PASCHEN FIRMA H. E. BOLLEE Moderne Weefstoffen voor Salon-, Huis- en Slaapkamer Gordijnen ''at tj Zaterdag 15 April 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 30. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ER1EL0, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. BUITENLAND Veertien dagen op een ijsschots Donkerstraat 20 - Harderwijk - Telef. 20 S FÜMÖL FEUILLETON. DER W IT K ER COU A 3NT 1?. *ersch()nt tweemaal sweeks. Prijs f 1.20 per kwartaal. - Ollgave firms 1. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk Abonneert U op dit blad. Gemengd Nieuws. Waakt tegen bosch- en heidebrand, Ingezonden Mededeelingen. Neemt U in acht! Bosch- en Heidebrand. Aan den trap van een paard overleden DE DIENSTWEIGERAARS Gevestigd 1855 J st°ffeer e" &0/f il (J0, jaisr ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Komt, heffen w' onzen lofzang aan De Heer is waarlijk opgestaan, Ons past gejuich, inplaats van klagen De Levensvorst heeft door zijn kracht Den dood den doodsteektoegebracht. De laatste vijand ligt verslagen. Hij, die voor ons het leven gaf, Voor ons de kluisters brak in't graf Hi, heeft voorons den strijd volstreden. Nu zijn wij met Hem opgestaan Nu angt het nieuwe leven aan Och, dat we 't in Zijn dienst besteden. Dn vrees noch angst ons hattbeknell' Hij 'eeft voor ons: Immanuel Ka- wil, noch zal ons ooit begeven Ver von Hij niet voor ons den dood En nu, wat zegt onz'aardsche nood? We zullen eeuwig met Hem leven. en Wolff-bericht uit Berlijn m dat de politieke politie ee razzia gehouden heeft in de kc onie „Neu-Moskau", gelegen V het Noorden van Berlijn. In die l.olonie wonen alleen com munisten. Een groote hoeveel- i id communistisch materiaal, Wl. ens en munitie, van den „Rot-Front" bond, werden in beslag genomen. Vier personen werden gearresteerd. Op het z g. feestgebouw werd her lag gelegd en een S. A. deeling als onderdak ter be schikking gesteld. De leider der politieke politie Diets, die zelf de leiding van deze actie had, heeft naar aan- leiding hiervan aan een journalist verklaart dat het aantal politieke overvallen in den laatsten tijd zeer sterk verminderd is. In antwoord op een vraag be treffende het lot der gearresteer den, deelde Diels mede, dat behalve in Sonnenberg, waar in ihet vroegere tuchtgevangenis een concentratie kamp is opge richt, in de provincie Branden burg nog eenige concentratie kampen zullen worden opgericht. De gearresteerden zullen daar weer tot goede leden der maat schappij worden opgevoed. 26 „Als 't nu maar niet zoo blijft dooien," is het antwoord, „anders weet ik niet, wat we moeten beginnenMaar kom, jongens, jelui hebt nog niets gegeten vanmorger." „En jij dan, Vader? Jij hebt al van Woensdag af niets over de lippen gehad „Heb daarover maar geen zorg. Jullie bent jong en hebt meer behoefte aan voedsel, dan ikIk kan het nog wel wat zonder eten uithouden." „Neen, Vader, dat kun je niet.Je bent even zwak en uitgeput als wijKom, eet nu óók wat." Maar Bording blijft beslist weigeren. Hij weet hetde voorraad visch is tot op weinige botten na geheel opgebruikt en weldra 'al het uur aanbreken, dat zijn zoons te vergeefs zullen zoeken naar iets, dat hun honger stillen k»n. En dat hoopt hij nooit te De Paaschdagen, vooral de tweede Paaschdag, zijn voor velen een uitgezochte gelegen heid om naar buiten te trekken en te genieten van bosch en heide. Deze beide voorjaarsdagen, vaak begunstigd door mooi weer, leenen zich daartoe bij uitstek. De tegen woordig zoo talrijke verkeers middelen stellen welhaast een ieder in de gelegenheid onze boschrijke streken te bezoeken, ten einde daar rust en ver- poozing te vinden. De boschbezitter echter ziet de Paaschdagen met angst en vreeze naderen, doordat juist in die dagen het gevaar voor het ontstaan van bosch- en heide- biand zeer groot kan zijn. Verleden jaar hebben in ons land op Goeden Vrijdag, den daarop volgende Zaterdag en den eersten en tweeden Paasch- dag niet minder dan 132 branden gewoed. Daardoor werden 929 h a. bosch en heide verwoest en is een schade aangericht van ruim f 24.000.Veel natuurschoon is toen verloren gegaan. Veel branden ontstaan door onvoor zichtigheid met vuur, zooals het achteloos wegwerpen van bran dende lucifers, eindjes sigaar, maar bovenal van eindjes sigaret, die, nadat zij zijn weggeworpen,geheel opbranden Vooral de stedeling is zich veelal niet er van bewust, dat het rooken in bosch en heide gedurende den brand gevaarlijken tijd groot gevaar kan opleveren. Alles is in het vroege voor jaar in de bosschen nog dor en droog, en zelfs na regenrijke dagen kan een es kele droge dag met krachtipen wind het gevaar voor brand doen terug- keeren. Laat een ieder op de komende Paaschdagen uiterst voorzichtig met vuur in bosch en heide zijn. De aandacht zij er op ge vestigd, dat tegenwoordig in verschillende gem-enfen ver- orXe i gen bestaan, waarbij het rooken in boscn en hride gedurende het brandgevaarlijke aanschouwen. Heeft hij niet dubbel geleden, door ook hst lijd-n zijner kinderen te moetJjh zien, en zal hij er ten slotte rog getuige van moeten zijn, Jat zij den hongerdood op het ijs sterven Dat schrikbeeld heeft hem reed3 lang voor oogen gestaan en hem reeds den rotige Woensdag doen besluiten, van den kleinen levensvoorraad niets meer te gebruiken maar dien geheel aan Klaas tfi Jaap over te laten. Wel hebben de iaa'ste er telkens bij hun vader op aan gedrongen, op dit besluit terug te komen, doch steeds zonder gevolg. Ook thans zien zij in, dat hun smeek? n vergeefs zal zijn, zoodat zij dan ook zwijgend hun maaltijd beginnen. Of zij dien nog zoo walgelijk vinden als in den aanvang van hun zwerftocht 't Schijnt van niet te oordoelen althans naar de gretig heid, waarmee zij de tanden in de rauwe sp^ze zetten. Inderdaad is hun deze kost reeds zóó gewoon geworden, dat zij ternauwernood meer denken aan het gevoel van walging, dat zich van hen meester maakte, toen zij zich 3oe komt het, dat vrouwen zoo vak lijden aan rugpijn, rheumatische piji waterzuchtige zwellingen, duize ligheid, zwakte, uitputting zenuw achtigheid en urinestoornissen Haar lichaamsgesteldheid de verschillende petoden in het leven der vrouw, de geboorte van kinderen, vormen vaik de oorzaak van verzwakking dei organen in den rug. Deze organen betinnen traag en slecht te werken, wairdoar urinezuur en andere on- zuinerheden zich ophoopen en de kwal zich door het lichaam kan veispreiden. Foor vrouwen zijn Foster's Rug pijn Pillen dan ook een uitkomst in degelijke kritische tijden. De ver- stirkende werking van dit speciale middel op de betreffende organen makt spoedig een einde aan de hinderlijke verschijnselen en baat tejen rheumatiek, ischias, spit en witerzucht. Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1.f 1.75 erf 3. - per doos." jaargetijde is verboden. Helpt allen mede, bosch- et heidebranden te voorkomen. Woensdagmiddag is door O'ba lende oorzaak langs de spoorlijn AnersfoortUtrecht, ongeveer t:r hoogte van de Vlasakkers, fsn bosch- en heidebrand onf- s:aan. De brandweer uit Soester- lerg en de later gealarmeerde militairen der infanterie te Amers foort, hebben den brand ge- diüraht. Ongeveer 2 Vï a 3 hertaren bosch en heide zijn veorand. Dezer dagen werd een knecht van den lendbouwer Wijers te Hsteren door een paard getrapt. Ei man werd naar het zieken huis vervoerd en is thans aan ds bekomen verwondingen over- bden. De Zeekrijgsraad te Soerabaja ving de behandeling aan van de in orde zijnde zaken van de dienstweigeraars bij de marine. Van dezen stonden de eerste vier terecht, n.l. de matroos le klasse de Geus, de stoker Ie klasse Dijkstra, de matroos 2e kl Schilthutzen en de korpo raal-torpedomaker van Kouwen. De Geus werd veroordeeld tot 6 maand-n gevangenisstraf en ontslag uit den militairen Het Doorzitten bij Wielrijden en een door de Zon Verbrande Huid, verzacht en geneest men met Doos 30. Tube 80 et. Bij Aputh. 6 Drogisten voor de eersten keer met het ongekot ke voedsel moesten vergenoegen Spoedig is dan ook weer het on bijt genuttigd, terwijl een weinig van het drabbig nat, in de kuilen van het ijs vergaard, hun wederom tot drank ver strekt. Zal ooit de dag aanbreken, waarop de zwervers zich weer eens zullen te goed doen aan gekookte spijs aan een warmen, verkwikkenden drank Wie zal het zeggen 1 OUDE HERINNERINGEN EN EEN BELANGRIJKE VONDST. XIII. Reeds dertien dagen hebben we thans Bording en zijn zoons op hun zwerftocht over de Zuiderzee vergezeld en zijn ge tuige geweest van hun ontzettend lijden. Tot goed begrip van hetgeen nu volgen zal, verzoek ik u thars, het opgelukkige drietal tijdelijk vaarwel te zeggen en u met mij te verplaatsen naar naar het visschersstadje Vollen- hove, niet ver van den mond van het Zwarte Water aan de Zuiderzee gelegen. dsnst, Dijkstra tot 5 maanden gvangenisstraf, Schilthuizen tot 4 maanden gevangenisstraf en vn' Kouwen tot 10 maanden gvangenisstraf en ontslag uit dn militairen dienst. De zitting was niet openbaar Ej werd gepresideerd door lit.-kolonel C. J. Dorren, fiscaal ws de officier van administratie dr le klasse mr. S. H. van Eiel. Als verdediger trad op de oicier van administratie 2e klasse W. Duiverman. In zijn requisitoir merkte de fcaal ten aanzien van van buwen op, dat diens vergrijp rer ernstig was, o m. in verband Bt zijn rang, terwyl ten aanzien in Schilthuizen werd aange- lerd, dat diens vergrijp minder nstig is, aangezien hij oor het orbeeld van v. K zeer ten vade was beï vloed. Tevens „Wie van jelui kan er lezen aagt op den morgen van den s eo twintigsten Januari een ullenhovensche visscher aan n kameraden, die als naar woonte naar de haven ge- enteld zijn, omdat ze zich uis vervelen immers, daar de liderzee nog vol ijs zit, meenen dat het vergeefsche moeite 1 zijn, ter vischvangst te gaan, odat zij vrijen tijd te over bben. „Wie van jelui kan er lezen 't Zijn er niet velen, die ;h aanmelden wellicht echter, ,t er bij zijn, die achterblijven adat ze de kunst maar ge- ekkig verstaan. „Hier heb je dan een krant, larin wat staan moet van de 'e burgerdammers, die weg in," voegt de visscher een irgenen tos, die ds vereischte lapheid bezit, ,,Ik kreeg hem oevsn van iemand, die me li, dat ik het eens lezen moest ant dar ik als visscherman tar wel belang in zou stellen, ees dus reis, wat er van in aat." „Men meldt ons uit Durgerdam Zaterdagavond 14 Januari, zijn drie visschers uit ons dorp, Klaas Bording en zijn werd rijn jeugdige leeftijd in acht genomen. Ten aanzien van Dijkstra werd gezegd, dat zijn delict van gelijke zwaarte was als dat van Schilt- haizen. D. was echter reeds eerder in Willemsoord tot 3 maariucil gevangcnissUaf veroor deeld wegens dienstweigering. De Geus is geheel uit zich zelf tot zijn daad gekomen. Zijn motief was, hoe meer menschen in arrest, hoe minder straf en hoe. vlugger intrekking der salariskorting. De Geus was reeds eerder tot 1 maand voor waardelijke gevangeniis veroor deeld wegens verduistering. Het Teeken des Kruises. Op vragen van het lid der Tweede Kamer, den heer Van Dis, heeft de minister van bin- landsche zaken geantwoord, dat het hem bekend is, dat bij sommig» groipen van de be volking bezwaren bestaan tegen de vertooning van de film. Het teeken des Krui.es. Andere groepen, waaronder ook be- hooren tot kringen, waaruit de bezwaren werden vernomen, deelen deze bezwaren niet. De keuring van films is inge volge de Bioscoopwet opgedragen zoons Klaas en Jaap, oppas sende en werkzame lieden, die op het ijs aan het botkloppen waren, op den plotseling los gelaten ijsvloer weggedreven en tot nu toe niet terugge vonden. Men vreest dat ze een graf in de golven gevonden hebben." Natuurlijk ontspint zich tus- schen de visschers na de lezing een levendig en langdurig ge sprek van ongeveer denzelfden inhoud als die, waarvan wij er in den loop van dit verhaal reeds eenige hebben afgeluisterd. Eén verschil is er echter waar te nemenniemand der Vollen- hovers rept van de mogelijkheid dat de zwervers nog in leven zijn. En Iaat ons dit niet al te zeer verwonderen, 't Is al dertien dagen, dat de Bordings vermist worden, Hoe zou er dus nog één van hen in het land der levenden kunnen zijn I „Toch is het wel gebeurd, dat er lui op het ijs waren weggedreven en goed zijn trrechgekomen," zegt een jonge man, die pas is komen aan drentelen. De nieuw aangekomene is naar gissing omstreeks twintig jaar oud en vertoont het aan de Centrale commissie voor de keuring van films. Hiermede zou zich onder de bestaande wetgeving niet verdragen een ingrijpen, als door den heer van Dis gevraagd, n.l. het uitvaar digen van een veibod omdat de film de „Christelijke grondslagen van ons volksleven" zou onder mijnen. Politierechter Zwolle. K. de B. uit Putten staat terecht wegens heling. In den loop van Jan. heeft verd. een paar schaatsen ge kocht van B. v. L., terwijl verd. ge weten moet hebben, dat de schaat sen van diefstal afkomstig waren. Verd. doet een omstandig verhaal van de gebeurtenissen en vertelt, dat hij niet geweten heeft dat de schaat sen gestolen waren. Get. B v. L. verklaart, dat hij aan verd. een paar schaatsen verkocht heeft, die hij, get. gestolen had.Bij den verkoop was nog iemand aanwezig. Get. G. Simon verklaart, dat hij niet bij den koop geweest is. Volgens de politieverklaring zou get. wel bij den verkoop geweest zijn. Get. v. d. Kraats verklaart, dat B. v. L. hem schaatsen te koop aange boden heeft. Get. heeft ze niet ge kocht, doch was er bij toen verd. ze kocht. Er is toen niet gezegd, volgens get., dat verd. zich wel eens kon branden aan die schaatsen. Wel is daar later over gesproken, De Officier van Justitie acht het feit bewezen en e'scht f 40 boete subs. 20 dagen hecht. Vonnis f25 boete subs. 15 dagen hecht. Zw. Crt vroolijkste cn levenslustigste gelaat, dat zich laat denken. „Hoe weet jij dat, Piet vraagt een der anderen onge- loovig. „Wel, het is mijn grootvader gebeurd I" „Wat, je grootvader roepen eenige stemmen. „Mijn eigen grootvader," is het antwoord. „Wil ik jelui dat eens vertellen „Ja, ja, vertel I" klinkt het nieuwsgierig, te meer, daar het bekent is, dat Piet Tabois wel aardig vertellen kan. „In welk jaar 't precies ge beurd is, weet ik niet," zoo begint Tabois, „maar ik weet wel, dat het rog in de vorige eeuw wasmijn grootvader woonde destijds in Muiden en ging op een middag naar het ijs, om te spieringen. Toen hij heenging, was het ai dooiweer: verscheiden lui raadden hem daarom ernstig af, te gran visschen maar mijn grootvader, een echte stijfkop, ging tech. Maar toen bij een paar uur bezig, was geweest, merkte hij, dat het ijs was losgeraakt en dat bij met een zuiden windje zee in dreef, Wordi vervolgd^

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1