NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: bditbmlaIF feuilleton.- Woensdag 29 Maart 1933 Negen en TacÉtigste Jaargaag. No. 25. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. OvervelawschWeekblad Veertien dagen op een ijsschots Schoonmaak Harderwijker Courant verschijnt tweemaal s weeks, Prijs f 1.20 per kwartaal. - Uitgave (Irma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Hierdensche Courant. De Nnnspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Courant. Gemengd Nieuws. Geen van drieën, die bet Zweefvliegen op de Veluwe Auto over den kop. Twee boerderijen en een werkplaats uitgebrand. Met hun leed) De wolf is gevangen. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Ad v er t e ntië n voor het Te Genève is een begin ge maakt met de algemeene be schouwingen over het ontwape ningsplan van MacDonald, nadat het voornemen, om de conferentie tijdelijk te schorsen in verband met het voorstel van Mussolini betreffende nauw overleg tus- schen de vier westelijke mogend heden, was afgewimpeld als ge volg van het van verschillende zijden gerezen verzet tegeD een eventueele voogdij van de Groote Vier. Voor het debat bleek intus- schen uit den aard der zaak nog weinig animo te bestaan. Onder de gegeven omstandig heden willen de groote mogend heden waarschijnlijk voorioopig een afwachtende houding aan nemen en eerst achter de cou lissen nader voeling met elkaar nemen, nu de onzekerheid omtrent de houding van het nieuwe Duitschland door de rede van Hitier voor een groot deel is weggenomen. Het is nu althans duidelijker geworden, dat er aanleiding bestaat de houding van Duitsch land op internationaal gebied met niet al te groote bezorgd heid te beschouwen, daar de rijkskanselier zich over het alge meen vrij gematigd heeft uit gelaten en het niet buitenge sloten lijkt, dat er met hem te praten valt op bepaalde voor waarden. Voorioopig schijnen de dis cussies in de aigemeene com missie zich derhalve te zullen 21 ,,'k Zie de wijzerplaat glin steren 1" juicht Jaap weer. „Kun je ook zien, hoe laat het is vraagt Klaas. „Nee, dat met, maar stil!... Wat is dat Luister „Wat is er dan?" „Stilhoor je daar niets „Ja, ik meende, dat ik een hond hoorde blaffen." „Ik ook 1" zegt Bording „Stil.laten we nog eens luisteren." „Heb je 't gehoerd?" vraagt Jaap na eenige oogenblikken. „Duidelijk,''antwoordt Bording. ,,'t Is het blaffen van een hond." Is het wonder, dat de zwervers in de hoogste opgewondenheid verkeeren „Daar hoor ik het weer 1" roept Klaas, ,,'t Komt van Enkhuizen." „Dan moeten de Enkhuizers ons óók hooren, als we zoo hard mogelijk schreeuwen gaan," bepalen tot de delegaties der kleinere landen. Hetgeen van die zijde werd te berde gebracht, was vrij bemoedigend voor de kansen op een welslagen van het plan-MacDorald, althans wat betreft diens denkbeelden in de groote lijnen. Door verschillende sprekers werd principieele in stemming betuigd met het Brit- sche bemiddelingsplan, dat, zoo als men weet, bedoeld te zijn een samenvatting van en een compromis tusschen de ver schillende denkbeelden en wen- schen, in den loop van de ent- wapeningsdebatten van verschil lende zijden geopperd. Men zal zich herinneren, dat het plan-MacDonald berust op vijf hoofdgedachten. De Britsche premier stelt zich voor, dat een ontwapeningsconventie tot stand wordt gebracht voor vijf jaar, welke conventie een flinke wapeningsvermindering moet brengen om te doen blijken van den goeden wil van de zwaar gewapende staten (zoodat Duitschland het argument wordt ontnomen om tot herbewapening over te gaan op grond van woordbreuk der gewapende statei Verder wil dan Mac Donald op die vermindering een afdoend internationaal toezicht toegepast zien, terwijl een per manente ontwapeningsconferen tie een tweede conferentie moet voorbereiden ter krachtige voort zetting van het thans te be ginnen werk. Het welslagen van een en ander moet bevorderd worden door het intusschen houden van politieke besprektu- gen, teneinde daardoor te komen tot een opheldering van de in ternationale atmosfeer, waaron der dan wel verstaan zal moeten worden een kracntige actie om te komen tot een herziening van de vredesverdragen ter weg neming althans van die regelin gen, welks de grootste gevaren voor den vrede en de grootste belemmeringen voor een ont wapening op een schaal van eenige beteekenis beteekenen. Duitsche Joden. Aan da „N.R.Crt." wordt ge meld, dat te Den Haag da laatste dagen door bemtddelirg van een aldaar woonach i* Joodsche familie ve<scniilsnd<- zegt Hording. „Laten we daarmee wachten, Vad*r, totdat we nog wat dichter bij de stad zijn, a* ders vermoeien we ons noodcloos," is de raad vin Jaap, die er aan denkt, dat hun zwakke krachten hen tot luid schreeuwen wel niet meer in staat zullen stellen. En het drietal wacht. „We komen nists nader zegt Boiding eindeüjk, met een blik - aar den toren van Enkhuizen. „Maar we drijven toch ook niet af," troost Jaap. „Als we dan maar niet voor bijdrijven,', vreest Klaas. Boiding zegt niets, al deelt hij de vrees van zijn oudsten zoon. Voor zoover bij kan ni gaan, 'g de wind zu d zoodat het ze<r wel mog-üjk is, dat ze dan uithoek van Noord-Holland waarop Enkhuizen gelegen is, voorbijdrij ven, zonder door iemand te worden opgemerkt. Weer wachten de mannen eenigen tijd. Niemand van hen echter, die thans een woord spreekt, al is hun ziel met dezelfde gedachte vervuld. Zij naderen niet, dat is zeker. Dry ven zij dan af? woningen zijn gehuurd ten be hoeve van een aantal Joodsche gezinnen die thans in Duitschland woonachtig zijn vooral in Frankfort en naasten omtrek, doch ook in andere steden van het Duitsche rijk doch die in verband met het optreden der nat. soc. het raadzaam hebben geoordeeld Duitschland te ver laten en zich metterwoon in de residentie te vestigen. Onder hen, die herwaarts komen, bevindt zich ook een Joodsche familie van Nederland- scha nationaliteit uit Berlijn, die in de jongste gebeuttenissen aanleiding heeft gevonden met achterlating van verschillende bezittingen de wijk te nemen. De auto van deze familie, die te Berlijn in beslag genomen was, is na bemiddeling van den Nederlandschen consul weer te harer beschikking gesteld De N.V. Nationale Lucht- vaartschool heeft, in overleg met de Kon. Ned. Vereeniging voor Luchtvaart, in principe besloten tot stichting van een vijfde afdeeling op een nader aan te wijzen plaats op de Veluwe. De bedoeling is deze afdeeling in te richten tot Cen trale Zweefvliegscbool van Neder land, waar de leden der vele Nederlandsche Zweefvliegclubs en de talloozen, die niet in de gelegenheid zijn zich bij één dier clubs aan te sluiten, onder wijs in het zweven kunnen ont vangen. Voor de laatste cate gorie van leerlingen zal het onderwijs dus van meet af aan gegeven worden, terwijl het zich voor de eerste categorie veimoedelijk zal bepalen tot ^die oefeningen, die in het alge meen voor een zweefvliegclub re kostbaar zouden zijn (ver schillende hoogstartraethoden, optrekken achter een motor vliegtuig, enz,). Aan de school, die onder deskundige leiding zal staan van een daartoe gebeel bevoegd instructeur, zal een kamp worden verbonden, waar jongens eo meisjes van 14 jaar en ouder kunnen worden ondergebracht en verzorgd Getracht wordt een geschikt zomerhuis te vinden, waarin een 25-tal leerlingen onder degelijke leiding kunnen worden gehuisvest en gevoed. zich z lven durft bekennen. „We moesten maar eens roepen I" raadt Bording eindelijk, terwijl hij zxb, ondanks het gure weder, het zweet van het gelaat wischt. Oogenblikkelijk klinken er drie stemmen over het ys. „Hei ho, menschenHelp, help I" roepen de tobbers. Maar hoe Zijn dat dezelfde stemmen, die, juist een week geleden, zich zoo krachtig ver hieven vóói de Uitdamache kust 't Is bijna niet te gelooven. Hoe zwak klinkt hun roep, al schreeuwen ze zich de keel droog, al doen hun de longen pijn van de geweldige inspan ning „Dat zal niemand hooren," zegt Bording dan ook ten laatste moedeloos. „Laten we maar weer een noodvlag maken Die zal misschien gezien worden." De raad wordt opgevolgd de noodvlag gezwaaid. Geen enkel verschijnsel aan de kust echter bewijst den zwervelingen, dat ze zijn opge merkt. Is het om radeloos te worden Nog eens verheft Jaap zyn stem. geeft menige huisvrouw en meisje ruwe en roode werkhanden. Deze worden wederom spoedig gaaf, zrcht en blank door Purol. Op den Amsterdamscheweg te Arnhem was een auto, rijdende in de richting Ede, bij een zij weg genoodzaakt op tijd te rem men, omdat uit dien zijweg een auto kwam waarvan de be stuurder geen voorrang voor passeeren verleende. Door het sterke remmen sloeg de auto op den Amsterdamscheweg over den kop, met het gevolg, dat de wagen zwaar werd be schadigd en de bestuurder licht werd gewond. Zijn inzittende echtgenoote bekwam zware ver wondingen. Uit een brief van den Vader des Vaderlands aan de stad Harderwijk. Mochten de Spanjaarden door de weigering van onze steden om mee te werken tot de be vrijding de overhand krijgen, dan „zouden uwe kinderen ende kindskinderen, jae allen uwer naecomelingen in eeuwightyt God in de hemel moeten be- ciagen, dat doir dese uwe slap- pichryt ende weeckmoedicheyt zij in eene schandelycke ende jammerlycke siavernye ende dienstbaeihryt gevallen waren. Hetwelcke wy nemmermeer en verhopen als dat gby soudt een alsulcke schantvlecke over ulieden laten gaen, maar vele eer vertrouwen wy, dat gby uwe vryheyt, die u van uwen voir- vaderen met grooten loffende roem is nagelaten geweest, ende die ghylieden hier voirtyden zoolange hebt bewaert ende voir- gestaen, zult benachten ende uselven indachtich bouden, van dat gby genoech gesien ende gemerekt hebt, dat men u alle uwe privilegiën ende vrijheden moetwillichlyk beeft gesocht te ontnemen ende u tot slaven der Spaensschen tirannye te maken". Ontleend aan „Prins WilUm van Ora je", uitgave H. D. Tjeenk Willink. Onbewaakte overweg. Zaterdagmorgen moest de 38- jarige melkrijder M. van S., die „Hsi menschen, heil" klinkt het angstig. „Help, help 1" Doch ook thans geen ant woord „We drijven voorbij 1" snikt Klaas eindelijk, terwijl hij het hoofd tusschen de handen ver bergt. En het is zoo. Bijna ongemerkt zien ze den Enkhuizer toren kleiner woiden de kust verflauwen „God, God, wat zal er nu an ons worden krijt Bording, en hij rukt zich in ie wanhoop de baren uit het hoofd „Als de wind zóó blijft, drijven we de Noordzee in 1" „De wind kan nog kee'en, Vader, trcost Jaap, schoon ook hem het hart wordt toege- nepen bij de gedachte aan de toekomst. Maar Klaas schudt het hoofd. ,,'t Kan," zucht hij, „maar dat bet gebeuren zal, geloof ik niet. Alles loopt ons tegen. En de bot zal óók gauw op wezen." „Daar heb ik óók al aan gedacht," antwoordt Jaap. „Maar we drijven nog altyd op het Enkhuizer zand. „Nu, wat zou dat?" „Dat we hier nog wat visch kunnen vangen." met zijn vrachtauto van Doode- waard naar Opheusden reed, voor een hem tegemoetkomende au'o vlak voor den orbewaakten overweg wachten. Hierdoor er. door het weer op gang maken van de auto, lette hij niet op de treinenloop en toen hij zich op den overweg bevond, merkte hy, dat uit de richting Nijmegen een personentrein naderde. Remmen kon een aanrijding niet meer voorkomen en de auto werd van voren gegrepen en tot de cabine geheel vernield. V S kreeg slechts enkele lichte verwondingen. Zijn broer, die naast hem zat, werd ernstig aan het hoofd gewond. De trein had 10 minuten vertraging. Zaterdagavond omstreeks half acht is brand ontstaan in een hooiberg staande naast de boer derij van den heer A. Hol te Alphen aan de Maas (gem. Appelterr) Kort te voren hadden eenige kinderen in den hooiberg gespeeld, zoodat vermoedelijk dit de oorzaak van den brand is geworden. Voor de brandweer ter plaatse was, was het vuur overgeslagen op de met stroo gedekte boerderij, die weldra in lichter laaie stond In een oog wenk had het vuur zich mede gedeeld aan de schuur en van daar sloeg het over op, een be lendende boerderij, bewoond door een zoon van den heer Hol. Ook deze boerderij met daaraan grenzende timmermanswerk plaats stond weldra in volle vlam. De brand droeg een zeer ge vaarlijk karakter, daar de bran dende perceelen in de kom van het dorp stonden. Onder leiding van den burgemeester, den heer J. G. de Leeuw, werd met man en macht getracht de omliggende perceelen te behouden De rieten daken werden voortdurend nat gehouden en daardoor werd verdere uitbreiding van den brand voorkomen. De boerderijen met schuren en timmermanswerkplaats van de heeren Hol brandden tot den grond toe af. De inboedel, een groote voorraad landbouwpro ducten, een party hout ter waarde van f 200 gingen verloren. Een aantal kippen kwamen in de vlammen om. Behalve het hout was alles „En wie zal dan de netten uifz ttin?" valt Bording in „We hebben immers alle drie bijna geen kracht meer, om op te staan 1" ,,Ik wil wel probeeren, of ik het alléén kan," antwoord Jaap kloekmoedig. Doch Bording wijst het voor stel van zijn zoon beslist af, die dan ook niet verder aan dringt, daar hij het zijn vader bij eenig nadenken moet toe stemmen, dat hij onder het zware werk van het uitzetten der netten zou bezwijken. Nog lang houdt ons drietal den toren van Enkhuizen in het oog. Al kleiner en kleiner wordt de spits, al flauwer en flauwer de kustlijn, totdat hun blik niets meer ontwaart dan ijs, water en lucht. En nog altijd glanst de zon aan den prachtig blauwen hemel. Geduld en hoop deze woorden meenden de onge- lukkigen zich vanmorgen door haar te hooren toefluisteren. En nu Nu is het hun, alsof zij met een spottend gelaat op hen nederziet, lachend met hun leed. verzekerd, maar wel laag. De verzekering werd ongeveer een week geleden afgesloten. De jonge Hol was juist een week te voren gehuwd en had zich als timmerman gevestigd. Het blusschingswerk duurde tot diep in den nacht voort. De rust voor de menschen en de honden is in Rotterdam weer gekeerd, want Zaterdagmorgen in alle vroegte is de uit de gaarde ontsnapte Canadeesche wolf gevangen en veilig en wel naar de plaats, waar hij thuis hoort teruggebracht. Het merkwaardige is, dat het dier is gevonden in een druk bevolkt stadsgedeelte, waar men tot nu toe nog niet aan had gedacht. Volgens de eerste be richten meende men het dierta moeten zoeken in de omgeving van d$n Blijdorppolder en de randgemeenten Overschie, Hilli- gersberg en Schiebrosk. Daar is dan ook gelijk bekend reeds eenige malen een on schuldige hond gevangen. Men heeft zelfs op het dier staan wachten in het moerasland onder Overschie om tot de ontnuchte rende ontdekking te komen, dat men een haas had gezien. Tot in Voorburg toe heeft men tegenover een wat schichtigen hond gestaan met netten en touwen en kisten. Maar van morgen om zes uur heeft een bewoner van de Noordmolen straat in die straat een grys- achtig bruin dier zien loopes, dat in een poortje, dat naar de tuinen achter de huizen leidt, verdween. De directie van de Diergaarde en de politie werden gewaarschuwd en deze mede- deeling sloot aan by een be richt, dat men den eersten dag na de ontsnapping al had ge kregen, n.l. dat de wolf op den Noordsingel en in het noorden van de stad was gesignaleerd. De jonge wolf wist herhaalde lijk aan zijn achtervolgers te ontsnappen. Men dreef hem echter danig in het nauw, maar telkens weer wist hij met een juist afgemeten sprong het vol gende tuintje te bereiken De spanning steeg ten top, toen eenige mannen bet dier in een hoek van een tuintje hadden weten te dringen en hem vast hadden. Het wachtten was ep IN DEN OMTREK VAN SCHOKLAND. X. Zoo'n pyn, Klaas ,,'t Is haast niet te harden. Vader 1" „Willen we eens probeeren, je klompen uit te trekken „Ja, als 't kanmaar voorzichtig I" Bording en Jaap bukken zich om zoo behoedzaam mogeiyk Klaas' voeten uit hun houten schoeisel te bevryden. „Hou ophou op 1" klinkt het echter op smarte- lijken toon. „De pijn is niet te duldenhou op 1" Met deernis zien Bording en Jaap op den lijder neer, die, op de slede zittend, een pynlijk gekerm doet hooren. Wat hem scheelt? Ten gevolge van algeheels uitputting en de veelvuldige regens der laatste dagen zijn do voeten van den ongelukkigs dermate gezwollen, dat ze on beweeglijk in de harde klompen vastgeklemd zitten, zoodat het onmogeiyk is ze daaruit te ver* wijderen. Wordt vervolgd*

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1