Het laatste woord. DINSDAG Jac. Veldhuizen. Zaterdag 22 April 1933. Negen en Tachtigste Jaargang, No. 32. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, H1ERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Veertien dagen op een ijsschots VOOR VIJFTIG JAAR. BUITENLAND FEUILLETON. Kantongerecht te Harderwijk. Abonneert tl op dit blad. A INT 1?m Verschilnt tweemaal s weeks. - Prijs f 1,20 oer kwartaal. - Uitgave flrma 1. WEDDlfiG, Donkerstraat Harderwijk. In verband met de Tweede Kamer-verkiezing zal ons blad aanstaande verschijnen inplaats van Woensdag. in iedere afmeting en nitvoering, als brnin, zwart en geklenrd. Gemengd Nienws. Ontzettend auto-ongeluk Uit het Overveluwsch Weekblad van 21 April 1883 ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent, Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Aanbevelend, Bij Chutebridge aan de Mississipi hebben ongeveer 300 man de rivierwacht overvallen en den rivierdijk met dynamiet vernield Ten gevolge daarvan zullen duizenden hectaren land overstroomen en de reeds door hoog water geteisterde streken Swanlake, Glendora en Black- bayou nog meer gevaar loopen Woensdagmiddag omstreeks 4 uur is onder de gemeente Nieuwenhoorn nabij de IJzeren Brug op Vootne een auto, op weg van Rockanje naar Rotter dam, te water geraakt. Van de zeven inzittenden wisten de chauffeur en een jongetje zich tijdig te redden. De vijf overige passagiers een dame, drie kleindochters en een vriendinnetje zijn ver dronken. 28 Geen der visschers heeft iets te verzuimen; het antwoord is dus toestemmend. ,,lk zal een jongen van een jaar of veertien geweest zijn," zoo vangt Tabois aan .Jaap was dus een jaar of twaalf toen mijn vaders 's nachts een zootje bot had gevangen, dat hij 's morgens in Amsterdam wou gaan verkoopen." Vader vroeg ik mag ik gaan Wel nee, jongen, daar ben jij immers nog te jong voor I Te jong, vader? Maar ik ben toch al veertien 1 Nou zei mijn moeder lachend maar dan wordt het tijd, dat hij het eens probeert Mijn vader liet zich bepraten en stuurde me naar Amsterdam maar ik ging natuurlijk eerst Jaap afhalen, die geen school had, want het was in de Paasch- vacantie. Jaap mocht mee, Wij De auto, welke in het Voorn» schekanaal is gereden, was afkomstig uit Rotterdam en was Woensdag naar Rockanje ge gaan om vandaar een dame en vier meisjes, welke laatste eenige dagen met vacantie in Rockanje hadden doorgebracht, te halen. De chauffeur, die den weg waarschijnlijk niet goed kende, kwam uit een zijweg van Oudengoorn naar het Voornsche Kanaal. Men vermoedt dat hij voor het nemen van de bocht te snel reed en waardoor bij het remmen in de bocht het achterste gedeelte van dsn wagen door schoof Hierdoor kwam de auto, een groote wagen, op den zes a zeven meter breeden berm en reed achteruit het Voornsche Kanaal in. De bestuurder en zijn broertje, dat raast hem zat, kond n uir den wge-i springen en kwamen met een nat pak viij Ds auto verdween nagenoeg geheel onder water. Toen met vele» hulp de wagen was opgehaald, heeft men m t haken de inzittenden uit de auto gehaald. Onmiddellijk werd bij de s'achtofferr, die een vrouw, ver moedelijk de grootmorder van de kindeer, en vier meisjes van omstreeks tLn tot dertien jaar bleken te zijn, kunstmatige ademhaling toegepast Het mocht echter niet gelukken Dij een der vijf drenkelingen de levensgeesten weer op te wekken. De slachtoffers zijn De 58-jarige mevouw Th. Kuipers, wonende te Rockanje en haar drie kleindochtertjes, de negenjarige Doortje Bekker, de elfjarige Alida Bekker, da tien jarige Johanna Duyostee en het vriendinnetje, de 10 jarige Maria Hengst De kinderen hadden met de Paaschdagen bij de familie Kuip*rs te Rockanje gelogeerd en waren er ook met den wagen van Saly heen ge bracht. Mevr. Kuipers was met de kinderen op weg naar Rot terdam, om later weer naar Rockanje terug te gaan. Oude man overreden. Gistermorgen is op den Sir.- gelweg te Vlisstngen een be jaarde man door een vrachtauto overr den bij werd onmiddellijk gedo d. op wrg, ik met mijn ma dje bot aar. mijn arm Wij gingen over Schrlliogwou en Nieuwendam naar Tolhuis en vandaar met een vlet raar de stad Zoodra we in Amsterdam waren, begonnen we zoo bard we konden ons„Bot, bot, bot 1" ie roepen; we liepen heel wat ssraten door en grachten langs, maar ik verkocht ni ts. Na een poos door de stad te hebben geloopen, kwamen we eindelijk aan de Hooge Sluis en juist waren we daar over, om de Binnen Amstel op te gaan, toen we ineens hard hoorden schreeuwen. We vlogen terug, keken over de ijzeren leuning van de brug en zagen midden in den Amstel twee jongens liggen; eer, omgeslag- n roei- boo je dre-f er naast Nu kon Jaap zwemmen als een zeehond maar dat hij gekleed en al van de huoge brug af i den Ams'el durfde springen, had ik niet gedacht. Toch deed hij h-t vlug gooide hij zijn klompen en buis uit en sprong toen naar beneden. Jelui hadt eens moeten zien, hoe gauw hij één van de jotgens, die in het water lagen te spartelen, bij den kraag had. Het spreekt van zelf, dat er gauw meer hulp kwam. Ik, die Ingezonden Mededeelingen. Onnoodig Lijden Als iedere beweging u pijn doet, als pijn in de lendenen, urinestoor- nissen, hoofdpijn, duizeligheid, en rheumatische pijnen uw leven tot een last maken en gij uw werk moet laten liggen wordt gij gewaarschuwd, dat de organen van uw tug niet be hoorlijk werken. Waarom wilt gij noodeloos lijden aan rheumatiek, spit, waterzucht of blaaszwakte Gebruik Foster's Rugpijn Pillen bij het eerste waarschuwende teeken der organen, welke de urine af scheiden en zoodoende de onzuiver heden uit het bloed filtreeren.Foster's Pillen heelen en versterken deze verzwakte organen, zoodat de on zuiverheden, welke zich anders op- hoopen en afzetten, en zoodoende eindelooze pijn en ongemak veroor zaken, afgevoerd worden. In alle deelen van Holland hebben dankbare personen hun levenslust herwonnen, dank zij Foster's Pillen. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a fl.f 1.75 en f 3. per doos." Boerderij te Lunteren afgebrand. Dinsdag is de boerderij van W van Veldhuizen, s'aande aan de Achterstraat te Lunteren, gem. Ede, verbrand. Oorzaak onb-kmd Het vee kon worden gered, de boerdrrij was ver zekerd. Bij het water geven verdronken. Dinsdagavond is op de grens van de gemeenten St. Oeden- rodeVeghel de 41 jarige onge huwde v. d. Laar bij het water geven aan koeien in een drink- waterteil gevallen en verdronken. Zitting van 18 April 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstra. (SLOT G. B., arb-ider te Ermelo, werd op 25 Febr. gesnapt, toen bij op terrein van Oud Groeven- beek liep. Verd. geeft dat toe. Hij had een perceeltje hout laten koopen en ging dat bez chtigen. Immers als je wat gekocht hebt, ben je nieuwsgierig hoe het er uit ziet De jachtopziener G. v.d Brink die het bonnetje uitreikte, ver klaart dat in de omgeving waar v«-rd In-p, hrelemaal geen bout verkocht is. Wel bleken er vijf toen nog met zwen men kon later ben ik het gaan leeren moest toekijkenDe jongen, dien Ja.jp gered had werd in een roeibootje geheschen en de andere jongen was ook gauw' op het droge. Maar Jaap wilde niet geholpen worden en zwom bedaard naar den kant. Ik hoef natuurlijk niet te zeggen, dat er honderdm menschen op de Hooge Sluis stonden te kijkenal de lui brgonnen hard in de handen te klappen eri te roepen van „Ferm!" en „B avo toen Jaap aan land kwam Jaap had in een wip zijn klompen en zijn buis weer aan Ga je gauw mee vroeg hijwan hij had het land aan veei b-kijk. Dat 's goed zei ik maar hoe doen we met je natte kleerei O zei hij dat droogt wel aan mijn lijf Kom, vooruit. bot, bot bot I" De menschen, die 't hoorden, begonnen allemaal hard te lachen maar een heer, die ons achterop kwam, vroeg me, wat mijn zootje bot moest kosten. Drie kwartjes, mijnheer 1" zei ik. strikken te staan in de onmid dellijke nabijheid. Maar dat kan toevallig geweest zijn. Verd vindt 't een mooie be weging en zal van zijn leven geen hout meer op Groevenbeek koopen, als je er niet eens naar kijken mag. Het vonnis luidt: f3.of 1 dag Verd. wil nog even infor» meeren of het netjes is van een boschwachter om met een revolver op iemand af te komen, doch krijgr hierop geen be vredigend antwoord. P. V. slager te Harderwijk b-hoort tot degenen die tegen woordig in den laten avond op race-fietsen rondfladderen door de hoofdstraten. Op een dier avonden zag agent Kas hem zonder licht rijden en dus werd hij genot erd. Verd hefft nogal bezwaren tegen deze notitie In de eerste plaats had hij wel licht op en in de tweede plaats liep de agent in burger met een vrouw aan den arm in de derde plaats bad hij nogal vaart, ongeveer 35 K.M. per uur. Hoewel dat verweer nogal in gewikkeld is, wil de Kanto'- rechter opmerken dar dergelijke vaart niet ongevaailyk is voor het menschdom. Verd Ja maar, 't was na tienen. Waarmede hij vermoede lijk wilde zeggen dat op zulk een nachtelijk uur heel de burgerij ter ruste is en de weg voor racen vrij is. Hoe 't ook zij, de agent houdt staande dat verd. zo-der licht reed en wordt verd. gestraft met f 3.of 1 dag, h tgeen verd. schandalig veel vindt. D. S., een Zandvoortschs koopman, heeft op 14 Maart op den Rijksstraatweg nabij Nun- speet Mej. R. van Sloten die per rijwiel in gezelschap van R. v. d. Hoef van Elburg naar Nun- speet fietste, met zijn auto om ver gereden. Wat deze auto rijder bezield heeft, kon ter terechtzitting niet uitgemaakt worden, aangezien verd. niet aanwezig was. Een feit is echter, dat hij zoo maar de Elburgsche jongelui achterop kwam en aanreed. Het getuigenverhoor laat daar omtrent geen twijfel en de chauffeur van de A. T O. bus Goed, wil jelui dan even met me rn-rgaan Wij volgd n den heer en kwamen aan een tachtig huis, wasr we alle drie binnengingen. We liep;n een lange gang door en kwamen in de keuken. Jongens, jongens, wat zag alles er royaal uit in dat huis Keetje riep mijnheer tegen de meid stook eens goed het fornuis op en laat dien eenen snuiter er dichibij zitten." Toen ging hij weg maar een oogenblik later kwam zijn vrouw naar beneden met een paar handdoeken en een groot pak onder- en bovenkleeren. Ze zei tegen Jaap, dat hij zijn natte plunje uit- en de droge moest aandoen. Ik moest hem goed afdrogen, zei ze. Toen gingen de dame en da meid weg en begon ik Jaap, die in een wip was uitgekleed met den hand doek te wrijven, dat het bloed er doorscheat. Jaap mopperde wel over al die onnoodige drukte, zooals hij het noemde maar toen hij droge kleeren aanhad, vond hij het toch vikt prettig Toen we klaar waren, mochten we in de kamer komen.Fijn, hoor! En daar stonden voor ieder van ons een paar boterhammen klaar, zoo dik als mlja vuist. Wat de OFFICIEEL GEDEELTE. Dond-rdag en Vrijd'g aan gifte van vee voor de Gemeente- wride. Het weidegeld bedraagt voor ieder koebeest acht gulden en vijftig cent. Ossen ouder dan een jaar worden niet toegelaten. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Hedenmorgen werden wij verblijd met het be richt dat Ds. C, B. Oorthuis, pred. te Woudrichem, het beroep naar deze gemeente heeft aan gekomen. Wij vernemen dat het huis van d?n heer Ephraim, tegenover den tuin van het Kinderhuis, aangekocht is voor een Militair Tehuis. ADVERTENTIE. Jachtbenoodigdheden. Bij den ondergeteekende voortaan te bekomen, diverse soorten Bus kruid, Giftvrije Patenthagel, Per cussions, Patronen, Viltproppen, Kruithorens, Vuurwerk, enz. K van Daalen. Harderwijk, 23 April 1883. Burgerlijke stand. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 20 April.Willem Nicolaas Godron en Renske Bleeker. GEHUWD 18 April. Abraham Alenson met Antje Huussen. Adrianus Foppen met Maria jacoba Hendrina Louw. GEBOREN 13 April. Johanna Maria Elisabeth, d. van Dirk de Boer en Willemina Verhagen. 14. Willem, z. van Andries van Beek en Jannetje Witteveen. 18. Bartje, d. van Hendrik Hop en Hendrikje Poolen. 19. Jan Dirk, z. van Johannes George Raaijen en Mechteldje Klaassen. 20. Willem, z. van Dirk Poel en Willempje Dwars. ERMELO. ONDERTROUWD 14 April.Willem de Valk jm. en Jannetje Wessels jd. 19. Johannes Philippus Fijn van Draat jm. en Zwanida Volten jd. GEHUWD 20 April. Teunis Hij- mensen jmen Hendrikje Groeneveld. GEBOREN 14 April. Willempje, d. v. Eibert van 't Hul en Reintje Bonestroo. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f2.50 k f2.75 Rogge per H.L. f6.85 a f7.20 Aardappelen f 3.00 a f 3.50 Biggen f5.00 a f 11.00 heeft uit den mond van verd. chauffeur de veelzeggende woor den gehoord ja, ze willen dan zelf rijden. Eisch f40.of 10 dagen. Vonnisf 25.of 10 dagen met toewijzing van een vordering van f7.wegens dokters- en fietsreparatiekosten. J. G een 19 jarige Harder wijker metselaar heeft op 27 Maart zijn oom Evert van de sokken gereden Hij zou namelijk toen hij met de fiets dien oom inhaalde, niet voldoende zijn uitgeweken. Het ongelukkige in deze ge schiedenis is wel, dat er een beetje mot in de familie is, waardoor den schijn is opgewekt, dat onze metselaar met moedwil te werk is gegaan Trouwens, dat denkt de oom, E Gerards wel zeker, maar verd. ontkent het. Wie zou een bloedeigen oom zoo iets aandoen. Want 't was nogal erg, volgens ver klaring van oom, want de pet lag midden op den rijksweg. En dame er opgelegd had, weet ik niet, maar het smaakte patent, dat moet ik zeggen. Jaap en ik moesten nu een massa dingen vertellen van Durgerdam en van het visschersleven en toen we zoo een uurtje gepraat hadden, kreeg ik het ieege mandje, met drie kwartjes voor de bot en Jaap het pakje met zijn natte plunje. De kleeren, dis hij aan had, mocht hij houden, zei de dame ze waren van een zoontje van haar, dat er uit was ge groeid. Zoo gingen we heen. Maar we waren den Amstel nog niet af, of Jaap, die eens in een van de zakken van zijn buis had gevoeld, haalde daar ren envelop uit, waarop geschreven stondVoor den moedigen visschersknaap uit Durgerdam die een anderen jongen het leven redde. Er zat een muntje van tien gulden in. Och, vat was die Jaap gelukkig Piet zei hij tegen me jij bent ouder dan ikhelp jij me nou voor Vader, Moeder en voor Klaas en de andere kinderen iets koopen nou kan 't lijen 1" Voor zijn vader kochten we een bonten muts, voor zijn moeder een paar warme pantoffels en zoo voor ieder wat. Ik kreeg ook iets een zakmes. Ik wou die aanrijding was heelemaal niet noodig geweest, want get. liep met de eene been op 't fiets pad en met het andere op de straat, welke bewering de Kan tonrechter nogal raar voorkomt, want zoo loopt men in den regel niet lang. Het zal wel ge gaan z\jn zooals verd. zegt, dan weer op 't fietspad en dan weer op den straatweg en toen verd. dichtbij was, ging oom weer eens op 't fietspad. De Ambt. O M acht wel be wezen, dat roekeloos is gereden en vraagt daarom veroordeeling tot f5of 2 dagen. De Kantonrechter derkt er echter anders over. De schuld ligt bij den weg die tegenwoordig geen plaats meer laat voor voetgangers. Misschien zou een zeer voorzichtige wielrijder achter oom even gebeld hebben, doch een 19 jarige doet zoo iets niet. En daarom wordt verd. vrij gesproken. het eerst niet hebben, maar hij hield zóó lang aan, dat ik ein delijk niet langer weigerde. Kijk, hier is het I" Tabois haalt een oud zakmes voor den dag, dat met zekeren eerbied door al de omstanders beschouwd wordt. „Jelui kunt begrijpen," ver volgt Tabois, „boe ze bij Jaap thuis opkeken, toen we met al dat moois aankwamen en jelui begiijpt óók wel, dat ik nooit vergeten zal, hoe ik voor het eerst naar Amsterdam ging, om visch te vetkoopen I" Verschillende vragen aangaande de Bordings, hem door zijn belangstellende kameraden ge daan, heeft Tabois nog te be antwoorden. Als echter de torenklok door haar twaalf slagen de visscherlui aan het etensuurtje herinnert, gaat het groepje mannen uiteen en slaat ieder den weg naar zijn wening in. Wordt vetvolga%

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1