen uitgevoerd werd. Zij stonden den iaatsten tijd onds*r leiding van Carry van der Mad?, die bij monde van den heer Van Schaik namens de ouders dank werd gebracht voor haar goede zorg onder aanbieding van een bloemenhulde en in verband met haar aanstaand vertrek van een blij/end aandenken De gebruikelijke padvinders- tableaux vielen zeer in den smaak van de vele, in hoofdzaak jeugdige, bezoekers. Na de pauze ging een aardig kluchtspelletje en werden eenige films vertoond. Het padvinders-strijkje deed zich heel den avond hooren' h<-el verdienstelijk, Of echter uit die hyper-moderne muziek in het Kovacs-Lajos-genre ook maar eenigermate de Padvindersgeest tot uiting komt, mogen we toch wel betwijfelen. Een Nedetland- sche padvinder mag gerust een Nederlandsch lied ten g-hoore brengen. PLAATS EEN KLEINTJE. T 74 „Wij fungeeren zelf als motor," gekscheer den ze, „dat spaart benzine". Wordt vervolgd). 75 Heremiet Egel kwam met een gewichtig ge zicht naderbij en ontpopte zich meteen als agent van een Levensverzekering Maatschappij. „Voor uw nabestaanden," noodde hij bemoe digend. Maar Mol en Rat hadden al kosten genoeg gemaakt en bedankten. Blue Band heelt reeds gedu rende een reeks van jaren haar bijzonderen naam ge handhaafd door den mach- tigsten factor „kwaliteit De „Blue Band-kwaliteit'' - versch gekarnd - wordt be reid uit de allerbeste grondstoffen en de aller fijnste roomboter. Besef wat het zeggen wil: Een groot kwaliteits-verschil en slechts een klein prijsverschil tegenover andere soorten. Versch getarnd met 40°/o allerfijnste Roomboter onder Rijkscontrole De Prins Willem-he-denkingi ingezet reeds door den Landstorm- avond vorige week, werd gisteravond voortgezet met een tweetal samen komsten, georganiseerd door de Oranje vereeniging, één in de Garni zoens-cantine waar Kolonel van den Akker sprak en het Mannenkoor zong, en één in de Stadsbal waar burgemeester de Jong Saakes het wooTd voerde en „Harmonie" ter opluistering aanwezig was. De verwachting van het Bestuur der Orarje-vereeniging dat twee zalen noodig zouden zijn om het aantal belangstellenden behoorlijk te kunnen plaatsen, bleek wel juistde Stadshal was „uitverkocht" en de Garnizoens-Cantine was goed bezet- We telden ongeveer 300 personen. In de Cantine. Klokslag 8 uur sprak de Voorzitter der Oranje-Vereeniging, de heer A. C. Stadlander een kort openings woord, waanr. hij dank bracht aan de sprekers en de vereenigingen die zich bereid hadden verklaard, hunne medewerking aan de Willem de Zwijger-herdenking te verleenen. Toen ging het doek: het Man nenkoor. Wilhelmus van Nassauwe, een weinig mat gezonden, gevolgd door Wien Neerlandsch bloed en eenige nummers uit Valerius gedenck- klanken. Niet veel enthousiasme in de zaalintegendeel er werd zelfs vergeten te applaudiseeren na ieder nummer, en de schuchtere poging hier en daar om applaus uit te lokken, mislukte. Eerst toen het koor bezig was het tooneel te verlaten, klonk eenige bijval. Daarna was het woord aan Kolonel van den Akker die aan de hand van het werk van Dr. J. P. Muller de persoon van Prins Willem van Oranje schetste tegen den achtergrond van zijn veelbewogen tijd. Hq deed Oranje uitkomen als leider van den nationalen opstand, als bouwer der eenheid en pionier der godsdienstige verdraagzaamheid. Zijn vele teleur stellingen werden in 't volle licht geplaatst en ten slotte zijn marte laarsdood. De Kolonel bleek een vlot en prettig lezer, doch de stof was wat veelomvattend voor een onafge broken rede. Na de pauze liet het Mannenkoor zich wederom zeer verdienstelijk hooren en de avond werd beëindigd met het zingen van het „Wilhelmus". De heer Stadlander bracht nog maals dank voor het gebodene. Ve'melden we nog dat het podium met veel smaak was versierdte midden van palmen en bloemwerken prijkten de portretten van leden var. het Kon. Huis en de beeltenis van Willem van Oranje. In de Stadshal. Hier was de leiding bij den Secretaris der Oranje-vereeniging den heer Hu1 se. In zijn openings woord dankte hij voor de onder vonden medewerking en wees op de a.s. Donderdag te houden herden kingsavond in de Garnizoens-Out- spanningszaal welke toegankelijk is voor leden der Oranje-vereeniging. Van de gelegenheid maakte spr. gebruik om op te wekken lid van deze vereeniging te worden. 315 vond hij voor een stad als Harderwijk wel wat weinig. Daarop was het woord aan de Harmonie, die verschillende Vader- landsche liederen deed hooren welke allen met een warm applaus beloond werden. Hierna hield Burgemeester de Jong Saakes een causerie over Prins Wie met ons wil strijden tegen ongeloof, geweld, ea revolutie wia met ons wil opkomen vóór Godsdienst, vryheid en gezag wie met ons in dezen geest wit arbeiden tot herstel en opbouw van het nationale leven, geve zijn stem aan Lijst No. 24 gesteld door de Christelijk-Historische Unie. Het Bestuur der C. H. Kiesver Ermelo E. SONNENBERG, Voorzitter. H.L R1KKERS, Vice voorzitter T. DIJKSTRA, Secretaris. G. VAN EMST, Penningmeester W. v. BEEK, Tonsel H. v. DIEST, Telgt. M. FLORIJN. G SCHUURKAMP, Speuld. A. VERHOEF. Het Bestuur der C. H. Kiesver. Horst—lelgt J. KROLES, Voorzitter. G VERHOEF, Secretaris. E. WOUTERSEN, Penningm. W. BEELEN, Ermelo. E, DEKKER. A v GENS. L HOP. K. KUIPER. G. STAAL. Willem I ais de stichter en grond vester van de geloofsvrijheid, die door de eeuwen heen ons land heeft doen zijn een toevlucht voor ver- diukten en vervolgden. Het zou ons te ver voeren op de interessante rede diep in te gaan. Hoe verder spr. op de geschiedenis inging hoe meer de zelfopoffering van den Prins naar voren kwam. Schatten weiden hem geboden als hij zich van de zaak der Nederlanden wilde losmaken, zijn oudste zoon die in Spanje gevangen werd gehouden zou hem worden teruggezonden, maar de Prins wilde geen verrader zijn. Onder diepe stilte herinnerde spr. er aan hoe de Prins te Delft onder moordenaarshanden viel met de woorden: „Mijn God heb mede lijden met dit aime volk". Aan 't slot schetste spr. het ver band tusschen den eersten Oranje en ons tegenwoordig Voistenhuis. Na een pauze liet de Harmonie zich nogmaals hooren, waarna het slotwoord gesproken werd door den heer Huese. Spr. liet uitkomen hoe door de rede van den Burgemeester nogmaals goed is naar voren ge komen de band die ons volk ver bindt met het huis van Oranje. God, Nederland en Oranje. Dit met enthousiasme gesproken slotwoord werd herhaaldelijk onderbroken door een krachtig applaus. Ten slotte werd begeleid door de Harmonie staande gezongen het Wilhelmus. De zaai was keurig met bloemen en oranjedoek getooid. Onze stad is hedenmorgen uitgeloopen om nog eens in het openbaar hulde te brengen aan de nagedachtenis van Prins Willem van Oranje. Toen om tien uur de leerlingen van alle scholen op ons historische marktplein verschenen en daarna verschillende vereenigingen met hun vaandels, toen was er kleur en leven, waarbij de nationale kleuren domi neerden. Wat marcheerde de trom melclub kranig en wat een mooi gezicht, dat opkomen van „Olympia". Onder de prachtige begeleiding van „Harmonie" zongen de kinderen eenige vaderiandsche liederen. De heer Veenhof oogstte er bepaald eer mee in, want de tijd om te repeteeren was kort geweest. Vanaf het bordes werd de zang gevolgd door het gemeentebestuur, verschillende raadsleden en genoo- digden, waaronder een aantal dames. Na afloop had het défilé der ver eenigingen plaats. Achtereenvolgens passeerden de Vrijw. Brandweer, de Oranjevereen., de Middenstandsvereen., de LofsteiA,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 2