Woensdag 22 Maart 1933. Negen en Tachtigste Jaargang No. 22 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Raadsvergadering Ermelo. HARDERWIJK. HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FEUILLETON. Veertien dagen op een ijsschots OVERVBLUWSCH WEB Verschijnt tweemaal s weeks. - Prijs f 1.20 per kwartaal. - UIUisvb (Irma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. 17 Maart 1933. JEU» -ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Het motorpompje Hersengesteldheid geen eenheids product Alweer de eendenhouders B, en W. zijn er niet tuk op Genade voor de over treders De steunregeling Alle werkelooze vakarbeiders naar Ermelo Alleen steunen door werk De Russische grootvorst Woorden en daden .Steunregeling niet immoreel De barricade van Huls» horst. Wie heeft een sloot gegraven? Voorzitter de burgemeester. Afwezig met kennisgeving de hh. Van der Wart en Verhoef. Na ongewijzigde vaststelling der notulen een kleine op merking van den heer Van Leeuwen zal in volgende notulen warden vermeld wordt mede- deeling gedaan van de ingeko men stukken waarvan we noemen Mededeeling van Burgemeester en Wethouders, dat de Wet houder Rikkers te Ermelo als waarnemend burgemeester op zijn verzoek is afgetreden en als zoodanig vervangen is door den wethouder H. van 't Hul te Nunspeet. Den heer TOP is het opge vallen dat het Hoofd der school van Ermelo in zijn verslag alweer over ontbreken van water spreekt. De VOORZITTER zegt dat dit eigenlijk een punt van zorg is voor de schoonmaakster. Het schoolhoofd begeert reeds lange jaren een motorpompje en laat geen gelegenheid vooibij- gaan om de noodzakelijkheid daarvan aan te toonen. Spr. echter heeft thuis ook geen motorpomp en toch water. De heer BOSCH vraagt of de Voorzitter ook weet waarom zooveel kinderen niet best mee kunnen met het onderwijs Het percentage dat zitten blijfr is zeer groot. De VOORZITTER moet het antwoord schuldig blijven. We kunnen hieruit slechts concludeeien dat de hersengesteldheid geen eenheids product is. In 't algemeen is het toe te juichen dat er scherp selectie plaats heeft. In de krin gen van het onderwijs is ren 19 Hoeveel uren heeft zij hier niet reeds gestaan over dag, als haar oog vrij over de zee kon ronddwalen bij avond, als haar blikken de duisternis poog den te doorboren, die over de zwarte wateren was neergedaald. Nogmaalsarme, eenzame vrouw 1 Stil zij zal tegen niemand klagen, dat zij reeds vier en twintig uur gevast heeft. Wat er nog aan voedsel over was zij had het voor de kinderen bewaardmaar straks zal zij -de laatste penningen, die zij in huis heeft, moeten aanspreken. En dan Zullen haar kinderen dan vergeefs om brood vragen I Maar zij heeft immers bloed verwanten. Zal ze bij hen dan niet aankloppen om hulp in haar nood I Ach, het zal haar zoo moeilijk vallen I Nog nimmer, bij al de gorgen, die zy en de haren ge strooming in die richting merk baar en deza strooming is toe te juichen. Alvorens over te gaan tot de verdere behandeling der agenda wil spr den heer Rikkers dank zeggen voor de wijze waarop hij meermalen ook tijdens spr Indische reis het burgemees tersambt heeft waar genomen. Echter is ook zijn opvolger een ouwe rot in de waarneming, aan wien de functie veilig kan wor den toevertrouwd. B. en W. stellen den Raad voor, aan een zestal ingezetenen vergunning te verleenen tot het houden van eendenhouderijen. Voor da zooveelste maal wor den over dit onderwerp alge- meene beschouwingen gehouden, welke worden geopend door een vraag van den heer KOPPE of dit allemaal aanvragen voor nieuwe bedrijven zijn of dat het bestaande bedrijven zijn die pas w-rden ontdekt. De VOORZIT TER zegt dat het alle bestaande bedrijven zijn en antwoordt op een nadere vraag van den h^er KOPPE dat aanvragen voor ni»uwe bedrijven niet zijn inge komen. Harderwijk stelt tegen woordig ook terreinen bescnik- baarwellicht zakken de eenden houders die kant af. Den heer VAN LEEUWEN is die rist aanvragen bepaald opgevallen. In 1928 werd een verordening g-maakt om aan het ongebreidelde e»-ndenbedrijf paal en perk te stellen Sindsdien wer d=n verscheidene vergunningen verleend. De bedrijven in Tonsel werden mooi opgezet en voort durend grperfectionee^d. De bo a-fide eendenhouders ge kund heboci üeeh zij gif en behoeven te vrag-n of aan te nemen Zal ze het dan nu doen Neen, dan liever haar kerk boek met gouden slot en de weinige andere gouden sieraden, die ze bezit, te gelde gemaakt. Voorzeker het zal haar een opoffering zijn, het kostbaar eifstuk, nog afkomstig van haar moeders grootmoeder, naar stad te br ngen en het, misschien ver onder de waarde, te ver- koopen aan een inhalige schache- raarmaar kan zij haar kinderen vergeefs om brood laten vragen f Troosteloos staart vrouw Bording in zee. Nog even ziet zij de nevelige omtrekken van Pauw's botter, doch een oogen- blik later is het vaartuig in den mist verdwenen. Welke tijding zal bet breng-n, als het wederkeert Met sombere gedachte ver vuld, begeeft de verlaten vrouw zich huiswaarts, voornemens, straks naar Amsterdam te gaan, om haar goud te gelde te maken. Eer zij echter haar woning bereikt, ontmoet zij den post bode, die haar een brief ter hand stelt. „Een brief uit Amsterdam, vrouw Bording I" Ingezonden Mededeelingen. Een beslagen tong is bewijs van slechte spijsvertering en ver stopping Ook voor kinderen zijn Foster's MaagpilUn als laxans uitstekend. 0.65 per flacon. troostten zich daarvoor groote kosten en organiseerden zich in een bond, die' reeds ongeveer 100 000 eenden vertegenwoor digt. Buiten dien kring begon men echter ook eenden te hou den en juist daar ontbreekt het aan goede zorg en werden de bepalingen der verordening niet goed nageleefd. Er kwamen slecht ingerichte bedrijven met hokken, gebouwd van afval hout en afval blik. Dat is tegen het belang van heel de eendenhou- derij want vanuit die bedrijven kan een ziekte ontstaan die voor allen fnuikend kan zijn. En bovendien, de uitkomsten zijn van dien aard, dat then de .be drijven riet behoort aan te moedigen. En toch gebeurt het want in Harderwijk worden zelfs bedrijven door visschers gesticht met rijkssteun. Spr heeft wel heel sterk de indruk dat in de voorstellen van B. en W. het persoonlijk belang van de hou ders wel sterk domineert Eerst jarenlang de verordening over treden en ze nu met een ver gunning tegemoet komen. De heele reg-ling is een chaos De een mag visch voeren, de ander riet; de afwatering laat vaak veel te wenschen over en van behoorlijk toezicht is geen sprake. Spr. stelt de vraag of door B. en W. wel overleg is gepleegd met een pluimvee-consulent of met bovengenoemden bond Intusschen beeft bij geen bezwaar de voorgestelde vergunningen te verleenen, doch achtte het goed om eens op een en ander te wijzer. De VOORZITTER acht het een lastige materie. B. en W. heb ben altijd sterk den indruk ge had dat de Raad zooveel moge lijk tegemoet wilde komen aan de bedrijven. Misschien is h<*t van 't College niet goed ge weest, zich daardoor te laten „Da. k je, Las'man 1" Haastig neemt de visschers- vrouw den brief aan en ijlt er mee naar haar woning, waar ze in de grootste spanning het omslag verscheurt en het vol gende leest Amst-rdam, 18 Januari 1849. Juffrouw Bording I ,,We hebben in de courant het ongeluk gelezen, dat uw man en uw twee zoons over komen is. Ook dal ze tot nu toe niet zijn teruggekeerd. Wat zullen u en de kinderen, die u nog thuis hebt, vreeselijk onge rust zijn 1 Vader zegt, dat u nu we! om geld verlegen kan zijn en heeft ons vijf gulden gegeven, om aan u te zenden. Wij zelf mochten er ieder een rijks daalder uit onzen spaarpot bij doen. Dat is dus samen tien gulden. Vader heeft dat geld ingewisseld voor een muntbiljet, dat wij hierbij insluiten. Dag, juffrouw Bording. We hopen, dat uw man en uw zoons gauw terechtkomen. Dora en Bram." Tranen van ontroering drup pelen op den brief, nu vrouw Bording dien ten einde toe heeft gelezen. beïnvloeden. B. en W. zijn nooit zoo tuk op die bedrijven ge weest maar beschouwden z- toch zoodanig dat ze beschermd dienden te worden. De bepalin gen der verordening zijn zooveel mogelijk toegepast. Wil de Raad de menschen afwijzen die tot dusver te goeder trouw ver zuimden een vergunning te vragen, B. en W. zullen er zich niet tegen verzetten. De heer HUISMAN herinnert er aan dat steeds beloofd is om de verordening soepel toe te passen. De menschen met die mooie bedrijven hebben beste tijden gehad. Hier liggen nu verzoeken van menschen die geen steun vragenalleen de mogelijkheid om hun bedrijf te kunnen blijven voeren. Het is de plicht van den Raad die menschen ter wille te zijn. In dezen tijd verdient ieder die zichzelf wil redden, onze mede werking. De heer RIKKERS wil het met die veroidening ook niet op de spits drijven. Als de ver ordening letterlijk zou moeten worden toegepast, dan ware 't beter haar dadelijk af te schaf fen. Tegen inwilliging van de zes aanvragen bestaat geen enkel bezwaar. De heer VAN EMST gelooft niet dat de groote bedrijven eenige hinder hebben van de kleine, zooals de heer Van Leeuwen deed voorkomen Integendeel, de kleinen zijn goede klanten van de grooten die tevens de eenden fokken. De heer KOPPE is 't er mee eens dat men de menschen in deze moeilijke tijden niet lastiger moet maken dan noodig is. De heer VAN LEEUWEN blijft er bij dat men in deze verder moet zien dan het per soonlijk belang van aanvragers. Wat is tegenwoordig de opbrengst van de eieren Er is een ge weldige overproductie en met het bevorderen van de mogelijk heid om bedrijven te stichten en te houden drijven we de menschen onherroepelijk naar de steun. Wij werken in de hand dat de menschen stroppen krygen. De VOORZITTER wil ook opmerken dat de menschen niet om steun vragen en 't is de vraag of het geoorloofd zou zijn, op de gronden die den beer Wat onverwachte uitkomst v or haar en haar kleinen, haar door twee kinderen geboden Wie zijn de lieve, kleine troos'ers, die een lichtstraal werpen op haar donker pad f O, waren ze hier, hoe zij ze kassen zou, tot dank voor hun medelijden. Voor hun aalmoes Neen, ze denkt aan geen aal moes, de diep geroerde vrouw het is haar, als heeft een vrien delijke engel haar huisje bezocht, die haar woorden van troost heeft ingefluisterd en een zegen heeft achtergelaten voor haar en haar kinderen. MANESCHIJN EN ONWEER. VIII De ontzettende Donderdag en de daarop volgende Vrijdag zijn voorbijgegaan. Nu is hst Zaterdag. De zware mist, die reeds van Woensdagmorgen af over de Zuiderzee heeft gehangen, ont trekt nog steeds den horizon aan het oog der zwervelingen en onafgebioken valt de dichte motregen neer, die hun voort durend in stralen uit de kleeren druipt. Bording is, nadat hij uit zijn bewusteloozen toestand is ont waakt, weer volkomen kalm Van Leeuwen aangeeft, vergun ningen te weigeren. Ze vragen ons om een middel om het hoofd boven water te kunnen houden. Eq daartoe mogen wij hun niets in den weg leggen. De heer DEKKER is van meening dat B. en W. in deze goed gezien hebben. Bovendien geldt het hier nevenbedrijven van de aanvragers. Achtereenvolgens wordt z.h.s. besloten om vergunning tot het houden van eenden te verleenen aan M. H. v. d. Brink te Horst (700 eenden), H. v. Nijhuis te Horst (200), J. H. Klaassen Ermelo (200), M. Timmer Ermelo (200), E. van de Ridder Ermelo (300), A. van Donkers- goed Telgt (100) Voor v. d. Brink, v. Nijhuis en v. Donkers- goed geldt de bepaling dat geen puf of versche^visch mag werden gevoerd. Alle vergunningen wor den verleend voor den tijd van 5 jaren. Aan W. Lubbersen te Ermelo wordt verkocht een perceel grond groot 35 5 Are gelegen ten W. van de spoorbaan Ermelo Putten tegen de som van f 213. Verder aan de dames Norg te Zwolle een perceel van de Lage Riet te Ermelo groot 584 M. tegen den prijs van f 2.per M. Bepaald wordt dat het stem lokaal, vroeger gevestigd in de thans afgebroken oude school te Vierhouten, voortaan zal zijn in de Biz. school, waaromtrent met het schoolbestuur overeenstelling werd bereikt. De betreffende verordening wordt aldus gewij zigd. Wegens bedanken van enkele leden worden gekozen tot leden van stembureau III Nunspeet de heer J. A. v. d. Tuuk (plv. lid de heer P. K. v. d. Tuuk) en voor stembureau VIII Ermelo de heer E. Sonnenberg als voorzitter en Dr. Hamer. Aan Arend Reezigt te Vier houten wordt ingevolge bepalin gen der Landarbeiderswet een voorschot verleend groot f 2494.20 ter verkrijging van een plaatsje. Vastgesteld worden de be dragen van de voorschotten voor de verschillende biz. scholen ingevolge art. 101 der L.O. wet. Tot onderwijzer aan de O.L. school te Elspeet wordt benoemd de heer D. Pauls, thans tijdelijk aldaar. Voor verbreeding van den geworden. Al weet hij niet in alle deelen meer, wat er Don derdag met hem is voorgevallen, hij herinnert zich thans zeer goed, dat hij het schrikkelijk voornemen heeft gehad, zich met zijn zoons het leven te be nemen. Wat hem tot die gedachte gebracht en hem schier tot razernij vervoerd heeft, is hem zeiven een raadsel. Hij vermoedt en zijn zoons denken het met hem dat het ontzettende schouwspel van het kruiend ijs, het schrikkelijk geweld, daardoor veroorzaakt en de vrees, van door de ijs blokken te worden verpletterd, hem voor korten tijd ijlhoofdig hebben gemaakt. Hoe het ook zij thans is hij weer geheel bij zijn zinnen en weet zich dan ook weer volkomen rekenschap van zijn toestand te geven. Dat die toestand nog steeds hachelijk is hy en zijn zoons zien het ten duidelijkste in maar toch een flauwe straal van hoop is hun weer in het hart gedrongen. Want hoewel de mist en de motregen nog steeds hardnekkig aanhouden en het ijs nog voortdurend aan het kruien is, heeft hun schots Hamburgerweg te Ermelo wordt aanvaard van W. Cozijnsen aldaar een strook grond lang 68 meter ter breedte van 1 25 M. Teneinde de thans onderhan den zijnde verkeersweg van Ermelo over Drie naar Speuld overal op gelijke breedte te kunnen brengen, stellen B en W. voor, eenige ruiling van strooken grond aan te gaan met aangren zende eigenaren de dames Smchedding en de hh, p. G. M. Smchedding en A. E. Boers. Hiertoe wordt z.h.s. besloten. Eveneens wordt besloten, voor de toekomstige verbreeding van den Brinkersweg te Nunspeet van Dr. Olthuis te Rotterdam aan te koopen een strook grond groot 225 X 4 M. voor de som van f 360.waarbij komen de kosten van een afrastering ten bedrage vau f 74.Van den aangrenzenden eigenaar R. Boonestroo Dz. kan de Gemeente tevens een strook overnemen tegen vergoeding van een hek werk, geraamd op f 140.Ook hiertoe wordt besloten. Door de plaatselijke besturen van de afdeelingen Nunspeet van den Algemeenen Nedetland- schen en den Ned. Christelijken Bouwarbeidersbond is een adres ingediend om met het oog op de heerschende werkloosheid in de bouwbedryven een steunre geling voor deze groep van arbeiders in het leven te roepen Trj de op 24 Februari ten gemeentehuize te Nunspeet ge houden bijeenkomst met de Leden van den Gemeenteraad, werd deze aangelegenheid reeds in den breede toegelicht en be sproken, zoodat het principe en de strekking van zoodanige re geling, mede in verband met de ter plaatse heerschende werk loosheid geen verdere toelichting behoeven. Zooals den Raad bekend, neemt de meerderheid van het college van B en W. het stand punt in, dat, wanneer op andere' wyze in de nooden van deze groep arbeiders niet kan worden voorzien, een steunregeling on- vermydelijk moet worden geacht. Daarna wordt voorgesteld tot invoering er van. Wethouder Rikkers, die de minderheid in het College uit maakt, heeft overwegende be zwaren tegen het in het leven roepen eener steunregeling, speciaal wel om deze reden, tot nu toe betrekkelijk weinig geleden. Zijn ze dan ook niet dicht bij de een of andere kust, zoo zal hun ijsveld zoo hopen zij toch stetk genoeg zijn om hen en de slede nog eenigen tijd te dragen, totdat zij al is het dan ook na dagen mis schien ergens geland zullen zijn. Geland. Ja het wordt tijd, dat er een eind komt aan hun verblyf op de schots. Geen van hen, die sinds dagen reeds een drogen draad aan het lijf heeft geen van hen, die ook maar één lichaamsdeel kan aanwijzen, dat niet van kou verstyfd is; geen van hen, die van den vorigen Zaterdag af slechts een enkel oogenblik door den slaap is verkwikt Alle drie gevoelen het dan ook, hoe zij in een week tijds zijn verzwakt en zien het el kander aan, al spreken zij het niet uit, hoezeer zy zyn ver magerd. Wordt vervolgdt

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1