NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: WILLEM VAN ORANJE Dinsdag 25 April 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 33 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. BUITENLAND FEUILLETON.- Veertien dagen op een ijsschots verschijnt tweemaal weeks. - Prlji f 1.20 oer fcwartitl. Öllgave firma I, WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. 1533-1933 Gemengd Nieuws. Boschbrand te Heythuizen. Weer revolver smokkelaars Vrijdagmiddag hebben de recherche en de militaire politie te Kerkrade aangehouden een personenauto uit Hoogeloon (N-B.) In de rugleuning van den wagen waren niet minder dan 97 browning revolvers ver borgen De auto en de revolvers werdea in beslag genomen en de bestuurder werd ter beschik king gesteld van den commissa ris van politie te Kerkrade, alsmede twee andere mannen In hun geselschap was tevens een Brlgiscne vrouw, die niet in het bezit bleek te zijn van papieren, waarop ook zij ter be-chikking van den commrssaiis van politie werd gesteld, ter u tgeleidiT g naar België De b owningrevolvers bleken van B -Igiscn fabrikaat en van België naar Nederlang te zyn gr smok* keld Kranige oude heer. Zaterdagavond laat heeft een brutale roofoverval plaats gehad op twee b jaarde menschen, b>oer en zester, die in een villa bij den kom van Winterswijk wonen. De 70 jarige B die nog naar de radio luisterde toen zijn zuster naar bed was, maakte tegen tien uur ook aanstalten zijn slaapvertrek op te zoeken. Hy begaf zich naar de serre om de deur af te sluiten, hoorde plotseling gerucht achter zich, draaide zich om en keek in den loop van een revolver, die hem door een gemaskerd indringer werd voorgehouden. Zonder zicb te bedenken wierp de kranige oude beer zich op den indringer en na een korte worsteling koos de onbekende het hazenpad, waarna de heer B. luidkeels om hulp begon te roepen. westlandsche wijn. Gedurende de laatste maanden zijn in het Westland weder proefnemingen gedaan met het bereiden van Westlandsche druiven tot wyn. Deze proeven werden opnieuw ter hand ge nomen, omdat door den heer Duynstee, Den Haa eeu speciale bereiding voor de Westlandsche dmiven was uitgevonden, waar door het mogelijk werd uit tweeds soort druiven een prima wijnsoort te versnijden. De resultaten van zyn proeven heeft de Haagsche wijnhandelaar aan den bond Westland overhandigd, waarna door dsn bond een commissie van Onderzoek in het leven werd geroepen. Deze commissie is tot de overtuiging gekomen, dat uit de druiven met in achtneming van de speciale b-handeling inder- daa i verscheidene goede wyn* soorten te bereiden zijn, Na het onderzo-k der commissie hebben alle Westlandsche veilingsbe- sturen naar deze proeven een onderzoek kunnen instellen en zich kunnen overtuigen van de resultaten. Chauffeur met een blinddoek ,.Ja, jij I" E33NT ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mrdedeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. De ware grootheid van Willem van Oranje ligt in zijn inset voor hooge geestelijke waarden, die hij te verwezenlijken zocht zoo veel mogelijk met geestelijke middelen. Hij heelt geen bloed vergieten gewild en veel gedaan om dit te vermijden. Een langen oorlog heeft hij geschuwd. De strijd heeft hij niet gezocht, maar is er ook niet voor terug gedeinsd, toen hij noodwendig was geworden. 2ijn grootheid voor Nederland ligt in de volkomen overgave van zijn persoon, met terug stelling van alle eigen belangen, aan de verwezenlijking van zijn vrijheidsideaal op onzen bodem. Daarom werd hij, met zijn trouw en aanhankelijkheid, met zijn eenvoud en gemakkelijke toe gankelijkheid, die zoo wonder wel bij onzen landaard passen, onze „Vader des Vaderlands". Na vier eeuwen spreekt nog de geest van Oranje in de Nazaat', So laet ons dan 't samen met eendrachtigen herte ende wille de be- sckerminghe van dit goede volck aengrjpen." Rijkspresident von Hindenburg heeft aan -ijkskanselier Hitier een telegram gezonden, waarin hij zegt, dat hij met oprechte dank baarheid denkt aan den arbeid, die Hitler in het belang van 29 De loop van ons verhaal dri; gt ons, een tweetal van hen t- volgen, 't Zijn Klaas Edelenbosch en Gerrit Visserbeiden zijn in het bezit van een kleine visch- schuit, punter genaamd, en verlangen sterk naar het ooger - blik, dat ze weer zullen kunnen uitzeilen. Zouden we 't morgen maar niet eens probeeren vraagt Edelenbosch. „Misschien zit er minder ijs in zee dan we denken." „Laten we nog maar liever een paar dagen wachten," raadt de ander, „want het zou toch vergeefsche moeite zijn, uit te zeilen, 't Is waarwe zouden onder de kust wat kunnen visschen, als de zee in 't midden nog vol ijs zit, maar er moet nog al vrij wat haring wezen, zullen we langs de kust een vangst hebben, die de moeite loont.Overigens, als jy gaat, ga ik ook, maar liever zou het land heeft geltverd en die nog moet worden verricht Trouw met u verbonden in den wil om volk en vaderland uit den nood der tijden weer op te heffen, spreek ik mijn hartelijke wen- schen uit voor uw verder werk en uw persoonlijk welzijn. 'k toch neg willen wachter, totdat er wat meer ijs weg is." „Nou. go°d, dan wachten we Maar niet te lang dan 1 Drom mels, ik ga me thuis zoo ver velen 1" „O, wat dat betreft ik >ok maar bij een slrchte vargst verveel ik me ook en daarom t> nf ik liever nog wat aan den wal." Intusschen zijn de beide vis- schers het kerkhof opgegaan den kortsten weg naar hun woning „Kijk daar eens een hoop meeuwen zitten I" zegt Edelen bosch tot zijn makker, terwijl hij voor zich uit wijst „Ik wet, hrt zijn er wel honderd 1" „Wel meer ook," antwoordt Visser, die even in de handen klapt „Kijk, daar vliegen ze opHé, daar hebben er een paar wat in de bek „Ik zou denkeo, een haiing," antwoord Edelenbosch, scherp toekijkende. „Ik zou het óók haast zeggen," roept Visser. De mannen stappen voort en komen aan de plek, waar zoo éven de meeuwen zaten. „We hadden gelijk 1" roept E. uit, die zich haastig bukt en Voor de civiele rechtbank te Parijs is thans het proces in behandeling gekomen, dat vier Bretonsche zeelieden, de laatste overlevenden eener visscherij- expeditie, hun maatschappij heb ben aangedaan. Wij hebben vroeger al eens iets verteld van het gruwelijke drama, dat zich ongeveer een jaar geled-n op St Paul een tot den Kerguelen-Archipel behoo rend eiland in den Indischen Oceaan, heeft afgespeeld Een vischconserven-fabriek, de Com pagnie des Langoustes Fran giises, had op het eiland een fabriek voor kreeftenconserven opgericht, daar in dat gedeelte van den Oceaan zich de fijnste krerftsoorten bevinden. Honderd twintig visschers en arbeiders waren naar dit verlaten eiland gezonden, hetwelk door Austra lische noch andere schepen ooit wordt aang-daan. De maat schappij zond elke drie maanden een schip naar St. Paul met levensmiddelen, vruchten en arbeidsmateriaal. Na geruimen tijd bleek de Snderneming niet winstgevend en de geheele kolonie werd naar Frankrijk teruggebracht met uitzondering van negen arbeiders, die nog eenigen tijd zouden achterblijven om toezicht op de machines te houden Intusschen echter kwam er een verandering in de leiding der maatschappij, welke ten slotte geheel werd geliquideerd. Om onverklaarbare redenen werden de negen menschen op het eilard aan hun lot overge laten Werden zij vergeten, wenschte men de kosten van hun terugreis niet op zich 'e nemen, of verkeerde men inder daad in de meening, da» bet eiland St Paul in den Oceaan ^erzonk- n was, zooals in Europa verluidde Een schrikkelijke tijd brak voor hen aan, daar zij ge brek aan alles hadden. Boven dien vernielde een brand een deel van hun behuizing, levens middelen, vischtuig en booten. Negen maand-n lang Ie fden zij dagelyks met den hong rdood voor oogen Een man werd krankzinnig, nam de eenige kano, die nog ovrr was en verdween op zee. Vier anderen stierven aan ontbering E'ndelijk kwam een Engelsch chip in zicht dat zou nagaan twee visscben van d^n g;ond opneemt. „Kijk eens die tena leeft nog 1" „Waarlijk I" antwoordt Visser, „en 't is een ferme ook 1" „En die andere moet óók pas gestorven zijn," vervolgt Edelenbosch„kijk maar naar zijn ki-uwen Hy heeft een ge- duchten knauw va een mei-uw g had „Die meeuwen h bben me op een idre geb acht I" zegt Visser opgeruimd „Mij ook 1" antwoordt Edelen bosch. „Wat meen jij dan f" „Hetzelfde wat jij meent." „En dat is f" Dat ik zoo'n ongelijk niet had, toen ik zooéven voorstelde, om maar eens uit te zeilen." „Nou ik ben je taan, hoor Wanneer gaan we „Morgenochtend vind je dat goed „Afgesproken 1" Een oogenblik later heeft irder der beide mannen zijn woning bereikt, waar het een voudig middagmaal hen wacht. DE REDDING. XIII 't Is Zaterdag. of het eiland inderdaad ver* zonken was. Het pikte de or* gelukkigen op, die aan boord werden verzorgden nu tezamen schadevergoeding van de maat* schappij eischen. Onder de gemeente Heythui zen brak brand uit in de bosschen nabij den weg van de bouwhoeve „De Spik". Het vuur nam, door den wind aangewakkerd, spoedig een ernstig aanzien aan en ook de bosschen van het landgoed De B delaar, ;oabehoorende aan den heer Dubois, dreigden door het vuur aangetast te worden waardoor ook genoemd landgoed gevaar liep Met man en macht wrrd gewerkt om uitbreiding te voorkomen, waarin men ten slotte slaagde. Pas tegen den avond was men het vuur geheel meester. Ongeveer 25 ha bosch* en neide gingen in de vlammen verloren. In de haven van Voilenhove liggen tw««* punters gereed, om uit te zeilen en ter vischvangst re gaan Op de eerste varen Klaas Edelenbosch en zijn knecht Steven Kroesop de andere Cerrit Visser en zijn knecht Fred'rik Kroes. „Mooi weer, Klaas I" roept Gerrit Vtsser zijn makker toe, die bij den mast zij pijpje staat te stopp n „Prachtig weer 1" is het ant woord. „Als 't zoo voortdooit, zal het ijs er gauw uit zijn." ,,'t Zal me benieuwen, of wy vandaag even gelukkig zullen zijn als de meeuwen gisteren I" ,,'t Zal wel lukken, Gerrit 1 Maar kom, ik ben klaar, jij ook „Ja, vooruit maar I" „Hei daarklinkt plotseling de stem van een man, die, op de bavenkade staande, de toe bereidselen tot het vertrek van de visschers eenigen tijd herft gadegeslagen. „Kijk eens even in de richting van mijn hand I Zie jelui daar heel in de verte niet die stippen op het ijs De visschers kijken in de aangewezen richting. „Ja", roept Steven Kroes na eeltige oogenblikken. „Wat De politie, bijgestaan door de marechaussee, stelde een uitge breid onderzoek in. Het bleek o.a dat in de voordeur een ruitje was uitgesneden, waardoor de grendel weggeschoven kon worden. De heer B. had 'smid dags bezoek gehad van een persoon, die zich als werkloos p'aatsgenoot voorstelde en si garen trachtte te verkoopen. De man gaf op Peters te heeten, een nogal veel voorkomende familienaam. De mogelijkheid, dat hiertu -schen verband gezocht moet worden, wordt door de politie ond-rzocht en reeds werd een verdacht persoon aange houden en aan een verhoor onderworpen. De practische uitvoering van de plannen, om van Westlandsche zou dat f" „Zis je de stippen bewegen f" Weer turen de visschers in zee. „Ja wel, maar wat zou dat dan „Zouden dat ook menschen kunnen zijn „Menschen?" mompelt een der visschers en aandachtig kyken ze nogmaals zeewaarts „Ik dacht een oogenblik aan de Durgerdammers," roept de man, die op den wal staat „Je kunt toch niet weten. „Kom, kom," roept Edelen* bosh terug. „Denk je nou werkelijk, dat die lui nog in leven zyn I ik wou jè wijzer hebben 1" „Waarvoor zie jij die stippen dan aan „Wel, doodeenvoudig voor stukken ijs, waaraan zwarte grond is blijven kleven, zooals bij het ijskruien wel meer ge beurt. Ik heb het de laatste dagen telkens gezien." „Kijk," voegt Visser er by, „links van die drie stippen zie ik er nog een paar. 't Is zooals Edelenbosch zegtijs met zwar ten grond er aan.". ,,'t Is mogeiyk," luidt het antwoord en na den ver trekkende!! visschers een „Goeie druiven wijn te maken, is echter gestuit op eenige finarcieele bezwaren. Voor de bereiding is nl. de stichting van een fabriek noodig, waarvan de kosten op f 60.000 worden geraamd. Nn werd de financieele medewerking van de veilingorganisaties ge - vraagd om een N.V. voor dit doel te stichten. Dit verzoek is afgewezen, omdat de veiling- besturen de meening waren toegedaan, dat de practische uitvoering in particuliere banden moet blijven. Het experiment van prof. Langsner, die geblinddoekt een auto bestuurde, vormde Zaterdag middag een gewelnige sensatie op den Scheveningschen boule vard. Het zag er zwart van de menschen toen bij behaagiyk zonnig weer prof. Langsner omstreeks één uur naby de Rotonde werd geblinddoekt. Terwijl een controlecommissie da gummidopjes, de watten en de doeken, die prof. Langsner voor zijn oogen zou houden, onderzocht en aanbracht, maak* ten verschillende fotografen en filmoperateurs opnamen. Tegen half twee beklom prof. Langsner zljjn wagen, waarin nog een Duitsche zenuwarts en twee Nederlandsche journalisten plaats namen. Vooraf verklaarde prof. Langsner, dat bij niet over een speciale gave beschikte, waardoor hy met bedekte oogen toch kon zien, maar dat het exp riment op telepathie be* rustteals hij dreigde ergens tegen aan te rijden, zou hy, doordat de anderen in den auto dat vreesden, gewaartchuwd worden om om het obstakel heen te tijden evenzoo zou zy te weten komen wanneer hij stoppen moest. Met groote snelheid reed de auto weg, hetgeen het publiak met ontzetting constateerde. Men verwachtte nl., dat de geblinddoekte met groote voor* zichtigheid zou rijden. Het tegen deel bleek waar |te zijnmet een vaart van minstens 70 K M. per uur reed prof. Langsner den boulevard af. De toeloop werd zóó groot, dat de politie verschillende ordemaatregelen moest treffen. Na den boulevard te hebben afgereden, sloeg de vangst 1" te hebben toegeroepen, vervolgt de man zijn weg, of* schoon hij niet kan nalaten, nog eens naar de drie stippen oaf te zien. De visscherlui hebben intus* schen de haven verlaten ei! beginnen nu vlug aan hun werkzaamheden. Een hunner echter, Frederik Kroes, is onwillekeurig geheel onder den invloed geraakt van de woorden die hij zocéven uit den mond van den man aan wal heeft opgevangen. „Zeg eens, maat!" vraagt Visser, „waarom bea jy zoo stil „Ik, schipper?" „Ocb, dat weet ik niet," is het ontwijkend antwoord van Frederik, die, daar hy niet op nieuw een gesprek over de verdwenen Durgerdammers wil beginnen, moeite doet een vrooiyk gezicht te zetten. Visser slaat verder geen acht op de meerdere of mindere op* geruimdheid van zqn knecht en begint een deuntje te fluiten. Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1