jac. Veldhuizen. Boekbinderij Fa. I. Wedding Zaterdag 25 Maart 1933 Negen en Tachtigste Jaargang. No. 24 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FE PIL L T 0 N. Veertien dagen op een ijsschots VOOR VIJFTIG JAAR. PÖROL BUITENLAND Schoonmaak COURANT. Verschijnt tweemaal s weeks, - Prijs (1.20 per kwartaal. - ültfsve firma L WEDDING, Dcmkarstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als brnin, zwart en gekleurd. Gemengd Nieuws. Uit het Overveluwsch Weekblad van 24 Maart 1883 HANDEN En» ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Aanbevelend, Sedert veertien jaren is de toestand van ons werelddeel niet zoo gevaarlijk geweest. Duitsch- land tracht zich uit zijn banden te bevrijden, die men het te Versailles aanlegde, en het ver* toont weer zijn meest antipathieke uiterlijk van de oorlogsfurie eigenmachtigheid, heerscherswaan en onoverwinnelijkheid. Zooals de Duitschers tijdens den oorlog meenden tot alles gerechtigd te zjjn, omdat zij een heerschers?olk waren, zoo treden de ongeregel* de benden van de Nazi-franc tireurs nu in eigen land op, om het gereed te maken voor de nieuwe zending, die het te ver vullen heeft. Het ongeluk is, dat het oveiige Europa niet eensgezind is. Frank rijk en Italië wantrouwen elkaar en er dreigen verwikkelingen over kwesties in Oost Europa Wanneer het tot een conflict komt, zal Europa nog eens weer in vuur en vlam geraken, en dat kon wel eens den ondeigang in bolsjewisme beteekenen. Een uiterste poging om dat te voorkomen onderneemt de Brit- sche premier Mac Donald met zijn ontwapenins-voorstel en zijn conferentie te Rome. Deze man met wankele gezondheid, die het lot van Stresemann en Briand tegemoet gaat, tracht de boven- menschelijke taak te vervullen van de redding onzer West- Europeesche beschaving. De Duitsche regeering heefr bij den Rijksdag een wetsontwerp ingediend waardoor de wetgeven de macht, zelfs die welke in strijd zou komen met de Rijks grondwet, voor den tijd van vier 20 De groote, blauwe kringen onder de oogen, de bleeke, in gevallen wangen, de opgezette aderen op de vermagerde handen spreken luide van de ontzet tende ontberingen, die zij hebben doorstaan. Zal dat lijden spoedig een eind nemen Langzaam is de Zaterdag voorbijgekropen en het is avond geworden. „Ik geloof, dat het weer wat veranderen gaat," zegt Bording met iets in zijn stem, dat van hoop spreekt. ,,'k Geloof 't óók," antwoordt Jaap. „Het begint wat minder te regenen en er komt ook wat meer wind." „Daar heb je de maan al," voegt Klaas er bij en met blijdschap aanschouwt ons drie tal de nachtsvorstin, die door waterachtige wolken heen naar beneden gluurt. Goddank het droeve duister, jaar bij haar zou berusten. Hinden- burgs handteekening wordt niet meer vereischf, die van Hitler is voldoende. De gewone wetge vende machine blijft daarnaast bestaan. Uit de manier, waarop de Engelsche bladen over de plech tige opening van den nieuwen Duitschen rijksdag schrijven, blijkt duidelijk, dat zij de be- teekenis hiervan voor de geschie denis erkennen Veel aandacht wordt geschonken aan de ver klaring van den rijkskanselier over de leugen der oo'logsschuid (de keizer noch de regeering noch het volk wilden oorlog) de herrezen geest van Postdam in het nieuwe Duitschland van Hitier. De toespraken van den rijkspresident den rijkskans lier en den rijksdagpresidenr worden ook door de niet bepaald poli tieke bladen uitvoerig weerge geven. De rcdactioneele com mentaren bespreken met echt Engelsche kalmte overeenkomstig hun politieke ovenuiging de gebeurtenissen en trachten zich over den tegenwoordigen en toe komstige» toestand in Duitsch land een duidelijk beeld te vor men. Verschillende malen wordt de gedachte uitgesproken, dat de rijksdag gisteren aan zijn eigen brgravenis schijnt te heb ben deelgenomen en dat het met de democratie in Duitsch land voorloopig ten einde is „News Chron." hoopt, dat Duitschland mag inzien, dat op het oogenblik zijn belangen niet liggen in het oprakelen van oude geschillen, of het stellen van onmogelijke eischen, doch in een vredelievende verhouding met alle volken van Europa. De „Morning Post" gelooft, dat het voornaamste fundament van het Bismarck- en Weimar-regiem verdwijnen en door iets ver vangen zal worden, dat meer aan het symsteem van Mussolini beantwoordt. Het blad weet niet, wUke plannen de Duitsche regeering voor de toekomst heeft, vooral op economisch gebied, doch tot nu toe zijn slechts enkele losse omtrekken zichtbaar geworden De „Daily Tel." beweert, dat de plechtigh-id de verwerping beteekent der democrat e, der burgerlijke rechten en der vredes- idee door de meerderheid der Dui scne keizers dat etmale» lang onafgebroken heerscbte, is voorbij en de zwervers kunnen thans een groot gedeelte der Zuiderzee overzien. Welk een aanblik 't Is alles ijs, wat hen omgeeft, doch in de grilligste vormen. Hier meenen ze een bergland schap te ontdekken, welkstoppen zich hoog in de lucht verheffen daar aanschouwt hun verbijsterd oog een stad m-t blinkende torens, en puntige dakn ginds hebben zich de ijsblokken a's tot eene reuzentrap opgestapeld, terwijl elders een tooverpaleis met kolossale poorten uit het water opduikt. Doch zie als bij tooverslag verandert het tooneelbergen wankelen, gansche gebouwen storten in gruis Sprakeloos staren de mannen het wondere schouwspel aan, waarover de maan haar zacht zilverlicht uitgiet. ,,'t Weerlicht in de veite," roept Jaap plotseling, terwijl hij met de hand voor zich uit wijst. „En nog al sterk ook," voegt Klaas er bij. ,,'k Denk wel, dat wij er óók wat van zullen krijgen," meent Bording„zie de lucht Ingezonden Mededeelingen Help bütyds! Wacht niet, tot gij te bed moet blijven door scherpe of voortdurende pijnen in den rug, waterzuchtige zwellingen der ledematen of onder de oogen, rheumatische pijnen, on natuurlijk uitzicht der urine, pijnlijke loozing of voortdurende aandrang tot loozing. Begin onmiddellijk bij de eerste kenteekenen met het gebruik van Foster's Rugpijn Pillen. Want zoo lang de in de lendenen gelegen organen door verzwakking niet de vergiftige onzuiverheden uit het bloed filtreeren en verder uit het lichaam verwijderen, kunt gij niet gezond worden. Foster's Rugpijn Pillen werken rechtstreeks op deze verzwakte or ganen, heelen en versterk- n deze, en verschaffen zoodoende behoorlijk gezuiverd, rijk en gezond bloed aan a le deelen van het lichaam En dan bestaat geen verder gevaar voor rheumatiek, waterzucht, ischias, rug pijn, en spit. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1.f 1.75 en f 3.per doos." De Amerikaansche regeering beeft haar gezant te Berlijn op gedragen een volledg rapporr uit te brengen omtrent den toestand wat betreft de mole staties der Joden in Duitschland De hieromtrent in Amerika ont vangen berichten zijn d»or de regeering ter kennis van den gezant gebracht, met de mede- deeling, dat die berichten in de Vereenigde Sta'en groote be zorgdheid verwekken. Tot dezen stap is besloten naar aanleiding van een verzoek, door een delegatie van den bond van Amerikaansche loden tot het departement van buitenland sche zaken te Washington ge richt. De delegatie verzocht een onderzoek in te stellen naar de mol spaties, waaraan de Joden in Duitschland volgens de in Am-rika ontvangen berichten, zij i blootgesteld, en diplomatieke stappen te doen, wanneer deze inlichtingen juist zouden blijken. Invoerbelemmering van eieren. Deinvoerlemmeringin Duitsch land van Nederlaridsche eieren is besproken in een bestuurs vergadering d-r Geldersche Over- ijselsche Mij. van Landbouw, te Arnhem gehouden onder leiding van mr. A G A Ridder van boven ons hoofd eens be trekkenDat voorspelt weinig goeds." Inderdaad bedekken weldra zware onweerswolken den hemel en verduisteren het licht der maan, die sl chts zoo weinige oogenblikken de zwervers met haar schijnsel mocht vertroosten Opni-uw daalt de regen op de arme veriatenen nedereerst in groote druppels, daarna in dikk" nijdige stralen Diep verslagm schuilen de mannen bijeen. Is het niet, alsof hun geen enkele ramp mag gespaard blijven f Daar fiikkerd een felle bliksem straal Een seconde neen, een deel er van verlicht een hel paarse gloed de ontzaglijke ijs massa's der Zuiderzee dan ligt alles weer in een ondoordringbaar duister gehuld. Een donderslag volgt met daverend geweld. En nog vele malen zet het bliksemvuur den hemel als in viiin en nog vele malen dreunt de donder, totdat eindelijk de onweersbui aftrekt en de maan haar bleek aangezicht weer aan de visschers vertoont. Rappard. De afdeeling Stroe achtte het gewe- scht, in verbard rm t de lüvoerbelemmeringen het Koel- huiswetjn 1932 weer in werking te stellen. In velband hiermede werd een telegram gezonden aan den Minister van Economische Zaken, waarin het v rzoek over- g-bracht wordt. Ter herdenking van het 40- jarig besiaan van de afdeeling Barne eld zal de najaars alge- m ene vergadering der Maat schappij te Bameveld worden ge houden He' Barneveldsch Land bouw en Middenstand-comité zal een landbouw en midden standsweek O'ganiseeren ter ge legenheid van d-ze vergadering. De week zal worden gehouden va" 26 tot en met 30 S ptetnber Brand aan boord s.s. Maas stroom. Te Bdstol is brand uitge broken aan boord van de „Maas stroom" van de Hollandsche Stoomboot maatschappij, welk schip te Amsterdam thuis be hoort. Twaalf passagiershutten, d - eetzaal, zalen voor de stewards en proviandkamers zijn door de vlammen verwoest. De kapitein is ten gevolge van de rookont wikkeling bedwelmd geraakt. Persoonlijke ongelukken hadden niet verder plaats. Men is er in geslaagd de scheepspapieren itf veiligheid te brengen. Naar van de zijde der directie van de Hollandsche Stoomboot Mij medegedeeld wordt heeft de nrand geen ernstige gevolgen gehad Volgens door haar ont vangen berichten is het schip onbeschadigd en geheel zee waardig Da brand is vermoede lijk ontstaan in de hut van den steward. De oorzaak is onbekend. Door het buitengewoon snel optreden van het scheepsperro- neel is men er in g-slaagd den brand te beperken tot eenige hutten en een salon Zooals eerder gemeld is het blusschen geschied met eigen middelen, terwijl ook de brandweer is ge alarmeerd. Het schip zal de reis gewoon voortzetten en via Swansea naar Amsterdam komen en ook daarna gewoon in de vaart blijven De aan boord aangerichte schade zal tij Jens d i vaart worden her steld TELEURGESTELD. IX Heerlijk schoon is de zon over de Zuiderzee opgegaan. De Zondagmorgen is aange broken. Verdwenen zijn de onweers wolken, waaruit vuur schoot en verderf dreigde verdwenen de nevelen, die den dag in nacht deden verkeeren en den nacht nog schrikwekkender maakten De zon, de lieve zon is er weer 1 Is het niet, alsof zij de moede zwervers vriendelijk toelacht en hun woorden van geduld en hoop in het hart fluistert Ja, ze voelen zich bemoedigd, 't Is hun, als hadden ze één langen nacht van zeven maai vier en twintig uren doorleefd, vol ge varen, lijden en ontbering, maar die thans wijken moet voor den morgen. En de hoop schenkt onzen visschers nieuwe krachten. „De peilstok 1" roept Jaap, „Ik wil eens zien, hoeveel water hier staat." Zoo haastig zijn zwakke krachten het hem veroorloven, neemt hij den stok ter hand en steekt dien door een van de talrijke gaten in de ijsschots. GEMENGD NIEUWS. Bij dezen voortgang van de vorst, herft men op Texel het voornemen om op het a.s. Paasch- feest eene hardrijderij 0,1 schaat sen te doen houden. OVERVELUWSCH NIEUWS. NUNSPEET. In den vorigen zomer kon aan onderscheidene aanvragen om logies in het hotel Nunspeet niet voldaan worden, zoodat de eigenaren hebben be sloten tot eene uitbreidirg over te gaan en 7 nieuwe kamers alsmede een afzonderlijke koffie- en biljartzaal te bouwen. Aan nemers zijn de heeren L. Mulder alhier en Kok te Harderwijk, voor de som van tuim 9 mille. ADVERTENT1ËN. Militair Tehuis en Logement. Het Bestuur der Afdeeling „Harderwijk en Omstreken" van den Ned Milit. Bond, vraagt tegen 1 Juni een geschikt huis Opgave van ligging en koop som worden ingewacht bij den President. Mr. P. J. F. van Voorst Vader, President. R. Ferwerda, Secretaris. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 16 Maart. An- dries van Beek en Jannetje Witte- veen. 17. Reijer Woutersen en Hendrikje Dekker. GEHUWD 21 Maart. JohannConnet met Helene Hubertine Jansen. Teunis Jacobsen met Johanna An tonio Roskam. GEBOREN 20 Maart. Oikje d. van Gerhardus Albertus van der Lngt en Willemina Johanna Klinkhamer. 21. Jocobje d. van Jan Bunschoten en Gerritje Bakker. OVERLEDEN 16 Maart. Gerrit Franken oud 86 j. wed. van Jacobje Lubberts. 21. Maria Foppen 4 j. en 10 m. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f3.50 a f4.50 Rogge per H.L. i 6.60 i f 6.85 Aardappelen f3.00 a f3.15 Biggen f8.00 a f 12.00 ruw, rood of bescha digd, worden weer vlug gaaf en zacht met Doos 30 en óO ct. Bij Apoth.en Drogisten, Nieuwe maatregelen. Aan Het Volk wordt uit Leiden gemeld dat daar alle burger-corveeërs, die bij de militaire schoenmakerijen werk zaam zijn, aan een verhoor zijn onderworpen. Verschillende vra gen zijn gesteld in verband met hun politieke overtuiging, hun lidmaatschap van politieke en vakorganisatie, hun kracht, kort om al hetgeen in verband staat tot de soc. dem. arbeidersbe weging in Nederland. Er werd van allen, voor zoover zij op één of andere wijze deel uitmaken van de soc. dem. be- w«-ging, geëischt, dat zty direct elk contact zouden verbreken, op geen enkele wijze de sociaal democratische beweging meer In spanning zien de beide anderen toe. „Twintig palm water roepen drie stemmen tegelijk. „Dan moeten we dicht bij land wezen," zegt Bording met blijdschap in de stem. „Uit kijken, jongens, of jelui de kust ook ziet 1, Deze uitnoodiging mag vrij overbodig heeten. Met arendsblikken bespieden Jaap en Klaas den horizon. „Stil, stilI" fluistert Klaas na eenige oogenblikken. „Is dat niet een toren „Waar?" vraagt de ander. „Daar recht voor je uit. kijk langs mijn vinger Beiden staren eenigen tijd onbeweeglijk in de aangegeven richting. Daana kijken ze elkaar met een zucht aan. .,Nu?" vraagt Bording. ,,'t Is een ijspunt in de verte," antwoordt Klaas teleurgesteld. „Heb jelui wel goed gekeken „Wel zeker, en er is al niet eens meer iets van te zien 1" Geruimcn tijd staan de beide jonge mannen nu voor zich uit te turen, terwijl hun vader, die niet zeer scherp van gezicht meer is, telkens de vraag tot ken richt, of er nog niets te steunen. Abonné's op de s.d. Arbeiderspers moesten denzelf den dag hun abonnement be ëindigen en mochten ook geen kranten meer ontvangen. Leden van de S.D.A.P. moeten als zoodanig bedanken. Verboden is het lid te zijn van een moderne vakorganisatie, van de V.A.R.A. of eenige andere instelling. Het is ook verboden donateur te zijn van een arbeidersmuziek- of tooneelvereeniging. Ook werd ge zegd, dat het verboden is lid van de coöperatie te zijn. Een S.D A.P.-er heeft in ver band met deze verhooren een verklaring afgelegd, dat hjj aan deze eischen onmogelijk zou kunnen voldoen. Hij werd daar op uit zijn betrekking geschorst tot 1 April a.s., waarop ontslag volgt. zien is, waarop het antwoord onveranderd ontkennend luidt. „Ik ga nog eens peilen," zegt Jaap' terwijl hij den stok weer in een der gaten steekt. „Negen tien palm water." ,,'t Kan toch niet missen," mompelt Bording. „We kunnen niet zoo heel ver van de kust zijn I" „Land I land 11 land II I" schreeuwt Jaap plotseling. „Vader sta op IKlaas, kom hier 1Land I land II DaarZie je het, Vader Zie je het, Klaas Drie paar oogen flikkeren drie paar armen zijn naar den horizon uitgestrekt Ze zien een torenspits heel klein nog en heel flauw. maar toch, een torenspits I Naderen zij Ongetwijfeld, want zie, de spits verheft zich langzaam en een donkere streep land ver toont zich aan hun oog. „Enkhuizen 1" roept Jaap, wiens geoefend oeg zich zelden bedriegt. „We drijven dus op het Enkhuizer zand." „Ik dacht het al half," mompelt Bording voor zich. Wordi vervolgd^

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1