Jac. Veldhuizen. Plaats een Kleintje! Zaterdag 8 April 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 28. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Purol er op! ERMELOSCBE KANTTEEKENINGEN. FEUlllETONr Veertien dagen op een ijsschots VOOR VIJFTIG JAAR. Echt en goed COURA Verschijnt tweemaal s weeks. Prijs f 1.20 per kwartaal. - (Jhgave firma 1. WEDD1PIG, Donkerstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en gekleurd. „Kom, bet voornaamste heb BD1TENLAÏD~ Kantongerecht te Harderwijk. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 7 April 1883 ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Aanbevelend, Dan zijn in een ommezien handen, ruw en rood van huishoudelijk of welk ander werk ook, weer zacht, gaaf en blank. XXVIII. Onze gemeenteraad heeft in zijn laatste zitting het een en ander gezegd en besloten in zake steunverleening. Het ver- leenen van steun is een inge- wikkeld probleem, waarover veel te zeggen valt en dat als 't ware uitlokt tot onrechtvaardig gene- rai;seeren. Als ik een bedelaar een hatven stuiver geef en ik zie, dat hij er een sigaret voor koopt, loop ik gevaar te conclu- deeren Zóó worden myn kost bare centen vergooid doch die gevolgtrekking is natuurlijk foutief. Intusschen geven de steun- vragers zeer vaak reden tot ver bazing en ergernis. Ieder onzer kan staaltjes noemen, waaiuit blijkt, dat steun als een goed recht wordt opgeëischt in plaats van als een onverschuldigde vriendelijkheid bescheiden ge vraagd. Moet ik, een middenstander, de consequenties aanvaarden van het huwelijk van een 21-jarigen, aan t b.c. lijdenden weiklooze Moet ik teekenen op een lijst van een onbemiddeld student, die graag dominee wil worden en die me boos aankijkt, als ik schroomvallig opmerk, dat er van het goede al te véél is Een paar dagen geleden drong een fatsoenlijk gekleed koopman de bal binnen van een mijner 24 „Zes man maar en niet één meer I" „Misschien liggen de Bordings in 't vooronder." ,,'t Is mogelijk, maar. Een schouderophalen voltooit den zin. Hoe meer thans het vaartuig nadert, hoe minder er door de toeschouwers gesproken wordt, "t Is, alsof ieder vreest, zijn vermoeden te uiten. Eindelijk is de botter zoo dicht genaderd, dat men de be manning kan toeroepen. Allen kijken vrouw Bording aanieder voelt dat haar het recht toekomt, het eerst in lichtingen te vragen. Maar bevend schudt zij het hoofdbaar stem is te zwak en zijzelve te ontroerd, om zich voor Pauw en zijn gezellen verstaanbaar te maken. „Ik zal wel roepen," zegt een der visschers en brengt de beide handen als een roeper voor den mond. vrienden. Kristal, goed en goed koop. Moest persé de betere helft spreken. „Heusch, meneer, we hebben geen kristal noodig," stamelde mevrouw. „Maar.... als ik u van dienst kan zijn Mevrouw zocht in haar beurs en bood verlegen een kwartje aan. Het beschaafde antwoord luidde .,Val dood, oud wijf Zeker, ik weet. dat er veel en smartelijk wordt geleden en ik meen in vollen ernst, dat niemand, die Christus tracht te volgen, recht heeft op een heele boterham, als zijn naaste broods- gebrek heeft. Maar dat beteekent nog niet, dat ik ook te zorgen heb voor de radio, de bioscoop en de verdere amusementen van mijn naaste. Daar moet hij zelf maar voor zorgen. Deze opmerkingen raken echter niet de kern der kwestie. De kern is m. i. ditEr is, hoe dan ook, te weinig werk voor allen. En nu moesten de ouderen, de wijzeren, zoo opofferend zijn, plaats te maken voor de jongeren. Is het niet ontzettend, dat er menschen van 29, 30 jaar ro>d- loopen, die nimmer één cent hebben verdiend, terwijl men- schen van hoogen leeftijd nauwe lijks meer kunnen doen dan hun salaris opstrijken Is dit te bitter gezegd Toe gegeven, al maak ik de reserve, dat er aanleiding te over is om bitter te worden Zij die kunnen helpen, willen vaak niet. Een voorbeeld uit Ermelo zelf: In December vraagt de bejaarde gemeente-architect eervol ont slag. Had men niet mogen ver wachten dat B. en Wblijde een jonge kracht werk te kunnen en te mogen geven, terstond een oproep zouden plaatsen 't Is nu, na drie maanden, nog niet geschied Gemeentebelang Och kom Maar wat dan N. K B P.S. In begin Janua i heeft de Raad een commissie benoemd om de schuldvraeg van Nunspeet aan een onderzoek te onder werpen. Naar ik uit zéér be trouwbare bron verneem, zal deze commissie nog dit jaar worden geïnstalleerd. B. 50 cent. „Ho-o-o o-o I" klinkt het krachtig san drn dijk „Ho-o-o-o o?" kinkt het terug op vragenden toon. „Heb jelui ze gevonden „Nee e-e-e-e I" De visscher vraagt niets meer. Een dof gemompel stijgt uit de menigte op. ,,Ik had het wel gedacht I" „Met zoo'n mist, als ze gehad hebben, valt er op zes ook niets te zien I" „Ze hadden wel thuis kunnen blijven I" „Arme vrouw Bording I" „Arme kinderen I" Wat vrouw Bording betreft met marmerwit gelaat heeft ze het antwoord vernomen. Maar geen traan biggeld haar langs de dorre wangenzij is uitge weend thans moet zij zelfs den troost missen van te kunnen schreien. „Kom, vrouw Bording," zegt een oude visschersvrouw, in rouwgewaad, „laat mij je kind dragen, dan zal ik je thuis brengen." „Laat ik liever wachten, tot Pauw aan den wal is, dan hoor ik nog het een en ander van hem." Ingezonden Mededeelingen. De eerste waarschuwing. Wordt niet van kwaad tot erger! Die pijn in de lendenen die rheu- matische pijnen, duizeligheid.hoofd- pijn en die nare urinestoornissen waarschuwen u dat de organen, welke het bloed dienen te iiltreeren, verzwakt zijn. Zij toonen aan, dat urinezuur en andere onzuiverheden in den bloedsomloop blijven in plaats van met de urine uit het lichaam te worden verwijderd. Uitstel is gevaarlijk. Verwaarloozing leidt dikwijls tot rheumatiek, ischias, spit, blaaszwakte, waterzucht en andere ernstige kwalen. De ondeivinding van duizenden dankbare menschen bewijst, dat de veiligste wijze tot versterking en opwekking der verzwakte organen bestaat in het gebruik van Foster's Rugpijn Pillen. Dit speciale middel zal spoedig uw gezondheid en klacht herstellen. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1.f 1.75 en f 3. per doos." De kustwacht op Staten Island heeft een radiogram opgevangen, waarin de kapitein van de „Acron", Wilry, die zich onder de vier geredden bevindt, de catastrophe beschrijft „Wij bemerkten op ongeveer 30 mijlen ten Zuiden van Phila delphia, ongeveer acht uur 's avonds, dat er onweer in aan tocht was De aarde was met n^vel bedekt. Het luchtschip bevond zich in uitstekende con ditie. Om 10 uur passeerden wt) de kust. By het lichtschip Barne- gat werden wij door bliksem stralen omgeven. Toch was de atmosfeer niet stormachtig. Tot ongeveer 11 uur vlogen wij Oostwaarts en dan tot midder nacht in Westelijke richting Om half een begon het lucht schip plotseling van een hoogte van 1600 voet snel te vallen Wij wierpen ballast uit en be reikten de oorspronkelijke vaart hoogte weer. Op dat oogenblik waren wij geheel door blik em- stralen omgeven en schenen o s in het centrum van het onweer te bevinden. Het luchtschip be gon hevig te zwaaien en met den neus te duiken. Alle hens werd gealarmeerd en opnieuw werd ballast uitge worpen. Op dat oogenblik ver loren wij de controle over het stuur en het luchtschip stortte in zee. Kapitein Wiley verklaarde nog, dat het luchtschip door je nu ai gehoord en de rest zal hij ja wel gauw komen ver tellen I" De goede vrouw weet haar mee te troonen en weldra zit zij, die zich thans weduwe waant, troosteloos en verslagen in haar woning. Niet lang echter duurt het, of Pauw stapt binnen. „Dat is een vergeefsche reis geweest, vrouw Bording!" „Ik heb het al gehoord," zucht de aangesprokene. „Hadden we vooruit kunnen weten, dat we zoo'n mist zouden treffen, dan hadden we g-.rust thuis kunnen blijvenMaar dat wordt je natuurlijk van te voren niet verteld „En zat er nog veel ijs in de Zuiderzee „Een massa, een heeie massa I En dikke stukken ook, dat verzeker ik je. We hebben ten minste een zwaar werk gehad, om er door te komen. Maar laat ik je even onze reis vertellen Je herinnert je natuurlijk, dat we verleden Donderdagmorgen om zeven uur zyn uitgezeild. Het duurde niet lang, of we zaten al midden in het dryfijs. 't Was soms letterlijk onmogelijk, om verder te komen en als we er niet op hadden getekend, een paar flinke haken mee te neman» den slag, waarmede het op het water terecht kwam, werd ver nield In het licht van de bliksem stralen zag hij tal van leden di-r bemanning rond de over- b!ijfs-len der „Acron" zwemmen, die ze snel trac itten te verlaten De discipline in decontrol cabine was uitmuntend Door het venster van de controlecabine stroon de het zee water naar binnen. Ik werd met den stroom meegesleurd en ge raakte door een ander venster bui en Zwemmend trachtte ik zoo spoedig mogelijk uit de buurt te komen van bet lucht schip. Aan de oppervlakte gekomen zag ik het schip afdrijven. De boeg stak omhooghet geheele gevaarte was één wrak. Verschillende staatshoofden en reg-eringe> hebben d^-n president der Uur. hun deelneming be tuigd met het velies van het luchtschip. Als teeken van rouw onder braken 's avonds alle Engelscha omroepzenders voor een minuut hun programma. Zitting van 4 April 1933. Kantonrechter: Mr. Loosjes. Ambt. O. M.: Mr. Zijlstra. (SLOT.) W, v. W. chauffeur te Nijkerk, wordt er van verdacht, dat hij op 10 Maart aldaar gereden heeft mei een auto, die niet voorzien was van twee deuge- lijke remmen. Het gevo g van een en ander was een botsing met een wagen Yan de „Veluwsche". Verd. ontkent het zaakje De remmen waren niet slecht, en de bus had best even kunnen stoppen. Veld. v d. Sloot had dadeiyk argwaan gekregen tegen die remmen, en wilde de proef op de som nemen, Verd, zou na het ongeval even rijden en als de veld de hand opstak moest hij dadelijk stoppen. Maar o wee, de wagen schoot nog 8 1 10 meter vooruit. De deskundige Schuller verklaart nog dat de remmen niet in orde waren, waarmee de zaak voor verd. hopeloos ver loren is. f 10.of 5 dagen. J. v. H. vert, van de firma Koudijs te Barneveld, heeft met om de zwaarste schotsen weg te stooten, dan hadden we zeker al heel gauw moeten terugkeeren. Zoo goed en zoo kwaad als het ging, voeren we verder, maar het mistte 200, dat we geen tien voet voor ons uit konden zien. Daarbij ktuide het ijs zóó geducht, dat ik soms bang was voor mijn mooie nieuwe schuit Ik kan je dan ook zeggen, dat we biy waren, toen we Vrijdag avond het licht van Urk in zicht kregendaar zyn we toen de haven binnengeloopen, want de mist en het werken van het ijs maakten het ons wel wat Al te gevaarlijk. We hebben er tot eergisteren gelegen, toen het kruien wat ophield en zoo zie je ons dan terug." Met ontzetting heeft vrouw Bording het verhaal aangehoord. „Ik boef dus niet meer te twijfelen, Pauw I" zegt ze met bevende stem. „Nu heb ik zekerheid. Waar jullie met de schuit gevaar liep, daar zijn mijn man en mijn jongens natuuriyk niet gespaard Ze zijn weg!" De kalmte, waarmede zy de laatste woorden zegt, heeft iets aangrijpends Pauw heeft niet den moed, haar tegen te spreken. Wat O VERVELD WSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Het concert van de muziekvereeniging Har monie heeft Maandagavond de verwachting verre overtroffen Deze muziekvereeniging maakt aanspraak op de voortdurende belangstelling en ondersteuning van Harderwijks burgetij. Men verzekert ons dat de kolonel L. M. E. Wilhelmie, kommandant van het koloniaal werfdepot alhier, tegen 1 Mei pensioen heeft aangevraagd. Burgerlijke stand. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 31 Maart. P. J. Staes en A. Klaver. J. H. Geis en G. J. Troost. 5 April. A.Alen- son en A. Huusen. GEBOREN 31 Maart. Albartus Jacobus z, van Christiaan Schiff- macher en Catharina van de Weijer. 1 April. Gerrit z. van Gerrit Franken en Fhilipsje Hop. 2. Jan z. van Peter Hamstra en Berendina Luitjes. OVERLEDEN 2 April. Hermanus Joannes Gehem oud 55 j. echtgen. van Elisabeth Schuuring. 3. Jo hannes van der Linden ongeh. oud 34 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f3.00 a f3.50 Rogge per H.L. f6.70 a f7.00 Aardappelen f2.00 a f3.00 Biggen f2.50 Af 10.00 zijn wagen een akkefietje gehad in de Donkerstraat te Harder- wyk. Hy moest voorbij een stilstaande vrachtauto, deed dit maar op 't zelfde moment kwam een nijdige ©uwe Ford van Juffrouw de Jager uit Nijkerk aanzetten en toen volgde een botsing. Verd. zou dus heb ben gesneden. Get. Juffr. de Jager heeft een vordering van f 100.in de hand, die echter te hoog is om aan de strafzaak te ver binden. Get. kan nogal van haar woorden komen. Ik had eerst gedacht, zegt ze, dat mijn kroonwiel gebroken was en mijn pionhet lag ook niet aan mgn cardan, maar ziet u, het zat in myn as. Ik was zoo goed als vlakbij en toch probeerde die man er door te komen, hy heeft dan ook ter plaatse volledig schuld bekend. Is dat zoo vraagt de kanton rechter aan verd. En verd., die nogal zeker in zyn spreken is, antwoordtgij hebt gehoord wat door die juffrouw gezegd is De Nijkerker koopman C. Derks, die bij de juffrouw in de Ford zat, bevestigt hetgeen zij reeds verklaarde. En aangezien niemand zijn weghelft mag verlaten zonder zich eerst te overtuigen of de andere weghelft vrij is komt als slot f 10.of 5 dagen. vrouw Bording daar zei, heeft hij herhaaldelijk tot zijn tocht genoten gezegdeen dwaas, die thans nog aan de mogelijk heid van het behoud der ver misten gelooft I Wel volgt voor Pauw de onmogelijkheid daar van niet uit het feit, dat de drie zwervers niet door hem zyn opgemerktimmers is het toch zeer goed denkbaar, dat Bording en zyn zoons een heel anderen koers waren uitgedreven, dan dien de anderen volgden ja, zelfs is de mogelijkheid niet buitengesloten, dat de vermisteR en degenen, die waren uitgegaan, om hen te zoeken, zeer dicht in eikaars nabijheid zijn geweest, maar door den mist elkander niet konden zien. Doch de overweging, dat de ongelukkigen nu reeds twaalf etmalen weg zijn, zonder dat men iets van hen gehoord heeft, leidt hem tot de gevolgtrekking dat de hoop, hen ooit weer te zien, moet worden opgegeven. „Moeder," vraagt het kleine meisje plotseling, „waarom zya Vader en de jongens nu niet meegekomen Vrouw Bording weet niet, wat te moeten antwoorden en kijkt Pauw aan, als verwacht ie van hem, dat hij woorden zijn Poeders alleen, wanneer zij de handteekening dragen van den fabrikant A. Mijnhardt. Maagpoeders, Hoofdpijnpoeders, Kiespijnpoeders, Hoestpoeders, Wormpoeders ens. Per poeder 8 ct. Per doos 45 ct. Bij uw drogist. H B. te Doorn spyk is een hardleersche jongeling. Een paar jaar geleden werd hy al gestraft met een tientje boete voor vuurtje stoken en zoowaar staat hij nu weer voor een zelfde feit terecht. Waarom deed je het nou weer, vraagt de Kantonrechter. Ja, zegt verd., waarom deed je het nou weer. Zoomaar. En plotseling bedenkt hy zich 't was om een beetje te warmen. Stel je voor, in een eenzame buurtschap des avonds tien uur een vuur stoken om je te warmen. Neen Henderik, dat was geen gelukkige greep van je. Veldw. Stegeman doet een heel verhaal van de vuurtjes- stokerij in Doornspyk en vaak op gevaarlyke plaatsen. Dien Zondag werden er verscheidene gebluscht. De Ambt. O. M, oordeelt dat het toch te bar wordt en zal een flinke straf vrageneen week hechtenis. De KantonrechterHoor ja het Mijnheer vindt 't het beste zal vinden, om het kind tevreden te stellen Maar Pauw weet van zich zelf zeer goed, dat hy wel met daden, doch moeielijk met woorden troosten kan en ver laat dan ook spoedig de woning van vrouw Bording, met de mededeeling, dat hij honger en slaap heeft en naar huis ver langt. „Waarom zyn Vader en de jongens niet meegekomen herhaalt het meisje, nadat Pauw vertrokken is. „Vader en de jongens komen niet weer thuis," antwoordt met met zachte, doch nadrukkelijke stem de vrouw, die de moeder der kleinen naar huis vergezeld heeft. „Ze zijn weggegaan naar een heel ver land en wie daar een- maai is, komt nooit terug." Het kind kijkt de vrouw na denkend aan. „Waarom zijn ze weggegaan vraagt het eindelijk. „Omdat de Heer van dat land ze geroepen heeft." „En waarom heeft hij ze dan geroepen Wordt vervolgd lv -Êf

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1