bdiienlaTd Woensdag 19 April 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 31. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz OvervelawscliWeekblad Veertien dagen op een ijsschots Harderwijker Courant ERMELOSCHE KANTTEEKEN1NGEN. FEUILLETON. resin's MPtum Plaats een Kleintje. Veriohlj.il tweemaal «weeks. Pr!|s f 1.20 per kwartaal. üitqnva firma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk Adv er te ntië n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nunspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. XXIX. N K B Wat kom jy hier zoo doen Ingezonden Mededeelingen. Gemengd Nieuws. Heidebrand. Een hartelijk gelach gaat er Kerkorganisatie in Duitsch land. Waartoe hardnekkigheid leiden kan. „Ja," knikt de ander. Een Harderwijksch spreekwoord p ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. De ouderen onder ons zullen zich nog levendig kunnen her- inneren, welk een strijd er een dertig, veertig jaar geleden in christelijke kringen ontbrandde over het vraagstuk der Sport. Men stond er huiverig tegenover en wees de opzettelijke en systematische verzorging van het lichaam af. Sindsdien is er veel veranderd Er zijn er natuurlijk nog, die de „verafgoding" van de stof mispiijzen en de cultuur van den geest als eenig doel der opvoeding zien, maar hun aantal ebt weg, zelfs in plaatsen als Ermelo. Wat we hieromtrent gade slaan, is een natuurlijk proces. De invloed der vele vreemde lingen, die zich in den loop der jaren op de Veluwe hebben gevestigd, heeft zich doen geldrn en de oude veste tot overgave ge dwongen. Bovendien wanneer een 100 percents Christelijke inrichting als het Harderwijksche Lyceum met hockey en voetbal en tennis het antmeerend voor beeld geeft, wie zou dan niet volgen De jeugd zeer zeker wel en ze heeft schoon gelijk En zoo is de wenscb om aan sport te doen eerst schuchter uit de windselen gekropen en vervolgens tot een behoefte opgegroeid. Wijs is hij, die het nieuwe in veilige banen leidt en afstand doet van de o n- noodigeen vruchtelooze 27 Nu moet jelui weten, dat mijn grootvader van zóó'n kalme natuur was, dat hij eens, toen zijn woning 's nachts in brand stond en de vlammen hem bijna aanraakten, zoodat de lui, die buiten stonden, hem toe schreeuwden, dat hij in gevaar was, met de grootste bedaard heid voortging, zijn kousen aan te doen en droogweg zei„Een mensch kan toch niet met zijn bloote voeten over straat Zooals de goeie man me later dikwijls verteld heeft als ik dus lieg, doe ik het in commissie maakte hij zich in het geheel niet bezorgd, toen hij zoo stilletjes afdreef. Hij dacht de wind is zuid en als hy zoo blijft, dan kom ik natuurlijk op Marken aan. Nh had hij daar een neef en een nicht wonen, waarvan hij al in geen vijftien jaar iets gehoord of gezien had. Tegen den avond liep de wind wat naar het westen, zoodat mijn begeerteden gang der tijden tegen te houden, en waardoor hij immers slechts heillooze uit barstingen als 't ware provoceert. Ook ons dorp heeft behoefte aan een goede gelegenheid zich in lichaamsoefeningen te ver meien. In dit opzicht is Ermelo inderdaad zeer misdeeld. Een behoorlijk voetbalveld ontbreekt De particuliere tennisbaan kan niet voorzien in de aanvragen. Een ijsbaan, een eenvoudige badinrichting, een afgeschoren veld voor volksspelen op hoog tijden, ze ziji niet of zeer on voldoende aanwezig. Hierin zal onze sympathieke Oranjevcreenigi'g nu trachten te voorzien Naar ik hoor is zij van plan een groot, afgebake» d veld in te richten voor allerlei sportieve doeleinden voor volks spelen, voetbalkennis, schaatsen rijden, muziekuitvoeringen, stort baden enz. enz. enz. Intusscnen zal de O'anjsvrr- eenigtng nog wel strijd te voeren h/bb-n wie iets gosds wil be. reiken, h eft a 11 ij d te rekenen op tegenkanting. En dat is in dit geval dubbel jammer Een groot deel van Ermelo w i I een sportterrein, zooals het op ee bepaald- plaats een muzi krent wilde Het sport terrein kó nt, is 't vandaag niet dan mo-g-n. Jamm-r ware 't dus, als son nige invloedrijke ingezetenen zien zouden vel zetten, in de eerste ptaa's, om dat ze het goede tn de zaak zouden miske nen, en in de tweede plaats omdat ze hu gezag (daT op andere tijden zon noodig i <>p deze wijze te grabbel zouden gooien. Een brzwaa< t/-ge« soort is altijd geweest, da. /ij de j ugd in een sfe t b eng die men moet afkeuren Hier wil een specifiek Ermelo C h - v» r eeniging, dus een Cnm lijke en Vaderlandscöe, le ding g-vm Is er een dringende) s»a beveling voor ons dorp mogelijk De in het Britsche lagerhuis ge houden debatten over de bin - en- landsche verhoudi gen in Duitsch land zijn voor de Duitsche rijks- regeering aanleiding geworden haar ambassadeur te Londen op te drag-n onverwijld een vertoog grootvader een heel eind uit den koers dreefmaar tegen twaalf uur 's nachts, draaide de wind naar 't zuidoosten, met dat gevolg, dat de schots, waarop de oude man wegdreef, recht op Marken aanstevende. Daar stapte bij van het ijs en hij nam de gevangen spiering mee. Het was lichte maan, zoodat mijn grootvader met weinig moeite den weg naar de woning van zijn neef en nicht vond gslukkig, dat hij er vroeger jaren vaak was geweest, want het was in het holle van den nacht en nnmand zou hem dus hebben kunnen terecht helpen Toen hij gekomen was, waar bij moest wezen, moest hij eerst heel wat keeren kloppen, voordat bij ge hoor kreeg. Eindelijk werd „neef" wakker en vroeg achter de deur, wie daar was Ik ben hetJan Tabois riep mijn grootvader ik kon jelui even een zoorje spiering brengen I" Natuurlijk vertrouwde neef de zaak niet. Hij ging naar zolder, deed het luik open en keek naar beneden, of het Jan Tabois werkelijk was. Ja, hy was het, dat zag hij duidelijk in den maneschijn. Indien gij voortdurend last hebt van hoofdpijn als gevolg eener slechte spijsvertering, gebruik dan een poosje Foster's Maagpillen. het betrouwbare laxeermiddel. 0,65 per flacon. tot de Eogelsche regeering te richten. Officieele kringen te Londen nemen tegenover het Duitsche protest het standpunt in, dar de regeering niet verantwoordelijk is voor de door leden van het lagerhuis verkondigde meeningen en dat dit standpunt aan den Duitschen ambassadeur is uiteen gezet. De Parijsche bladen bespreken op levendige wijze de debatten over Duitschland in het Engel- •-che lagerhuis. Het „Journal" noemt de zitting zelf historisch, en ziet er een rechtvaardiging in der voorzich tige en verstandige politiek dsr Fransche regeering. De Volor te" ziet in de lag<-rhuisdrbatten een bewijs, dat m de publi ke meening in de wereld een wending is ge- kom-n t-n n<ideele van Duitsch land. I te „Joumée In iustrielle" con state/ rt. dat president Roosevelt zijn politiek ten opzichre van Dui -ch and geheel her f. gewij zigd Hetzelfde beweert h t b ad van Oo-te rijk, waar de wii tot den ,,A schiuss" aan h t afnemen is. H erui' trekr h t b'a i de conclude, dat de inter'at rn ale meeding om ent Duitschland een verand ri g ond r, aat De dikst» vrouw van B rlijn, zekere Fr da M>ck Fit is tot twee jaar geva g-nisstraf ver oordeed wegens verduistering gedurende eenige jaren Vo r de 150 kilogram wegende vrouw kon echter nog geen cel ge vonden worden, daar zij niet door de deur van een gewone cel kan. Zij kon ook niet aan wezig zijn bij de gerechtszitting, omdat zij niet door de deur kon Indertijd werd zij wegens zwak heid van geest onmondig ver klaard, maar later verkreeg zij WMBM—M—M— midden in den nacht riep neef. Een zootje spiering brengen zooals ik je al zet riep mijn grootvader heel bdaard terug Hoe kom je dan hier Als je me binnenlaat, zal ik 't je vertellen zei mijn grootvader, die natumlljk nog kouder was dan de spieringen die hij in zijn netje droeg. Dat zou 'k warempel nog vergeten I antwoordde neef, die gauw naar beneden ging en zijn gast binnenliet. Jelui kunt begrijpen, hoe ver wonderd ook nicht opkeek, dat haar neef haar in 't midden van den nacht een zootje spiering kwam brengen. Maar Jan vroeg ze hoe kom je toch eigelijk hier Over zee zei de ouwe doodleuk. Natuurlijk dachten neef en nicht, dat bij met zijn botter was overgestoken, ofschoon ze zich wel een beetje verwonderden, dat hij door het ijs was kunnen komen maar de luidjes waren erg slaperig. Ze vroegen dus niet verder en wezen mijn grootvader een bed. Den volgenden morgen, toen neef met zy» gast eens naar handlichting, zoodat zij thans veroordeeld kon worden. Het Litausche dorpje Lugumal, in het noordelijke district Sctiau- len, heeft twee dagen lang in lichtelaaie gestaan. Vijf en-veertig woonhuizen, veertig bedrijfsgebouwen, de pastorie en de school zijn tot den grond toe afg-brand. In totaal telde het dorpje slechts 135 gebouwen, bijna alle uit hout opgetrokken. Alleen de kerk kon volledig behouden worden. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de bewoners van de brandende huizen zoo goed als niets konden redden. Meer dan 200 gezinnen zijn dakloos. Donderdagmiddag ontstond plotseling brand opLeenderheide bij Valkenswaard. Onmiddrlijk werd door een aantal in de nabijheid te werk gestelden met het blusschingswerk begonnen, doch de vlammen, aangewakkerd doer den feilen wind, grepen zoo krachtig om zich heen, dat alle pogingen mislukten. De brandweer werd niet te hulp geroepen omdat er toch geen water was. Heel den nacht duurde her. Jjlusschr- gswi-rk voort. Er welden bijna 300 H A dooi het vuur verwoest Wij knoopen aan dit bericht nogmaals de waarschuwing vasi w- e-t tn hei en bosch voorzichng m t vuur, werpt niet achteloos eindjes sigaar of sigaret w-g, en 1 ever rookt met De maximum snelheid voor motorrijtuigen. Naar vernomen wordt, zal dezer ajen een wetsontwerp rot wijziging van de Motor- er. Rij wirLet word-n ingediend, dar den Minister van Waterstaat bevoegd verkiaart om voor het geheele land binnen de be bouwde kommen een algemeene maximum-snelheid voor motor rijtuigen vast te stellen. De minister zat van deze be voegdheid gebruik maken door deze algemeene maximum-snel heid in het Motor- en Rijwiel- reglement te stellen op veertig K.M. per uur. de haven wandelde, vroeg hij mijn grootvader, waar nu zijn schuit lag. Mijn schuit vroeg mijn grootvader heel onnoozel. Ja, je schuit. Die ligt in Muiden. In Muiden Ja, verwondert je dat En je bent met je schuit hier gekomen I Wie heeft dat gezegd f Wel jij zelf. Ik? Jai jij. wie anders Je vergist je, man I Ik heb alleen gez gd, dat ik over zee gekomen ben Maar hoe dan Wel op een ijsschots. En nu vertelde mijn groot vader met oen paar woorden het geval. Neef keek hem aan, of hy het te Keulen hoorde onweeren, maar de oude Tabois vroeg bedaard, of het nu eigelijk wel de moeite waard was, er verder over te praten Wat neef toen zei, weet ik niet en of nicht haar handen niet in elkaar sloeg, toen ze de historie hoorde, ben ik ook vergeten. Maar jelui be grijpt nu al, wat rare sinjeur mijn grootvader geweest is." Wanneer deze regeling is tot stand gekomen, vervallen de in de verschillende gemeenten be staande snelheidsvoorschriften. De gemeenten zullen niet meer bevoegd zijn te dezen aanzien eigen bepaling-n in het leven te roepen. Ook voor gemeenten waar geen maximum snelheid geldt Den Haag b v wil tot afschaffing er van overgaan zal de 40 K M.-bepaling van kracht zijn. Men wil de Evang. Kerk der Oud-Pruisische Unie ontbinden ten einde een scheiding te krijgen tusscben de Luthersche en de Geref. confessie waaruit deze kerkgemeenschap is samenge steld Er zou dan een Luthersche en een Geref. Kerkenbond, beide voor gr.heei Duitschland, worden gesticht, die men daarna zoo mogelijk weer in een Duitsche Evang. Rijkskerk zal trachten samen te vatten. Vorige week heeft de gemeen teraad van Gramsbergen behan deld een brief van Gedep. Staten, waarin deze mededeelen, dat zij op de begrooting voor 1933 hebben gebracht een post voor den bouw van een Hervormde school te de Krim. Aangezien de raad steeds heeft geweigerd uilvoering te geven aan een in beroep door de Kroon genomen beslissing, waarin het recht van het schoolbestuur te de Krim werd vastgesteld, werd de raad thans daartoe gedwongen, maar werschten Gedep. S'aten den raad gelegenheid te geven de middelen tot dekking aan te wijzen. De raad weigerde dit De heer Colenbrander stelde zelfs voor in beroep te gaan bij de Kroon tegen de beschuldiging van Gedep. Staten, dat de raad weigerachtig is Hij meende dat de raad slechts de uitvoering uitgesteld beeft en dat daarom het wetsartikel ten onrechte is toegepast Ook dit voorstel werd verworpen. De burgemeester deelde mede, dat de raad nu niets meer te zeggen heeft over de wijze, waarom Gedep. Staten de in uitgaaf op de begrooting ge brachte posten zullen dekken. op, nu Tabois zyn verhaal ge ëindigd heeft. „Ja met recht roept een der toehoorders„een rare sinjeur I" ,.En hoe is hij thuis gekomen 1" vraagt een ander. „Hij is eerst een paar dagen op Marken gebleven en toen heeft een visscherman, die op vangst gmg, hem naar Muiden gebracht." „Maar," vraagt een derde, „heb jij er niet het een en ander bijgemaakt, Piet „Op mijn woord niet I" lacht Piet. „Is het niet precies zoo gebeurd, als ik het jelui ver teld heb, dan heeft myn groot vader me wat op de mouw ge speld maar ik heb er niets bijgemaakt cf afgelaten Maar zeg eens, jij met je krant; staan de namen van de ver dwenen Durgerdammer8 er ook in Ik was er niet bij, toen je het begin voorlas en omdat ik vroeger in Durgerdam ge woond heb, zou het wel mogelijk zijn, dat ik de lui gekend heb." „Bording heeten ze," is het antwoord „het is een vader met twre zoons." „Bording vraagt Tabois verbaasd. „Klaas Bording Volgens hem zou het heel goed mogelijk zyn, dat ontbinding van dea raad een feit zou worden. De commisaiis van Politie te Harderwijk maakt het navolgende bekend „Het komt den laatsten tijd herhaaldelijk voor, dat bestuurders van motorrijtuigen, meer speciaal van motorrijwielen, in deze gemeente rijden met open of onvoldoend ge luiddempende uitlaatinrichtingen. Overeenkomstig mijn streven, het straatrumoer zooveel mogelijk te doen verminderen, wordt daarom aan bestuurders en houders van motorrijtuigen, voor zoover noodig, in herinnering gebracht.dat, volgens artt. 26 en 29 van het Motor- en Rijwielreglement, ieder motorrijtuig voorzien moet zijn van een behoor lijk geluiddempende uitlaatinrichting, en dat het verboden is om d« afgewerkte gassen anders dan door middel van deze behoorlijk geluid dempende inrichting af te voeren. Voorts wordt belanghebbenden er op opmerkzaam gemaakt, dat door de Polite met ingang van heden, nauwlettend op de naleving van de hierbedoelde wettelijke voorschriften zal worden toege zien. Te dien einde zullen o.m. contrólen worden ingesteld, welke niet alleen des daags, doch ook in de avond uren en des nachts zullen worden gehouden. Tegen degenen, die mochten blijken in overtreding te zijn, zal zonder voorafgaande waarschuwing, procesverbaal worden opgemaakt, terwijl zij zich daarnaast blootstellen aan de mogelijkheid, dat de desbe treffende motorrijtuigen als stuk van overtuiging ten dienste der justitie zullen worden in beslag ge nomen. Ik doe daarom hierbij een ernstig beroep op bestuurders en houders van motorrijtuigen in deze hun loyale medewerking wel te willen verleenen, opdat zieken en zij, die slecht kunnen slapen, niet in hunne nachtrust worden gestoord en in het algemeen in onze stad op straat niet meer rumoer wordt ge maakt dan strikt onvermijdelijk. Zij worden door mij derhalve mede in hun eigen belang, aangeraden met hunne motorrijtuigen niet op open bare wegen te rijden op met loopende motor stil te staan, tenzij een behoorlijk geluiddempende in richting voor de afvoer der af ge werkte gassen of het motorrijtuig aanwezig is en daarvan ook woidt gebruik gemaakt. Harderwijk, 14 April 1933. De Commissaris van Politie voornoemd J. W. FELIX. „En de zoons heeten Klaas en Jaap!?" „Krek zooKlaas en Jaap." Dan heb ik ze goed gekend," roept Tabois, wien het is aan te zien, dat hij smarteiyk is aangedaan. „Met Klaas en Jaap heb ik als jongen nog gespeeld.'' De kring van mannen, dia Pieter omringde, is plotseling, nauwer geworden en aller oogen zijn op den jongen visscher ge vestigd. „Och, och, wat is dat jammet I" vervolgd Tabois„de oude Bording was zoo'n door en door goeie vent en Klaas was ook zoo'n beste jongen. En dan die JaapMoediger en pittiger jongen heb jelui nooit gezien. Altijd waren we by mekaar, al was ik een paar jaar ouder dan hy en we hebben samen heel wat kattekwaad uitge voerd IOch, och, wat is het jammer van die lui Kijk, daar schiet me in eens in de gedachte, hoe ik reis met Jaap Bording naar Amsterdam ben geweest cm visch te ver- koopen.Zal ik jelui dat óók eens vertellen Wordt vervolgd,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1