CREDIETEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. Veldhuizen. Raadsvergadering Harderwijk Rust, kalmte en zeifbeheerschino Zaterdag 1 April 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 26. H&K DER WIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, POTTEN, enz. Veertien dagen op een ijsschots NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK FEUILLETON." ANT. W IJKE Verschijnt tweemaal swa®Ës. - Prijs f 1.20 per kwartaal. - Uitga?» flrmi 1. WEDDliG, Donkerstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en geklenrd. ËRMELOSCHE K&N TTE EKEN IN GE N. ,,'t Is mogelijk, dat ze een 30 Maart 1933. En waarlijkde wind, die hen eerst in ds ricnting der Noordzeegaten heeft gevoerd, stuwt hen thans, nu zij zich Intusschen is de lichamelijke Kantoor Harderwijk: LUTTEKEPOORTSTRAAT 16. srca Jaru. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Aanbevelend, XXVII. In de bewogen dagen vlak voor de Kamerverkiezingen mag een kantteekening ter registratie der hoofdstrooming in Ermelo niet ontbreken. Men stelle zich Ermelo voor conservatief tot in de hoogste verheffingengeinfecteerd met een schotjesgeest als bijna geen andere gemeente in Europa onverschillig voor de groote lijn. O, die schotjesgeestEen Ernaeloër leeft niet genoeglijk tenzij in een huis met sterke grendels en dikke, eikenhouten blinden. Zijn erf is bovendien omringd door een hoogen wal, begroeid met doornig gewas Het toegangsweggetje er heen kronkelt zich langs onbetrouw bare veenmoerassen en door onontwarbaar kreupelhout. Zoo w 4 s Ermelo tot voor kort. Maar gelijk een schok een mensch opeens de oogen kan openen voor de realiteit der dingen hij ziet om zich heen en verbaast zich over zichzelf I zoo schijnen de catastrofale ge* beurtenissen der laatste weken ons dorp plots te hebben wakker geschud en tot nieuw leven ge wekt. Er broeit iets, neen, dat beeld is onjuister vlamt iets in de Ermelosche harten. Bij velen, zeer velen, zijn de schuttingen neergeploft en voor velen is dc forsche lijn zichtbaar geworden. Natuurlijk zijn er nog, die willen argumenteeren en rede neeren en philosopheeren en fantaseeren jawohlDoch hun armelijk wimpeltje vangt nauwelijks wind en hangt slapjes neer. 22 Wel doet zich bij Bording en Jaap hetzelfde verschijnsel voor, maar tot nu toe in veel mindere mate dan bij Klaas, die, minder sterk van lichaams gestel dan de beide andere, reeds van den beginne af het meest van hun drieën de ge* volgen der doorgestane ellende heeft ondervonden' „Kunnen we niets voor je dosn vraagt Bording' die zich voi medelijden naast zijn zoon neerzet. „Nietsniets I" zucht Klaas, terwijl hij van pijn ineen krimpt. ,rProbeer zelf eens, je klompen uit te krijgen." „Onmogelijk; 't is of ze rondom mijn voeten gegoten zitten 1" Bording slaakt een diepen zucht. Zelf heeft hij lichamelijk nameloos veel geledenmaar dag aan dag het lijden van zijn Jtinderen te moeten aanschouwen Ingezonden Mededeelingen. Het Zwakke Punt. Het zwakke punt voor mannen en vrouwen vormen de lendenen, welke zoo licht worden aangedaan door overspanning en zorgen, door kou vatten en tal van andere oorzaken. Dientengevolge komen scherpe, stekende pijnen in den rug, urine- stoornissen, waterzuchtige zwellingen, hoofdpijn duizeligheid en rheuma- tische pijnen ook vaak voor. Plaatselijke behandeling kan tijde lijk verlichting geven voor sommige dezer ongemakken, doch de eenige wijze om gezond te worden en te blijven is door het versterken der verzwakte organen met Foster's Rugpijn Pillen. Dit speciale middel behaalde reeds jaren lanz een onge ëvenaard succes tegen rheumatiek, spit, ischias, waterzucht, urinestoor- nissen, lendenpijn en blaasstoornissen „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a fl.—,fl.75 en f 3.per doos." Men is 't gezeur over allerlei futiliteiten beu het huis staat in brand en men vraagt niet naar gemoedelijke onderonsjes en academische rechthaberei. De kostbaarste goederen loopen ge vaar aanpakken, redden is 't parool. Men voelt Onze tijd eischt een d&ad, en maakt zich op ten strijde. Er zijn tallooze kiezers en kieze ressen, die niet meer kijken naar partij- of groepindeelingen. Die verbluffend teeken der tijds onderscheid maken tus- schen primair en secundair. Die uitzien naar een MAN. In dezen geestestoestand is de belangstelling, van Ermelo voor allen, die iets te zeggen hebben, overweldigend. Dr. Colijn, die optrad in een kerk met 900 plaatsen, zag een schare voor zich van over de 1300 en indien het gebouw groot genoeg was geweest en de toe gang onbelemmerd, zou het aantal zijn gestegen tot drie duizendvogels van allerlei nationale pluimage. Ia een zaal, berekend voor 50 personen, vond ds. Van der Voort van Zijp, de fascis;., meer dan 100 toehoorders. Ik heb een verstokt liberaal en een tot dusver vurig C H, hooren verklaren, dat de rede voeringen van beide politieke voorvechters hen hadden ver kwik! en bemoedigd Behoort u tot de spotters, die hun schouders over Ermelo ophalen Kom dan eens kijken, zoodra er weer een politieke vergad ring is enverwonder u met mijN. K. B zie, dat verscheurt hem het hart. O, ware het mogelijk be reidwillig zou hij zijn leven geven, om het hunne te behouden. Doch wat kan hij doen, hij, die zelf bij den dag zijn krachten voelt minderen Zoo peinst de arme vader en heete tranen biggelen hem langs de vermagerde wangen. Niets niets kan hij voor hen verrichten niets aanwenden ter verzachting van hun leed. Zal hij dan toch ten slotte het vreeselijk schouwspel moeten beleven, zijn zoons te zien ver drinken in den waterplas, waar op sij gedurende hun korte leven reeds zooveel uren hebben rondgedobberd, om een schamel, maar eerlijk stuk brood te verdienen Ja, waarlijk het heeft allen schijn, dat de dood over ons drietal besloten is. Nog steeds waait de wind uit het zuiden en voert hen langzaam, maar zeker, in de richting der Noord zeegaten „Zou je denken, Vader," vraagt Jaap eensklaps, „dat de lui in Durgerdam nog moeite gedaan hebben om ons te vinden f" Gehem vertrokken Oude woningen Landbouwers leed Hebben ze aan de wei een koopje of niet? Naar de werkverschaffing Qeen afslachting van Harderwjjker koeien Jansen geen land- bouwspecialiteit Den Herder naar de Tweede Kamer Verschil in be cijfering Arendsen raakt de draad kwijt en Poorter f 13000 Weeshuis-narigheid Het borstkind. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig de heer G<ihem. Na ongewijzigde vaststelling van de notulen der vorige ver gadering deelt de VOORZIT TER mede dat van den heer J Gehem is ingekomen een schrijven, waarbij hij bedankt als lid van den Raad. Dank. De VOORZITTER spreekt ongetwijfeld namens den Raad, wanneer hij den heer Gehem dank zegt voor de diensten door hem als raadslid aan de Ge meente bewezen en die hij ver vulde op de naar zijn oordeel beste wijze En al was men 't niet altijd mat zijn gedachten eens, toch dwong de wijze waarop hij van zijn zienswijze deed blijken, respect af. Ingekomen Verder zijn ingekomen tal van besluiten van Ged Staten goed keurende verschillende raads besluiten, waarvan we noemen de ^overeenkomst met de P. G E. M. inzake levering van stroom langs den Parellelweg, verkave ling van gronden langs dien weg. De heer B. den Herder zond bericht dat hij de benoeming tot Regent van het Burgerweeshuis aanneemt De Schietvereeniging „Willem Teil" dankt voor de ontvangen medaille voor haar concours. De Commissie van toezicht op de H B. S af- deeling van het Chr. Lyceum diende het jaarverslag in. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van het ver slag van den gemeente-genees heer Dr Penning, wijst de heer DEN HERDER er op dat de daarin gegeven wenk om de school-kapstokken te nummeien wel overweging verdient. De p———————■MM— botter nebben uitgestuurd," is het antwoord„maar als dat het geval is, zal hij allang weer in de haven zijn terug gekeerdWat zullen de lui hebben kunnen uitvoeren tusschen ai dat ijs en in dien dikken mist van de laatste vier dagen 1" „Dan hebben we vooreerst ook geen kans, een vischschuit te ontmoeten," antwoord Klaas „Zoolang er nog zooveel ijs is, varen de lui nog niet uit „Je kunt nog niet weten, Jaap. Wij hebben toch vroeger ook wel langs de kusten ge vischt, ai zat de zee in 't midden nog voi ijs. Als we nu nog maar eens het geluk hadden, dat de wind ons naar de kust dreef, wie weet, of we dan niet door den een of anderen vis- schei man zouden worden opge merkt." „Dat kon dan wel eens ge beuren," merkt Jaap op, terwijl hij naar de lucht kijkt. „Waarom f" „Omdat de wind omgeloopen is. Kijk maar, Vader, hij is noordwest geworden." VOORZITTER zegt dat m.-n er al mee bezig is. De heer VERHOEF vraagt bizondere aandacht voor hetgeen door Dr. Timmers in zyn ver slag gezegd wordt over de slechte woningen. Daaraan dient veel aandacht te worden be steed. De VOORZITTER antwoordt dat B. en W. reeds een schrij ven terzake deden uitgaan aan Gezondheids-commissie, genees- heeren en dir. van Gemeente werken. De heer COLDER heeft van de menschen bij de werkver schaffing wel gehoord dat ze voor een woning die eenigszins passend was een huur van ongeveer f4 moesten betalen, hetgeen inderdaad te bezwaarlijk is De bouwvereeniging „Gord Wonea" sukkelt ook ai met wanbetalers. Waarmede spr. maar wil zeggen dat de prakti sche uitvoering van woningver betering wel eenige bezwaren zal ontmoeten. De heer DEN HERDER zegt dat er groote behoefte is aan goedkoope woningen. Daarom voelt spr. meer voor opknappen van oude woningen door aan brengen van meer lucht en licht, dan om nieuwbouw ter band te nemen. De heer COZIJNSEN twijfelt er niet aan, of B. en W. zullen wel voldoende aandacht aan de rapporten van de dokters wijden. Toch wil spr. even wijzen op de m-dedeeling betreffende het voorkomen van venerische ziek ten, op alcohol-misbruik en Snoeperij door bedeelden. De VOORZITTER acht de rapporten nu wel voldoende be sproken, waaruit de heer COL DER den indruk krijgt dat nu niemand er meer iets van zrggen op een paar uren afstands voorbij Enkhuizsn bevinden, in zuidwestel^ken koers voort, zoo dat zij verwachten, binnen niet te langen tijd Urk in zicht te krijgen. Uren lang staren zij dan ook it de richting, waarin zij ver* onderstellen, dat dit eiland liggen moettotdat de wind zich tot een storm verheft, zware regenbuien zich over de Zuiderzee ontlasten en dikke wolken den horizon bedekken. „Dat loopt ons alweer tegen, Jaap 1" zucht Bording „Alles alles loopt ons tegen 1" is het sombere ant* woord. De Maandag en de eerstvol gende dagen gaan voorbij, zonder dat het weder eenigszins gun stiger wordt. Woeste stormen en regenbuien jagen de zee hoog op, stuwen het water over de ijsschots, waarop onze drie visschers ronddrijven en doen hen bibberen van kou in hun doornatte kleeding. Waar zij gedurende dien tijd zwerven, weten ze niet met zekerheid te bepalen, al ver moeden ze, dat ze zich tusschen Urk en Schokland bevinden. Zitdag ERMELO, Woensdags- en Zaterdagsavond van 7—9 uur, Horsterweg A aio. mag. De VOORZITTERdie indruk is voor uw rekening. De rapporten worden voor kennisgeving aangenomen. Belasting. B. en W. stellen den Raad voor om de opcenten op de Gemeentefonds-belasting evenals vorig jaar vast te stellen op 65. En verder, om wederom te vragen de verklaring dat het gemiddelde peil der wedden en loonen van het personeel niet voor verlaging in aanmerking komt, zoodat korting op de Rijksuitkeering achterwege kan blijven. Aldus wordt besloten. Gemeenteweide. Ofschoon de voordeelen van het b<*zit der Gemeente-weide, zoo schrijven B. en W. aan den Raad, door verdere verlaging wel zeer gering worden, komt het 't College toch gewenscht voor om in verband met de ongunstige tijdsomstandigheden voor 1933 opnieuw een verlaging toe te passen en het weidegeld te bepalenvoor jong vee op f 22.50 en voor het overige vee f 25.onder bepaling dat voor alle dieren hetzelfde tarief zal gelden. (Thans is de regeling zoo, dat men boven een zeker getal stuks vee van een eigenaar hooger weidegeld moet betalen.) De VOORZITTER deelt mede dat dd. 22 Maart is ingekomen een adres van een groot aantal veehouders met verzoek om verlaging van weidegeld. Adres santen konden niet weten dat B. en W. zelf reeds met derge lijk voorstel zouden komen. De heer JANSEN vraagt waarom over het voorstel Ben W. het oordeel van de Commissie toestand der ongelukkigen in alle opzichten deerniswaardig geworden. Uitgeput liggen ze naast el kander op de slede, verkleumd en stijf, door niets beschermd tegen de ruwhied van het weder. Bovendien heeft zich bij Jaap en zijn vader hetzelfde verschijn sel voorgedaan als bij Klaas Hun voeten, die reeds verleden week neiging tot zwellen ver toonden, zijn thans ook zóó opgezet, dat ze in de klompen vastgeklemd zitten en een ver schrikkelijke pijn de mannen doet ineenkrimpen. Arme, arme mannen uw lot is bitter, bitter hard Het is Donderdag, den 25sten Januari. De storm is bedaard, de regen heeft opgehouden, de wolken zijn meerendeels weggedreven. Doch tegelijkertijd hebben de zwervers een ontdekking gedaan, die hen eenige dagen geleden met blijdschap zou hebben ver vuld, maar waarvan zij, na al de teleurstellingen, die zij reeds hebben ondervonden, nauwelijks iets goeds durven hopen. Ze zijn namelijk niet ver van de kust vaa Schokland. Ze zien de visscherswoMBgenzij zien keeren weer terug na gebruik van Mjjnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apath. en Drogisten. voor de Landerijen niet is ge hoord. De VOORZITTER: omdat het een gevolg is van een reeds bij de begrooting genomen be sluit. De heer JANSEN, voortgaande dankt B. en W. voor hun voor stel tot verlaging. De toestand bij den landbouw was nimmer zoo slechts als thans. De oudste landbouwers kunnen zich zulk een terugslag niet herinneren. En dat geldt voor alle takken van het landbouwbedrijf. In het gemengde bedrijf, zooals zich dat hier voordoet, is alles lam geslagen. Was het voorheen de vaste gewoonte om met de op brengst van de vroege aardap pelen de landpacht te betalen, nu is dat product waardeloos, evenals dit met de late aard* appelen het geval is. In massa's zijn die nog in de kuilen aan wezig. Een andere bron van in komsten waarop men vroeger rekende was het mesten van vette kalveren thans levert ook dit geen gewin meer. De op brengst van de melk is droevig met inbegrip van rijkssteun vier en een kwart cent. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de menschen het hoofd boven water houden. Spr. geeft toe, dat de opbrengst van de wei niet zoo beduidend meer is, maar dat kan de kleine land bouwer niet helpen Het voor den rook uit de schoorsteenen opstijgen zij zien de Schokkers, die zich op hun loopbrug van de eene buurt naar de andere begeven. Doch het vertrouwen in de toekomst hebben zij verloren en schoon zij zich opnieuw ge reed maken, de aandacht op zich te vestigen, verwachten zij dezen keer al zeer weinig goede gevolgen van bun pogingen. Hoor, daar verheft zich hun geroep zie, daar vertoont zich weer de peilstok, thans van den halsdoek van een der mannen voorzien. Doch hoe zwak en machteloos klinken hun stemmen over de ijsschotsen. Niemand dan ook, die hun bede hoortniemand der Schok kers, die vermoedt, dat op korten afstand van hun veilige en welverwarmds woningen, drie hunner medemenschen uitgeput en uitgeteerd, doornat en ver stijft van koude, rondzwalken op een broze ijsschots, aan alle kanten wegsmeltende en nauwe lijks ruimte biedende voor het drietal, dat zij draagt. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1