NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Plaats een Kleintje Woensdag 5 April 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. 0 ver velnws ch W eekhlait Harderwijker Courant BUITENLAND FEUILLETON. Veertien dagen op een ijsschots „Zij" Crème Verschijnt tweemaal s weeks, ?rijs f 1.20 oer kwartaal. Uitgave firma 1. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. Ad ver tentië n voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nnnspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. Gevaar voor bosch- branden. Ingezonden Mededeelingen. „Gelukkig niet,Maar ff/V men vrouw Bording zuchten. Duidelijke maar sombere taal. Alleenwonende man beroofd en mishandeld. Slachtoffer van ruw spel. Brand. 50 cent. ELNT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Het „Reichsgesetzblatt" van 31 Maart bevat de aangekon digde wet over de voltrekking van de doodstraf. De wet, die bestaat uit twee artikelen, bevat o.a. dat paragraaf 5 van de ver ordening van den rijkspresident tot bescherming van volk en staat, ook geldt voor daden, die tusschen 31 Januari en28Febr. zijn begaan. Voorts kan de rijks- regeering verordenen, dat be straffing van een misdaad tegen de openbare veiligheid door op hanging zal geschieden. Hierdoor is een wettelijke basis geschapen, waardoor de stichter van den brand in het Rijksdaggebouw, Van der Lubbe, door ophan ging terecht kan worden gesteld De Duitsche Rijksminister van Binnenlandsche Zaken zal een besluit publiceeren, waarbij be paald wordt, dat Duitsche onder danen bij bet verlaten van het rijk voortaan van een visum moeten zijn voorzien om de grens te kunnen passeeren. Het visum kan terzelfder plaatse worden verkregen als de visa voor buitenlanders. De hoofdcommissaris van politie te Dusseldorp heeft vol gens het W.B. verklaard dat de joden thans pogingen doen om passen te krijgen om naar het buitenland te kunnen vertrekken, hetgeen als overijld beschouwd moet worden. Daarom is be sloten dat Joden te Dusseldotp 23 Vele uren gaan voorbij en nog altyd drijven de Durgerdammers dicht bij de kust van Schokland. Alle pogingen, in bet werk ge steld, om hun aanwezigheid te kennen te geven, blijven echter vruchteloos, zoodat zij zich dan ook tegen den avond moedeloos op de slede nederzetten, om den twaalfden nacht op het ijs door te brengen. Doch stilwat is dat Met een kracht, die men Jaap niet meer zou hebben toege schreven, is deze eenklaps over eind gesprongen. Sprakeloos wijst hij voor zich uit. „Wat is het vraagt Bording, die zich eveneens wil oprichten, maar wiens krachten thans te kort schieten. „Een schip Iis alles, wat de ander eindelek in staat is, uit te brengen. „Wat 1 f „Een schip 1.Een schip 1. voorloopig geen passen kunnen krijgen, terwijl tevens vastge steld zal worden welke inwoners Joden zijn. Nadere maatregelen blijven voorbehouden. Er wordt op gewezen dat ge noemde personen thans dus niet over de grens mogen, zelfs niet met een geldig paspoort. Volgens de berichten der bladen en dar correspondentie- bureaux heeft de boycot-actie over geheel Duit3chland een vrijwel ongestoord verloop gehad, en zijn slechts op enkele plaatsen kleine conflicten ontstaan. Daarmede is het bewijs ge leverd dat de nationaal-socialis- tische partij baar SS. en S A. manschappen volkomen in de hand heeft. Het is onder de gegeven omstandigheden, nu het antisemitisme in Duitschiand een zoo groote rol speelt, zeker geen kleinigheid een boycot over het geheele rijk uit te voeren, zonder dat het tot gevaarlijke botsingen komt. Daarvoor is niet alleen discipline van de georganiseerde troepen, maar ook van het groote publiek onvermijdelijk. werkt zacht en weldadigUw huid ontwaakt tot nieuwe schoon heid onder haar aanraking. In piijzen van 203045 en 75 cent In verband met de waarschu wingen van het Staatsboschbe- heer en andere autoriteiten, om ook in dezen tijd, en niet alleen in den zomer, groote voorzichtigheid te betrachten in bosschen en op de hei om brand te voorkomen, heeft het persbureau Vaz Dias een onderooud met den heer J Westrik, voorzitter van de Veluwsche boscbbrandweer, bur gemeester van Barr.eveld, ge had. Men vroeg den heer Westrik het een en ander te vertellen over zijn organisatie en het gevaar van bosch- en heide- bra den in bet algemeen. „Natuurlijk wil ik heel gaarne o God, een schip 1" „Ja, nu zie ik ,t óók't Zal uitgestuurd wezen, om ons te zoeken 1 Kun jij zien, wat bet voor een vaartuig is, Jaap F* „Ik ge oof een tjalk, Vader. Kijk, kijk, het zet op ons aan I" Jaap grijpt den peilstok en zwaait hem woest heen en weder. In hevige spanning zien de zwervers het witte zeil. „Zouden ze ons zien F" fluistert Klaas, d e van uitputting rauwe lijks meer spreken kan. ,,'k Zou denken van wel," meerit Klaas. Heidaar menschen help help I" Nog eenige minuten blijft de hoop levendig in hun hart, door de bemanning van de tjalk te zullen worden gered. Dan ach daar verandert het vaartuig plotseling van koers het zeil wordt kleiner en kleiner en verdwijnt weldra spoorloos in de nevelige verte. Een rauwe gil klinkt over het ijs. 't Is de wanhoopskreet van den beklagenswaardigen vader, die reeds meende, zich en zijn zoons in veiligheid te zien, maar nu niet meer twijfelen durft, of zy zyn met hem ten doodc opgeschreven iets vertellen over de Veluwsche boschbrandweer, waarvan ik voorzitter ben. Ja, naar aanleiding van het beruchte bosch- en heide brandjaar 1929, heb ik be vreesd voor onze mooie bosch- en en heidevelden het idee gevormd, om een organisatie te maken, waarbij in den ver volge te rekenen zou zijn op georganiseerde brandbestrijding Ik kreeg dadelijk hulp en bijval van de staatshoutvester C K. van 't Hoff te Apeldoorn, die, sedert wij deze organisatie opbouwden, de yverige secre taris is Als penningmeester fungeert de opperhoutvester van de Koningin, jhr. van Suchtelen van de Haere. Verscheidene burgemeesters o a. van Eds, Putten, Ermelo, Apeldoorn en Hattem, hebben in het z g. werkcomité zitting, evenals de inspecteur van de Nsderlandsche Heide- Maat schappij. De bedoeling was, en wij bereiken zulks ook, dat er in elk dorp en elk boschgehucht, een ploeg mannen, die het vak verstaan, zich zouden be schikbaar stellen om bij het eerste brandalarm uit te rukken en den brand te bestrijden Iedere groep beeft een bepaald gebied, waar buiten de menschen niet mog-n gaan blusschen, zonder daartoe ontvangen op dracht. Zulks om te voorkomen, dat allen naar één brand snellen en groote gebieden alsdan zonder toezicht en hulp zouden zijn. Het comité heeft, met het oog op beter en snellere brand melding, verscheidene brand- torens met telefoon geplaatst, o.a. een ijzeren toren op den Stakenberg by Elspeet, op welke torens richtingschijven zyn aan gebracht, welke de brandwach ten die op brandgevaarlijke tyden deze torens bezetten, gebruiken, om met een juiste plaatsbepaling van het bran dende gebied, dit te kunnen melden Voorts zijn er op vele plaatsen tusschen Hattem en Ede, gereedschapsdepots, schop pen en kapmessen bevattende, welke, volgens contract met aldaar wonende vrachtauto houders, onmiddellijk per vracht wagen, waarop ook veel brand- GEDEELDE SMART XI. „Moeder, een botter in zicht, een botter in zicht I" Met dezen uitroep komt vrouw Bordings twaalfjarige zoon die van school huiswaarts keert, de woning binnenstormen. „Ze zeggen, dat het de botter van Pauw is 1" vervolgt hy, hijgende van 't Ioopen en zonder nader aan te duiden, wie die „ze" zijn, snelt by weer naar buit-n Vrouw Bording is bij de mede- deeling van haar zoon opge sprongen. Snel neemt zij haar jongste meisje op den arm en haar kleinsten jongen aan de hand en ijlt er mee haar woning uit. Inderdaad, heel in de verte nadert een botter. ,,'t Is de schuit van Pauw," zegt met groote beslistheid een der vele visscherlui, die insgelijks op den dijk staan uit te kijken. „Waar zie je dat zoo gauw aan vraagt een ander. „Wel, aan dat witte stuk in zijn zeil „Nu je 't zegt zie ik het óók nou maat, jij hebt vooreerst ook geen bril noodigl" ït' /J Inderdaad Er bestaat geen beter middel tegen slechte spijsvertering en verstopping, Zacht werkend. 0.65 per flacon. weerleden mederijden het terrein ingaan. Door de ervaring geleerd, hebben wij ook gezorgd, dat de groepsleiders melkbussen heb ben, welke gevuld met frisch water, naar het terrein van den brand gebracht worden. Het is n.l. een soort marteling, soms uren te moeten blusschen in de stralende zon en de gloeiende heide, zonder af en toe een teug frisch water te krijgen. Uit de bijdragen per H A., van de aangesloten boschbezit- ters en die van de groote lichamen, Kroondomein, Staats- boschbeheer, Heide-Maatschapplj alsook de subsidies welke vele gemeenten geven, bestrydt het comité de kosten van het boven omschrevene en van de bluschkonen. Zy, die wel eens een bosch- of heidebrand hebben bijgewoond weten hoe zwaar het bluschwerk is, zoodat den boschbrandweerleden, die ten allen tijde klaar staan, loon voor dit werk toekomt. Zelfs al kan het comi eenige vergoeding geven dan nog is het te ptijzen. „Is het brandgevaar in de bosschen gecuitidcde laatste jaren toegenomen tengevolge van het steeds intensiever ver keer f" „Ja, het toenemende vreem delingenverkeer, bet steeds meer aanleggen van rijwiel paden, het steeds meer „terug- keeren naar de natuur", brengt óók altijd grootere gevaren vóór die natuur. Vele iandge- nooten vergeten nog maar al te vaak, dat, in het tijdvak MaartSeptember groote voor zichtigheid met vuur in heide en bosch, geboden is, bij droogte en dikwijls harden wind. Al zoude onze regeling nog kijk, daar staat vrouw Bording ook. Wat zien ze er vervallen uit, hè F" „Treurig, treurig I Ik kan me ook zoo best begrijpen, wat een angst ze heeft uitgestaan Wil je wel gelooven, dat de drie Bordings mij zelf geen oogenblik uit de gedachte zyn „Mij evenmin en ik kan je wel eerlijk zeggen, dat ik er 's nachts menig uurtje door wakker heb gelegen. Ik denk maar zóóalle harten bij je eigenwat vandaag een ander gebeurt, dat kan je morgen zélf overkomen." „Zoo is het en of er al lui zijn, die meenen, dat het hun eigen schuld is, ik zeg 't had iedereen kunnen gebeuren. Intusschen zyn aller oogen op den aankomenden botter gericht. „Pauw heeft den wind niet voor 't lapje Imompelt een der toeschouwers, die ongeduldig wordt. „Hij heeft hem precies tegen," verbetert een ander, „want de wind is pal zuidwest." „Dan kan 't nog wel een half uur aanhouden, eer hij hier is." „Een half uur 1hoort zoo goed zijn opgezet, als het publiek niet medewerkt, zullen er toch, ook al worden er overal bosch-brandweren opgericht, gelijk er al verschei dene zijn, steeds branden blij ven voorkomen. En dat is erg jammer, want wij hebben voor ons volk van acht millioen zielen toch al niet te veel natuurterrein over, waar men „tot zich zelve kan komen". Wij moeten er zeinig en voorzichtig mee zyn. Laat de ouderen het voor beeld van padvinders Jeugd- centrales, enz. volgen. Van die hebben wij medewerking en geen last te vreezen. Het Zendingsbureau giro 6074 vraagt ons plaats voor het volgende Dat wij den laatsten tijd spaar zamer zijn met berichten over den financieëlen toestand onzer Corporaties, schrijve men niet daaraan toe, dat deze beter zou zijn dan tevoren, want helaas is het tegendeel het geval. De moeilijkheden worden bij den dag grooter. Terwijl wij verleden jaar in de maand Maart ruim f 81.000.— ontvingen, zyn wij nu na 20 dagen gekomen op een bedrag van f 22 000.Als men bedenkt, dat er per maand ruim t 90 000noodig is, en dat er op 1 Maart reeds een achterstand was van f92.200. kan men begrijpen, dat wij door te spreken van bij den dag grooter wordende moeilijkheden werkelijk niet overdrijven. Boven dien moeten wij in Maart de gelden hebben om in Indië in de volgende drie maanden het werk te financieren Deze gelden, die reeds uitgezonden hadden moeten worden, zijn er bij lange na natuuriyk niet Zelfs niet voor een balf kwartaal. Deze cijfers spreken duideiybe maar sombere taal. Wij verliezen den moed niet, wij hebben dikwijls van God ongedachte verrassingen ont vangen, wij willen ook niet meer dan noodig is over deze moeilijk heden spreken, vandaar de be perking in de berichten erover, maar nu iederen dag de giro een teleurstelling brengt, al zijn wij natuuriyk ook voor de enkele honderden guldens dankbaar, is Vele kijken haar medelijdend aan Hemel I hoe is zij veranderd, sedert wij haar het laatst zagen. Zie, haar gestalte is gebogen onder het leed der bange dagen, die achter baar liggenbaar aangezicht is vermagerd door de ontzettende angsten, waaraan zij voortdurend ten prooi is geweest. Met starende oogen ziet zij bet vaartuig naderen, al is het langzaam. Zij kijkt uit, of ze nog geen menschen aan boord kan onder scheiden, want kan ze d&t een maal, o, dan zal ze ook aan stonds weten, of haar laatste hoop verwezenlijkt is, of dat zij haar gelieven tot de dooden moet rekenen. Maar geen menschelijke ge stalte is nog aan boord waar te nemen. „Komt Vader nn haast thuis, moeder F" vraagt het meisje, dat vrouw Bording op den arm heeft. „We hopen het, kind," ant woordt de moeder met trillende stem. „Wat zal hy veel visch mee brengen I" snapt het kind voort. „Vader is immers zoo lang weg geweest, om bot te vangen, niet de noodzakelykheid ons opge legd deze dingen nog eens kort en klaar bekend te stellen. In de hoop, dat men op deze nuchtere mededeeling een geest driftig antwoord zal geven. Zaterdagavond is te Posterenk, een buurtschap by Wilp onder Voorst de alleenwonende 50- jarige J. Visch overvallen en beroofd. Twee mannen, waarschynlijk gemaskerd, zyn de woning binnen gedrongen, hebben den bewoner aangevallen, hebben hem uit het bed gesleurd naar buiten, aan handen en voeten gebonden, en een zak over het hoofd geslagen, vastgemaakt met een touw om den hals. Zij hebben hem ook verwond aan het hoofd. Het is gebleken, toen men den man vond, dat waarschynlijk een bedrag van f 176 is gestolen. De overval is ontdekt door een buurman, die de woning pas seerde, gekerm hoorde en toen Visch bloedend en in den be schreven toestand op den grond vond liggen. De man is naar het ziekenhuis te Deventer gebracht. Zijn toe stand is zorgwekkend. Zondag kwamen bij den voet balwedstrijd Gelria IITheole II twee spelers met elkaar in bot sing, met het gevolg, dat de 21-jarige H. Gerritse in het ziekenhuis te Veip moest worden opgenomen. Hy is thans, na een operatie, aan de gevolgen van het ongeluk overleden. Zaterdagavond omstreeks half acht is de meubelzaak annex woonhuis van R. Dqkstra t« Tolbert, gemeente Leek, tot den grond toe afgebrand. Van den inboedel kon niets gered worden. De oorzaak is onbekend. Door den sterken wind liepen de om liggende perceelen gevaar, doch de brandweer uit Leek kon ze behouden. De schade wordt door verzekering gedekt. waar Moeder F Waar zou hij toch zoolang geweest zyn F" Het is de arme moeder, of haar hart verscheurd wordt, by de onschuldige en toch zoo ver- schrikkeiyke vragen van haar kind. „Ik weet het nietik weet het niet 1" fluistert ze, byna niet in staat, om te speken. „Als Jaap weer thuis is,', vervolgt de kleine, op recht kinderlijke wyze plotseling van onderwerp veranderend, „zal ik hem vragen, of hij voor my ook zoo'n scheepje maakt, als hij voor broer gemaakt heeft. Mag ik het dan in de tobbe laten varen, moeder F„ „ja," knikt vrouw Bording, terwijl haar de tranen langs de wangen biggelen. De botter is intusschen wat naderbij gekomen. Een der visschers, met oogen als verrekijkers, zooals een van zijn vakgenooten eens van hem gezegd had, fluistert zijn makker iets in het oor. Deze verbleekt. „Zes man maar aan boord F" vraagt bij ontzet. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1